4. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 07.04.2011.
Dnevni red

 1. Verifikacija Zapisnika 3. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog uredbe o načinu pripreme, procjeni utjecaja i odabiru politike u postupku izrade akata koje donosi i usvaja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog uredbe o procesu strateškog planiranja i izvještavanja u federalnim ministarstvima
 4. Prijedlog protokola o međusobnoj saradnji Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u oblastima kolektivnog pregovaranja, radno-pravnih odnosa, socijalne politike, ekonomije i zakonodavstva
 5. Prijedlog odluke o davanju na korištenje bicikala kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i policiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 7. Prijedlozi odluka

a)         Prijedlog odluke o visini naknada za rad članova Koordinacionog tijela za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstva i stanova

b)         Prijedlog odluke o visini naknada za rad članova Ekspertne grupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova

 1. Prijedlog odluke o visini plaće i naknadama članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa prava vlasništva na putničkom motornom vozilu
 3. Informacija s Prijedlogom zaključka o rješavanju predmeta br. UP I/09-23-745/08 - Krčenje šume na lokalitetu Kruševo-Čule/Općina Mostar
 4. Informacija o HTUP "Salus Hotel Stela" d.o.o. Neum, s Prijedlogom zaključka
 5. Prijedlog zaključka na Nacrt izvještaja o nalazima činjeničnog stanja vezano za „Energopetrol“ d.d. Sarajevo revizorske kuće „Deloitte“ d.o.o. Sarajevo
 6. Zahtjev za davanje saglasnosti za novo upošljavanje namještenika u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Zahtjev za davanje saglasnosti na popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Uredu Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, s Prijedlogom zaključka
 8. Prijedlog za razrješenje nosilaca izvršne funkcije s Prijedlogom rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli i Prijedlogom zaključka
 9. Prijedlog odluke o načinu i rokovima primjene Zakona o fiskalnim sistemima
 10. Informacija o raspodjeli od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje u periodu 2006.-2010. godine, s Prijedlogom zaključka
 11. Prijedlog rješenja o imenovanju interresorne Radne grupe za sagledavanje štetnih posljedica po privredna društva koje su nastale i koje će nastati zbog sukoba u Libiji
 12. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNEP) u Federaciji BiH
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

a)         Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar na Odluku o privremenom imenovanju vršioca dužnosti direktora uprave JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje člana uprave-direktora J.P. Nacionalni park „Una“ d.o.o., Bihać, s Prijedlogom liste kandidata
 2.  Prijedlozi akata u vezi sa imenovanjem na poziciju direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 

a)          Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 

b)         Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 

c)         Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

d)         Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE