166. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.03.2011.
Saopćenje o radu

ODLUKA O POMOĆI JAPANU

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o osiguranju financijske pomoći Vladi i narodu Japana u saniranju posljedica katastrofalnog potresa i cunamija koji su zadesili ovu prijateljsku zemlju.

Iznos novčanih sredstava za ove potrebe Federalna vlada će utvrditi nakon koordiniranja aktivnosti na prikupljanju pomoći s ostalim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini.

KREDIT ZA ZENIČKU GRADSKU MAGISTRALU

Vlada FBiH je donijela Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Saudijskog fonda za razvoj za realiziranje Projekta glavne gradske magistrale u Zenici.

Kreditom od 25 milijuna dolara bit će financirana izgradnja dvije dionice gradske magistrale, čime se treba osigurati pouzdano i dugoročno odvijanje prometa u užem gradskom i prigradskom dijelu Zenice, uz adekvatan pristup autocesti na Koridoru 5c.

Prema Sporazumu, kredit se daje na rok odplate od 25 godina, uz petogodišnje grace razdoblje i godišnju kamatu od dva posto.

O UVEZIVANJU STAŽA ZAPOSLENIH U FBiH

Međuresorna radna grupa pripremila je i dostavila Vladi FBiH za današnju sjednicu inicijalni radni materijal o uvezivanju staža osiguranja zaposlenih u FBiH.

Osnovni cilj ovog dokumenta je uvezivanje neuvezanog registriranog staža svih registriranih zaposlenika u svim pravnim i fizičkim osobama u FBiH zaključno s 31.12.2010. godine. Također, namjera je ojačati finansijsku stabilnost Federalnog zavoda MIO/PIO i socijalnu sigurnost stanovnika FBiH. Na osnovu stvorenih finansijskih uslova, treba uraditi temeljnu reformu penzijskog/mirovinskog sustava, koja bi rezultirala i rasterećenjem privrede.

Današnja rasprava bila je fokusirana, prije svega, na način na koji bi se realizirao potpuni obuhvat svih zaposlenika kojima je neuvezan staž, na modele osiguranja sredstava za te svrhe, kao i na rješenja za preduzeća koja ne mogu sama izmiriti dugovanja prema Federalnom zavodu PIO/MIO. To su, ujedno, najvažnija pitanja o kojima se Radna grupa, kako ju je zadužila Vlada, treba u daljem radu preciznije odrediti i ponuditi konkretna rješenja.

O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG KAPITALA JP BH AIRLINES

Vlada Federacije BiH je danas usvojila Izmjene Ugovora o usklađivanju osnivačkog akta JP B&H AIRLINES d.o.o. Sarajevo i zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da ih usaglasi s partnerom „Turkish Airlines“. Izmjene su predložene s ciljem obezbezbjeđenja najstručnijeg i najsposobnijeg menadžmenta za vođenje ove aviokompanije.

O VOJNIM STANOVIMA

Vlada Federacije BiH je danas usvojila Akcioni plan za sprovođenje generalnih mjera radi prevencije povreda utvrđenih u presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Branimir Đokić protiv Bosne i Hercegovine, donesenoj 27. maja 2010. godine.

Pored individualnih mjera koje je Federacija BiH dužna poduzeti u odnosu na ovog aplikanta, Akcionim planom se planiraju aktivnosti, mjere i rokovi za njihovo poduzimanje, koje imaju za cilj otklanjanje utvrđene povrede prava i u odnosu na sve ostale osobe u istoj situaciji kao što je aplikant Đokić.

Svrha je ovog dokumenta da se otklone postojeća i spriječe buduća kršenja, odnosno prevenira eventualno donošenje novih presuda od strane Evropskog suda za ljudska prava, na koji način će se otkloniti mogućnost nastanka štetnih posljedica za Federaciju BiH. Procjenjuje se da je pred nadležnim organima u institucijama i sudovima u BiH u toku više od 1.637 postupaka koji se odnose na vojne stanove.

Kao nosioci aktivnosti iz ovog akcionog plana određeni su Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH u okviru svoje nadležnosti i Federalno pravobranilaštvo koje u skladu sa Zakonom o Federalnom pravobranilaštvu kao poseban samostalni organ preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije BiH.

Akcionim planom su predviđene i izmjene Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koje bi resorno ministarstvo trebalo pripremiti u roku od mjesec dana.

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA IZ GSM LICENCE

Na današnjoj sjednici je Vlada FBiH usvojila Drugo izvješće o provedbi Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu i uprihodovanih kamata za Federaciju BiH. Sredstva od 20.810.000 konvertibilnih maraka doznačena su na namjenski račun JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Također, donesene su odluke o prijenosu okončanih projekata na implementatore. Radi se o projektima u Kantonu 10, te Hercegovačko-neretvanskom, Sarajevskom, Tuzlanskom i Srednjebosanskom kantonu. Riječ je o ukupno jedanaest projekata, pojedinačnih vrijednosti između 15.000 i 240.000 KM.

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA REGISTRACIJE ZEMLJIŠTA

Projekt registracije zemljišta se provodi na osnovu Sporazuma o finansiranju - Projekt registracije zemljišta - između Bosne i Hercegovine i Asocijacije za međunarodni razvoj - IDA koji je potpisan 21. augusta 2006. godine, te Odluke o njegovoj ratifikaciji .

Cilj Projekta, čija je provedba počela 11. aprila 2007. godine, jeste olakšati pravilan razvoj transparentnog tržišta zemljišta u Bosni i Hercegovini, putem uknjižbe prava na nekretninama i dopunskih politika koje omogućavaju obavljanje transakcija sa sigurnošcću i efikasnošću. Projekat se finansira sredstvima kredita Asocijacije za međunarodni razvoj, budžetskih sredstava entiteta BiH i donatorskim sredstvima kroz tehničku podršku njegovoj implementaciji. Kao donatorska, učestvuju sredstva Švedske, Njemačke i Austrijske vlade, a njihov implementator je Njemačko društvo za tehničku saradnju - GTZ.

Krajem prošle godine kreditna sredstva iznosila su 9,34 miliona dolara, od čega je ukupno ugovoreno oko 8,9 miliona dolara, odnosno 89 posto. Do konca decembra prošle godine Vlada FBiH je uplatila 515.000 dolara.

OVOGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA JP CESTE FEDERACIJE BiH

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, prihvatila Plan i program rada JP „Ceste Federacije BiH“ za 2011. godinu.

Javni prihodi planirani su u iznosu od 63,5 miliona KM, a rashodi od 45,28 miliona KM. Najviše je sredstava predviđeno za redovito i zimsko održavanje cesta - 33,88 miliona KM. Zato i okosnicu plana i programa čini nastavak aktivnosti na održavanju magistralnih cesta i objekata radi očuvanja cestovne infrastrukture i finansiranje službe Pomoć i informacije na cestama. Dio sredstava je rezerviran za neplanirane rashode i rizike, kao i za pravosnažne sudske presude.

Preostala se sredstva usmjeravaju u investicije za završetak već započetih projekata, eliminaciju najoštećenijih dijelova kolovoza i za sanaciju klizišta i crnih tačaka. Investiraće se i za održavanje sistema za odvodnju, za projekte sigurnosti, semaforizaciju raskrsnica, kao i za projekte izgradnje na magistralnim cestama i za eksproprijaciju.

O POTRAŽIVANJIMA JUGOBANKE A.D. BEOGRAD

Vlada FBiH se upoznala s Informacijom Federalnog ministarstva finansija u vezi izjašnjenja i stava za postupanje u parnicama pasivne legitimacije po tužbama Jugobanke A.D. Beograd, kao i sa stavom Agencije za privatizaciju FBiH da je nastupila zastara za predmetna potraživanja, jer je Okvirni sporazum o sukcesiji stupio na snagu 2.4.2004. godine, a tužba je podnijeta 29.5.2009. godine.

Federalno pravobranilaštvo je, kao ovlašteni zastupnik Federacije BiH u vođenju postupka, zaduženo da u saradnji sa ovlaštenim zastupnikom tužitelja predloži način rješavanja predmetnog spora protiv tužene Federacije BiH.

Federalno ministarstvo finasija treba da provede sve aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdila pojedinačna prava i obaveze FBiH po osnovu pomenutih potraživanja, a Agencija za bankarstvo Federacije BiH da utvrdi da li su garancije po osnovu inokredita pripale Union banci d.d. Sarajevo na osnovu diobenog bilansa.

ZAKLJUČAK O „KRIVAJI“

Vlada Federacije BiH danas je prihvatila Informaciju u o žalbama na registraciju PD "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići, koju je sačinila Komisija za obavljanje razgovora sa advokatima i predstavnicima radnika koji nisu potpisali ugovor sa privrednim društvom „Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići.

Nakon rasprave, Vlada je dala saglasnost za potpisivanje sporazuma o djelimičnom namirenju duga radnicima koji su se žalili. Na taj način stvaraju se uslovi za pravosnažnost Rješenja o upisu preduzeća PD "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u sudski registar.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas donijela Rješenje kojim je imenovala Komisiju za uvjetni otpust osuđenih osoba koje kaznu zatvora izdržavaju u ustanovama za izvršenje kazne zatvora u Federaciji BiH. Za predsjednika Komisije imenovan je Hidajet Trako, a za članove: Ilija Dragović, Suvada Đurđević, Vlado Mišković i Ignjacije Dodik. Za zamjenike članova Komisije imenovani su Jagoda Krdžović, Hajradin Mekić, Zehra Novo-Omanović, Jasna Pećanac i Nidžara Zlotrg.

Izmjenama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite, umjesto dosadašnjih članova Federalnog štaba civilne zaštite Predraga Gavrića i Milenka Lepušine, koji su otišli u penziju, Vlada FBiH imenovala je danas za nove članove Darka Kalaša i Enisu Bajrović.

Današnjim Rješenjem Vlada FBiH je Harisa Ihtijarevića, na njegov zahtjev, razriješila dužnosti direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH. Ovu dužnost će privremeno, na rok do 60 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure, obavljati Sanela Jakupović.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena 12.50 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE