161. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 20.01.2011.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 160. sjednice, Zapisnika XXX vanredne, XXXI vanredne, XXXII vanredne, XXXIII vanredne i XXXIV vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
 2. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH 
 3. Prijedlog uredbe o visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta
 4. Informacija o realizaciji Ugovora o izgradnji sarajevske obilaznice 
 5. Prijedlog mišljenja na Zahtjev OSCE Misije u Bosni i Hercegovini za raspolaganjem neutrošenim sredstvima Vlade Federacije BiH
 6. Prijedlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje vjerodostojnog tumačenja Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine koju je dostavilo Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine 
 7. Prijedlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
 8. Prijedlog odluke o Službi "Pomoć - informacije"
 9. Prijedlog odluke o imenovanju punomoćnika državnog kapitala u Skupštini JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za imenovanje direktora Društva 
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedloge Sporazuma o udruživanju sredstava za Projekta "Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Općini Banovići" i Sporazuma o udruživnaju sredstava za Projekat "Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Općini Tuzla-Faza 1" 
 12. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 13. Prijedlog odluke o isknjižavanju nekretnina iz poslovnih knjiga Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji i uknjižavanju u poslovne knjige Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 
 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prenos prava vlasništva na nekretninama k.č. 2342/2, 2342/3, 2342/4 i 2342/5 KO Kreča, općina Goražde 
 15. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (Istraživanje znanja, stava i prakse o rutinskoj imunizaciji, novim vakcinama i povjerenju javnosti u zdravstveni sistem i intervenciju u BiH) 
 16. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (Politika ishrane dojenčadi i male djece u FBiH)
 17. Prijedlog odluke o davanju na korištenje roba iz federalnih robnih rezervi Vladi Bosansko-podrinjskog kantona 
 18. Prijedlozi akata potrebnih za provođenje procedure za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine    
  1. Prijedlog odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal d.o.o. Zenica ispred Federacije Bosne i Hercegovine 
  2. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal d.o.o. Zenica ispred Federacije Bosne i Hercegovine    
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine 
 1. Strategija razvoja mreže autocesta i brzih cesta na području Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 2. Elaborat o zagađenosti zemljišta plavnog područja u dolini rijeke Spreče neorganskim i organskim polutantima na području općine Gračanica 
 3. Program rada Federalnog zavoda za agropedologiju za 2011. godinu - davanje saglasnosti
 4. Program rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2011. godinu-davanje saglasnosti 
 5. Program rada Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2011. godinu - davanje saglasnosti
 6. Izvještaj o izvršenju budžeta-proračuna Federacije BiH za period januar/siječanj - novembar/studeni 2010. godine
 7. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar/siječanj - novembar/studeni 2010. godine
 8. Informacija o stanju Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH za 2010. godinu 
 9. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o utrošku sredstava – Tekućih grantova u 2009. godini sa Prijedlogom zaključka
 10. I Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu i uprihodovanih kamata za Federaciju BiH, sa Prijedlogoma zaključaka
 11. II Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava prikupljenih iz GSM licence 2008 i dijela sredstava 2009 za Federaciju Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom odluka i zaključaka 
 12. Izvještaj o realizaciji Projekta "Obnova željeznica u Bosni i Hercegovini II" putem kredite EBRD i EIB, sa Prijedlogom zaključaka 
 13. Izvještaj o provođenju pilot projekta istraživanja turističkog tržišta - Stavovi i potrošnja turista i posjetilaca u Federaciji BiH TOMAS FBIH "PILOT" 2010, sa Prijedlogom zaključka
 14. Integralni izvještaj o aktivnostima u sklopu obilježavanja 2010. godine kao Međunarodne godine biološke raznolikosti "Bosna i Hercegovine - zemlja raznolikosti" u Federaciji BiH, sa Prijedlogom zaključka 
 15. Izvještaji o utrošku sredstava    
  1. Izvještaj o utrošku sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za poticaj i razvoj poduzetništva i obrta" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta po Odluci Vlade FBiH V. broj: 170/10 od 08.03.2010. godine, sa Prijedlogom zaključka   
  2. Izvještaj o utrošku sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za poticaj i razvoj poduzetništva i obrta" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta po Odluci Vlade FBiH V. broj: 174/10 od 08.03.2010. godine, sa Prijedlogom zaključka 
  3. Izvještaj o utrošku dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 50. ek. kod 822600 – ostala domaća pozajmljivanja Budžeta Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta po Odluci Vlade FBiH V. broj: 169/10 od 08.03.2010. godine, sa Prijedlogom zaključka 
 1. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za realizaciju Projekta "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine", sa Prijedlogom zaključka
 2. Izvještaj o radu Komisije za revolving sredstva po projektima LIP i LDP, sa Prijedlogom zaključka
 3. Izvještaj o postupanju po Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 119/2010 od 18.02.2010. godine
 4. Informacija o stanju u vodnom prometu i aktivnostima na provođenju Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi, sa Prijedlogom zaključaka
 5. Informacija o implementaciji informacijskog sistema registra malih i srednjih preduzeća u Federaciji BiH - ISR MSP, sa Prijedlogom zaključka 
 6. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
 7. Prijedlog rješenja o imenovanju zastupnika Federacije BiH za potpisivanje Ugovora o diobi nekretnina upisanih u z.k. ul. 38, k.o. Poriječani, Općina Visoko, za potpisivanje akata o razgraničenju, te drugih akata u cilju završetka ovog pravnog posla  
 8. Informacija o stanju u mljekarskoj industriji, sa Prijedlogom zaključka
 9. Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2010/2011 godini, sa Prijedlogom zaključka 
 10. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji    
  1. dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-1415/2010-ES od 22.12.2010. godine    
  2. dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-1416/2010-ES od 22.12.2010. godine    
  3. Dostavljenih na zahtjev broj: 03/05-31-1377/2010-SG od 14.12.2010. godine 
  4. Dostavljenih na zahtjev broj: 03/05-31-1378/2010 - SG od 14.12.2010. godine    
  5. dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-1456-1/2010-SG od 06.01.2011. godine   
  6. dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-5/2011-SG od 05.01.2011. godine 
 1. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije koja će obaviti razgovor sa advokatima i predstavnicima radnika i radnika koji nisu potpisali Ugovor sa Privrednim društvom "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići
 2. Prijedlog zaključka o obustavi postupka zbog odustanka od zahtjeva za ulazak u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji 
 3. Prijedlog zaključka o obustavi postupka zbog odustanka od zahtjeva za ulazak u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji po Zahtjevu broj: 03/05-31-1237/2010-SG od 14.12.2010. godine
 4. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za pregovore sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH za utvrđivanje osnovice za plaće za fiskalnu 2011. godinu
 5. Prijedlozi rješenja  
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti   
  2. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti 
 1. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Centru za mlade Federalnog ministarstva kulture i sporta
 2. Prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za članove Upravnog odbora Izvozno-kreditne Agencije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog rješenja o nominovanju kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
 4. Prijedlog odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednim društvima IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići u skladu sa Aneksom Ugovora o zajedničkom ulaganju zaključenog između ulagača IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i "Ferimpex" d.o.o. Zavidovići od 29.09.2010. godine
 5. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova - "Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog miistarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 7. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem državnog službenika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 
 8. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za kontrolu ispunjavanja ugovornih obaveza Turkish Airlines-a preuzetih Ugovorom o povećanju osnovnog kapitala Društva B&H Airlines d.o.o. Sarajevo i pristupanju novog člana Društva 
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE