164. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 07.03.2011.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 163. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
2.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
3.   Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
4.   Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarsva unutarnjih poslova - davanje saglasnosti
5.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova izvršnom direktoru Asocijacije šefova policija zemalja Jugoistočne Evrope /SEPCA/
6.   Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u 2010. godini
7.   Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za period januar-mart 2011. godine, sa Prijedlogom zaključka
8.   Prijedlozi оdluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera
a)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje januar - mart 2011. godine Federalnom ministarstvu kulture i sporta
b)   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2011. godine Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica "Transfer za raseljena lica i povratnike"
c)   Prijedlog odluke o usvajanju utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje januar-mart 2011. godine Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
d)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transferi za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH“ utvrđenih u Odluci o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje januar-mart 2011. godine
e)   Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
f)   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar-mart 2011. godine Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9.   Prijedlog odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe
10.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremenom finansijranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2011. godine Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica "Transfer za raseljena lica i povratnike" za Projekat "Trajna rješenja za korisnike kolektivnih i alternativnih centara i socijalno ranjivih kategorija u Bosni i Heregovini"
11.   Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije Željeznicama Federacije BiH“ u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar - mart 2011. godine
12.   Prijedlog odluke o davanju garancije u vidu obezbjeđenja novčanog depozita u iznosu od 6.000.000,00 KM iz sredstava Zavoda za zapošljavanje Savezu invalida Federacije BiH za realizaciju projekta izgradnje fabrike urinara i mokraćnih kesa
13.   Prijedlog odluke kojom se odbija Prigovor Vesne Četković-Bašić, Jasminke Kurlić i Elvedina Landže na Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH
14.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za produženje važenja Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2 godine (2008-2012. godina)
15.   Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju za potrebe privrednog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža
16.   Prijedlog odluke o davanju na korištenje motornog vozila
17.   Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa prava vlasništva na čamcu i prikolici za kopneni prijevoz čamca
18.   Informacija o kreditu Kraljevine Španije za Projekat finansiranja sistema otpadnih voda u općini Široki Brijeg sa dokumentacijom 
a)   Sporazum o sredstvima zajma između Kraljevine Španije zastupane po INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL i Bosne i Hercegovine zastupane po Ministarstvu finansija i trezora 
b)   Nacrt odluke o prihvatanju Sporazuma o sredstvima zajma između Kraljevine Španije zastupane po INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL i Bosne i Hercegovine zastupane po Ministarstvu finansija i trezora za finansiranje Projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Širokom Brijegu 
19.   Izvještaj o utrošku i efektima dodijeljenih finansijskih sredstava "Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, sa Prijedlogom zaključka
20.   Plan poslovanja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2011. godinu - davanje saglasnosti
21.   Etički kodeks JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti
22.   Informacija o promjenama osnovnog kapitala u JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo sa Prijedlogom preporuka
23.   Informacija o utvrđenim maržama brašna, kruha, jestivog ulja i šećera na tržištu Federacije BiH, sa Prijedlogom zaključaka -Realizacija Zaključaka V. broj: 1078/2010 od 22.12.2010. godine
24.   Informacija o radu Nadzornog odbora i Uprave privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša, sa Prijedlogom zaključka
25.   Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
26.   Informacija o uspostavi Registra o postrojenjima i zagađenjima u Federaciji BiH u 2010. godini, sa Prijedlogom zaključka
27.   Informacija o prijedlogu prijateljske nagodbe Evropskog suda za ljudska prava u predmetu br. 41925/06 Muratspahić i dr. protiv Bosne i Hercegovine
28.   Informacija o aplikacijama pred Sudom za ljudska prava u Strazburu
29.   Informacija o zakupu poslovnih prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru za period januar - decembar 2011. godine, sa Prijedlogom odluke
a)   Prijedlog odluke o zakupu poslovnih prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru za period januar - decembar 2011. godine 
30.   Prijedlog ovlaštenja Elmiru Jahiću, savjetniku federalnog ministra finansija, za zastupanje Vlade Federacije BiH u radno-pravnim sporovima po tužbama Arifović Midhata i Križan Vinka protiv Vlade Federacije BiH
31.   Prijedlog rješenja o dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za koordinaciju i praćenje realizacije Odluke o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH u 2008, 2009. i 2010. godini
32.   Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
a)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-64/2011-SG od 21.01.2011. godine 
b)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-1353/2010-ES od 17.12.2010. godine 
c)   dostavljenih na zahtjev broj: 03/05-31-144/2011-SG od 15.02.2011. godine 
d)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-153/2011-SG od 16.02.2011. godine 
33.   Prijedlog zaključka o obustavi postupka zbog odustanka od zahtjeva za ulazak u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji na Zahtjev broj: 03/05-31-1415/10 -ES od 22.12.2010. i 03/05-31-144-1/2011-SG od 15.02.2011. godine
34.   Prijedlog zaključka kojim se prekida obnova postupka u predmetu UNA BANKA d.d. Bihać
35.   Informacija o odobrenim Transferima za poljoprivredu u 2010. godinu sa Prijedlogom zaključka
36.   Informacija u vezi primjene Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednim društvima IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići u skladu sa Aneksom Ugovora o zajedničkom ulaganju zaključenog između ulagača IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i "Ferimpex" d.o.o. Zavidovići od 29.09.2010. godine sa Prijedlogom zaključaka
37.   Izvještaj "Energopetrol" d.o.o. Mostar - "Petrol" d.d. Ljubuški
38.   Nominiranje članice Koordinacionog tijela za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini
39.   Samoinicijativna ponuda za izgradnju HE Vranduk na rijeci Bosni - obavijest i očitovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o izmjeni snage HE
40.   Izvještaji o radu za 2010. godinu i Program rada za 2011. godinu
40.1.   Izvještaj o radu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu
40.2.   Izvještaj o radu Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za 2010. godinu
40.3.   Izvještaj o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije BiH i njihovih savjetnika za period 20.07.2010. godine - 12.01.2011. godine
40.4.   Izvještaj o radu za 2010. godinu i Program rada za 2011. godinu
a)   Fondacije za izdavaštvo
b)   Fondacije za bibliotekarstvo
c)   Fondacije za kinematografiju
d)   Fondacije za muzičke, likovne i scenske umjetnosti
40.5.   Izvještaj o radu Federalne uprave civilne zaštite u 2010. godini
40.6.   Izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite u 2010. godini
40.7.   Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća za 2010. godinu, sa Prijedlogom zaključka
40.8.   Program aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u 2011. godini
40.9.   Izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2010. godinu
40.10.   Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01. do 31.12.2010. godine
40.11.   Izvještaj o radu i stanju kadrova u organima državne službe u Federaciji BiH za 2010. godinu sa Prijedlogom zaključaka i Plan i program rada Agencije za državnu službu Federacije BiH za 2011. godinu-davanje saglasnosti
40.12.   Izvještaj o radu Federalnog zavoda za mjeriteljstvo za 2010. godinu, sa Prijedlogom zaključka
40.13.   Izvještaj o radu Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu
40.14.   Izvještaj o radu Federalnog zavoda za agropedologiju za 2010. godinu
40.15.   Izvještaj o izvršenju Plana poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina za 2010. godinu
40.16.   Izvještaj o radu Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje (IV kvartal 2010. godine sa osvrtom na 2010. godinu)
40.17.   Izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2010. godinu i Program rada za 2011. godinu
40.18.   Izvještaj o radu Federalnog zavoda za geologiju za 2010. godinu
40.19.   Izvještaj o realizaciji plana privatizacije i programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za 2010. godinu, sa Prijedlogom zaključka i Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za period 01.01.-31-12-2010. godine, sa Prijedlogom zaključka
41.   Prijedlozi akata u vezi sa imenovanjem na poziciju člana Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar – davanje saglasnosti
a)   Javni oglas za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar 
b)   Kriteriji za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar 
c)   Rješenje o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar 
42.   Prijedlozi imenovanja
a)   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
b)   Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti
c)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora PS "Vitezit" d.o.o. Vitez
43.   Prijedlog odluke o dodjeli dijela novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa po osnovu iračkog duga
44.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednom društvu „Unis Pretis“ d.o.o. Sarajevo-Vogošća
45.   Program rada i Finansijski plan za 2011. godinu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH - davanje saglasnosti
46.   Informacija u vezi obavljenih nabavki antiviralnog lijeka TAMIFLU (OSELTAMIVIR) radi sprječavanja i suzbijanja pojave oboljenja od gripe A 8H1N1) i osiguranja sredstava za nabavku lijeka i plaćanje troškova uvoza, sa Prijedlogom zaključaka
47.   Informacija o kapacitetima kazneno-popravnih zavoda
48.   Prijedlozi odluka.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE