164. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 07.03.2011.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i uputila ga u parlamentarnu proceduru na usvajanje po hitnom postupku. Razlog za to su novi rokovi utvrđeni za postupke povrata preplaćenih poreza na dohodak za 2010. godinu, jer se iz objektivnih razloga važeći rokovi ne mogu ispoštovati.

Budući da se postupak povrata preplaćenog poreza poreznim obveznicima koji se provodi po procedurama propisanim Zakonom o poreznoj upravi FBiH i kantonalnim propisima, pokazao vrlo složenim i dugotrajnim, ukazala se potreba hitne izmjene zakonskog roka za povrat, pa je umjesto 20. aprila tekuće za prethodnu godinu, predloženo da to bude 31. decembar tekuće godine za prethodnu godinu.

Na ovaj način bi se Poreznoj upravi FBiH i nadležnim kantonalnim ministarstvima finansija ostavilo dovoljno vremena za obradu godišnjih poreznih prijava, kontrolu dostavljene dokumentacije o poreznim olakšicama i za donošenje rješenja o utvrđivanju prava na povrat poreza. Time bi i nadležna kantonalna ministarstva finansija imala dovoljno vremena za realizaciju povrata, odnosno vraćanje preplaćenih iznosa poreznim obveznicima u skladu sa propisima kantona na području na kojem porezni obveznik ima prebivalište.

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O KORIŠTENJU
OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

Predložene izmjene i dopune imaju za cilj otklanjanje uočenih nedostataka i stvaranje preduvjeta za praktičnu primjenu Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Njome je predviđeno da poslove koordinacije izmedu proizvođača, snabdjevača i potrošača električne energije iz obnovljivih izvora vrši Operator za OIEiK. Budući da za njegovo formiranje nisu stvoreni svi potrebni preduvjeti, a uzimajući u obzir potrebu za uspostavu sistema korištenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije, neophodno je izmijeniti i dopuniti rješenja u postojećoj Uredbi.

Prije svega, ovo se odnosi na izmjene određenih definicija, u cilju bližeg i preciznijeg određenja pojmova za primjenu Uredbe. Također su korigovani tarifni koeficijenti za solarnu energiju i biomasu, imajući u vidu da je razvoj savremenih tehnologija pojeftinio proizvodnju solarnih ćelija i druge opreme za solarne elektrane, što smanjuje i investicione troškove. Koeficijenti za biomasu su neznatno povećani iz razloga što nije pokazan interes investitora za ulaganje u ovaj vid obnovljivog izvora energije po ranijim koeficijentima, a njegovo korištenje ima važnu ulogu u ukupnom sustavu korištenja OIE u Federaciji BiH.

Izmjenama i dopunama se precizira i odobravanje naknade za ovu godinu do uspostave Operatora za OIEiK.

IZ RADA FEDERALNOG MUP-a

Vlada FBiH je danas razmatrala Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Nakon rasprave, Vlada je zadužila resornog ministra da, u saradnji sa Uredom Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, precizira neka od predloženih rješenja, kako bi se Vlada o Pravilniku izjasnila na sljedećoj sjednici.

Razmatrana je i inicijativa o davanju na privremeno korištenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova izvršnom direktoru Asocijacije šefova policija zemalja Jugoistočne Evrope /SEPCA/.

Prije konačnog izjašnjenja, Federalna vlada je zadužila federalnog ministra unutrašnjih poslova da joj dostavi informaciju o tome koje su njene obaveze koje proizilaze iz eventualnog sporazuma na osnovu kojeg je Federalna uprava policije pristupila ovoj asocijaciji.

IZVJEŠTAJ O PROŠLOGODIŠNJEM RADU FEDERALNE VLADE

Danas je razmatran i usvojen Izvještaj o radu Vlade Federacije BiH, koji će biti poslan u Parlament Federacije BiH. Ovaj dokumenat sačinio je Federalni zavod za programiranje razvoja, na bazi pojedinačnih izvještaja federalnih ministarstava i drugih organa i tijela.

Uz konstataciju da se rad Vlade FBiH u 2010. godini odvijao u izuzetno složenim uslovima (političkim, socijalnim, ekonomskim), ističe se da je održana ukupno 51 sjednica, od čega 30 redovnih i 21 vanredna.

U ovom periodu, Vlada FBiH je utvrdila 73 prijedloga i 18 nacrta zakona. Od 63 prijedloga zakona, dostavljena Parlamentu FBiH, 25 je usvojeno i objavljeno u “Službenim novinama FBiH”, po dva su povučena i skinuta s dnevnog reda, osam prijedloga je usvojeno na Predstavničkom domu, a nisu razmatrani na Domu naroda Parlamenta FBiH, dok 26 dostavljenih zakonskih prijedloga nisu razmatrani ni u jednom domu Parlamenta FBiH.

Od 21 nacrta zakona, dostavljena u parlamentarnu proceduru, samo tri su prihvaćena u oba doma Parlamenta FBiH, dva su povučena na prijedlog premijera, dva nisu dobila potreban broj glasova, šest nacrta je prihvaćeno u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, a nisu razmatrani u Domu naroda Parlamenta FBiH, a osam nacrta zakona nisu razmatrani ni u jednom domu Parlamenta FBiH.

Vlada FBiH je utvrdila i dostavila osam mišljenja na prijedloge zakona drugih predlagača i donijela 27 uredbi i 632 odluke iz svoje nadležnosti. Od ukupnog broja donesenih odluka, osam se odnosi na kredite međunarodnih finansijskih institucija od kojih je sedam odluka odobreno na Parlamentu FBiH i objavljeno u “Službenim novinama FBiH”, a jedna odluka je razmatrana na Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, a nije u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Od 15 odluka iz nadležnosti Parlamenta FBiH, pet ih je doneseno i objavljeno u Službenim novinama FBiH”, tri odluke nisu dobile potreban broj glasova, dvije su donesene u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, dok pet odluka nije razmatrano ni u jednom parlamentarnom domu.

Pored ovoga, Vlada FBiH je zaprimila i odgovorila na 322 poslanička i 84 delegatska pitanja u Parlamentu FBiH i na 11 poslaničkih i 10 delegatskih inicijativa.

U parlamentarnu proceduru dostavljeno je i po 11 informacija i izvještaja od kojih većina nije razmatrana ni u jednom domu Parlamenta FBiH. U 2010. godini Vlada FBiH je donijela 151 rješenje i 268 zaključaka, a u skladu sa dostavljenim zahtjevima o različitim aktima, data su 24 mišljenja i izjašnjenja.

Danas su, takođe, usvojeni izvještaji o prošlogodišnjem radu više federalnih ministarstava i drugih federalnih organa uprave i upravnih organizacija.

TRANSFER ZA KULTURU I SPORT U PRVOM TROMJESEČJU OVE GODINE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju FBiH za period januar-mart 2011. godine Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

Radi se o 1.496.000 KM namijenjenih za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti obnove kulturnog i graditeljskog naslijeđa, kulture i sporta čiji su datumi održavanja vezani za prvi kvartal 2011. godine.

Od ukupno odobrenih sredstava koja su za 30 posto manja u odnosu na isti period prošle godine, 17.000 KM se odnosi na transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa, 403.000 KM na kulturu od značaja za Federaciju, 36.000 KM za udruženja građana i organizacije u oblasti kulture, 240.000 za sport od značaja za Federaciju, po 100.000 KM za fondacije za izdavaštvo, za bibliotečku djelatnost i za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, dok je Fondaciji za kinematografiju namijenjeno 500.000 KM.

TRANSFER ZA RASELJENE OSOBE I POVRATNIKE

Danas je Federalna vlada usvojila Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za period januar-mart 2011. godine i donijela Odluku o odobravanju sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju FBiH za isti period Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica sa Transfera za raseljena lica i povratnike.

Ova sredstva u iznosu od 6.007.500 KM biće raspodijeljena na ukupno pet programa. Tako je za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata namijenjeno dva miliona konvertibilnih maraka, za projekte održivog povratka 1. 907.500 KM, za Fond za povratak na nivou BiH 1,2 miliona KM, za zajedničke projekte rekonstrukcije, obnove i održivosti povratka s vladinim i nevladinim sektorom 800.000 KM i za humanitarne, zdravstvene, edukativne i druge projekte za povratnike 100.000 KM.

Sredstva ovog transfera biće raspoređivana prema općim i posebnim kriterijima utvrđenim danas donesenom Odlukom.

Danas je donesena i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju FBiH za period januar-mart 2011. godine Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica sa „Transfera za raseljena lica i povratnike“ za projekat „Trajna rješenja za korisnike kolektivnih i alternativnih centara i socijalno ranjivih kategorija u BiH“.  Za ove nemjene predviđeno je 225.210 KM za Catholic Relief Services na ime sufinansiranja ovog projekta.

TRANSFER ZA OBRAZOVANJE I NAUKU

Posebnom Odlukom Vlada FBiH je danas usvojila Program utroška sredstava za: „Transfer za finansiranje studentskog standarda", „Transfer za finansiranje obrazovanja ", „Transfer za Fond za studentske zajmove i „Transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju", s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju Federacije BiH za razdoblje januar-mart 2011. godine Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u ukupnom iznosu od 747. 136,80 KM.

Odluka je predložena prije svega zbog izmirenja obaveza prema studentskim centrima u Federaciji BiH za subvencioniranje smještaja i ishrane u iznosu od 189 KM mjesečno po studentu koji dolazi iz manje razvijenih kantona (Kanton 10, Bosansko-podrinjski i Posavski) i Republike Srpske (210.000 KM) što je određeno Protokolom o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji. Predviđena su i sredstva za realizaciju dugogodišnjih projekata i obaveza po ugovorima sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine (23.000 KM za publikaciju Okvirni nastavni planovi i programi u FBiH) i doznačavanja dijela planiranih sredstava za rad Fonda za studentske zajmove Federacije BiH (400.000 KM), kao i za oblast nauke od značaja za Federaciju BiH (114.136,80 KM).

TRANSFER ZA OKOLIŠ I TURIZAM

Prema Programu utroška sredstava na poziciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Tekući transferi za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH, kako je utvrđeno u Odluci o privremenom finansiranju Federacije BiH za razdoblje januar - mart 2011.godine, sredstva za ove namjene iznose 1.680.000 KM (10 posto manje u odnosu na I. kvartal 2010. godine).

Sredstva su namijenjena sufinansiranju novih turističkih proizvoda, izradi turističke horizontalne i vertikalne signalizacije i tematskih cesta u kantonima i općinama (40 .000 KM), sufinansiranje organiziranja i sudjelovanja na manifestacijama i programima od značaja za razvoj i promociju turizma i ugostiteljstva kojima se unapređuje tržišna ili druga konkurentnost bh. turizma i ugostiteljstva, te doprinosi zaštiti okoliša (250 .000 KM), sufinansiranju izgradnje i jačanja infrastrukture u ski i rekreacijskim centrima (500.000 KM), sufinansiranju znanstveno-istraživačkih i edukacijskih programa u oblasti turizma i ugostiteljstva (500.000 KM) i programa revitalizacije, validacije, revalidacije i uključivanja prirodne baštine u kvalitetne procese zaštite prirode pri jedinicama lokalne samouprave (230.000 KM).

TRENSFER ZA POLJOPRIVREDU

Federalna vlada donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju FBiH za period januar-mart 2011. godine Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Riječ je o 12.375.000 KM namijenjenih poticanju animalne i biljne poljoprivredne proizvodnje, investicionim projektima i drugim podrškama u ovoj oblasti.

IZMJENE ODLUKE O SREDSTVIMA OD GSM LICENCE

Razlog za donošenje izmjena Odluke o sredstvima prikupljenim po osnovu GSM licence u 2008. i dijelom 2009. godini, koje je Federalna vlada usvojila na današnjoj sjednici, jeste u tome što su sredstva potrebna za realizaciju projekta Eksproprijacija na Sarajevskoj zaobilaznici (LOT 3) obezbijeđena iz drugih izvora, pa su ranije predviđena za tu svrhu sada raspoređena za realizaciju drugih projekata.

Tako je u usvojenu Listu projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta finansiranih iz ovih sredstava za Tuzlanski Kanton dodano pet novih projekata, povećana sredstva za po dva projekta u Srednjobosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, dodan još po jedan projekat za Republiku Srpsku, Bosansko-podrinjski, Posavski, Zeničko-dobojski i Sarajevski kanton, u kojem se i za jedan već predviđeni projekat povećavaju sredstva.

SUBVENCIJE ŽELJEZNICAMA FBiH

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije Željeznicama FBiH“ utvrđenih u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju FBiH za period januar-mart ove godine.

Riječ je o ukupno 5,5 miliona KM, od čega se 5,335 miliona usmjerava Javnom preduzeću Željeznice FBiH za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture, sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja.

Iznos od 165.000 KM predstavlja učešće Federacije BiH u finansiranju BHŽJK.

PODRŠKA IZGRADNJI FABRIKE

Vlada Federacije BiH danas je razmatrala incijativu Saveza invalida FBiH da podigne kredit na osnovu depozita od 6.000.000 KM koje bi Federalni zavod za zapošljavanje položio u Razvojnoj banci FBiH. Kredit je namijenjen izgradnji fabrike urinara i mokraćnih kesa koja bi zapošljavala invalide.

Tokom današnje rasprave, data je puna podrška realizaciji ovog značajnog socijalnog projekta koji treba da doprinese boljem statusu invalida kroz njihovo zapošljavanje.

Kako bi projekat bio realno efektivan i provodiv, ocjenu o njemu trebaju dati i Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, kako bi se, u dogovoru sa Savezom invalida FBiH, iznašlo najpovoljnije rješenje za realizaciju ovog projekta, bez rizika u investiranju.

Istovremeno, zatraženo je od Saveza invalida FBiH da Vladi prezentira izvještaj, potkrijepljen validnom finansijskom dokumentacijom, o utrošku  500.000 KM ranije dodijeljenih za ove svrhe.

O FABRICI DUHANA MOSTAR

Vlada FBiH danas je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji zaključaka s njene sjednice od 14.12.2010. godine, a koji se odnose na Fabriku duhana Mostar, d.d. Mostar.

Danas je Vlada zadužila Poresku upravu Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Mostar, Odsjek za prinudnu naplatu da, kao povjerilac, podnese zahtjev za pokretanje stečajnog postupka u privrednom društvu Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar.

PRODUŽENO VAŽENJE SREDNJOROČNE STRATEGIJE
RAZVOJA POLJOPRIVREDNOG SEKTORA U FBiH

Odlukom koju je danas donijela Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, daje se saglasnost na produženje važenja Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH za dvije godine (2008.-2012. godina) iz razloga što je implementacija Strategije počela tek u 2008. godini, a usvojena je za period 2006.-2010. godina.

Zbog toga je bilo nužno izvršiti potrebne izmjene, dopune i usaglašavanje aktivnosti, nosilaca i rokova u dodatku Matriks postojeće Strategije u poglavljima koja se odnose na akcione planove (I - poljoprivreda, II - upravljanje zemljištem, III - ruralni razvoj, IV - prehrambena industrija).

Prilikom revidiranja akcionih planova imale su se u vidu ustavne nadležnosti Federacije BiH jer se radi o federalnoj strategiji razvoja poljoprivrede, te je prioritetno vršeno određivanje aktivnosti i nosilaca u Federaciji BiH.

PRIHVAĆEN KREDIT ZA ŠIROKI BRIJEG

Federalna vlada je, danas donesenom Odlukom, prihvatila Sporazum o sredstvima zajma između Kraljevine Španjolske i Bosne i Hercegovine. Riječ je o zajmu od 1.800.000 eura namijenjenih Projektu financiranja sustava odpadnih voda u općini Široki Brijeg.

Prihvatanjem kredita stvaraju se uvjeti za nabavku opreme nužne za kvalitetniju odvodnju i prečišćavanje odpadnih voda u ovoj općini.

Inače, kredit se daje na 19 godina, s tim što prva rata dospijeva na naplatu kroz šest godina, a obvezu vraćanja sredstava ima općina Široki Brijeg.

Odluku o prihvatanju španjolskog kredita treba potvrditi Parlament FBiH.

SAGLASNOST NA PLAN POSLOVANJA JP AUTOCESTE FBiH

Vlada FBiH je danas razmatrala i dala saglasnost na Plan poslovanja JP Autoceste FBiH za ovu godinu koje je, u skladu sa odredbama Zakona o cestama Federacije FBiH, pravni sljednik Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i u toj funkciji preuzimaju svu opremu, uposlene i dokumentaciju Federalne direkcije.

Planom poslovanja JP Autoceste FBiH za 2011. godinu, prvenstveno je obuhvaćen nastavak realizacije projekata koje je Federalna direkcija za autoceste ugovorila prije 31.12.2010. godine, ali i projekata čija je tenderska procedura pokrenuta prije navedenog datuma.

Nastaviće se i započete aktivnosti oko pripreme za gradnju mreže autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH, kao i aktivnosti po osnovu implementacije uzetih kredita međunarodnih finansijskih institucija (EIB, EBRD i KIF) kako za projekte koji su u fazi realizacije tako i za projekte koji su u fazi tenderske procedure ili prireme za tenderske procedure.

Predstoji, također, okončanje finansijskih pregovora za kreditno zaduženje za izgradnju dionica Vlakovo-Tarčin i Svilaj - Odžak (banka EIB, kredit 166 milion eura), kao i završetak tehničkih i finansijskih pregovora za poddionicu Počitelj-Zvirovići (banka EIB, kredit 60 miliona eura).

Kad je u pitanju finansijski dio Plana poslovanja, računa se da će raspoloživa ukupna sredstva za investiranje iznositi 142.579.310,35 konvertibilnih maraka, a kako obaveze po međunarodnim finansijskim kreditima iznose 2,5 miliona KM, za investiranje bi ostalo 140.079.310,35 KM.

O CIJENAMA OSNOVNIH PREHRAMBENIH PROIZVODA

Vlada FBiH razmatrala je danas Informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove o maržama na brašno, kruh, jestivo ulje i šećer utvrđene kontrolama u prvom mjesecu 2011. godine.

Na temelju pokazatelja dostavljenih iz sedam kantona (Sarajevski, Zeničko-dobojski, Tuzlanski, Zapadnohercegovački, Unsko-sanski, Posavski i Hercegovačko-neretvanski), konstatirano je, kroz 792 inspekcijska nalaza, odnosno kontrolu 632 subjekta, 30 probijanja marži na kruh, 21 marže na brašno, te jedne na šećer.

Od ukupno izrečenih kazni od 147.576 konvertibilnih maraka, 65.000 KM odnosi se na kazne za probijanje marži.

Na temelju ovakvih pokazatelja, u Informaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove se konstatira kako je stanje bolje nego pri ranijim kontrolama, te da više cijene živežnih namirnica nisu, u osnovi, posljedica povećanja marže, već razloge treba tražiti u nabavnoj cijeni pšenice i kalkulativnoj cijeni proizvođača kruha.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo trgovine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da joj, za sljedeću sjednicu, pripreme prijedlog obrasca po kojem će se formirati cijena kruha sa ukalkuliranim svim ulaznim troškovima.

Danas je, ujedno, Vlada izmijenila i dopunila dvije ranije odluke koje se odnose na mjere neposredne kontrole cijena svih vrsta brašna i kruha od žitarica, odnosno ulja i šećera utvrđivanjem marži. Prema ovim izmjenama, odluke se, pored gospodarskih društava, odnose i na druge pravne i fizičke osobe.

O UTROŠKU POTICAJA ZA POLJOPRIVREDU

Program utroška sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Proračunom FBiH sa kriterijima raspodjele za 2010. godinu realiziran je u iznosu od 55.498.504,20 KM odnosno 99,94 posto i to prema namjeni.

Odobreno je 2.402 zahtjeva za ruralni razvitak; 1.389 zahtjeva za potporu kapitalnih ulaganja; osam stručnih projekata; 100 zahtjeva za potporu skupovima od značaja za Sektor poljoprivrede; 126 zahtjeva za potporu organiziranju poljoprivrednika i preko 40 zahtjeva koji se odnose na usklađivanje sa EU legislativom, EU fondovima, sufinanciranje međunarodnih stručnih projekata i pomoć u stručnom obrazovanju.

ZAKLJUČCI O „KRIVAJI“

Vlada FBiH usvojila je danas zaključke čija realizacija ima za cilj pravilnu primjenu Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednim društvima IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići i „Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići u skladu sa Aneksom Ugovora o zajedničkom ulaganju zaključenog između ulagača IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex" d.o.o. Zavidovići od 29.9.2010. godine.

Prema ovim zaključcima, sredstva u iznosu od 3.167.382,34 KM raspoređena za obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje privrednog društva „Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići za period 1.12.2008. godine do 15.8.2010.godine, mogu se koristiti za pokriće svih neuplaćenih obaveza prema Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar za sve zaposlenike IP „Krivaja" i „Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići, koji su stekli uslove za penzionisanje do dana stupanja na snagu pomenute odluke.

Obavezu uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za period od 1.12.2008. godine do 15.8.2010. godine za zaposlenike privrednog društva „Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići preuzima privredno društvo PD „Krivaja 1884 " d.o.o. Zavidovići, uz obavezu definisanja načina i rokova izmirenja posebnim aktom koji će biti sačinjen između privrednog društva PD „ Krivaja 1884 " d.o.o. Zavidovići i Federalnog zavoda PIO/M IO.

Zadužuje se Agencija za privatizaciju u FBiH da provede aktivnost oko izmjene Aneksa Ugovora o zajedničkom ulaganju zaključenog između ulagača IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex" d.o.o. Zavidovići od 29.9.2010. godine u cilju njegovog usklađivanja sa Odlukom o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa i ovim zaključcima, kojim bi bilo utvrđeno da je Vlada FBiH doznakom sredstava na račun Federalnog zavoda PIO/MIO ispunila obavezu iz Aneksa Ugovora o zajedničkom ulaganju od 29.9.2010. godine.

O SREDSTVIMA IZ PASIVNOG PODBILANSA

Vlada FBiH je donijela danas Odluku o dodjeli dijela novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa po osnovu iračkog duga. Ova sredstva, u ukupnom iznosu od 10.592.193,16 KM, dodjejuju se za pokriće neisplaćenih obaveza privrednih društava prema Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar.

Od ove sume, na  ,,Borac" d.d. Travnik odnosi se 2.704.531 KM, na PS,,Vitezit" d.o.o. Vitez 1.800.000 KM, na ,,Vranicu" d.d. Sarajevo 1.260.000 KM, na KTK „Visoko" d.d. Visoko 740.000 KM, na ,,Hidrogradnju" d.d. Sarajevo 449.667,41 KM, na UNIS GROUP d.o.o. Ilidža 83.853,30 KM, na JP VZ "Orao" d.o.o. Rajlovac-Sarajevo 447.502 KM, na „Famos“ d.d. Sarajevo-Hrasnica 359.207,63 KM, na JPRU,,Tušnica" d.o.o. Livno 210.000 KM, na Rudnike boksita d.o.o. Posušje 200.000 KM, na Rudnike boksita d.o.o. Široki Brijeg 150.000 KM, na Z.Z.,,Agropobjeda" Vidovice - Orašje 359.782,17 KM, na BNT,,Kovačnica" d.d. Novi Travnik 1.471.767,80 KM, na BNT,,Alatnica" d.d Novi Travnik 255.127,60 KM, na BNT „Food Comerce" d.o.o. Novi Travnik 26.775,40 KM i na  BNT,,Hidraulika" d.d. Novi Travnik 73.978,85 KM.

Sredstva će biti uplaćena Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar za pokriće neisplaćenih obaveza privrednih društava nastalih od dana kada su prestala da uplaćuju doprinose za zaposlenike, s tim da će prioritetno sredstva biti uplaćena za pokriće neisplaćenih obaveza privrednih društava prema Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar za zaposlenike koji su stekli uslove za penzionisanje.

Vlada je danas izmijenila Odluku o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednom društvu „Unis Pretis" d.o.o. Sarajevo-Vogošća. Umjesto 3.423.061,53 KM, koliko je bilo ranije planirano, stvarno potrebna sredstva za izmirenje dugova ove kompanije prema Fondu PIO iznose 2.582.365 KM.

O KADROVIMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBiH

Vlada FBiH je danas, nakon razmatranja, usvojila Izvještaj Agencije za državnu službu Federacije BiH o stanju kadrova u organima državne službe u FBiH za 2010. godinu.

U periodu od 2005. do 2009. godine Agencija je izvršila reviziju 466 od ukupno 472 organa državne službe u Federaciji BiH, odnosno 98,73 posto. Reviziju je uspješno prošlo 5.707 državnih službenika, odnosno 92,9 posto, a 438 državnih službenika, odnosno 7,1 posto, nisu uspješno prošli postupak revizije.

Od sistematizovanih 9.881 radnog mjesta državnih službenika, popunjeno je 6.145 radnih mjesta, odnosno 62,2 posto, dok je od sistematizovanih 16.056 radnih mjesta namještenika, popunjeno 14.100 radnih mjesta, što ukazuje na nesrazmjer broja sistematizovanih radnih mjesta namještenika u odnosu na broj sistematizovanih radnih mjesta državnih službenika.

Iz ovih razloga, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo pravde da, u saradnji sa Agencijom i drugim zainteresovanim stranama, pripremi Zakon o državnim službenicima i namještenicima u Federaciji BiH, u duhu započetog procesa reforme javne uprave.

Svi organi državne službe treba da unaprijede kapacitete za vršenje poslova iz oblasti menadžmenta ljudskih potencijala, uspostavljanjem jedinica za upravljanje ljudskim potencijalima, te obezbijede uvjete za implementaciju HRMIS-a.

Isto tako, neophodno je izvršiti sveobuhvatnu analizu poslova, s ciljem uspostave jedinstvene klasifikacije poslova i stručnih profila, te preispitati stvarne zahtjeve svakog radnog mjesta s ciljem utvrđivanja preciznijih uvjeta za njihovo obavljanje, prije svega u pogledu kompetencija i vještina potrebnih za obavljanje svakog radnog mjesta.

U vezi s tim, Agencija za državnu službu treba da planira obuku državnih službenika.

Federalno ministarstvo pravde dužno je da utvrdi standarde, odnosno kriterije, za utvrđivanje optimalnog broja izvršilaca u organima državne službe, posebno s aspekta neophodnog broja namještenika u odnosu na ukupan broj državnih službenika.

Ovo ministarstvo treba da pripremi cjelovitu analizu stanja u organima državne službe, s prijedlogom Smjernica za vođenje kadrovske politike u ovim organima kojim će se, prvenstveno, utvrditi kriteriji za smanjenje broja uposlenih državnih službenika i namještenika.

KADROVSKA PITANJA

Danas je direktorica Gender Centra FBiH Ana Vuković imenovana, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, za članicu Koordinacionog odbora za implementaciju UNSCR 1325 u BiH. Ovaj odbor ima zadatak da prati provođenje prvog Akcionog plana za implementaciju UNSC 1325 u regiji, koji je polovinom prošle godine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, usvojilo Vijeće ministara BiH.

Vlada FBiH je danas, u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH, te Odluke o statusnim pitanjima JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar, dala saglasnost na prijedloge dokumenata za pokretanje procedure za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća.

Danas je, na rok do 60 dana, imenovan Nadzorni odbor JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar u sastavu  Amadeo Mandić, Amela Mulavdić, Tiho Petrić, Sulejman Bećirević i Alija Tirić.

Data je i saglasnost da se za člana Nadzornog odobra PS „ Vitezit“ d.o.o. Vitez  imenuje Zoran Kupreškić.

Za predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Vlada je danas imenovala Jasmina Durakovića.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.55 sati

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE