3. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 31.03.2011.
Saopćenje o radu

O POSLOVANJU NAŠIH KOMPANIJA U LIBIJI

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je Vladu Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, sa stanjem gospodarskih društava iz njegove nadležnosti koja su poslovala u Libiji. Ovo ministarstvo će, prema zaključku Vlade, i dalje pratiti i analizirati stanje u gospodarstvu, s naglaskom na gospodarska društva koja su ostala bez okončanih ugovornih obveza u ratom zahvaćenoj Libiji.

Zaključeno je da se, u roku od sedam dana, osnuje međuresorna interventna skupina koju će činiti predstavnici federalnih ministarstava energije, rudarstva i industrije, rada i socijalne politike i prometa i komunikacija, kao i predstavnici socijalnih partnera i kompanija koje su angažirane u Libiji. Zadatak skupine je utvrđivanje stvarnog stanja u svezi šteta koje su kompanije pretrpjele zbog rata u Libiji, što će biti osnova za predlaganje mjera.

SAGLASNOST NA RJEŠENJE ZA „RUDEX“

Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku kojom je dala saglasnost na Rješenje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije iz 2009. godine kojim se privrednom društvu „Rudex" d.o.o. Sarajevo odobrava proizvodnja eksplozivnih materija na stabilnom uređaju za miješanje na mjestu upotrebe.

Odluka je donesena u povodu novog zahtjeva ovog privrednog društva da se, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, po osnovu Rješenja FMUP-a - FUP-e, na području Republike Srpske može baviti proizvodnjom eksplozivnih materija tipa ANFO.

IZMJENE ODLUKE O TROŠKOVIMA REVIZORSKIH TIMOVA

Izmjenama Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, koje je Vlada FBiH donijela na današnjoj sjednici, stvaraju se uslovi za potpuniju provedbu Zakona, koji se primjenjuje od 1.7.2010. godine.

Na ovaj način se, što ranije nije bio slučaj, predviđaju naknade za troškove za rad na terenu (48 KM za rad u trajanju najmanje 12 sati dnevno, odnosno 24 KM za rad u trajanju kraćem od 12 sati) i za troškove korištenja privatnih vozila u službene svrhe članova revizorskih timova, članove revizorskog tima za koordinaciju i lica angažovana po ugovoru o djelu i volontere (u visini od 20 posto od cijene litra utrošenog goriva po pređenom kilometru).

Predviđeno je da će se obračun ovih troškova vršiti na kraju mjeseca prema izvještaju o radu.

Cilj današnje odluke je uvođenje efikasnije i kvalitetnije revizije, kako bi prava bila ukinuta onima koji ih nelegalno koriste, a što su tražila sva boračka udruženja.

O RADU FONDACIJE ZA STAMBENA
PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH POPULACIJA

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Izvještaj o radu Fondacije za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija u 2010. godini za čiji se rad sredstva osiguravaju iz programa pomoći, donacija, ulaganja BiH i Federacije BiH i ostalih izvora.

U prošloj godini je za ove potrebe iz Budžeta FBiH izdvojeno 834,2 hiljade KM, što zajedno sa sredstvima od vraćenih kredita, čini ukupna sredstva ove fondacije u prošloj godini od 1,635 miliona KM.

Na javni oglas za njihovo korištenje apliciralo je 550 zainteresiranih, od čega je 247 ocijenjeno valjanim, a 135 aplikanata se našlo na konačnoj rang-listi.

U prošloj je godini dodijeljeno i sedam bespovratnih pomoći za posebne namjene u ukupnom iznosu od 35.000 KM, a za rad Fondacije u prošloj godini je izdvojeno 217,1 hiljada KM.

Raspodjela sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba boračkih kategorija iz cijele Bosne i Hercegovine vršena je kroz kredite za kupovinu i izgradnju stambenih objekata ili za njihovu opravku i sanaciju. U prvoj su kategoriji podijeljena 54, a u drugoj 81 kredit. Najviše kredita je dobila kategorija demobilisanih boraca, a korisnici su i članovi porodica šehida, RVI, obitelji poginulih branitelja, pripadnici HVIDRE, te razvojačeni branitelji.

Vlada je danas zadužila Fondaciju da joj za narednu sjednicu dostavi Program rada i Finansijski plan za 2011. godinu.

OBAVEZE PREMA BORAČKOJ POPULACIJI

Danas je Vlada FBiH razmatrala i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata o finansijskom stanju ukupno potrebnih, realiziranih i nerealiziranih obaveza po Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica za period njegovog važenja.

Zaključeno je da Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u narednih 15 dana organizira sastanak sa predstavnicima Federalnog zavoda za zapošljavanje o načinu i terminu izmirenja obaveza iz 2008. godine u iznosu od 20.773.881,82 KM, kao i sa predstavnicima kantonalnih službi za zapošljavanje koje imaju neizmirene obaveze prema demobiliziranim borcima iz 2009. godine u visini od 11.944.882,91 KM. Jedino je  služba Kantona Sarajevo izmirila svoje obaveze.

Iznos od 14.475.726,75 KM za izmirenje obaveza iz 2009. godine planiran je u Budžetu za 2011. godinu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Danas je Vlada FBiH informirana i o zahtjevima RVI, porodica šehida i poginulih boraca u vezi isplata razlika lične i porodične invalidnine za period od 1.1.2009. do 28.2.2010. godine.

Zaključeno je da će Vlada Federacije BiH od predstavnika Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva pravde, Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije i Federalnog pravobranilaštva, imenovati ekspertnu grupu koja će u roku od osam dana, sukladno zakonima i podzakonskim propisima, definirati i utvrditi eventualne obaveze u vezi sa ovim zahtjevima.

O EKSPROPRIJACIJI U OPĆINAMA GLAMOČ I LIVNO

Vlada Federacije BiH se upoznala s Informacijom Federalnog pravobranilaštva o rješavanju imovinskih zahtjeva osoba čije su nekretnine eksproprisane u cilju izgradnje Središta za borbenu obuku Vojske Federacije BiH na području općina Glamoč i Livno. U vezi s tim, pokrenuti su parnični postupci radi naknade štete protiv Federacije BiH. Odluka o izgradnji ovog središta donesena je 14.5.1998. godine, a Rješenje kojim je Vlada FBiH dozvolila Federalnom ministarstvu odbrane stupanje u posjed nepokretnosti prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji 6.10.1998. godine.

Polazeći od toga da je neophodno preduprijediti stvaranje daljnjih troškova postupaka po ovim predmetima, Vlada FBiH je zadužila Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove da prikupi svu relevantnu dokumentaciju i dadne nalaz i mišljenje o nekretninama obuhvaćenim izgradnjom Središta za borbenu obuku VF na teritoriji općina Glamoč i Livno.

DVIJE ODLUKE O STAROJ DEVIZNOJ ŠTEDNJI

Današnjom Odlukom o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH za 2011. godinu, Vlada FBiH je utvrdila postupke i dinamiku  ovih isplata.

Svakom pojedinom tražitelju, kojem je izdata potvrda o verifikaciji stare devizne štednje, isplaćuje se s Jedinstvenog računa trezora FBiH maksimalan iznos od 1.000  konvertibilnih maraka ili ukupan iznos do 1.000 KM.

Sredstva za ove namjene planirana su u Proračunu FBiH za ovu godinu na poziciji namijenjenoj otplati unutarnjeg duga - obveze za staru deviznu štednju.

Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo financija prema kronološkom redu u pregledima pojedinačno izdatih potvrda o verificiranim tražbinama koji se objavljuju u „Službenim novinama FBiH" i u dvoje dnevnih novina.

Danas je, također, donesena i Odluka o trećoj emisiji obveznica FBiH za izmirenje obveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje. U tu svrhu će biti izdate obveznice ukupne vrijednosti od 227.115.862 KM, što predstavlja sumu pojedinačnih verificiranih iznosa, umanjenih za isplaćene gotovinske isplate i poslije otpisa iznosa u feninzima za svakog povjeritelja.

Obveznice će nositi datum 31.3.2011., a rok dospijeća im je šest godina, uz fiksnu godišnju kamatu od 2,5 posto.

UTVRDITI STEPEN REALIZACIJE RAZVOJNIH PROJEKATA

Vlada FBiH danas je imenovala Radnu grupu za utvrđivanje stepena realizacije Plana razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011.-2013. godina i izradu prijedloga mjera za povećanje stepena njihove realizacije. Predsjednik ove radne skupine je direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja Ljubiša Đapan, a članovi su predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Generalnog sekretarijata Vlade FBiH i Ureda premijera Federacije BiH.

Zadatak Radne grupe je da, u roku od 21 dan, utvrdi koji je realan mogući stepen realizacije Plana razvojnih projekata u 2011. godini, kao i za period 2011.-2013. godine, kao i administrativne prepreke koje treba ukloniti, te  sačini i Vladi FBiH dostavi prijedlog mjera za moguće povećanje stepena realizacije.

SAČINITI PRIJEDLOG MJERA ŠTEDNJE

Polazeći od nužnosti smanjenja javne potrošnje, Vlada FBiH danas je utemeljila Radnu skupinu čiji je zadatak utvrđivanje mjera štednje u federalnim tijelima uprave i federalnim upravnim organizacijama. Zadatak joj je u roku od 15 dana sačiniti Prijedlog mjera štednje u ovim institucijama, te ga dostaviti Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje.

Na čelu Radne skupine je predstavnik Federalnog ministarstva financija, a čine je i predstavnici Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministastva obrazovanja i nauke, Generalnog sekretarijata Vlade FBiH i Ureda premijera Federacije BiH.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas Hadžema Hajdarevića, na njegov zahtjev, razriješila dužnosti predsjednika Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost. Na ovo mjesto privremeno je (na period do 60 dana) imenovan Miro Petrović.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.25 sati.

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE