162. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.02.2011.
Dnevni red

1.   Verifikacija Zapisnika 161. sjednice, Zapisnika XXXV vanredne i Zapisnika XXXVI vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
2.   Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uredu za pritužbe javnosti
3.   Prijedlog uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog zaključaka
4.   Prijedlog podzakonskih akata iz nadležnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji se donose na osnovu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu  
a)   Prijedlog uredbe o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica     
b)   Prijedlog uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara   
c)   Prijedlog uredbe o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva     
d)   Prijedlog uredbe o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja starješina tih jedinica, zaštitnoj i radnoj odjeći i opremi vatrogasaca     
e)   Prijedlog metodologije za izradu procjene ugroženosti od požara     
f)   Prijedlog odluke o utvrđivanju radnih mjesta u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i načinu uplate doprinosa za staž osiguranja u uvećanom trajanju 
5.   Informacija Federalnog zavoda za PIO/MIO i Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, po zahtjevu premijera Federacije Bosne i Hercegovine, za dostavu procjene obaveza privrednih društava prema Federalnom zavodu za PIO/MIO po osnovu doprinosa za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje
6.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o četvrtim izmjenama i dopunama Statuta
7.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora BHŽJK Sarajevo o usvajanju Plana investiranja u željezničku infrastrukturu u BiH za period 2010-2014 sa projekcijom do 2020. godine
8.   Prijedlog odluke o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova - "Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu 
9.   Prijedlog odluke o prijenosu i isknjiženu izvršenih ulaganja za izradu revizije projektno-tehničke dokumentacije autoceste Zenica-Sarajevo
10.   Prijedlog odluke o prijenosu vrijednosti dijela magistralne ceste M-5 ispod izgrađenog dijela autoceste Zenica-Sarajevo
11.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite 
12.   Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
13.   Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Dokumenta o politici dodjele koncesija dio I - Proizvodnja električne energije
14.   Bilans energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu sa Prijedlogom odluke o usvajanju Bilansa
15.   Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH u periodu od 21.09.2007. godine do 31.12.2010. godine 
a)   Prijedlog zaključka sa prijedlogom za rješavanje i nastavak poslova koje je obavljalo prijašnje Federalno ministarstvo odbrane u vezi sa pokretnom i nepokretnom imovinom  
b)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima sa Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom  
c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu zamjenskih stanova  
16.   Izvještaj o radu Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje za III kvartal 2010. godine, sa Prijedlogom zaključka
17.   Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak
18.   Izvještaj o realizaciji Odluke o utrošku sredstava sa kriterijima traspodjele sredstava "Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2010. na poziciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sa Prijedlogom zaključka
19.   Izvještaj Komisije za kontrolu ispunjavanja ugovornih obaveza Turkish Airlines-a preuzetih Ugovorom o povećanju osnovnog kapitala društva JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo i pristupanju novog društva, sa Prijedlogom zaključaka
20.   Izvještaj o radu Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu
21.   Statut Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - davanje saglasnosti
22.   Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite za period juli-decembar 2010. godine, sa Prijedlogom zaključaka  
23.   Informacija o aktivnostima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine poduzetim radi evakuacije bosanskohercegovačkih državljana iz Arapske Republike Egipat sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o Charter letu između JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
24.   Dopuna informacije o sprovođenju Javnog poziva za odabir korisnika sredstava za Program "Učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika", sa Prijedlogom zaključka
25.   Informacija o grantu namijenjenog za pomoć općinama i korisnicima kredita Evropske investicijske banke po Projektu "Vodosnabdijevanje i sanitacija u FBiH", sa dokumentacijom    
a)   Sporazum o grantu općinska razina potpore infrastrukturnim projektima u sklopu višekorisničkog programa IPA 2008 između Evropske investicijske banke i Bosne i Hercegovine     
b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta namijenjenog za pomoć općinama korisnicima kredita Evropske investicijske banke po Projektu "Vodosnabdijevanje i sanitacija u FBiH" u skladu sa Programom podrške infrastrukturnim projektima (Municipal Window of the Infrastructure Project Facility - IPF - MW) u okviru višekorisničkog programa IPA 2008 
26.   Informacija o Projektu proširenja vodoopskrbnog sistema u Općini Čapljina, sa Prijedlogom zaključka
27.   Informacija o uspostavi registara poljoprivrednih gospodarstava i registara klijenata u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
28.   Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
a)   Stav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za glasanje putem punomoćnika na Skupštini privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša  
29.   Informacija o privrednom društvu "Sidex Export-Import" u Frankfurtu u vlasništvu "Šipad Export-Import" d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
30.   Informacija o preuzimanju objekta u Sarajevu, ulica Alipašina 45, koji je po Ugovoru o zakupu broj: 01-23-197/99 od 06.04.1999. godine koristila Američka ambasada
31.   Informacija o pregovorima sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH
32.   Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2011. godini
33.   Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva pravde - davanje saglasnosti 
34.   Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica - davanje saglasnosti
35.   Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
36.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine - davanje saglasnosti 
37.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za statistiku - davanje saglasnosti
38.   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti
39.   Prijedlozi rješenja    
a)   Prijedlog rješenja o ovlaštenju za donošenje propisa iz nadležnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta     
b)   Prijedlog rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta 
40.   Prijedlog rješenja po Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu broj: AP-13/07 od 28.11.1997. godine, Azem Omerbašić
41.   Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi "Jadran" d.d. Tvornica metalnog namještaja Zagreb
42.   Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi "Iskra comerce" d.o.o. Ljubljana
43.   Rješenje o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo - davanje saglasnosti 
44.   Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji 
a)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-43/2011-SG od 14.01.2011. godine   
b)   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-44/2011-SG od 14.01.2011. godine    
c)   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-22/2011-SG od 11.01.2011. godine 
45.   Prijedlozi imenovanja  
45.1.   Prijedlozi akata  
a)   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja  
b)   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja    
c)   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja   
d)   Prijedlog zaključka   
45.2.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo - izvršnog direktora za razvoj aerodromske informacione i komunikacione tehnologije 
45.3.   Prijedlozi akata u vezi sa imenovanjem članova Upravnog odbora Lutrije BiH 
a)   Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine  
b)   Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine   
c)   Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine  
d)   Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
45.4.   Prijedlozi akata u vezi sa imenovanjem predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje   
a)   Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje    
b)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
46.   Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implemetacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa za period oktobar-decembar 2010. godine i januar 2011. godine
47.   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za učešće u primopredaji kasarne "Husein kapetan Gradaščević" u Tuzli 
48.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave društva JP BH Telecom d.d. Sarajevo za zaključivanje sponzorskog aranžmana
49.   Prijedlozi rješenja
49.1.   Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar
49.2.   Prijedlog rješenja o o imenovanju Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar 
50.   Informacija o Projektu unapređenja ruralnog poduzetništva u Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom zaključka

 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE