5. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 18.04.2011.
Saopćenje o radu

18.4.2011.

NASTAVAK 5. sjednice Vlade Federacije BiH:

O STATUSU PROPISA U PARLAMENTARNOJ PROCEDURI

Vlada FBiH je, na današnjem nastavku 5. sjednice u Sarajevu, razmatrala Informaciju o statusu zakona i drugih akata koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri iz nadležnosti devet federalnih ministarstava: unutrašnjih poslova, poduzetništva, razvoja i obrta, energije, rudarstva i industrije, prostornog uređenja, pravde, okoliša i turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Zaključeno je da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicma Federacije BiH, čiji je obrađivač Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, a koji predstavlja usklađivanje sa zakonima o zaštiti ličnih podataka, o zaštiti tajnih podataka i o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH, ide u hitnu parlamentarnu proceduru. Isti zaključak odnosi se i na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave prema kojem se Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova može baviti izdavačkom djelatnošću.

Za Prijedlog zakona o privatnim detektivima u FBiH, istog predlagača, predloženo je da se podrži u tekstu koji je usvojio Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i da se predloži Domu naroda da ga na jednoj od narednih sjednica stavi na dnevni red.

Kad je riječ o Prijedlogu zakona o matičnim knjigama u Federaciji BiH, čiji je obrađivač Federalno ministarstvo pravde, zaključeno je potrebnim još jednom razmotriti predložena rješenja, posebno sa stanovišta usklađenosti sa Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave i Zakonom o državljanstvu Federacije BiH u kojima je određeno da su stručni i upravni poslovi koji se odnose na matične knjige i državljanstvo Federacije BiH u nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Iz parlamentarne procedure povlače se nacrti i prijedlozi zakona čiji je obrađivač Federalno ministarstvo pravde - Nacrt zakona o državnoj službi u FBiH, te prijedlozi zakona: o izmjenama Zakona o državnoj službi u FBiH, o dopunama Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH, o dopuni Zakona o inspekcijama u FBiH, o dopuni Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, o sudskoj policiji FBiH, o izmjenama i dopunama Zakona o grbu i zastavi FBiH.

Na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH ostaje kod prijedloga zakona koji su u parlamentarnoj proceduri: o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBiH, o izmjeni i dopuni Zakona o odvjetništvu u FBiH, o izmjeni Zakona o obligacijskim odnosima, o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima u kaznenom postupku, o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima FBiH, o dopunama Kaznenog zakona FBiH, o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u FBiH i o izmjeni Zakona o parničnom postupku.

Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada FBiH je ostala pri tekstu Nacrta zakona o izmjenama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, dok je Nacrt zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva odlučila povući iz parlamentarne procedure radi njegove dalje dorade. U parlamentarnoj proceduri, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ostaju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u FBiH, Nacrt zakona o predmetima od plemenitih metala u FBiH, Nacrt zakona o izmjenama i dopuna Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala, Prijedlog zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama i Prijedlog zakona o eksplozivnim materijalima u FBiH. Zbog dorade se povlače nacrti zakona o električnoj energiji i o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja ostaju u parlamentarnoj proceduri: Prijedlog zakona o koncesijama, Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar za period od 2007. do 2017. godine.

Danas je, također, zaključeno da će Vlada Federacije BiH insistirati da se u Parlamentu FBiH što prije razmatra i usvoji Prijedlog Odluke o usvajanju Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH “Sliv rijeke Une" za period 2007. do 2027. godine, koji je upućen u parlamentarnu proceduru još 30.7.2009. godine.

Što se tiče zakona i drugih propisa, čiji je obrađivač Federalno ministarstvo finansija, zaključeno je da se iz parlamentarne procedure povuku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj policiji, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načinu ostvarivanja ušteda u FBiH, Nacrt zakona o igrama na sreću i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH, dok bi ostalih šest prijedloga zakona: o izmjenama Zakona Agenciji za bankarstvo, o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama, o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja, o izmjenama i dopunama Zakona o bankama, o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obaveza FBiH, te prijedlozi osam odluka o odobravanju zaduživanja kod međunarodnih finansijskih organizacija, ostali u parlamentarnoj proceduri u obliku u kojem su ranije poslani.

Zakonski prijedlozi iz nadležnosti Federalnog ministarstva pravde koji nisu usvojeni u prošlom periodu će biti, uz doradu, ponovno upućeni u parlamentarnu proceduru. Radi se o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH i Zakonu o izmjeni Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama FBiH je skinut s dnevnog reda i potrebno ga je raspraviti zajedno sa ostalim zakonima iz ove oblasti.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma predložilo je, a Vlada prihvatila, da iz parlamentarne procedure bude povučen Prijedlog strategije „Ekonomskog razvoja Federacije BiH" - Projekat „Razvoj turizma u Federaciji BiH“.

Iz parlamentarne procedure se povlače tri zakona iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: prijedlozi zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama i o stočarstvu, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu. U parlamentarnoj proceduri nalazi se i Strategija upravljanja vodama Federacije BiH, koja je u formi Prijedloga usvojena u Predstavničkom domu  20.10.2010. godine.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata upoznalo je Vladu da u parlamentarnoj proceduri nema zakona iz njegove nadležnosti.

O PLANU POSLOVANJA ŽELJEZNICA FBiH

Vlada FBiH je danas razmatrala Plan poslovanja JP Željeznice FBiH za 2011. godinu, te na doradu vratila njegov finansijski dio, koji treba polaziti od realnih pretpostavki.

Kako je zaključeno, teret konsolidacije Željeznica FBiH treba da, uz Budžet FBiH,  podnesu Željeznice FBiH svojim unutarnjim uštedama, kao i krajnji korisnici njihovih usluga.

Vlada je naložila obaveznu reviziju privatizovanog kapitala u JP Željeznice Federacije BiH, a nezavisna revizorska kuća bit će odabrana nakon javnog tendera koji će raspisati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Kako je danas naglašeno, bit će potrebno, radi dugoročnijeg i kvalitetnijeg rješavanja pitanja finansiranja Željeznica FBiH, promijeniti pojedina zakonska rješenja iz oblasti prometovanja naftom i naftnim derivatima, što je zadatak danas formirane međuresorne radne grupe sastavljene od predstavnika federalnih ministarstava finansija, trgovine i prometa i komunukacija.

Inače, Planom poslovanja je predviđeno osposobljavanje optimalnog broja vučnih sredstava i određenog broja i strukture voznih sredstava, a u skladu sa planiranim i ugovorenim obimom prijevoza, predviđeni su i radovi na tekućem i investicionom održavanju mobilnih kapaciteta.

Tako je za ovu godinu planiran prijevoz robe od 7.804.000 tona, kao i prijevoz 529.000 putnika, ostvarenje 37,1 miliona putničkih kilometara, te povećan udio na transportnom tržištu masovnog prijevoza robe, naročito u dijelu prijevoza za potrebe teške bazne industrije i prijevoza nafte.

Ovakav Plan za 2011. godine nema značajnija povećanja u odnosu na 2010. godinu, imajući u vidu ekonomsku situaciju i kretanja na svjetskom tržistu, koja će imati odraza i na poslovanje željeznica FBiH.

PRIORITETI RADA VLADE FBiH ZA PERIOD 100 DANA

Vlada FBiH je danas razmatrala prioritete u radu za period od 100 dana, koji se temelje
na odrednicama Strategije razvoja BiH za period 2010.-2013. godina, Strategije socijalne uključenosti BiH za isti taj period koje je Vlada FBiH podržala 21.9.2010. godine, Strategije razvoja FBiH od 2010. do 2020. godine i dokumenta „Osnove za formiranje vlasti u Federaciji BiH i Platforme zajedničkog nastupa u institucijama BiH u mandatnom periodu 2010.-2014. godina”.

Prioriteti su usmjereni, prije svega, na projekte intenziviranja privrednog razvoja i jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji. Radi njihovog ostvarivanja, između ostalog, predloženo je formiranje savjeta/vijeća za konkurentnost, kao i radne grupe sa zadatkom koordiniranja aktivnosti i provođenja mjera na poboljšanju ranga BiH u izvještaju Doing Business Svjetske banke i Izvještaju o konkurentnosti, te Bijele knjige Vijeća stranih investitora. Planirana je inventura i definiranje mehanizama za ubrzanu implementaciju već odobrenih sredstava međunarodnih finansijskih institucija, razrada mjera štednje na sve segmente javne potrošnje, plan reforme javne uprave i donošenje zakona o zabrani rada totalitarnih, fašističkih, neofašističkih, ekstremnih, radikalnih (političkih i vjerskih) organizacija, te o zabrani poricanja genocida i zločina protiv čovječnosti.

Predloženi prioriteti obuhvataju ono što je najurgentnije da se uradi u Federaciji BiH, što podrazumijeva i aktivnosti započete za vrijeme mandata ranije Vlade FBiH koje treba završiti u prvih sto dana rada i odražavaju spremnost Vlade FBiH da, u dogovoru i zajedničkim radom sa svim mogućim partnerima, preduzima mjere na popravljanju trenutnog stanja u Federaciji BiH.

KADROVSKA PITANJA

Danas je Vlada FBiH donijela rješenja kojima su oformljene dvije radne grupe i to: za praćenje stanja i prijedlog mjera u vezi sa vojnim stanovima (Sanela Jakubović, Fatima Hadžibegić, August Jančik, Željko Silađi i Meliha Mujezinović-Katana) i za analizu stanja i prijedlog mjera za primopredaju poslovnih prostora u zgradi Geodetskog zavoda (Ismet Trumić, Ramiz Mehaković i Sanela Jakubović).

* * *
Nastavak 5. sjednice Vlade FBiH zazakazan je za četvrtak, 21.4.2011. godine.

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE