5. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 18.04.2011.
Dnevni red


1.   Verifikacija Zapisnika 4. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

2.   Zahtjev za sredstva iz  "Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu

3.   Inicijativa za izmjenu Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

4.   Sporazum o naknadi za eksproprisane nekretnine - državne šume i šumsko zemljište u vlasništvu Federacije BiH a u svrhu proširenja deponije šljake i pepela na lokalitetu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj za potrebe Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti

5.   Program rada Fondcije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2011. godinu i Plan finansija Fondacije za 2011. godinu, sa Prijedlogom zaključka

6.   Izvještaj o izvršenju budžeta - proračuna Federacije BiH za 2010. godinu 

7.   Izvještaj o doznačenim sredstvima za Tekuće grantove Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 01.01. do 31.12.2010. godine

8.   Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar/siječanj-decembar/prosinac 2010. godine

9.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa

10.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Igman" d.d. Konjic za imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva

11.   Prijedlozi odluka   
a)   Prijedlog odluke o uslovima i kriterijima za imenovanje direktora Insitita za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja     
b)   Prijedlog odluke o uslovima i kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Insituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 

12.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za prodaju obveznica na osnovu civilnih poslova sa Republikom Irak

13.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 

14.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad u Komisiji za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

15.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad u Komisiji za statusna pitanja članova Vlade Federacije BiH i njihovih savjetnika

16.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu   
b)   Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH za period IV - XII 2011. godine

17.   Prijedlog odluke o dopunama Odluke o dodjeli stana

18.   Prijedlog odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu kulture i sporta

19.   Izvještaji o radu za 2010. godinu i Programi rada za 2011. godinu     
a)   Izvještaj o radu Fonda za studentske zajmove Federacije BiH za 2010. godinu i Finansijski izvještaj Fonda za 2010. godinu, sa Prijedlogom zaključka  
b)   Program rada sa finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije BiH za 2011. godinu, sa Prijedlogom odluke 

20.   Izvještaj o radu Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2010. godinu i Program rada za 2011. godinu

21.   Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za period od 1.10.2010. do 31.12.2010 i za period od 1.01. do 31.12.2010. godine

22.   Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova u periodu 1.01. - 31.12.2010. godine, sa Prijedlogom zaključaka 

23.   Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka V. broj: 184/2010 od 8.03.2010. godine

24.   Informacija o implementaciji Programa deminiranja - Faza XII, sa Prijedlogom zaključaka 

25.   Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju ekspertne Radne grupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 

26.   Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji    
a)   Dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-293/2011-SG od 22.03.2011. godine    
b)   Dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-251/2011-SG od 16.03.2011. godine    
c)   Dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-238/2011-SG od 14.03.2011. godine    
d)   Dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-329/2011-SG od 01.04.2011. godine 

27.   Informacija o statusu zakona i drugih akata koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri    
a)   čiji je obrađivač Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova    
b)   čiji je obrađivač Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta   
c)   čiji je obrađivač Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije   
d)   čiji je obrađivač Federalno ministarstvo prostornog uređenja   
e)   čiji je predlagač je Federalno ministarstvo finansija    
-   Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Finansijskoj policiji-Financijskoj policiji  
f)   čiji je obrađivač Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  
g)   čiji je predlagač Federalno ministarstvo pravde   
h)   čiji predlagač je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
i)   čiji je obrađivač Federalno ministarstvo okoliša i turizma 

28.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o usvajanju Plana poslovanja JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu 

29.   Informacija u vezi Zahtjeva g-đe Halime Skender za uvezivanje radnog staža za period 07.04.1992. do 09.08.1993. godine, sa Prijedlogom zaključka

30.   Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za praćenje stanja i prijedlog mjera u vezi sa vojnim stanovima

31.   Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za analizu stanja i prijedlog mjera za primopredaju poslovnih prostora u zgradi Geodetskog zavoda 

32.   Prioriteti rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 100 dana 

33.   Godišnji obračun Federalne direkcije robnih rezervi za 2010. godinu sa Prijedlogom odluke   
a)   Izvještaj o radu Federalne direkcije robnih rezervi za 2010. godinu

34.   Informacija o broju službenih automobila sa karakteristikama i Spisak službenih stanova za privremeni smještaj po Zaključku V. broj: 298/2011 od 31.03.2011. godine

35.   Prijedlog zaključka

36.   Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće

37.   Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće

38.   Prijedlog strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2010.-2014. godine

39.   Informacija o poslovnim odnosima "Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče sa firmama Deltagrip Limited i Deltagrip Trading LLP iz Velike Britanije, sa Prijedlogom zaključaka  

40.   Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala

 

 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE