165. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.03.2011.
Dnevni red
 1. Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu 
 2. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu 
 3. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/ unutarnjih poslova- davanje saglasnosti
 4. Prijedlog odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe
 5. Informacija o utvrđenim maržama brašna, kruha, jestivog ulja i šećera na tržištu Federacije BiH, sa Prijedlogom zaključaka -Realizacija Zaključaka V. broj: 1078/2010 od 22.12.2010. godine
 6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2010. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine 
 7. III Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava prikupljenih iz GSM licence 2008 i dijela sredstava 2009 za Federaciju Bosne i Hercegovine , sa Prijedlogom odluka i Prijedlogom zaključaka
 8. Prijedlog zaključka u vezi sa davanjem saglasnosti federalnom ministru prometa i komunikacija za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju poslova u Federalnog direkciji za civilnu avijaciju-Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo za koje se plaće uvećavaju zbog posebnih uslova rada i odgovornosti 
 9. Plan privatizacije i Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za 2011. godinu sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti
 10. Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za 2011. godinu sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti
 11. Prijedlog uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila
 12. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
 13. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove - davanje saglasnosti
 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar 
 15. Prijedlog odluke o davanju na korištenje motornog vozila Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE