161. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 20.01.2011.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O
IZMIRENJU OBVEZA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Vlada FBiH utvrdila je, na današnjoj sjednici u Mostaru, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje. Izmjena se sastoji u pomjeranju krajnjeg roka za verifikaciju računa stare devizne štednje s 31.12.2010. na 31.12.2012. godine.

Na ovaj način se deviznim štedišama omogućava verificiranje tražbina u redovitom postupku, čime se izbjegavaju sudski troškovi po osnovu dokazivanja visine potraživanja kroz sudbeni postupak.

Prijedlog zakona upućen je u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku.

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

Vlada FBiH je donijela Uredbu kojom se uređuju visine naknada za korištenje zemljišta uz javne ceste (osim autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH), za postavljanje reklamnih znakova u cestovnom i zaštitnom pojasu i za postupke donošenja saglasnosti i odobrenja u zaštitnom cestovnom pojasu.

Pravna i fizička lica koja koriste ovo zemljište za obavljanje pratećih djelatnosti će plaćati po 6 KM za m2 ako su vlasnici benzinskih stanica sa priključkom, a za ostale priključke u ovom pojasu, osim stambenih zgrada, cijena je 3 KM po m2. Ista je cijena i za autoservise, ugostiteljske i druge objekte. Također je utvrđena visina naknade za polaganje kablova po metru dužnom, za cjevovode u zavisnosti od veličine prečnika, za antenske, elektronske i telefonske priključke,  opremu, te za postavljanje i korištenje reklamnih znakova na cestovnom zemljištu i u zaštitnom pojasu. Pošto je predviđeno plaćanje i troškova administrativnog postupka, Uredbom se utvrđuje i visina naknada za davanje saglasnosti za pojedine namjene.

O SARAJEVSKOJ OBILAZNICI

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine upoznala se danas sa stanjem u vezi s ispunjenjem uvjeta za raskid ugovora sa Splosno gradbeno podjetje SCT d.d. Ljubljana o izvođenju radova na Lot-u 1 Sarajevske obilaznice Jošanica - petlja Butila.

Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da je, u saradnji sa Direkcijom cesta, permanentno informira o preduzetim aktivnostima.

SREDSTVA ZA UVEZIVANJE STAŽA RADNICIMA „KRIVAJE“

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa po osnovu iračkog duga privrednim društvima IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići u skladu sa Aneksom Ugovora o zajedničkom ulaganju zaključenog između ulagača IP ,,Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići 29.9.2010. godine.

Prema ovoj odluci, sredstva u iznosu od 3.590.616,83 KM, koja su uplaćena Federalnom zavodu PIO/MIO, namijenjena su pokriću neisplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za privredna društva IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići.

POZITIVAN ODGOVOR NA ZAHTJEV OSCE-a

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH se danas očitovala o zahtjevu Misije OSCE-a u BiH u vezi s raspolaganjem neutrošenim sredstvima.

Naime, na računu Misije OSCE-a u BiH nalaze se neutrošena sredstva Vlade FBiH u iznosu od 5.259,49 eura, preostala iz Projekta OSCE koji je realiziran u 2005. godini kao podrška aktivnostima Ombudsmena u FBiH. Kako je odlučeno, ova sredstva biće utrošena u sadašnji projekat pod nazivom „Konsolidacija funkcionalne institucije Ombudsmena BiH“.

TUMAČENJE ZAKONA O INSPEKCIJAMA FBiH

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Federalne uprave za inspekcijske poslove, Vlada FBiH je danas, na traženje Agencije za poštanski promet BiH, dala vjerodostojno tumačenje Zakona o inspekcijama FBiH.

U obrazloženju se ističe da se inspekcijski nadzor u ovoj oblasti obavlja u skladu sa Zakonom o poštanskom prometu u FBiH kojim su regulisani inspekcijski nadzor i ovlaštenja inspektora.

Inače je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, u skladu sa zaključcima zajedničkog sastanka sa predstavnicima Federalne uprave za inspekcijske poslove, pokrenulo inicijativu za pripremu izmjena i dopuna Zakona o poštanskom prometu FBiH radi njegovog usklađivanja sa Zakonom o poštama BiH. Na taj način bi se otklonile sve poteškoće i stvorili uvjeti za nesmetano funkcionisanje tržišta poslovnih uluga u BiH.

ODLUKA O UMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA

Danas donesenom Odlukom, Federalna vlada umanjila je temeljni kapital JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo s 1.768.313.107,67 konvertibilnih maraka na 1.768.311.107,67 KM.

Realizacijom ove odluke, osnovni ulog Federacije BiH, kao osnivača JP Ceste Federacije BiH, iznosit će 2.000 KM, a vrijednost imovine u vlasništvu FBiH, čiju evidenciju i upravljanje osiguravaju Ceste Federacije BiH, iznosi 1.768.311.107,67 KM što je sadašnja visina temeljnog kapitala društva.

ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA SLUŽBU POMOĆ I INFORMACIJE

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se za potrebe rada Službe Pomoć-informacije, zadužene za pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim cestama, određuje visina naknada prilikom registracije cestovnih, motornih i priključnih vozila.

Za potrebe ove službe se kod registracije motocikla, tricikla i četverocikla izdvaja naknada od 3,00 KM, a za putničke automobile 8,00 KM. Naknada za autobuse, teretna i priključna vozila je, s dosadašnjih 12 KM, smanjena na 8,00 KM, kako bi se olakšalo poslovanje poslovnih subjekata.

Ova se sredstva mogu koristiti samo za obavljanje poslova Službe Pomoć-informacije što će kontrolisati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija praćenjem rada auto-moto klubova.

O STAMBENOM ZBRINJAVANJU ROMA U OPĆINAMA BANOVIĆI I TUZLA

Vlada FBiH je dala saglasnost na prijedloge dva sporazuma o udruživanju sredstava za projekat „Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u općinama Banovići i Tuzla-faza1“ koje će u ime Vlade Federacije BiH potpisati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.

Za njihovu će realizaciju Vlada FBiH izdvojiti 56 hiljada KM u ovogodišnjem Budžetu u okviru Transfera za raseljene osobe i izbjeglice.

Cilj projekta je podrška implementaciji Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u stambenom zbrinjavanju u okviru Dekade inkluzije Roma 2005-2015., a što je u funkciji procesa reintegracije Bosne i Hercegovine.

POMOĆ BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU

Danas donesenom Odlukom se Vladi Bosansko-podrinjskog kantona osigurava 30.000 litara lož ulja i 10.000 litara euro dizela iz federalnih robnih rezervi.

Time se Federalna vlada odazvala na apel iz ovog kantona da se osigura pomoć zbog teške socijalne situacije na ovom području nakon poplava koje su privredi i stanovništvu nanijele velike materijalne štete. Pomoć je iz robnih rezervi osigurana bez naknade, a realiziraće je Federalna direkcija robnih rezervi i Vlada BPK.

RAZVOJ AUTOCESTA I BRZIH CESTA U FBiH OD 2011. DO 2028.

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, usvojila Strategiju razvoja mreže autocesta i brzih cesta na području Federacije BiH za period 2011. do 2028. godine, dopunjenu u skladu sa primjedbama i sugestijama Parlamenta FBiH.

Uz osigurana kreditna sredstva za četiri dionice autoputa na Koridoru Vc i realizacijom projekta Sarajevske zaobilaznice do 2014. godine bi trebalo biti ukupno izgrađeno 125 kilometara na Koridor Vc do 2014. godine- predviđeno je u ovom dokumentu. Uz ovo definirani su i drugi pravci cesta visokog nivoa usluge.

Zadužena su federalna ministarstva finansija i prometa i komunikacija da pripreme prijedlog načina finansiranja idejnih rješenja, idejnih projekata, studija izvodivosti i zaštite okoliša za sve cestovne pravce definisane u Strategiji. Federalno ministarstvo prostornog uređenja će pri izradi Prostornog plana Federacije BiH osigurati prostor za cestovne pravce utvrđene u ovom dokumentu.

Federalno ministrarstvo prometa i komunikacija i Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta zajednički će pripremiti prijedlog prioriteta u realizaciji cestovnih pravaca utvrđenih Strategijom, a zajedno sa Federalnim ministarstvom finansija i prijedlog modela njihovog finansiranja. Ovaj će dokument Vlada uputiti u Parlament FBiH na davanje saglasnosti.

O ZAGAĐENOSTI ZEMLJIŠTA U DOLINI SPREČE NA PODRUČJU GRAČANICE

Vlada FBiH je razmatrala Elaborat Federalnog zavoda za agropedologiju o zagađenosti zemljišta plavnog područja u dolini rijeke Spreče neorganskim i organskim plutantima na području općine Gračanica.

Nakon izvršenog istraživanja zaključeno je da se, na osnovu ispitivanja tla, može konstatovati da ono nije kontaminirano teškim metalima-olovom, kadmijem, živom, cinkom, kobaltom, bakrom, molibdenom i bromom. Samo na lokalitetima Mirčina i Grabovac ustanovljen je povećan sadržaj nikla, ali te količine nisu toksične za vegetaciju zbog prisustva kalcija u tlu.

Istraživanja su pokazala da ispitivano područje nije kontaminirano organskim plutantima, niti je registrovana povišena radijacija, ali se predlaže monitoring ovog područja jednom godišnje.

IZVRŠENJE PRORAČUNA I OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Izvješće o izvršenju proračuna FBiH i Informaciju o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima, a oba dokumenta odnose se na razdoblje od prvih jedanaest mjeseci 2010. godine.

U tom razdoblju je Proračun FBiH ostvario prihode, primitke i financiranje od 1.648 milijuna konvertibilnih maraka, što predstavlja 88 posto rebalansiranog prošlogodišnjeg proračuna. U odnosu na jedanaest mjeseci 2009. godine, ostvarenje je manje za 2,7 posto, odnosno za 45 milijuna KM.

Kad je riječ o javnim prihodima, oni su, na svim razinama vlasti u FBiH, u jedanaest prošlogodišnjih mjeseci ostvareni s 5,639 milijarda KM, što je pet posto, odnosno 290 milijuna KM više nego godinu dana ranije.

O POTICAJIMA INDUSTRIJI I RUDARSTVU

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o utrošku sredstava za privredna društva sa većinskim učešćem državnog kapitala svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2009. godini koja su u predstečajnom i stečajnom postupku, kao i za pomoć na prevazilaženju teškog socijalnog stanja.

U ove svrhe utrošeno je 2,5 miliona KM ukupno odobrenih sredstava koja su raspoređena na 16 preduzeća. Sredstva, koja su utrošena isključivo za prevazilaženje teškog materijalnog stanja tih preduzeća, kako je ocijenjeno, predstavljaju značajnu pomoć privrednim subjektima iz oblasti energije, rudarstva i industrije za samoodrživost i razvoj.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da i dalje prati i analizira dodijeljena poticajna sredstva kako bi bila utrošena za namjenu definisanu u programu i ugovoru.

IMPLEMENTACIJA SREDSTAVA OD GSM
LICENCE U 2008., 2009. I DIJELA IZ 2010. GODINE

Usvajajući II izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju BiH, kao i Izvještaj o implementaciji ovih sredstava prikupljenih 2009. i dijelom 2010. godine, Vlada FBiH je odobrila izmjene programa o njihovom korištenju, odnosno dodatno produženje roka (za narednih šest mjeseci od dana usvajanja ovog izvještaja) za dostavu potrebne dokumentacije. U slučaju da u tom roku implementatori projekata ne dostave svu potrebnu investiciono-tehničku dokumentaciju, odobrena sredstva će se preusmjeriti za realizaciju projekata koji ispunjavaju uvjete.

Također je danas prihvaćena izmjena liste odobrenih projekata, kao i sredstava potrebnih za implementaciju pojedinih projekata.

U okviru ove tačke dnevnog reda Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se na implementatore prenose okončani projekti i to na Srednjobosanski kanton šest projekata, na Unsko-sanski tri, Sarajevski kanton dva projekta i na Kanton 10, Hercegovačko-neretvanski, Tuzlanski i Zeničko-dobojski kanton po jedan projekat.

U Izvještaju o implementaciji ovih sredstava prikupljenih 2009. i dijelom 2010. godine radi se o ukupno odobrenih 20.810.000 KM na implementatore (10 kantona u FBiH, JP Direkcija cesta i Republika Srpska) od čega je implementirano 1.244.656,88 KM.

O REGIONALNOM PROJEKTU OBNOVE ŽELJEZNICA U BiH

Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj o statusu Regionalnog projekta obnove željeznica u BiH zaključno sa 30. septembrom 2010. godine.

Ukupna kreditna sredstva za projekat su osigurana u iznosu od 156 miliona eura putem EBRD-a i EIB-a. Sredstva su raspoređena između entitetskih željezničkih kompanija u omjeru 60 posto za Željeznice Federacije BiH i 40 posto za Željeznice RS-a. Ovim su projektom predviđeni remonti pruge na dionicama Čelebići-Čapljina i Jošavka-Doboj, nabavka i ugradnja signalne opreme, rehabilitacija napojnih podstanica i kontaktne mreže, te obnova osnovne telekomunikacione opreme. Projekat se implementira putem Jedinice za implementaciju u tri faze u čijem se Izvještaju konstatira da je bilo problema i kašnjenja u izradi projektne dokumentacije koji su usporili planiranu realizaciju. Zato u narednom periodu treba učiniti dodatne napore da se implementacija ubrza pri čemu je ključan ulazak u treću, odnosno posljednju fazu radova. U tom je cilju već potpisan ugovor za remont pruge i okončana tenderska procedura za nabavku predviđene opreme.

Na ovaj je način angažirano 70 posto kreditnih sredstava što će dovesti do njihovog značajnijeg povlačenja iz dvije kreditne linije - stoji u Izvještaju.

PROJEKTI IZ OBLASTI TURIZMA I OKOLIŠA

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila izvještaje Federalnog ministarstva okoliša i turizma: o provođenju pilot projekta istraživanja turističkog tržišta - Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja u FBiH TOMAS FBiH „PILOT“ 2010. godine i o aktivnostima u sklopu obilježavanja 2010. godine kao Međunarodne godine biološke raznolikosti "Bosna i Hercegovina - zemlja raznolikosti" u Federaciji BiH. Uz ocjenu o korisnim učincima dosadašnjeg provođenja projekta o istraživanju turističkog tržišta, u raspravi je ukazano na potrebu nastavka aktivnosti u cilju turističke valorizacije potencijala i stvaranja uvjeta i okruženja za dugoročnu profitabilnost i održivost turizma.

Ocijenjeno je, također, da je u oblasti zaštite prirode, biodiverziteta i okoliša potrebno nastaviti aktivnosti oko usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa propisima EU-a i transponovanja i implementacije Strateškog plana CBD za period 2011.-2020. u nacionalnu strategiju i akcijske planove očuvanja biodiverziteta.

OSNAŽITI RIJEČNI I POMORSKI PROMET

Prihvativši Informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o stanju u vodnom prometu i provedbi Zakona o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi, Vlada je zaključcima podržala projekt revitaliziranja plovnog puta rijeke Save, uz zaduženje resornog ministarstva da, u suradnji s drugim federalnim ministarstvima i Ministarstvom prometa i komunikacija BiH, nastavi poduzimati mjere i aktivnosti na provedbi ovog projekta. Ujedno, Vlada je suglasna da se, sukladno mogućnostima, planiraju proračunska sredstva za održavanje plovnog puta rijeke Save i sustava obilježavanja. Treba razmotriti mogućnost da se, u okviru Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, osnuje Sektor za vodni promet s ciljem što kvalitetnije realizacije projekta u svezi rijeke Save i njenog uključivanja u transeuropsku mrežu unutarnjih plovih puteva, kao i radi stvaranja pomorske orijentacije BiH.

Vlada FBiH je, nadalje, suglasna da nadležno državno i federalno ministarstvo nastave aktivnosti u svezi definiranja i izrade Pomorske strategije BiH. Od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i dugih nadležnih tijela Vlada FBiH traži sudjelovanje u aktivnostima institucija BiH vezanim za definiranje morske granice, kao i aktivnostima Republike Hrvatske koje se odose na gradnju mosta kopno - polutotok Pelješac.

U suradnji s općinom Neum, te Federalnim ministarstvom prostornog uređenja i Federalnim ministarstvom okoliša i turizma treba nastaviti definiranje uporabe morske obale BiH i stvaranje odgovarajuće pomorske infrastrukture u Neumu. Danas je podržan i prijedlog za otvaranje pomorskog graničnog prijelaza na teritoriju Neuma, kao i inicijativa za donošenje Zakona o pomorskom dobru BiH.

IMPLEMENTACIJA INFORMACIJSKOG SISTEMA
REGISTRA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U FBiH

Vlada FBiH usvojla je danas Informaciju o implementaciji informacijskog sistema registra malih i srednjih preduzeća u FBiH - ISR MSP i zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, prema ranije prihvaćenom Operativnom planu aktivnosti finalizira implementaciju ovog projekta.

Trenutne aktivnosti koncentrirane su na unos podataka iz agencija AFIP d.d. i FIP d.d., analizu prenosnih šema iz Porezne upave Federacije BiH, generisanje relacionog i business modela, te prenosne sheme između modela, kreiranje preliminarnih izvještaja profitabilnosti i likvidnosti sektora MSP u FBiH, te pripremu prezentacije prve verzije Intranet portala.

Cilj Projekta ISR MSP je uvođenje informacionog sistema koji će Vladi Federacije BiH omogućiti potpunu integraciju svih podataka k1jučnih za monitoring nad MSP sektorom. Informacioni sistem registra malih i srednjih preduzeća ISR MSP treba da omogući preuzimanje podataka u realnom vremenu, kompletnu evidenciju i brzu obradu podataka, te prosljeđivanje informacija do mjesta za analiziranje i donošenje upravljačkih odluka.

O STANJU U MLJEKARSKOJ INDUSTRIJI FBiH

Prema danas usvojenoj Informaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ocijenjeno je da je proizvodnja i prerada mlijeka oblast velikih izazova i mogućnosti, ali nedovoljnih poticaja.  Prema podacima koje je dostavilo ministarstvo vidljivo je da se u 2010. godini smanjila proizvodnja pasterizovanog mlijeka, polutvrdog sira i sladoleda, a proizvodnja svih ostalih mliječnih prerađevina se povećala u odnosu na 2009. godinu.

Također, zaključeno je da ministarstvo, u saradnji sa prerađivačima mlijeka, proizvođačima stočne hrane, farmerima, trgovačkim lancima, bankama, fakultetima, Ekonomskim institutom i poljoprivrednim udruženjima, nastavi aktivnosti na analizi i rješavanju problematike u ovoj oblasti.

UPIS UČENIKA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U FBiH

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o upisu učenika u osnovne i srednje škole u FBiH.

U prvi razred osnovnih škola u Federaciji BiH, u školskoj 2010/11. godini, upisano je 21.740 učenika, a u sve razrede osnovnih škola ukupno 230.908 učenika. U periodu od 2006/07 do 2010/11. uočen je trend smanjenja upisa broja učenika u prve razrede osnovne škole koji je značajno umanjen (17,10 posto) na nivou FBiH uvođenjem devetogodišnjeg osnovnog odgoja i upisivanjem paralelnih prvih razreda u pojedinim sredinama.

S druge strane, analizom kretanja broja upisanih učenika u prvi razred srednjih škola u Federaciji BiH, za period od 2006. do 2011. godine, može se uočiti porast broja ukupno upisanih učenika za 1.769 ili za 5,80 posto. Na osnovu prikupljenih podataka, od kantonalnih ministarstava obrazovanja, u prvi razred srednjih škola u FBiH, u školskoj 2010/11. godini, upisano je 32.249 učenika, a u sve razrede ukupno 93.917 učenika.

FINANSIJSKE ODLUKE

Odlukama koje je danas donijela Federalna vlada Zavodu za javno zdravstvo FBiH je odobren utrošak sredstava sa četiri podračuna evidentirana na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija.

Riječ je o 29.100 KM donatorskih sredstava iz Projekta Evaluacija reforme u odabranim oblastima sektora zdravstvene zaštite u FBiH, 6.336 KM iz Projekta „Evropska sedmica imunizacije“, 4.000 KM namjenskih sredstava iz Projekta „Istraživanje znanja, stava i prakse o rutinskoj imunizaciji, novim vakcinama i povjerenju javnosti u zdravstveni sistem i intervenciju u BiH“, te 21.676 KM iz Projekta „Politika ishrane dojenčadi i male djece u FBiH“.

KADROVSKA PITANJA

Vlada Federacije BiH je danas donesenom Odlukom za punomoćnike državnog kapitala u Skupštini JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo imenovala Željka Matoca, Irmu Memić i Jasminu Karić.

Danas je data saglasnost na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno da se za direktora ovog društva imenuje Rahman Sijamija.

Za predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Vlada FBiH je danas privremeno (na period do 60 dana) imenovala Branku Turić, pošto je prethodno ove dužnosti, na lični zahtjev, razriješen Izudin Bajrović.

Danas je Vlada FBiH donijela odluke neophodne za pokretanje procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal d.o.o. Zenica i imenovala Komisiju koja će obaviti ovaj posao.

Federalna vlada je danas oformila Komisiju koja će obaviti razgovor s advokatima i predstavnicima radnika i radnika koji nisu potpisali Ugovor sa privrednim društvom „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići, a žalili su se na prvostepeno rješenje Općinskog suda Zenica o registraciji ovog društva. Komisija, u sastavu Augustin Jančik (predsjednik), Enes Ganić, Stipo Buljan i Nurija Pirić (članovi), sagledat će podnesene žalbe i pokušati da predloži rješenje prihvatljivo za radnike i sve druge u ovom procesu te, nakon obavljenog razgovora, prijedlog uputiti Vladi FBiH na razmatranje.

Vlada FBiH je predložila da se Mira Bradara i Belma Izmirlija imenuju za članove Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH.

Za članove NO odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo nominovani su Adnan Aganagić i Sead Hodžić.

Vlada je imenovala Komisiju za kontrolu ispunjavanja ugovornih obaveza od strane Turkish Airlinesa u postupku dokapitalizacije BH Airlinesa. U komisiju su imenovani Nevena Vokić (predsjednik), Esad Osmanbegović i Amir Jažić (članovi).

Danas donesenim Rješenjem Vlada FBiH je Mirsada Oparića, stručnog saradnika u Kantonalnoj upravi za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, imenovala zastupnikom Federacije BiH za potpisivanje Ugovora o diobi nekretnina upisanih u z.k. ul. 38, k.o. Poriječani, općina Visoko za potpisivanje akta o razgraničenju, te drugih akata u cilju završetka ovog pravnog posla.

Šerif Špago je, na vlastiti zahtjev, danas razriješen dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.20 sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE