162. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.02.2011.
Saopćenje o radu

ZAMRZNUTE MARŽE NA OSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela odluku kojom se zamrzavaju marže na osnovne životne namirnice u apsolutnim iznosima zatečenim na dan 1.1.2011. godine. Riječ je o maržama za brašno, hljeb, pecivo i druge pekarske proizvode od brašna, te za ulje i šećer.

Ovakva mjera Federalne vlade na sprječavanju nekontrolisanog rasta cijena ovih proizvoda utemeljena je na Zakonu o kontroli cijena.

Naime, prema odredbi člana 10. ovog zakona, regulisano je da, ako dođe ili može doći do značajnih poremećaja u kretanju cijena i odnosima cijena, Vlada FBiH može preduzeti mjere u oblasti cijena i za proizvode i usluge koje su u nadležnosti kantona i općine, odnosno grada. Na ovakav potez Vlada se odlučila jer kantonalne vlasti do sada nisu reagirale na rast cijena osnovnih prehrambenih proizvoda.

Vlada je naložila inspekcijskim organima da striktno kontroliraju visinu marži na ove proizvode, te da je informiraju o svojim nalazima.

Inače, Vlada FBiH je ranije, u nekoliko navrata, intervenirala radi stabiliziranja cijena osnovnih životnih namirnica. Jedna od tih mjera je pozajmica 1.500 tona brašna iz federalnih robnih rezervi vladama kantona u Federaciji BiH. Uz to su i narodnim kuhinjama obezbijeđene određene količine šećera, brašna i ulja iz federalnih rezervi.

Danas je Vlada, također, razmatrala i druge mogućnosti za pomoć socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva što manje osjetile posljedice poskupljenja.

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O UREDU ZA PRITUŽBE JAVNOSTI

Vlada FBiH je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti. Ovo je urađeno na prijedlog samog Ureda za pritužbe javnosti, a s ciljem otklanjanja uočenih poteškoća u njegovom radu.

To se odnosi na utvrđivanje ciljeva rada ovog ureda, pitanje zaprimanja žalbi, te reguliranje stručne pomoći u radu Ureda. Tako je izmjenama i dopunama Uredbe precizirano da je, radi zaštite ljudskih prava i sloboda građana, Ured dužan osigurati objektivno i nepristrasno vođenje postupka povodom izjavljenih žalbi na rad ili ponašanje policijskih službenika, državnih službenika i namještenika MUP-a i Uprave policije.

UREDBA O DODJELJIVANJU I ODUZIMANJU
ČINOVA POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA

Danas donesenom Uredbom Vlade FBiH propisuje se način dodjeljivanja i oduzimanja činova policijskim službenicima u Federalnoj upravi policije, utvrđuju radna mjesta, te poslovi i njima pripadajući činovi policijskih službenika, kao i organizacione jedinice u koje se raspoređuju policijski službenici.

Kako se navodi u Uredbi, čin dodijeljen policijskom službeniku zaštićen je i ne može biti oduzet, osim u slučajevima predviđenim Zakonom. Dodjelu činova policijskim službenicima koji se primaju u skladu sa odredbama Zakona o policijskim službenicima vrši se na osnovu prijedloga Komisije za izbor, a podnosi se ministru koji o tome donosi odluku.

Nadalje, kada je riječ o organizacionim jedinicama, u obrazloženju ove uredbe navodi se da je dosadašnje iskustvo u primjeni Uredbe o dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima FBiH pokazalo određene nedostatke, tako da su ponuđena nova rješenja koja omogućavaju donošenje novog pravilnika o unutrašnoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova radi poboljšanja efikasnosti rada Federalne uprave policije.

PODZAKONSKI AKTI IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA I VATROGASTVA

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici, donijela više podzakonskih akata koji, sa stanovišta Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, imaju provedbeni karakter.

U skladu sa ovim zakonom donesene su četiri uredbe kojima se utvrđuju pravila službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica, sadržaj i način izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planove zaštite od požara, sadržaj, uslove, način i program polaganja ispita u oblasti vatrogastva, uniforme, nazive funkcija i funkcionalne oznake vatrogasaca i ovlaštenja njihovih starješina.

Pored toga, utvrđena je metodologija za izradu procjene ugroženosti od požara i donesena Odluka o utvrđivanju radnih mjesta u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju, te način uplate doprinosa za ova radna mjesta.

O OBAVEZAMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA
PO OSNOVU UPLATE DOPRINOSA ZA PiO

Vlada FBiH je razmatrala Informaciju koju su, na zahtjev premijera Federacije BiH, sačinili Federalni zavod PiO/MiO i Agencija za privatizaciju u FBiH o obavezama privrednih društava prema Federalnom zavodu PiO po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje.

Iako Informacija ne pruža potpune podatke o ovim obavezama, prema podacima Federalnog zavoda PiO riječ je o ukupnom dugovanju od 235.351.399,13 KM za 28.320 radnika.

Ako se dodaju i podaci za rudnike, riječ je o ukupno neplaćenim doprinosima od 386.724.914,97 KM, te 40.087 radnika kojima nije uvezan staž, ali je ovo pitanje regulisano posebnim Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika.

Budući da se radi o izuzetno značajnom privrednom i socijalnom pitanju, Vlada je ocijenila da su potrebne hitne mjere za uređivanje ove oblasti.

Stoga je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Agenciju za privatizaciju u FBiH, Federalni zavod PiO i Komisiju za vrijednosne papire FBiH da, u roku od deset dana, pripreme tekst Akcionog plana kojim bi se sveobuhvatno krenulo u rješavanje pitanja uvezivanja staža, uz respektovanje strukture kapitala u svakoj kompaniji, budući da su neka potpuno privatizovane, druge djelimično, a treće su i dalje u potpuno državnom vlasništvu.

SAGLASNOST NA PLAN INVESTIRANJA UŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU BiH

Danas je donesena Odluka kojom je Federalna vlada dala saglasnost na Plan investiranja u željezničku infrastrukturu u BiH za period od 2010. do 2014. godine s projekcijom do 2020. godine.

Ovaj dokument utemeljen je na planovima investiranja željezničkih kompanija u entitetima, a usvojen je Odlukom Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo 28.12.2009. godine.

Obaveze u Budžetu FBiH po osnovu danas donesene Odluke Vlade FBiH biće realizirane po pojedinačnim projektima poslovanja kada se utvrde izvori finansiranja.

ODLUKE IZ OBLASTI PROMETA

Vlada FBiH je danas, na prijedlog JP Direkcija cesta FBiH, donijela dvije odluke.

Prva odluka odnosi se na prijenos i isknjiženje ulaganja u iznosu od 201.525,37 KM koje je ova direkcija uložila u izradu revizije projektno-tehničke dokumentacije autoceste Zenica-Sarajevo na uknjiženje i evidentiranje u poslovnim knjigama Federalne direkcije za upravljanje, izgradnju i održavanje autocesta Federacije BiH.

Drugom danas donesenom Odlukom reguliše se prijenos vrijednosti dijela magistralne ceste M-5 ispod izgrađenog dijela autoceste Zenica - Sarajevo na Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta Federacije BiH, u skladu sa stručnim nalazom o procjeni vrijednosti koju je sačinio sudski vještak.

PODSTICAJ RADU REVIZORSKIH TIMOVA

Odlukom o izmjenama Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, umjesto dosadašnjeg jednako utvrđenog paušala, propisano je povećanje naknade Revizorskim timovima za kontrolu, ovisno o broju pregledanih predmeta, kako bi se stimulisao njihov rad i revizija što prije dala očekivane rezultate.

Određeno je da član Revizorskog tima za kontrolu koji ne izvrši provjeru minimalno 100 predmeta mjesečno gubi pravo na mjesečnu naknadu, a ukoliko Revizorski tim za kontrolu uzastopno dva mjeseca ne izvrši provjeru minimalno 100 predmeta, federalni ministar će donijeti rješenje o prestanku rada tog tima i imenovati drugi Revizorski tim.

Donošenjem ove odluke rad Revizorskih timova za kontrolu, kao i Revizorskog tima za koordinaciju, vrijednovao bi se, u skladu sa učincima njihovog rada, što treba da doprinese većoj produktivnosti rada timova i skraćivanju rokova za implementaciju revizije.

Odluka je rezultat rasprave o Informaciji o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period juli-decembar 2010. godine koju je za današnju sjednicu pripremilo Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Data je saglasnost federalnom ministru da u cilju povećanja efikasnosti procesa kontrole zakonitosti, formira Komisiju za podršku provođenju Zakona.

IZMJENE I DOPUNE DOKUMENTA O POLITICI DODJELE KONCESIJA

Vlada FBiH je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Dokumenta o politici dodjele koncesija u Dijelu I tako što se naziv „Proizvodnja električne energije“ mijenja u“ Dokument o politici dodjele koncesija“.

Pored toga, ovaj se dokument dopunjava sa Dijelom II - Promet i komunikacije.

Ovo je urađeno s ciljem da se, sukladno praksi drugih zemalja, ovaj dokument prilagodi mogućnostima dodjele koncesija u raznim privrednim oblastima., umjesto da se za svaku oblast donosi novi dokument o politici dodjele koncesija.

BILANS ENERGETSKIH POTREBA FEDERACIJE BiH ZA 2011. GODINU

Vlada FBiH je usvojila Bilans energetskih potreba Federacije BiH za 2011. godinu.

Planirana je proizvodnja uglja od 7,032 miliona tona, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 11 posto. Od ovih količina će za potrebe termoelektrana biti distribuirano 5, 7 miliona tona, dok je za izvoz planirano 225 hiljada tona. Preostale količine biće raspoređene na ostale potrošače i industriju. Očekuje se da će planirana proizvodnja osigurati stabilno snabdijevanje Federacije ugljem.

Proizvodnja električne energije planirana je u visini 9.038 GWh što je u odnosu na prethodnu godinu manje za šest posto. Od toga se u termoelektranama planira proizvesti 5,8, a za hidroelektranama 3,07 GWh. Očekivane potrebe za električnom energijom u Federaciji BiH iznose 8.675 GWh što znači da će planirane količine osigurati stabilno snabdijevanje ovim energentom.

Potrebe za naftom i naftnim derivatima u ovoj godini planirane su u visini od 900 hiljada tona, od čega se 250 hiljada tona odnosi na međuentitetsku trgovinu, a ostatak će se osigurati uvozom.

Također je u ovoj godini planiran uvoz 214,3 miliona kubika prirodnog gasa što je u odnosu na prethodnu godinu više za četiri posto, dok je planirana potrošnja veća za tri posto u odnosu na 2010. godinu. Sve će količine biti uvezene iz Rusije od dobavljača sa kojim je sklopljen ugovor čime je osigurano snabdijevanje do kraja godine.

O STANJU U TURIZMU I OKOLIŠU U 2010. GODINI

U danas usvojenom Izvješću Federalnog ministarstva okoliša i turizma o utrošku sredstava „Transfer za razvoj turizma i okoliša utvrđenih Proračunom FBiH za 2010. godinu“, konstatovano je da je 7,5 miliona KM ovih sredstava zadovoljilo tek 8,86 posto zahtjeva.

Povećano zanimanje turističko-ugostiteljskog i okolišnog sektora za korištenje ovih sredstava ilustrira podatak da je u 2010. godini broj primljenih zahtjeva u odnosu na prethodnu veći za 39,75 posto, dok je u odnosu na početnu 2006. godinu broj zahtjeva udesetostručen.

U Izvješću se također navodi da je nadzorom utvrđeno da se sredstva koriste namjenski, a vidijivi su značajni pozitivni pokazatelji unaprjeđenja turizma i zaštite okoliša kroz realizaciju Programa razvoja turizma i okoliša u Federacije BiH za 2010. godinu. Sredstva su najviše korištena za turističko-ugostiteljske objekte i infrastrukturu, promociju turizmu, edukaciju, zapošljavanje i zaštitu okoliša u Federaciji BiH. Analize pokazuju da bi kroz program transfera u ovoj godini trebalo nastaviti ulaganja u okoliš, infrastrukturu, uvođenje e-turizma, razvoj proizvoda kulturnog turizma, te ulaganje u dodatne sadržaje.

O ISPUNJENJU UGOVORNIH OBAVEZA TURKISH AIRLINESA

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Izvještaj Komisije za kontrolu ispunjavanja ugovornih obaveza Turkish Airlinesa preuzetih Ugovorom o povećanju osnovnog kapitala društva JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo i pristupanju novog člana društva.

Zaključcima je zaduženo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da, u cilju davanja podrške daljem funkcionisanju JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo, zbog trenutno veoma složene situacije u avio industriji, razmotri modalitete preustroja kompanije u pregovorima sa strateškim partnerom Turkish Airlines, Turska.

Od predstavnika Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Agencije za privatizaciju FBiH i JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo, Vlada Federacije BiH je ranije imenovala Komisiju radi započinjanja pregovora sa predstavnicima strateškog partnera Turkish Airlines, Turska oko redefinisanja ugovornih odnosa, a sve u cilju daljeg samoodrživog razvoja ovog avioprijevoznika.

ZAŠTITA KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

Nakon prvog javnog poziva kantonima i općinama za korištenje sredstava federalnog proračuna namijenjenih sufinanciranju zaštite kulturnog i graditeljskog naslijeđa, poziv je ponovo objavljen, pa je Federalno ministarstvo prostornog uređenja odabralo nove korisnike, te o tome danas upoznalo Vladu FBiH. Tako je za zaštitu nekropole stećaka u Hrančićima u općini Goražde dodijeljeno 20.000 konvertibilnih maraka. Isti iznosi dodijeljeni su novotravničkoj BZK „Preporod“ za čišćenje, uređenje, restauriranje i konzervaciju nekropole stećaka Opare, te Društvu za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajce na ime zaštite nekropole stećaka Vinac. Sarajevskoj općini Stari grad namijenjeno je 10.000 KM za izradu glavnog projekta arheološkog lokaliteta Bakr Babine džamije na At Mejdanu, a 40.000 KM mostarskoj Agenciji „Stari grad“ radi konzervatorskih radova srednjovjekovnog grada-utvrde Stjepan-grada u Blagaju.

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa Sarajevo će 100.000 KM iskoristiti za konzervaciju arheoloških iskopina nacionalnog spomenika At Mejdan, a još 200.000 KM za žurnu zaštitu od daljeg propadanja nacionalnog spomenika Hadžišabanovića kuća.

SREDSTVA ZA ČARTER LET IZ EGIPTA

Vlada FBiH donijela je o Odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o čarter letu, izmedu JP „B&H Airlines " d.o.o. Sarajevo, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o letu kojim su evakuirani bh. građani iz Egipta u vrijeme demonstracija u ovoj zemlji. Troškove evakuacije od po 30.000 konvertibilnih maraka snose Ministarstvo sigumosti BiH i Vlada FBiH. Kako je danas zaključeno, finasijska obaveza Federalne vlade bit će planirana u budžetu za 2011. godinu.

PRIHVAĆENA GRANT SREDSTVA EIB-a

Vlada Federacije BiH je, današnjom Odlukom, dala suglasnost na prihvaćanje granta namijenjenog za pomoć općinama koje koriste kredit Europske investicijske banke (EIB) po projektu „Vodosnabdijevanje i sanitacija u FBiH“.

Grant sredstvima od 5.000.000 eura bit će sufinanciran dio Projekta, a krajnjim korisnicima sredstva će biti raspodijeljena srazmjerno iznosu kreditnih sredstava EIB-a posebnom procedurom.

PROJEKAT VODOOPSKRBE OPĆINE ČAPLJINA

Razmatrajući Informaciju Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH podržala je inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj osiguraju sredstva za realizaciju Projekta proširenja vodoopskrbnog sustava u općini Čapljina u iznosu od četiri miliona eura. Konačna odluka o zaduženju bit de donijeta po okončanju pregovora sa Evropskom bankom kojom će se utvrditi konačni uvjeti kreditnog zaduženja.

Tehnički dio Projekta, čiji je cilj da se dugoročno osiguraju uslovi kontinuirane i kvalitetne vodoopskrbe ovog područja kako bi se smanjili gubici u postojećoj vodovodnoj mreži i stvorili uslovi za priključenja novih korisnika na javni sustav vodoopskrbe, implementiraće općina Čapljina, putem Tima za implementaciju Projekta. Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo finansija da sa ovim zaključcima upozna Ministarstvo finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi sa kreditnim zaduženjem.

RASPRAVA O „AGROKOMERCU“

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je, na današnjoj sjednici, upoznalo Vladu FBiH s realizacijom njenih zaključaka od 14.12.2010. godine, sa 159. sjednice, u skladu s kojima su Nadzorni odbor i Uprava privrednog društva „Agrokomerc“ sačinili informaciju o analizi stanja i mogućnostima efikasnosti pokretanja stečajnog postupka, uz akt: „Polazište za odlučniji pristup rješavanju dugogodišnjeg teškog stanja u Agrokomercu".

Nakon rasprave, zaključeno je da će, za 22.2.2011. godine, premijer FBiH sazvati sastanak svih koji mogu dati doprinos rješenju problematike “Agrokomerca”. Cilj sastanka je analiza sadašnjeg stanja u “Agrokomercu” i utvrđivanje plana aktivnosti za ovu kompaniju.

O STANJU U FIRMI „SIDEX EXPORT- IMPORT“

Vlada FBiH je danas podržala prijedlog Federalnog ministarstva trgovine da se izvrši revizija poslovanja “Šipadove” firme Sidex Export-Import GmbH sa sjedištem u Frankfurtu. Riječ je o firmi za koju je Nadzorni odbor Šipad Export-Import donio odluku o prodaji.

O sudbini ove odluke Vlada će se izjasniti na osnovu revizorskih rezultata.

O ZGRADI U ALIPAŠINOJ U SARAJEVU

Vlada FBiH je informisana o stanju s objektom u Alipašinoj ulici u Sarajevu, u kojem je donedavno bila smještena Ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Objekt je, nakon preseljenja Ambasade na novu lokaciju, zapisnički predat Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je Vlada zadužila Sužbu za zajedničke poslove da, uzimajući u obzir potrebe smještaja federalnih organa vlasti, predloži najpovoljnije rješenje za korištenje objekta.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH danas je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odobra JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo da se za izvršnog direktora za razvoj aerodroma i aerodromske informacione i komunikacione tehnologije imenuje Alan Bajić.

Danas donesenim rješenjima Vlada FBiH je privremeno imenovala (na period do 60 dana, odnosno do okončanja postupka imenovanja u skladu sa zakonom) direktora, Upravni i Nadzorni odbor Instituta za medicinsko vještačenje. Za direktora je imenovan Zijad Hadžiomerović. Za predsjednika Upravnog odbora imenovan je Žarko Markić, a za članove Zvonimir Ožegović, Davorka Matković, Milica Ristanić i Hamijeta Beširović. Nadzorni odbor Instituta za medicinsko vještačenje čine: Fehim Bekan (predsjednik), Zdenko Arapović i Suvad Hadžialić (članovi).

Danas je Vlada FBiH utvrdila prijedloge akata u vezi sa izborom i imenovanjem Upravnog odbora Lutrije BiH i predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda PiO/MiO: odluke o raspisivanju javnog natječaja i o kriterijima za imenovanje, te rješenje o imenovanju komisija koje će obaviti ove poslove. Komisija je oformljena i za izbor članova Nadzornog odbora JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo.

Vlada je danas razriješila dosadašnji, te imenovala novi Upravni odbor Kliničke bolnice Mostar u sastavu: Branka Galić (predsjednica), Marina Bera, Mirsad Džajić, Často Čuljak, Mehmed Haznadar, Blago Senjak, Ljiljana Vujičić-Cupać, Ružica Biloš i Snježana Marić.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.15 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE