4. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 07.04.2011.
Saopćenje o radu

 

UREDBA O STRATEŠKOM PLANIRANJU I RAZVOJU JAVNIH POLITIKA

 

Na današnjoj sjednici u Mostaru, kojoj je prisustvovao predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, Vlada FBiH je donijela Uredbu o procesu strateškog planiranja i izvještavanja u federalnim ministarstvima. Također, razmatran je i Prijedlog uredbe o načinu pripreme, procjeni utjecaja i odabiru politika u postupku izrade akata koje donosi i usvaja Vlada Federacije BiH. Ove akte, kojima se zaokružuje prva faza implementacije Programa UNDP-a „Strateško planiranje i razvoj javnih politika u BiH“ (SPPD), pripremili su Federalni zavod za programiranje razvoja i programski tim SPPD-a. Namjera je ovog programa, na čije je sprovođenje Federalna vlada dala saglasnost 2008. godine, da ojača kapacitete državnih službenika u oblastima strateškog planiranja, razvoja javnih politika i upravljanja javnim finansijama na svim niovima vlasti.

 

Uredbom o strateškom planiranju i izvještavanju u federalnim ministarstvima reguliše se obaveza donošenja strateških planova, godišnjih planova rada i godišnjih izvješataja o radu, uključujući osnovne korake i metodologiju, kojih će se pridržavati službenici federalnih ministarstava. Radi se kako o planiranju aktivnosti, tako i o izvještavanju o izvršenim aktivnostima svih federalnih ministarstava, što treba značajno pomoći unapređivanju strateškog planiranja u Federaciji BiH. Svaki ministar na kraju godine daje ocjenu o stepenu izvršenja plana rada, što je novina u odnosu na dosadašnju praksu.

 

Kada je riječ o drugoj uredbi, koja definiše metode za pripremu, procjenu utjecaja i odabir politika kojih će se pridržavati službenici federalnih ministarstava u postupku pripreme akata koje donosi i usvaja Vlada FBiH, zaključeno je da se u ponuđeni tekst ugrade primjedbe i prijedlozi iz današnje rasprave, kako bi Uredba bila donesena na sljedećoj sjednici.

 

PODRŠKA PROTOKOLU O SURADNJI SA SINDIKATOM

 

Vlada FBiH prihvatila je danas tekst Protokola o međusobnoj suradnji, kojim ona i Savez samostalnih sindikata BiH (SSSBiH), izjavljuju i potpisima potvrđuju spremnost na aktivnu suradnju u oblastima kolektivnog pregovaranja, radno-pravnih odnosa, socijalne politike, gospodarstva i zakonodavstva.

 

Potpisnici preuzimaju obvezu rada na partnerskim osnovama i u duhu socijalnog dijaloga, sa željom za poboljšanjem ukupnog stanja u Federaciji BiH i u Bosni i Hercegovini. Nadležna federalna ministarstva i granski sindikati unutar SSSBiH-a će međusobni dijalog ostvarivati putem ureda ministara i predsjednika SSSBiH-a. Ujedno, potpisnici se obvezuju na punu transparentnost u radu i na pravodobnu razmjenu i distribuciju informacija. Uz to, preuzimaju obvezu da u najkraćem mogućem roku imenuju svoje članove u Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij FBiH. Izaslanstva Vlade FBiH i SSSBiH-a u ovom tijelu će, nakon njegova konstituiranja, biti nositelji realizacije zadataka iz Protokola o međusobnoj suradnji.

 

Sastavni dio Protokola, koji će na snagu stupiti nakon što ga 13.4.2011. godine potpišu premijer FBiH i predsjednik SSSBiH-a, jeste Platforma stranaka koalicije koje su formirale vlast u FBiH.

 

OBUSTAVA IZVRŠENJA POJEDINIH PRORAČUNSKIH RASHODA I IZDATAKA

 

Zbog neizvjesnosti dobivanja sredstava po osnovu planiranih proračunskih primitaka, Vlada FBiH je danas donijela Odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Proračunu FBiH za 2011. godinu.

 

Odluka se odnosi na obustavljanje izvršavanja rashoda i izdataka za sve transfere koji se realiziraju po osnovu odobrenih programa utroška, na nabavku stalnih sredstava, na kupovinu dionica privatnih poduzeća i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima.

 

Proračunski korisnici ne mogu, na teret ovih pozicija, u toku 45 dana preuzimati nikakve nove obveze. Vlada će o ovoj odluci upoznati i Parlament FBiH.

 

ODLUKE O NAKNADAMA

 

Danas je Vlada Federacije BiH donijela dvije odluke kojima se određuje visina naknada za rad u tijelima zaduženim za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koja su oformljena u maju 2010. godine. Prva odluka odnosi se na naknade članova Koordinacionog tijela, a druga na naknade članova Ekspertne radne grupe za izradu kartografske dokumentacije.

 

U skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH određena je naknada za članove ovih tijela od 350 konvertibilnih maraka pod uslovom da je u toku mjeseca održana najmanje jedna sjednica. Sekretaru Koordinacionog tijela, pripada naknada u iznosu od 50 posto iznosa ostvarene mjesečne naknade člana Koordinacionog tijela. Pojedinačna rješenja o naknadi za rad sekretara i članova Koordinacionog tijela, kao i članova Ekspertne grupe donosi direktor Federalnog zavoda za statistiku, a njihova isplata vršit će se od dana stupanja na snagu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH do kraja 2011. godine.

 

Danas je donesena i nova Odluka o visini plaća i drugih naknada po osnovu uposlenosti članova Komisije za koncesije Federacije BiH, budući da je prestao da važi Zakon o koncesijama, a istovremeno ova primanja nisu obuhvaćena Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH. Pravo na naknade članovi Komisije ostvaruju u skladu sa važećim propisima za izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike u organima vlasti Federacije BiH kao imenovani nosioci izvršnih funkcija, pa je jedinstvena osnovica utvrđena na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH.

 

Po osnovu tekućeg rada za obračun plaća utvrđeni su koeficijenti za predsjednika Komisije 7,6, za zamjenika predsjednika 7,0 i za člana komisije koeficijent 6,5.

 

ZADUŽENJE ZA TRI FEDERALNA MINISTARSTVA

 

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove koja se odnosi na problematiku krčenja šume na lokalitetu Kruševo - Čule - općina Mostar.

 

Zadužena su nadležna federalna ministarstva (poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, okoliša i turizma, te prostornog uređenja) da interresorno sagledaju ovaj predmet i riješe ga u obnovljenom postupku, uvažavajući sva ključna pitanja istaknuta u Informaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove.

 

ZATRAŽENE DOPUNE I POJAŠNJENJA REVIZORSKOG IZVJEŠĆA

 

Vlada FBiH danas se upoznala s komentarom na Nacrt izvješća o nalazima činjeničnog stanja u svezi „Energopetrola“ d.d. Sarajevo revizorske kuće „Deloitte“ d.o.o. Sarajevo od 9.7.2010. godine. Nakon rasprave, zadužila je Federalno ministarstvo financija da od revizorske kuće „Deloitte“ zatraži očitovanje na komentar, te da Izviješće o nalazima činjeničnog stanja od 24.5.2010. godine dopuni i obrazloži, te utvrdi činjenice o ispunjenju obveza o dokapitalizaciji „Energopetrola“.

 

Rok u kojem „Deloitte“ ovo treba učiniti je 30 dana. U suprotnom, Vlada će tražiti novi postupak za odabir nove revizorske kuće.

 

O HUTP „SALUS HOTEL STELA“ d.o.o. NEUM

 

Federalna vlada je donijela Zaključak kojim se Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH zadužuje da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama provede izbor revizorske kuće za superreviziju u preduzeću HUTP „Salus Hotel Stela“d.o.o. Neum u periodu od osnivanja preduzeća do 31.12.2009. godine. Revizija će obuhvatiti pravni, finansijski i računovodstveni aspekt uključujući statusne promjene i dodatna ulaganja, te promjene kapitala u preduzeću „Polihem“ d.d. Tuzla isknjižavanjem Hotela „Stela“ u Neumu iz poslovnih knjiga u postupku pripreme i usvajanja početnog bilansa stanja u Polihem d.d. Tuzla. 

 

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH je zadužena da od Vlade Tuzlanskog kantona i Kantonalne agencije za privatizaciju pribavi svu dokumentaciju o privatizaciji „Polihema“ kao podlogu za što kvalitetnije konečno rješenje ovog pitanja.

 

O PRIMJENI ZAKONA O FISKALNIM SUSTAVIMA

 

Obzirom na složen proces implementacije Zakona o fiskalnim sustavima i potrebu rješavanja tehničkih, stručnih i ostalih pitanja za njegovu potpunu primjenu, Vlada FBiH je danas naložila Federalnom ministarstvu financija da pripremi izmjene i dopune Pravilnika o dinamici fiskalizacije, kojima će biti produljen rok za okončanje ovog procesa.

 

Također, ovom ministarstvu je dato zaduženje da pripremi izmjene i dupune Zakona o fiskalnim sustavima s ciljem dodatnog reguliranja ove oblasti.

 

IZVRŠITI PORAVNJANJE RASPODJELE PRIHODA OD NEIZRAVNIH POREZA

 

Usvojivši danas Informaciju o raspodjeli prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje u razdoblju 2006.-2010. godina, Vlada FBiH je zadužila članove Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje iz Federacije BiH da se izvrše konačna poravnanja raspodjele prihoda od neizravnih poreza za 2006., 2007. i 2008. godinu koja se temelje na zakonima o sustavu indirektnog oporezivanja i o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te Pravilniku o izračunu koeficijenata doznačavanja entitetima.

 

Članovi UO iz FBiH dužni su izvršiti drugo privremeno poravnanje za 2009. i prvo privremeno poravnanje za 2010. godinu koje se temelji na obračunu Organizacje za makroekonomske analize. Federalno ministarstvo financija je dužno da odmah predloži člana koji će, zajedno s predstavnikom Jedinice za krajnju potrošnju UO i predstavnikom iz Republike Srpske, izvršiti uvid i provjeru iskazanih podataka o krajnjoj potrošnji, posebno u drugom polugođu 2010. godine, kako bi se izvršilo drugo privremeno poravnanje za 2010. godinu.

 

Članovi UO iz Federacije BiH dužni su osigurati uspostavu Jedinice za krajnju potrošnju UO s ciljem veće transparentnosti i stjecanja povjerenja u pokazatelje o krajnjoj potrošnji na kojima se temelji raspodjela prihoda sa JR UIO, a time i održivost sustava neizravnog oporezivanja.

 

KADROVSKA PITANJA

 

Hasana Hodžića je Vlada FBiH danas razriješila dužnosti direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli, zbog navršenih 65 godina života.

 

Vlada FBiH je danas donijela dokumente neophodne za pokretanje konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora Zajedničkih službi organa i tijela Federacije BiH: odluke o raspisivanju javnog konkursa i o kriterijima za izbor i imenovanje, kao i Rješenje o imenovanju Komisije koja će obaviti ovaj posao.

 

Danas je donijeta Odluka kojom je data saglasnost za imenovanje Amarilda Mulića za člana Uprave - direktora J.P. Nacionalni park „Una" d.o.o. Bihać.

 

Saglasnost je data i Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar na Odluku o privremenom imenovanju Ensada Karića za vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća. Ovome je prethodilo davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora na izmjene i dopune Statuta JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

 

Federalna vlada donijela je Rješenje kojom je Vjekoslava Čambera imenovala za predsjednika, a Omera Korjenića i Mirsadu Poturković za članove Nadzornog odbora Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNEP) u Federaciji BiH.

 

Federalna vlada imenovala je Amelu Mikulić, Snježanu Kapić, Izeta Mehinagića, Dženanu Avdić, Šabana Kadirića, Bakira Arslanagića i Mihada Hajru za članove Interresorne radne grupe za sagledavanje štetnih posljedica po privredna društva koje su nastale i koje će nastati zbog sukoba u Libiji. Zadatak joj je da u najkraćem roku od privrednih društava koja su poslovala u Libiji hitno pribavi podatke o broju povučenih radnika iz ove zemlje i o neizmirenim obavezama prema njima, nastalim štetama, likvidnosti ovih privrednih društava, kao i sve druge potrebne podatke i da Vladi FBiH predloži konkretne mjere za prevazilaženje trenutnog stanja.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.25 sati.

 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE