5. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.04.2011.
Saopćenje o radu

.

 

 

UPUĆENA INICIJATIVA PARLAMENTU FBiH

 

Vlada FBiH je sa današnje sjednice u Sarajevu, kojoj je prisustvovao predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, uputila incijativu Parlamentu FBiH da predstavnici Saveza samostalnog sindikata BiH budu uključeni u radna tijela Predstavničkog doma. Ovim se omogućava djelovanje Sindikata, kao važnog socijalnog partnera, i u zakonodavnoj vlasti Federacije BiH.

Ovakva inicijativa u skladu je s Protokolom o međusobnoj saradnji, potpisanim jučer između Vlade FBiH i Saveza samostalnog sindikata BiH, a čime bi se osiguralo aktivno učešće sindikalnih predstavnika u donošenju zakona, drugih propisa i akata.

 

URGENTNA POMOĆ „PRETISU“

 

Vlada FBiH je razmatrala posljedice teškog stanja u sarajevskom „Pretisu“, odnosno činjenicu da kompanija zbog neplaćenih dugovanja nema osnovne uslove za nastavak proizvodnje. Ugroženi su i već zaključeni poslovi na inostranom tržištu, a konkretno je riječ i o 7,5 miliona dolara vrijednom ugovoru s Malezijom.

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je u proteklih sedam dana, u saradnji s Elektrodistribucijom Sarajevo, pomoglo u osiguravanju isporuke električne energije ovom preduzeću. Upućeno je i pismo podrške nadležnim institucijama Malezije u svrhu nastavka realizacije ugovora s „Pretisom“.

 

Kako bi se prevazišli trenutačni problemi i obezbijedio nastavak proizvodnje, Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom je iz tekuće rezerve urgentno „Pretisu“ izdvojeno na ime pomoći 255.000 KM dok se ne izvrše proceduralne radnje za ovu transakciju s planirane budžetske pozicije nadležnog ministarstva.

 

Vlada je ocijenila da su stečeni uslovi da Uprava „Pretisa“ preuzme svoje odgovornosti u pogledu realizacije preuzetih ugovornih obaveza.

 

SAGLASNOST NA SPORAZUM

 

Federalna vlada je donijela Odluku kojom je dala prethodnu saglasnost na Sporazum o naknadi za eksproprisane nekretnine u svrhu proširenja deponije šljake i pepela na lokalitetu termoelektrana „Kakanj“ u Kaknju za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

 

Sporazum ima za cilj rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na prostoru za proširenje deponije, čime bi se omogućilo dodatno odlaganje š1jake i pepela u količini od 700.000 m3.

 

Za realizaciju ovih aktivnosti obezbijeđen je kredit Vlade Japana, koji postaje operativan provođenjem Sporazuma za čije potpisivanje je Vlada FBiH ovlastila premijera FBiH.

 

PROGRAM RADA FONDACIJE ZA STAMBENA
PITANJA BORAČKE POPULACIJE U 2011.

 

Fedralna vlada je prihvatila i dala saglasnost za realizaciju Programa rada i Finansijskog plana Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja boračkih populacija u 2011. godini.

 

Nakon javnog oglasa za dodjelu kredita za stambeno zbrinjavanje boračke populacije i pregleda pristiglih prijava, konačnu rang listu će sačiniti Upravni odbor Fondacije.

 

Za dodjelu kredita su planirana sredstva od 1,6 miliona KM od kojih su 834,2 hiljade KM osigurane iz Budžeta FBiH za 2011. godine, a ostatak iz sredstava planiranih od povrata dodijeljenih kredita. U slučaju većeg povrata od planiranog, višak će biti iskorišten za podjelu kredita.

 

Sredstva će se koristiti za kupovinu ili izgradnju stambenih jedinica s rokom otplate do 15 godina, dok krediti za opravku i sanaciju stambenih jedinica imaju desetogodišnji rok otplate uz kamatu od tri posto na godišnjem nivou.

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA I OSTVARENJE PRIHODA ZA 2010. GODINU

 

Vlada FBiH upoznala se s dva financijska izvješća za proteklu godinu: o izvršenju Proračuna FBiH i o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima.

 

Kada je riječ o izvršenju Proračuna, u fiskalnoj 2010. godini su od ukupno planirana 1.863,3 milijuna KM iz prihoda, primitaka i financiranja, ostvarena 1.764,4 milijuna KM, što predstavlja 88,7 posto prošlogodišnjeg plana. Financiranje je iznosilo 322,7 milijuna KM. Prihodi bez financiranja su iznosili 1.441,6 milijuna KM, što je u odnosu na 2009. povećanje od 200 milijuna KM, a plan za 2010. godinu ostvaren je s 99,7 posto. Temeljem prihoda od poreza ostvareno je 1.187 milijuna KM, odnosno 175 milijuna KM više nego u 2009. godini.

 

Na rashodovnoj strani Proračuna za 2010. godinu evidentirano je 1.734,2 milijuna KM, što je 6,9 posto, odnosno 129 milijuna KM manje od planiranog. Rashodi i izdatci na gotovinskoj osnovi iznosili su 1.633,9 milijuna KM, što je 94,2 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka, a ovo ukazuje na visoku likvidnost Riznice. Na ime trasfera isplaćeno je 1.036,5 milijuna KM, čime je godišnji plan realiziran sa 100,7 posto.

 

Na otplatu vanjskog i unutarnjeg duga lani su iz Proračuna FBiH izdvojena 236,3 milijuna KM.

 

Izviješće o izvršenju prošlogodišnjeg Proračuna Vlada će dostaviti Parlamentu FBiH.

 

U Federaciji BiH je u 2010. godini naplaćeno i raspoređeno 6,299 milijarda KM javnih prihoda, odnosno 402,7 milijuna KM više nego godinu dana ranije. Prihodi namijenjeni financiranju općinskih, kantonalnih i Proračuna FBiH iznosili su 3,572 milijarda KM, te bili 246,2 milijuna KM veći nego u 2009. godini.

 

Kroz doprinose za mirovinsko-invalidsko, za zdravstveno i za osiguranje od neuposlenosti u 2010. godini ostvareno je 2,605 milijarda KM, što je povećanje u odnosu na 2009.godinu od 156,3 milijuna KM.

 

O DOZNAČENIM TEKUĆIM GRANTOVIMA FMERI ZA 2010. GODINU

 

U Izvještaju o doznačenim tekućim grantovima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za prošlu godinu, kojeg je danas usvojila Vlada FBiH, navodi se da je za te namjene izdvojeno preko 52 miliona KM, od čega je za konsolidaciju rudnika uglja, odnosno finansiranje duga osam rudnika uglja po osnovu penzijsko- invalidskog osiguranja i poreza na plaću u prošloj godini izdvojeno 28 miliona KM.

 

Dodijeljena su i sredstva za povećanje temeljnog kapitala i obrtnih sredstava za sedam kompanija namjenske industrije FBiH u iznosu od milion i 650 hiljada KM, te za četiri rudnika u iznosu od 700.000 KM.

 

U okviru pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom izdvojena su za 72 privredna subjekta sredstva u iznosu od oko osam miliona, te za prevazilaženje teškog materijalnog stanja u 13 preduzeća sredstva od 7.170.162 KM.

 

Danas je zaključeno da je potrebno napraviti analizu kriterija po kojima su dijeljeni ovi grantovi.

 

USKLAĐIVANJE CIJENA PLINA

 

Vlada FBiH dala je saglasnost na Odluku Nadzornog odbora „BH-gas" d.o.o. Sarajevo na korekciju cijene prirodnog gasa. Tako je utvrđeno da veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.5.2011. godine iznosi 720 KM/1000 Sm3,odnosno 0,72 KM/Sm3, bez poreza na dodanu vrijednost.

 

U obrazloženju Odluke se, polazeći od prijedloga nadležnog Federalnog mistarstva trgovine, te mišljena Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ističe da je došlo do značajnih promjena nakon što je utvrđena važeća veleprodajna cijena prirodnog gasa, kako je to navedeno i u zahtjevu „BH-gasa“, te da postoji realan osnov za njenu korekciju u visini od 10,77 posto.

 

Naime, imajući u vidu da je značajno povećana prosječna ruska cijena prirodnog gasa, te da ona zavisi od cijena nafte i naftnih derivata koje su također u porastu, ocijenjeno je da su se stekli uslovi za usklađivanje cijene.

 

STANJE KADROVA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH pripremila je za današnju sjednicu Vlade FBiH Informaciju o realizaciji Zaključka Vlade FBiH, od 8.3.2010 godine, kojim je data saglasnost za popunjavanje radnih mjesta u 24 federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije upražnjenih po osnovu dobrovoljnog istupanja iz državne službe, penzionisanja ili smrti. Istim Zaključkom obavezani su ostali organi državne službe u Federaciji BiH da zatraže od Vlade Federacije BiH saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta.

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH, je u skladu s tim, objavila javne konkurse za upražnjena radna mjesta i provela konkursne procedure za određene organe državne službe u FBiH, tako da je u periodu od 8.3.2010.godine do 8.3.2011. godine postavljeno ukupno 200 državnih službenika dok je u istom periodu, iz različitih razloga (dobrovoljno istupanje, penzionisanje), prestao radni odnos za ukupno 68 državnih službenika, što znači da se povećao broj za ukupno 132 državna službenika.

 

Vlada je danas ponovo aktuealizirala zaključak da bez njene saglasnosti nema novog zapošljavanja u federalnim ministarstvima, federalnim upravavama i federalnim upravnim organizacijama. Ujedno, od svih budžetskih korisnika Vlada je zatražila da joj dostave informaciju o stanju i broju namještenika, te konkursima koji su u toku.

 

MANJE NAKNADE ZA RAD U KOMISIJAMA

 

Provodeći dosljedno operedjeljenje o smanjenju javne potrošnje u svim segmentima, Vlada Federacije je danas usvojila izmjene i dopune odluka kojima se reguliše visina naknada za rad u komisijama za administrativna pitanja i za statusna pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika. Shodno već donesenim odlukama i rješenjima i u ovim radnim tijelima za članove je utvrđena visina mjesečne naknade od 350 KM (dosad bila 495 KM), a sekretarima komisija 300 KM.

 

ODLUKE O NAKNADAMA KORISNIKA BRANILAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

 

Vlada FBiH je danas donijela odluke kojima se utvrđuje visina osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH, kao i visina koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada ovih korisnika za period IV-XII 2011. godine.

 

Osnovica je utvrđena u iznosu od 820,14 KM po kojoj će se, uz primjenu koeficijenta 1,00 (jedan), utvrditi visina mjesečnih novčanih naknada ličnih i porodičnih korisnika prava boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH za period IV-XII 2011. godine, kao i za korisnike prava boračko-invalidske zaštite koji su to pravo stekli do 6.4.1992. godine, u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

 

Na osnovu ovih odluka federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata izdaje naredbe o visini mjesečnih novčanih naknada za sve korisnike.

 

ODLUKA O POKLONU STANA

 

Na današnjoj sjednici izmijenjena je Odluka o dodjeli stana koju je donijela Federalna vlada prethodnog saziva 22.12.2010. godine, kojom se Emini Smajović, u zamjenu za stan u vlasništvu Nadbiskupije Vrhbosanske, dodjeljuje stan u ulici Grbavička u Sarajevu.

 

Izmjena koju je danas usvojila Vlada Federacije u novom sazivu je suštinske prirode, jer je odlučeno da se stan u Grbavičkoj ulici u Sarajevu pokloni Emini Smajović i tako osigura upis prava vlasništva nad ovim stanom u zemljišnu knjigu što, na osnovu ranije donesene odluke, nije bilo moguće učiniti.

 

Na ovu odluku Vlada će zatražiti saglasnost Parlamenta Federacije BiH.

 

SAGLASNOST NA PRODAJU OBVEZNICA

 

Danas donesenom Odlukom Vlada Federacije BiH dala je suglasnost Agenciji za privatizaciju u FBiH za prodaju obveznica temeljem civilnih poslova Republike Irak u nominalnom iznosu od 960 .000 USD, koja se nalaze na posebnom skrbničkom računu ove agencije. Riječ je o sredstvima po osnovu potraživanja temeljem civilnih poslova (izvođenja građevinskih radova i izvoza roba u Irak u periodu od 1984. do 1990. godine) koja je, za preduzeća koja nisu imala pravnog slijednika, Jubmes banka a.d. iz Beograda prebacila u obveznicama na Agenciju za privatizaciju u FBiH.

 

Prodaja obveznica će se, prema Odluci, izvršiti na irskoj burzi, a Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH će odabrati brokersku kuću koja će obaviti posao prodaje.

 

Novčana sredstva ostvarena prodajom obveznica biće uplaćena na poseban račun Agencije za privatizaciju u FBiH.

 

O RADU I PLANOVIMA FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE FBiH

 

Danas je Vlada Federacije BiH dala saglasnost na Izvještaj o prošlogodišnjem radu i Program rada sa Finansijskim planom za ovu godinu Fonda za studentske zajmove FBiH, koji je u proteklom periodu osnovnom funkcijom i učincima opravdao svoje postojanje.

 

Fond je raspolagao s 2.232.142 KM za isplatu studentskih zajmova za akademsku 2009/2010. godinu i za finansiranje redovnih aktivnosti, budući da su polovinu ovog iznosa činili prihodi ostvareni u prethodnoj godini.

 

Ukupno planirani prihodi Fonda za 2011. godinu iznose 1.117.279 KM, s tim da se 490.000 KM obezbjeđuje sa namjenski utvrđenog transfera u Budžetu FBiH. Stoga i jeste jedan od osnovnih programskih zadataka Fonda preduzimanje aktivnosti na stvaranju uvjeta za osiguranje njegovog finansijski samoodrživog opstanka na temelju dodjele studentskih zajmova, odnosno beskamatnih finansijskih sredstava s obavezom vraćanja.

 

Na inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, ove godine će u okviru raspoloživih sredstava Fonda biti povećan broj studentskih zajmova, na račun ušteda na drugim troškovima Fonda (smanjene naknade članovima Upravnog odbora, kao i broj stručnih saradnika).

 

IMPLEMENTACIJA PROGRAMA DEMINIRANJA - FAZA XII

 

Federalna vlada je usvojila Informaciju o implementaciji XII faze Programa deminiranja koju je sačinila Federalna uprava civilne zaštite. Program je u cijelosti finansirala  Vlada Federacije BiH za šta je u Budžetu za 2010. godinu izdvojeno 7,2 miliona KM. Za realizaciju programa utrošeno je 5,598 miliona KM, od kojih se najveći dio od 4,65 miliona KM odnosi na troškove zaposlenih

 

Ukupno je u prošloj godini deminirano 362.901 kvadratni metar površina pri čemu je uništeno 173 komada pronađenih protivpješadijskih i protivtenkovskih mina, te 109 komada različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava.

 

Ovaj zadatak obavilo je devet deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite koji su locirani u devet kantona.

 

U sklopu aktivnosti je deminirano i 17 građevinskih objekata i izvršeni planirani zadaci koji se odnose na osiguranje uslova za povrat izbjeglih i raseljenih osoba i osiguranje uslova za održivi povratak, u skladu sa zaključcima Vlade o prioritetima u poslovima deminiranja.

 

RJEŠENJA O ULASKU U POSJED EKSPROPRISANIH NEKRETNINA

 

Na zahtjev JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar koji je proslijeđen putem Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada FBiH je, u funkciji drugostepenog organa, danas donijela više rješenja. Ovim aktima odobrava se ulazak u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, radi nastavka radova na izgradnji autoceste Sarajevo-Mostar, dionice Lepenica-Tarčin i Počitelj-Bijača, koja predstavlja javni interes.

 

KADROVSKA RJEŠENJA

 

Vlada FBiH je dala saglasnost Nadzornom odboru "Igman" d.d. Konjic da se Džahid Muratbegović imenuje za vršioca dužnosti direktora privrednog društva "Igman" d.d. Konjic, na period do 60 dana, odnosno do imenovanja direktora Društva.

 

Danas je izmijenjeno ranije doneseno Rješenje o imenovanju ekspertne Radne grupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, tako da se, umjesto Buco Jasmina, u ovo tijelo imenuje Asifa Vrabac.

 

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela odluke o uslovima i kriterijima za izbor i imenovanje direktora, kao i članova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

 

* * *

Nastavak 5. sjednice Vlade FBiH zakazan je za ponedjeljak, 18.4.2011. godine.

Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE