165. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.03.2011.
Saopćenje o radu

UTVRĐENI PRIJEDLOZI PRORAČUNA ZA 2011. I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠENJU

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila prijedloge Proračuna FBiH za 2011. godinu i Zakona o njegovu izvršenju, te ih uputila u žurnu parlamentarnu proceduru.

Predloženo je da ovogodišnji Proračun iznosi oko 1,699 milijarda konvertibilnih maraka, što je oko sto milijuna KM manje od prošlogodišnjeg rebalansiranog.

Projekcija Proračuna za 2011. godinu zasnovana je na odredbama Sporazuma o stand-by aranžmanu s MMF-om, Pisma namjere, Zakona o ostvarivanju ušteda u FBiH, te zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti i o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH.

U Prijedlogu proračuna predviđaju se kreditna sredstva za financiranje viška rashoda u odnosu na prihode od 252,9 milijuna KM. Riječ je o kreditnim sredstvima Europske komisije i MMF-a koja bi postala operativna kada budu ispunjene sve obveze preuzete Pismom namjere.

Osim što je to utvrđeno Prijedlogom zakona o izvršenju Proračuna, Vlada je danas, u svrhu održanja proračunske stabilnosti i financijske discipline, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog odluke kojom se utvrđuju prioriteti u izvršenju Proračuna za 2011. godinu.

SAGLASNOST NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FMUP-a

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, nakon što je resorni ministar sa Uredom Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, usaglasio i precizirao rješenja ponuđena u tekstu pravilnika razmatranom na prethodnoj sjednici Vlade FBiH.

Ovim se općim aktom, u skladu sa zakonom i drugim propisima, utvrđuje unutrašnja organizacija, vrste organizacionih jedinica i njihov djelokrug, sistematizacija radnih mjesta, rukovođenje Ministarstvom i organizacionim jedinicama, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslova, Stručni kolegij, saradnja u izvršavanju poslova, programiranje i planiranje rada, radni odnosi i disciplinska odgovornost, javnost rada i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Ministarstva i Uprave policije u njegovom sastavu.

Cilj donošenja ovog pravilnika, posebno u pogledu jačanja kapaciteta Federalne uprave policije, jeste postizanje veće efikasnosti u sprječavanju i otkrivanju krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga i organizovanog kriminala.

NAKNADE ZA RAD RADNIH TIJELA VLADE
FBiH I RUKOVODILACA FEDERALNIH ORGANA

Federalna vlada je donijela Odluku kojom se utvrđuje način obrazovanja radnih tijela -komisija, koordinacija, odbora, timova i slično - kao i kriteriji, te visina novčane naknade za članove i stručne i tehničke osobe radnih tijela.

Radna tijela se formiraju od strane Vlade na prijedlog premijera i njegovih zamjenika, ili na prijedlog resornih ministara, a može ih samostalno formirati i rukovodilac federalnog organa državne službe po potrebi ili na osnovu posebnih propisa.

Članovi ovih tijela mogu biti izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija, savjetnici i državni službenici. U radna tijela mogu ući i stručnjaci koji nisu u radnom odnosu u organima državne službe, predloženi kao vanjski saradnici na osnovu njihove stručnosti.

Ova se tijela formiraju radi izrade radnih verzija zakona i podzakonskih akata, prikupljanja odgovarajućih podataka i izradu analiza, predlaganje kadrovskih imenovanja. Kod utvrđivanja visine naknada za njihov rad u obzir se uzima složenost oblasti za koju su imenovani, stručnost, broj završenih predmeta, potreba terenskog rada, obuhvat različitih oblasti i sl.

Odlukom je utvrđeno da mjesečna naknada članovima radnih tijela ne može biti veća od visine 1,5 osnovice za obračun plaće, a isplaćuje se po izvršenju zadatka. Budući da je precizirano kako članovi radnih tijela zadatke obavljaju, u pravilu, izvan radnog vremena, to je isključeno pravo na prekovremeni rad.

O SREDSTVIMA IZ GSM LICENCE

Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2010. godinu za FBiH u iznosu od 8.400.000 konvertibilnih maraka. Programom je utvrđena Lista projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta koji će biti finansirani putem JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Lista je rađena na osnovu zahtjeva i prijedloga kantona i općina u Federaciji BiH, uz saglasnost Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Federalnog ministarstva finansija.

Usvajajući Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava prikupljenih iz GSM licence 2008. i dijela sredstava 2009. za Federaciju FBiH, Vlada je danas donijela više odluka kojima već realizirane projekte prenosi na upravljanje i održavanje implementatorima.

Vlada je danas, tako]e, naložila implementatorima odobrenih projektata gradu Mostaru, te općinama Livno, Čitluk, Orašje, Odžak i JP Ceste Federacije BiH da, u što kraćem roku dostave potrebnu dokumentaciju i pristupe implementaciji projekata. U slučaju nemogućnosti realizacije projekata odobrena sredstva bit će usmjerena na realizaciju projekata koji ispunjavaju uslove.

UREDBA O POSEBNIM NAKNADAMA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH VOZILA

Federalna vlada donijela je Uredbu o posebnim naknadama koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila.

Naknade iznose 15 KM za osobni automobil, 60 KM za autobus, 90 KM za teretni automobil, 30 KM za kombinirani automobil, 6 KM za moped, 10 KM za motocikl, 25 KM za radni stroj, 30 KM za radno vozilo i 10 KM za traktor.

Kantonalnim fondovima za zaštitu okoliša, odnosno kantonalnim vladama gdje ti fondovi nisu uspostavljeni, pripada 70 posto, a Federalnom fondu za zaštitu okoliša 30 posto ovako naplaćenih naknada.

Kantoni i općine svoje propise iz ove oblasti moraju usaglasiti s Uredbom u roku od šest mjeseci.

NAPRAVITI FORMULU ZA IZRAČUNAVANJE CIJENE HLJEBA

Na tragu zaključaka s prethodne sjednice o utvrđivanju formule po kojoj se formira cijena hljeba, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila je danas Federalno ministarstvo trgovine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, s tim u vezi, organizuju sastanak s predstavnicima mlinsko-pekarske industrije. Također, Vlada će o ovome inicirati i raspravu na Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH.

Nakon toga će dva ministarstva i Federalna uprava Vladi predložiti konačno rješenje za formulu iz koje će se vidjeti koliko koji parametar utiče na konačnu cijenu hljeba.

MINISTAR OVLAŠTEN ZA POTPIS IZMJENA PRAVILNIKA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovlastila je danas federalnog ministra prometa i komunikacija za potpisivanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju poslova u Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo za koje se plaće uvećavaju zbog posebnih uslova rada i odgovornosti radi usuglašavanja sa osnovicom za plaće radnih mjesta iz ovog pravilnika.

Ovim izmjenama stvaraju se pretpostavke ya realiyaciju Uredbe o nastavku obavljanja funkcije pružanja usluga u zračnoj plovidbi BiH u okviru funkcija Federacije BiH, odnosno do konačne uspostave Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.

Sredstva za ove namjene osigurana su Odlukom o privremenom financiranju FBiH za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine, predloženim Proračunom FBiH za 2011. godinu i iz posebnog računa za navigacijske usluge Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

KADROVSKA RJEŠENJA

Današnjom Odlukom, Federalna vlada dala je saglasnost na prijedlog za imenovanje Bože Perića i Mirjane Vile na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora JP,,Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar.

Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH danas su imenovani Franjo Petričević (predsjednik), Maida Ćurevac i Borivoje Galić (članovi).

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.15 sati.

Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE