16. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.07.2007.
ONASA

SARAJEVO, 4. JULI (ONASA)

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, raspravljala o tekstu Zakona o javnom servisu Radio-televizije Federacije BiH, čije je donošenje jedan od uslova za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, saopštio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Zaključeno je da Komisija za izradu ovog zakona, a na temelju današnje rasprave, pripremi tekst zakona o kojem će se Vlada FBiH izjasniti na sljedećoj sjednici.

* * *
SARAJEVO, 4. JULI (ONASA)

Vlada FBiH danas je razmatrala Prednacrt zakona o premjeru i katastru nekretnina koji je pripremila Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove kao izraz potrebe da se ova oblast uskladi s novim rješenjima o podjeli zadataka između katastra i gruntovnice, te promjenama u vlasničko-pravnim odnosima.

Cilj novog zakona je uvođenje novih tehnologija za efektivnije i brže provođenje katastarske izmjere, kao i upravljanje podacima i njihovim prikazom u svrhu izrade i održavanja geodetskog informacijskog sistema – GIS, GSP-mjerenja, digitalnih geodetskih instrumenata i slično.

Vlada je zadužila Federalnu upravu da, u saradnji s nadležnim federalnim ministarstvima, u skladu s današnjom raspravom, pripremi prečišćeni tekst Prednacrta zakona.

* * *
SARAJEVO, 4. JULI (ONASA)

Vlada FBiH usvojila je danas Plan poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2007. godinu u 46 općina Federacije BiH. Sukladno ovogodišnjem federalnom proračunu, za ove poslove planirano je 915.000 konvertibilnih maraka, a u financiranju će sudjelovati kantoni i općine.

Ukoliko neka općina ne osigura svoj dio sredstava, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove ovlaštena je sredstva planirana federalnim proračunom za tu općinu realizirati u nekon drugoj općini.

Danas je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove zadužena da, u suradnji s federalnim ministarstvima prostornog uređenja i okoliša i turizma, napravi prijedlog kriterija po kojima će biti pravljeni budući planovi premjera i uspostave katastra nekretnina.

* * *
SARAJEVO, 4. JULI (ONASA)

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom ovlašćuje premijera Federacije BiH dr Nedžada Brankovića za punomoćnika Federacije BiH u Skupštini dioničara/akcionara Kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine” d.d. Banja Luka, a u slučaju njegove spriječenosti federalnog ministra energije, rudarstva i industrije mr Vahida Heću.

Kako je navedeno u pismu predsjednika Upravnog odbora “Elektroprijenos BiH”, konstituirajuća sjednica Skupštine kompanije biće održana uskoro.

* * *
SARAJEVO, 4. JULI (ONASA)

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju korisnika proračuna FBiH za koje će internu reviziju vršiti Federalno ministarstvo financija.

Kako je pri kraju izrada teksta Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH, kojim su predviđeni bitno visočiji kriteriji za uspostavu interne revizije, to je nova rješenja trebalo ugraditi i u dosadašnju Odluku.

Prema izmjenama i dopunama Odluke, svaki proračunski korisnik dužan je uspostaviti jedinicu interne revizije ako ispunjava jedan od tri kriterija: ima operativan proračun veći od 10.000.000 konvertibilnih maraka godišnje, ima više od 200 uposlenih, ili prima i izvršava transakcije koje u totalu premašuju 15.000.000 KM godišnje.

Federalno ministarstvo financija će internu reviziju vršiti za 44 federalne institucije, uključujući oba doma Parlamenta FBiH.

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE