6. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.05.2011.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 5. sjednice i Zapisnika 1. vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
2.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama 
3.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
4.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
5.   Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
6.   Prijedlog uredbe o načinu pripreme, procjeni utjecaja i odabiru politike u postupku izrade akata koje donosi i usvaja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 
7.   Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o naplati naknade za korištenje autocesta i brzih cesta
8.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za autentično tumačenje odredbi Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe obaveznom osiguranju od odgovornosti i Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju
9.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja čl. 7, 8. i 12. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova koju je uputio Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
10.   Prostorna osnova Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine, sa Nacrtom odluke
11.   Nacrt odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine
12.   Nacrt odluke o usvajanju urbanističke osnove Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine
13.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
14.   Prijedlog odluke o utvrđivanju novčanih sredstava koja će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2011. godine na teritoriji Federacije BiH za "Dječiju nedjelju"
15.   Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 325/07 od 06.06.2007. godine i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1080/08 od 23.12.2008. godine
16.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije BiH na Skupštini dioničara/akcionara Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka
17.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava Tekućih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2011. godinu
18.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod za transfuzijsku medicinu" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
19.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
20.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje Paviljona "F" Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine 
21.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i davanju saglasnosti za ponovno objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
22.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o izmjeni Rješena o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar 
23.   Prijedlozi odluka   
a)   Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena svih vrsta brašna i hljeba od žitarica utvrđivanjem marži 
b)   Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o preduzimanju mjera u oblasti kontrole cijena za sve vrste brašna i hljeba od žitarica   
c)   Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena jestivog ulja i šećera utvrđivanjem marži 
24.   Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o usvajanju programa utroška sredstava "Transferi za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH" utvrđenih u Odluci o privremenom finansiranju Federacije BiH za razdoblje januar/siječanj - mart/ožujak 2011. godine  
25.   Prijedlozi odluka   
a)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer Fondacije za bibliotečku djelatnost" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2011. godinu  
b)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer za Fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2011. godinu    
c)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za kinematografiju" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2011. godinu   
d)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za muzičke, scenske i likovne umjetnosti" utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2011. godinu
26.   Prijedlozi odluka o utvrđivanju koncesione naknade
a)   Prijedlog odluke o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje mineralne vode od strane "Oaza" d.o.o. Tešanj     
b)   Prijedlog odluke o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje vode izvorišta „Plava voda“ u Travniku    
c)   Prijedlog odluke o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje mineralne vode od strane „Sarajevskog kiseljaka“ d.d. Kiseljak     
d)   Prijedlog odluke o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje mineralne vode od strane d.o.o. „Ilidžanski dijamant“ Ilidža     
e)   Prijedlog odluke o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje termalne vode od strane „Ciprex“ d.o.o. Velika Kladuša 
27.   Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
28.   Prijedlog odluke o odobravanju prodaje/nabavke po principu "staro za novo" motornih vozila za potrebe Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije u Federaciji BiH 
29.   Informacija o statusu zakona i drugih akata koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri
a)   iz nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike  
b)   iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva
30.   Informacija o kreditu Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) - dodatno finansiranje, sa dokumentacijom 
a)   Nacrt Sporazuma o finansiranju Dodatno finansiranje za Projekt jačanja zdravstvenog sektora između i Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj   
b)   Nacrt Projektnog sporazuma Dodatno finansiranje za Projekt jačanja zdravstvenog sektora između Međunarodne asocijacije za razvoj i Federacije Bosne i Hercegovine,    
c)   Projektni dokument za dodatno finansiranje Projekta jačanja zdravstvenog sektora  
d)   Usaglašeni zapisnik sa pregovora između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za Dodatno finansiranje Projekta jačanja zdravstvenog sektora  
e)   Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) - dodatno finansiranje 
31.   Informacija u vezi izjašnjenja i stava za postupanje u parnicama po tužbama Jugobanke a.d. Beograd, sa Prijedlogom zaključaka
32.   Izvještaj o izvršenju budžeta-proračuna Federacije BiH za period januar/siječanj-mart/ožujak 2011. godine 
33.   Preliminarni izvještaj poslovanja privrednih društava iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u 2010. godini, sa Prijedlogom zaključaka
34.   Izvještaji o realizaciji kredita EIB i EBRD za četiri prioritetne dionice na Koridoru Vc, zaključno sa 31.12.2010. godine
35.   Izvještaji o implementaciji sredstava transfera za RTV FBiH za 2009. i 2010. godinu
36.   Informacija o aktivnostima u vezi okončanja implementacije Projekta Informacionog sistema za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH, sa Prijedlogom zaključka
37.   Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa za period Februar – Mart 2011. godine
38.   Izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31.12.2010. godine, sa Prijedlogom zaključka
39.   Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa Informacijama
a)   Informacija o bankarskom sistemu Federacije BiH sa 31.12.2010. godine    
b)   Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije BiH sa 31.12.2010. godine 
c)   Informacija o sektoru Leasinga Federacije BiH sa 31.12.2010. godine 
40.   Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za period od 1.1.2011. do 31.03.2011. godine
41.   Izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš za 2010. godinu, sa Prijedlogom zaključka
42.   Očitovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na činjenične navode Presude Općinskog suda u Sarajevu br. 65 0 P 120308 09 P od 11.04.2011. godine
43.   Prijedlog plana poslova izmjere/premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2011. godinu 
44.   Informacija o Zakonu o prevozu opasnih materija, sa Prijedlogom zaključaka 
45.   Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kriterijima i podkriterijima o raspodjeli i utrošku sredstava Tekući grantovi - "Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva" dodijeljenih iz Budžeta Federacije BiH za 2010. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
46.   Informacija o provođenju nadzora u toku 2010. godine nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, sa Prijedlogom zaključaka
47.   Informacija o postupku za nabavku opreme i softvera za zatvoreni sistem naplate cestarine, sa Prijedlogom zaključaka
48.   Informacija o stanju sigurnosti željezničkog saobraćaja za period I - XII 2010. godine, sa Prijedlogom zaključaka
49.   Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period januar-mart 2011. godine (član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite - "Službene novine Federacije BiH", broj: 82/09), sa Prijedlogom zaključaka 
50.   Informacija o izvršenju generalnih mjera naloženih presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu App no. 39462/03, Duško Karanović protiv BiH i Informacija o presudi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Šekerović i Pašalić protiv Bosne i Hercegovine (Aplikacija br. 5920/04 i 67396/09) od 08.03.2011. godine i značajnijoj izmjeni dosadašnje prakse i stava Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iznesenog u Odluci o dopustivosti i meritumu AP-759/08 od 09.02.2011. godine u predmetu Milan Vukić protiv Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka 
51.   Informacija o aktivnostima na donošenju Uredbe o posebnim naknadma koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila i načinu njene primjene  
a)   Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o posebnim naknadma koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila i načinu njene primjene
52.   Informacija o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa, sa Prijedlogom zaključka
53.   Informacija o sudskim i upravnim sporovima u predmetima Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa stanjem na dan 31.12.2010. godine, sa Prijedlogom zaključka 
54.   Informacija o raspoloživim stanovima Federalnog zavoda za geologiju, sa Prijedlogom zaključaka
55.   Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i "Ferimpeks" d.o.o. Zavidovići i Ugovora o osnivanju zajedničkog društva i rješavanju svih otvorenih pitanja iz Ugovora o zajedničkom ulaganju
56.   Prijedlog rješenja o nominovanju za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar  
a)   Prijedlog rješenja o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar  
57.   Prijedlog rješenja o imenovanju Ekspertne radne grupe za utvrđivanje obaveza u vezi sa zahtjevima RVI, porodica šehida i poginulih boraca za isplatu razlike lične i porodične invalidnine za period od 01.01.2009. godine do 28.02.2010. godine 
58.   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta 
a)   saglasnost za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija  
b)   saglasnost za novo upošljavanje u Ustavnom sudu Federacije BiH 
c)   Zahtjev za davanje saglasnosti za eksterni premještaj policijskih službenika iz kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, sa Prijedlogom zaključka  
d)   Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje Javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta Šef Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze za Općinu Posušje   
e)   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom zavodu za statistiku
59.   Prijedlog zaključka kojim se zadužuje Federalno ministarstvo rada i socijalne zaštite da provede postupak nominiranja i predlaganja kandidata na pozicije Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 
60.   Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
a)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-342/2011-SG od 5.04.2011. godine 
b)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-346/2011-SG od 6.04.2011. godine    
c)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-357/2011-SG od 11.04.2011. godine 
d)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-246/2011-SG od 14.03.2011. godine 
61.   Prijedlog zaključka o obustavi postupka zbog odustanka od zahtjeva za ulazak u posjed prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine 
62.   Prijedlog odgovora na tužbu Konzorcija Aluminija Mostar
63.   Prijedlog odluke o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
64.   Prijedlozi rješenja    
a)   Prijedlog rješenja o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na pozicije za pet članova Nadzornog odbora privrednog društva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo   
b)   Prijedlog rješenja o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na pozicije za šest članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
65.   Prijedlog zaključka o formiranju Radne grupe za izradu zakona koji će objediniti sve uredbe koje reguliraju povoljnije penzionisanje
66.   Prijedlog zaključka kojim se obavezuje Federalno ministarstvo kulture i sporta da donese Odluku o odobravanju finansijskih sredstava za organizaciju Svjetskog prvenstva u kuglanju 
67.   Prijedlozi odluka   
a)   Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za političke partije i koalicije - razlika za I kvartal 2011. godine     
b)   Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za političke partije i koalicije za II kvartal 2011. godine  

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE