5. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 21.04.2011.
Saopćenje o radu

NASTAVAK 5. sjednice Vlade Federacije BiH:

IZVJEŠTAJ O RADU I OBRAČUN FEDERALNE
DIREKCIJE ROBNIH REZERVI ZA 2010. GODINU

Vlada FBiH je, na današnjem nastavku 5. sjednice u Sarajevu, razmatrala i odobrila Izvještaj o radu i Obračun Federalne direkcije robnih rezervi za prošlu godinu.

U Izvještaju je predočen pregled utroška raspoloživih 7,18 miliona konvertibilnih maraka ove institucije. Najveći je dio utrošen za nabavke prehrambenih (dva miliona KM) i neprehrambenih roba (1,7 miliona KM), kao i za troškove njihovog uskladištenja (1,68 miliona KM).

Raspoloživa sredstva od 3,7 miliona KM za obnavljanje zaliha roba nisu bila dovoljna za nabavku značajnijih količina deficitarnih roba - pšenice, ulja, šećera i goriva, navodi se u ovom dokumentu.

U Obračunu za proteklu godinu se ističe da je, gotovo u cijelosti, izvršena planirana nabavka stalnih sredstava u vrijednosti od 4,46 miliona KM. Na isti način su utrošena i planirana sredstva od 589,5 hiljada KM za isplatu plaća i doprinosa za deset službenika i 14 namještenika u ovoj instituciji.

Vlada je danas od Direkcije robnih rezervi danas zatražila da hitno napravi plan i program rada za 2011. godinu, vodeći računa o domaćinskom poslovanju i gazdovanju, te predloži mjere za unaprjeđenje svog rada.

Danas je zaključeno da je potrebno inicirati donošenje zakona o robnim rezervama na nivou Bosne i Hercegovine, te sagledati potrebu izmjena postojećeg zakona u Federaciji BiH.

O SLUŽBENIM VOZILIMA I STANOVIMA

Shodno zaključku s jedne od prethodnih, za današnju sjednicu Vlade FBiH Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH pripremila je informacije o broju i upotrebi službenih stanova i vozila kojima raspolaže Vlada FBiH.

Prema dostavljenim podacima od 57 budžetskih korisnika, oni raspolažu s 908 vozila, od čega je 822 u voznom stanju, dok je 86 vozila namijenjeno prodaji ili nisu u voznom stanju. Najveći broj, odnosno 162 vozila koristi Porezna uprava FBiH, 126 Federalna uprava policije, 108 Sudska policija, 64 Federalna uprava civilne zaštite i sl.

S ciljem racionalnijeg utroška budžetskih sredstava, u pripremi je pravilnik kojim će biti regulisano pitanje upotrebe službenih automobila u Vladi FBiH, o kojem će se Vlada uskoro izjasniti. Do tada, striktno će biti primjenjivana Uredba kojom je regulirano korištenje službenih automobila u organima i tijelima FBiH.

Danas je zaključeno da, za sljedeću sjednicu Vlade, svako federalno ministarstvo pripremi prijedlog o tome šta treba raditi s voznim parkom koji im je na raspolaganju.

Vlada FBiH raspolaže sa 66 stanova koje koriste izabrani dužnosnici, od čega je trenutno 12 praznih. Onima kojima je izborom nove federalne vlasti istekao mandat, poslana je obavijest da u roku od 30 dana (rok teče do kraja ovog mjeseca) napuste službene stanove.

Tek na osnovu kompletirane informacije Vlada FBiH će odlučiti kome će ovi stanovi biti dodijeljeni na korištenje, s tim da je danas Komisija za statusna pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika zadužena da što prije rijeđi 13 podnesenih zahtjeva za dodjelu ovih stanova i donese rješenja o njihovom privremenom korištenju.

Vlada je danas zaključila i da treba pod hitno izmijeniti i dopuniti Uredbu koja regulira korištenje službenih stanova. To tada, striktno će biti primijenjene sada važeće odredbe.

SMANJENE NAKNADE ZA ODVOJENI ŽIVOT I TROŠKOVE SMJEŠTAJA

U cilju smanjenja tekućih troškova u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama, Vlada FBiH danas je izmijenila Uredbu o naknadama koje nemaju karakter plaće. Na ovaj način smanjeni su iznosi naknada koje pripadaju rukovodećim i ostalim državnim službenicima i namještenicima koje nemaju karakter plaće. Tako sada naknade za odvojeni život od porodice i za troškove smještaja zajedno iznose 200 KM.

Također je izmijenjena i Uredba o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije BiH i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće. Za članove Vlade, čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od sjedišta institucije u kojoj su zaposleni, koji nemaju osiguran službeni smještaj, propisano je da imaju pravo na naknadu za zakup stana za službene potrebe, naknadu troškova smještaja i naknadu za odvojeni život od porodice u visini od 600 KM mjesečno (za njihove savjetnike ove naknade iznose ukupno 300 KM). Oni koji imaju osiguran službeni smještaj, a također su udaljeni više od 70 km, imaju pravo na naknadu troškova smještaja i naknadu za odvojeni život u visini od 300 KM (za njihove savjetnike ove naknade iznose ukupno 150 KM).

Vlada je pozvala i Administrativnu komisiju Parlamenta FBiH da i sama slijedi primjere ušteda postignutih današnjim izmjenama uredbi.

Istovremeno je zaključeno da ubrzano treba pripremiti izmjene zakonskih propisa kojima su regulisane plaće i naknade.

PROVJERA POVJERENJA

Vlada Federacije BiH danas je pozvala sve rukovodioce koje imenuje ili za čije imenovanje daje saglasnost, da provjere imaju li njeno povjerenje.

Istovremeno, zaključeno je da treba pripremiti izmjene Zakona o državnoj službi, kao i drugih propisa kojima su regulirana ova pitanja.

PODRŠKA STRATEGIJI O IZJEDNAČAVANJU
MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM U FBiH

Vlada FBiH je danas razmatrala i podržala nacrte Strategije i Plana akcije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2010-2015. godine koje je pripremila multisektoralna Komisija oformljena s tim ciljem 2008. godine na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Cilj je stvaranje uslova za implementaciju Politike u oblasti invalidnosti u BiH, usvojene 2008. godine i usklađivanja djelovanja na području zaštite osoba sa invaliditetom s dostignutim evropskim i svjetskim standardima.

To podrazumijeva omogućavanje uslova za samostalan život i puno učešće u životu zajednice, uspostavljanje široke mreže podrške u zajednici kako bi osobe sa invaliditetom mogle samostalno odabrati i ostvariti svoje životne ciljeve, stvaranje okruženja pristupačnog svim osobama sa invaliditetom, kao i osiguranje adekvatnog pristupa informacijama, komunikacijama, uključujući sve vidove transporta i upotrebu savremenih tehnologija, kako u urbanim tako i u ruralnim područjima. U tom smislu, Strategija, koja je upućena u parlamentarnu procedure, definira ciljeve, mjere i aktivnosti, rokove i nosioce aktivnosti u dvanaest oblasti koje su od interesa za osobe sa invaliditetom i to: socijalna zaštita, pristupačan život u zajednici i stanovanje, zdravstvena zaštita, odgoj i obrazovanje, sport i rekreacija, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje, porodica, informacije, komunikacije, podizanje svijesti, sudjelovanje u javnom, kulturnom i političkom životu, istraživanje i razvoj, organizacije osoba sa invaliditetom i međunarodna saradnja.

Imajući u vidu podijeljenu nadležnost svih nivoa vlasti u Federaciji BiH za većinu oblasti koje su predmet ove strategije, odnosno obavezu nižih nivoa vlasti da i sami donesu svoje strategije i planove akcije usklađene sa ovima dokumentom, o njemu su u formi Nacrta provedene javne rasprave u svim kantonima u Federaciji BiH.

ZAŠTITITI IMOVINU FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas primila k znanju Informaciju o poslovnim odnosima „Naftni terminali Federacije " d.o.o. Ploče sa firmama „Deltagrip“ Limited“ i „Deltagrip Trading LLP“ iz Velike Britanije koju je sačinilo Federalno ministrstvo energije, rudarstva i industrije.

Nakon rasprave, zaduženo je Federalno pravobranilaštvo da se hitno uključi u sve aktivnosti u vezi s međunarodnim arbitražnim postupkom, koji je predmet ove Informacije, s ciljem poduzimanja svih pravnih radnji na zaštiti imovine i interesa Federacije BiH i o poduzetim mjerama mjesečno informiše Vladu. Ono je dužno i da, najkasnije do 3.5.2011. godine, organizuje sastanak s predstavnicima „Terminala Federacije" d.o.o. Sarajevo, „Naftnih Terminala Federacije“ d.o.o. Ploče, odabranom advokatskom kućom i Federalnim ministartvom energije, rudarstva i industrije, u svrhu upoznavanja s pripremom pisanog podneska tuženika („Naftni terminali Federacije“) i o tome informiše Vladu FBiH. Od predstavnika ovih organa i institucija, a na prijedlog Federalnog pravobranilaštva, bit će formiran tim za praćenje arbitražnog postupka.

I Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da od neovisnih stručnjaka iz oblasti prava i ekonomije, formira ekspertni tim za analizu stanja i poslovanja „Naftnih Terminala Federacije“, s posebnim osvrtom na imovinske odnose, potraživanja i obaveze prema Republici Hrvatskoj, regulisanje statusa (bivši Sporazum o Luci Ploče), te sačini izvještaj s prijedlogom mjera.

Isto federalno ministarstvo će, u roku od sedam dana, ispitati i Vladi predložiti izvore finansiranja troškova zastupanja u arbitražnom postupku.

O poduzetim mjerama u vezi s današnjim zaključcima, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će informisati Vladu.

PRODUŽEN ROK ZA USAVRŠAVANJE

Federalna vlada donijela je danas Uredbu o izmjeni Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava s učešćem državnog kapitala. Izmjena se odnosi na rok do kojeg su članovi odbora i uprava dužni završiti propisano usavršavanje, budući da je ranije propisani rok istekao. Novi rok za ovo usavršavanje je dvije godine od dana stupanja Uredbe iz 2009. godine na snagu.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.30 sati.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE