163. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.02.2011.
Saopćenje o radu

O NAČINU KNJIŽENJA SREDSTAVA IZ PASIVNOG PODBILANSA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o načinu knjiženja uplaćenih novčanih sredstava koja se dodjeljuju iz pasivnog podbilansa privrednim društvima s većinskim državnim kapitalom u 2010. i 2011. godini. Prema ovoj odluci ova sredstva će se knjižiti na kontu za dugoročna vremenska razgraničenja.

Sredstva bi ostala evidentirana na ovom kontu do trenutka donošenja pojedinačnih odluka od strane Vlade FBiH i skupština privrednih društava o pokretanju postupka dokapitalizacije.

ODLUKA O SREDSTVIMA OD PUTNIČKE TAKSE

Vlada FBiH je donijela Odluku o namjeni i dinamici prebacivanja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u FBiH u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju FBiH za period januar-mart 2011. godine.

Ova sredstva odobrena Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija koja se nalaze na posebnom podračunu u okviru JRT Budžeta FBiH, kako je regulisano Odlukom, biće prebacivana JP „B&H Airlines,, d.o.o Sarajevo dva puta mjesečno u iznosu visine salda predmetnog podračuna 15-og u tekućem mjesecu i posljednjeg dana u mjesecu za koji se vrši prebacivanje finansijskih sredstava.

Sredstva će se koristiti za otplatu obaveza po osnovu dva ugovora o finansijskom leasingu aviona i obaveza po Ugovoru o dugoročnom kreditu sa valutnom klauzulom (sanacioni kredit), a za iznos prebačenih sredstava JP ,,B&H Airlines,, d.o.o Sarajevo povećaće se kapital Federacije BiH u ovom javnom preduzeću.

PREGOVORI O KREDITU

Federalna vlada dala je danas saglasnost Federalnom ministarstvu finansija i Federalnom ministarstvu zdravstva za vođenje pregovora sa Svjetskom bankom. Riječ je o pregovorima za kredit u iznosu do 6.000.000 dolara namijenjenih za realizaciju Projekta jačanja zdravstvenog sektora (Healt Sector Enhancement Project - HSEP) - dodatno finansiranje.

Dosadašnja implementacija ovog projekta dala je dobre rezultate, pa je stoga ocinjenjeno potrebnim da se on nastavi.

KANDIDATI ZA NADZORNI ODBOR „ELEKTROPRIVREDE BiH“

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o davanju saglasnosti na imenovanje mr. Envera Agića i Fikrete Bešović za izbor na pozicije članova Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Oni će popuniti upražnjene pozicije dva člana NO ove kompanije.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena 14.45 sati.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE