3. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 31.03.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 2. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
 2. Informacija o stanju privrednih društava iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, koja su poslovala u Libiji, sa Prijedlogom zaključaka
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije kojim se privrednom društvu "Rudex" d.o.o. Sarajevo odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materija tipa ANFO
 4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
 5. I Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija u 2010. godini, sa Prijedlogom zaključaka i Program rada Fondacije za 2011. godinu
 6. Godišnji izvještaj o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine
 7. Program rada Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2011. godinu - davanje saglasnosti 
 8. Program rada i operativni plan Federalnog zavoda za geologiju u 2011. godini - davanje saglasnosti
 9. Informacija o finansijskom stanju ukupno potrebnih, realiziranih i nerealiziranih obaveza po Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica za period važenja Zakona, sa Prijedlogom zaključka
 10. Informacija u vezi sa zahtjevima RVI, porodica šehida i poginulih boraca koje se odnose na isplatu razlike lične i porodične invalidnine za period 01.01.2009. godine do 28.02.2010. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 11. Informacija u vezi rješavanja imovinskih zahtjeva lica čije su nekretnine eksproprisane u cilju izgradnje Središta za borbenu obuku Vojske Federacije BiH na području općina Glamoč i Livno, sa Prijedlogom zaključka 
 12. Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj:445/2010 od 24.5.2010. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 13. Prijedlozi rješenja:  
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost 
  2. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost 
 1. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 2. Prijedlog odluke o trećoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Radne grupe za utvrđivanje stepena realizacije Plana razvojnih projekta u Federaciji BiH 2011-2013. godine i izradu prijedloga mjera za povećanje stepena realizacije
 4. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika članova Radne grupe za utvrđivanje mjera štednje u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti Uprave.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE