16. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.07.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 15. sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Nacrt zakona o javnom servisu radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Prednacrt zakona o premjeru i katastru nekretnina sa obrazloženjem;
 4. Prijedlog plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2007. godinu;
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine, dioničara/akcionara Kompanije «Elektroprenos Bosne i Hercegovine» d.d. Banja Luka;
 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za koje će internu reviziju vršiti Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija;
 7. Prijedlog odluke o načinu izbora članova i sazivanju prve osnivačke Skupštine Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine;
 8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisije za pojedinačno i konačno verificiranje obaveza prema dobavljačima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane stvorenih u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2002. godine;
 9. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava “Transfer za ekshumacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 10. Prijedlog odluke o utvrđivanju prava na poseban dodatak zaposlenim u Federalnoj komisiji za nestale osobe;
 11. Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja na dan 31.12.2006. godine;
 12. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za mjesec maj 2007. godine;
 13. Izvještaj o realizaciji I Eko kampa i prijedlog narednih aktivnosti;
 14. Prijedlog zaključka u vezi sa Prijedlogom za sufinansiranje arheoloških i pratećih istraživanja, izvan zaštićenih zona u Bosanskoj dolini piramida Visoko, Fondacija Arheološki park “Bosanska piramida sunca” a u skladu sa raspravom na 15. sjednici Vlade Federacije BiH;
 15. Informacija o isplatama sredstava po Zakonu o pravima branilaca u periodu januar – maj 2007. godine, sa programom utroška sredstava do kraja 2007. godine;
 16. Informacija o aktivnostima na izradi Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2002. do 2022. godine;
 17. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o aktivnostima poduzetim u vezi sa deponijom smeća na lokalitetu Neum;
 18. Prijedlog rješenja o formiranju Komisije za pripremu Prednacrta zakona o finansijskoj konsolidaciji JP «Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine» d.o.o. Sarajevo;
 19. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za konačno verificiranje ratnih tražbina;
 20. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;
 21. Informacija o aktivnostima Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u vezi budućeg razvoja organa državne službe u Federacije Bosne i Hercegovine;
 22. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjetodavnog tijela za socijalnu politiku-SPAG;
 23. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Šestoj Skupštini JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo;
 24. Informacija o poslovnom stanju privrednog društva “Krivaja”d.o.o. Zavidovići.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE