160. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.12.2010.
Saopćenje o radu

 

NEOPRAVDANO POSKUPLJENJE OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Izvještaj Federalnog ministarstva trgovine i Federalne uprave za inspekcijske poslove o realizaciji Zaključaka o suzbijanju povećanja cijena brašna i kruha.

Na osnovu analiza relevantnih podataka utvrđenih nakon kontrole inspekcijskih organa na tržištu Federacije BiH, ocijenjeno je da ne postoje opravdani razlozi za povećanje cijena brašna i kruha. Naime, sadašnja cijena pšenice na berzi je 441 KM/toni, a u martu 2008. godine iznosila je 570 KM/toni i tada je cijena kruha bila 1,93 KM, a sada je 2,01 KM po kg. Pojedini proizvođači su najavili poskupljenje za 15 posto, što Vlada FBiH smatra neopravdanim.

Zaključeno je da kantoni, ukoliko ih nemaju, donesu odluke o mjerama neposredne kontrole cijena i marži za brašno, kruh i mlijeko.

Radi neopravdanog rasta cijena brašna, kruha, ulja i šećera na teritoriji Federacije BiH potrebno je hitno pojačati inspekcijski nadzor po kantonima, na način da nadležne inspekcije izvrše kontrolu propisanih veleprodajnih i maloprodajnih marži navedenih proizvoda.

Po potrebi, a nakon izjašnjavanja Fedrealne direkcije robnih rezervi i Vlade Federacije BiH, treba razmotriti mogućnost preduzimanja eventualnih interventnih mjera na tržištu o prodaji pšenice iz robnih rezervi mlinovima na području FBiH i daljoj distribuciji brašna svim kantonima u količini prema utvrđenim kriterijima ( po broju stanovnika u kantonima).

Vlada FBiH je, također, danas zaključila da se narodnim kuhinjama iz robnih rezervi obezbijede paketi brašna koji će se dijeliti socijalno ugroženim kategorijama stanovništva koji posjeduju odgovarajuće iskaznice.

SREDSTVA ZA UVEZIVANJE STAŽA RADNICIMA U NAMJENSKOJ INDUSTRIJI FBiH

Vlada Federacije BiH donijela je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, odluke kojima se dio sredstava iz pasivnog podbilansa po osnovu „iračkog duga“ dodjeljuje za pokriće neisplaćenih obaveza devet preduzeća namjenske industrije prema Zavodu PIO/MIO.  Radi se o ukupnom dugovanju u iznosu od 29.657.883 KM zaključno sa 30.9.2010.godine.

Prema ovim odlukama 4.584.229 KM je za pokriće neisplaćenih obaveza preduzeća „Binas“ Bugojno, 4.938.200 KM za dugovanje preduzeća „BNT-Tvornica mašina i hidraulike" d.d. Novi Travnik, 3.601.880 KM za „Pretis" d.d. Vogošća, 491.045 KM za „Tehnički remontni zavod" d.d. Hadžići, 3.423.061 KM za „Unis Pretis" d.o.o. Sarajevo-Vogošća, 5.462.318 KM za pokriće dugovanja preduzeća „Igman" d.d. Konjic, 6.088.459 KM za „Zrak" d.d. Sarajevo, jedan milion za preduzeće PS „Vitezit" d.o.o. Vitez i 68.691 KM za dugovanje preduzeća „Ginex" d.d. Goražde.

Donošenjem ovih odluka i njihovom realizacijom bit će uvezan radni staž za oko 2.000 radnika, a steći će se uslovi i za penzionisanje određenog broja radnika u ovih devet preduzeća namjenske industrije.

         PROVOĐENJE ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJA

Usvajajući Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju nadzora u toku 2010. godine nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od
2009. do 2015. godine, Vlada FBiH je ocijenila da se uredno ipsunjavaju zakonske obaveze. U toku 2009. , prve godine realizacije Zakona, uplaćeno je  28 miliona KM, od čega za penzijsko-invalidsko osiguranje 22.869.601 KM i za porez na plaću 5.130.399 KM.

Od planiranih 28 miliona KM za ovu godinu (22 .869.601 KM za penzijsko invalidsko osiguranje i 5.130.399 KM za porez na plaću ) čija se uplata prema rudnicima vrši mjesečno u vrijednosti 1/12 ukupno utvrđenog iznosa, do sada je, odnosno, zaključno sa 3.11.2010.godine, uplaćeno 16.923.506 KM za Fond PIO i 3.676.784 za porez na plaću. Za uplatu je preostalo 5.946.095 za Fond PIO i  1.453.615 za porez na plaću.

U danas usvojenim zaključcima se ukazuje na potrebu da, pored nastavljanja započetih aktivnosti, treba sačiniti prijedlog Godišnjeg plana za 2011.godinu sa tačnim iznosima potrebnih sredstava za namjene iz člana 2 . Zakona, bez umanjenja duga rudnika uglja u Federaciji BiH na osnovu Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje, a koji će predstavljati podlogu za donošenje Rješenja o raspodjeli sredstava od strane federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.

Zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da sačini Prijedlog sporazuma između Vlade FBiH i RMU „Banovići"d.d. Banovići, na osnovu koga će se izvršiti povećanje učešća državnog kapitala u rudniku, nakon uplate cjelokupnog iznosa sredstava predviđenih Zakonom, nakon 2015.godine.

Za rudnike koji su u sastavu Koncerna , sa JP „Elektroprivreda BiH"d.d. Sarajevo
treba iznaći najefikasniji model za povećanje državnog kapitala.

Federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao i finansija će, sa Federalnom poreznom upravom, pripremiti cjelovitu informaciju sa prijedlogom zaključaka u cilju regulisanja svih spornih pitanja nastalih u praktičnoj primjeni Zakona, a koji će omogućiti rudnicima kontinuitet u poslovanju.

POMOĆ PODUZEĆIMA

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH donijela je danas Odluku o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova - „Poticaj proizvodnji i prestruktuiranju industrije i rudarstva“ za 2010. godinu.

Riječ je o ukupnom iznosu od 7.179.162,36 konvertibilnih maraka. Od ovoga, 700.000 KM dodjeljuje se  „Igmanu“ d.d. Konjic, 600.00 KM „Zraku“ d.d. Sarajevo, po 400.000 KM „Pretisu“ d.d. Vogošća i „Unis group“ d.o.o. Sarajevo, a po 300.000 KM PS „Vitezitu“ d.d. Vitez, Unis Ginexu“ d.d. Goražde i „Binasu“ d.d. Bugojno.

Od 395.966,38 KM dodijeljenih BNT Tvornica mašina i hidarulike d.d. Novi Travnik, 95.966,38 KM namijenjeno je uplati dugujućih doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje za odlazak 12 uposlenika u redovitu mirovinu.

Za iste namjene je, od ukupno 442.033,01 KM dodijeljenih „Unis-Pretisu“ d.o.o. Vogošća (Alatnica), za odlazak 34 uposlenika u mirovinu predviđeno 242.033,01 KM.

Od 532.162,97 KM, TRZ „Hadžići“ d.d. Hadžići će podmiriti iznose za mirovinsko-invalidsko osiguranje za odlazak četverice uposlenika u redovitu (93.933,69 KM) i jedanaest uposlenika u prijevremenu mirovinu (138.299,28 KM).

Od dodijeljena 1,3 milijuna KM, KTK „Visoko“ d.d. Visoko će za podmirenje dugovanja mirovinsko-invalidskom zavodu uplatiti 977.626,23 KM, a za iste svrhe će JP „Vodovod“ d.d. Mostar iskoristiti cjelokupan dodijeljeni iznos od 1,5 milijuna KM.
Inače, sredstva za podmirenje dugovanja spram Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, kada su u pitanju sve ove kompanije, bit će uplaćena izravno iz federalnog proračuna.

O UTROŠKU TEKUĆIH GRANTOVA FMERI U OVOJ GODINI

 

U Izvještaju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o utrošku sredstava za tekuće grantove za devet mjeseci ove godine se ističe da je od 45.622.484,94 KM koliko je odobreno odlukama Vlade FBiH i rješenjima federalnog resornog ministra, uplaćeno 34.544.381,05 KM i to za konsolidaciju rudnika prema obavezama iz Zakona, za povećanje temeljnog kapitala i za obrtna sredstva pojedinim preduzećima, te kao pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom.

ODLUKA O DODJELI STANA

Odlukom koju je danas donijela Vlada FBiH Emini Smajović se dodjeljuje stan u vlasništvo  u Sarajevu, Grbavička 121, površine 59,24 kvadratna metra.

Primopredaju stana će izvršiti Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.  Upisom prava vlasništva u zemljišnu knjigu kod nadležnog suda,  Emini Smajović će prestati stanarsko pravo na stanu u ulici Kaptol, broj 7,  površine 85,95 metara kvadratnih.

Odluka je donesena na osnovu prijedloga  da se Vlada Federacije BiH uključi  u rješavanje spora između Nadbiskupskog ordinarijata Vrhbosanskog i Emine Smajović o korištenju stana u vlaništvu Nadbiskupije Vrhbosanske u ulici Kaptol u Sarajevu.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIKUPLJANJU, PROIZVODNJI I PROMETU SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADNIH MATERIJALA

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala, koji je Vlada FBiH utvrdila i sa današnje sjednice uputila u parlamentarnu proceduru, predstavlja usaglašavanje odredaba postojećeg zakona iz 1998. godine sa, u međuvremenu, donesenim zakonima u FBiH.

To se, prije svega, odnosi na zakone o standardizaciji i o mjeriteljstvu u BiH, te zakone o privrednim društvima i o prekršajima. Između ostalog, umjesto privrednog prijestupa uveden je izraz prekršaj, povećane su novčane kazne za učinjene prekršaje i uvedene dvije nove prekršajne radnje: neobavještavanje nadležnog organa o otkrivenim negativnim utjecajima na okolinu i vršenje uvoza i izvoza otpadnog materijala izvan bilansiranog režima uvoza i izvoza.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU I NAČINU IZMIRENJA UNUTARNJIH OBVEZA FBiH

Vlada FBiH utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza FBiH, koji predstavlja usaglašavanje sa odlukama Ustavnog suda BiH koje se odnose na ratna potraživanja.

U odnosu na postojeći tekst ovog zakona, novina je odredba po kojoj će izvršne sudske odluke po osnovu ratnih potraživanja biti izmirene u visini predviđenoj na određenoj poziciji u Proračunu FBiH i sukladno Zakonu o izvršenju Proračuna. Proceduru i dinamiku izvršenja ovih obveza Vlada FBiH utvrdit će svojim aktom.

Izmjenama i dopunama Zakona stvara se pravni okvir za izvršenje sudskih odluka i, na taj način, poštivanje ljudskih prava, jer se apelantima i ostalima koji posjeduju izvršne sudske odluke na teret proračunskih sredstava Federacije BiH omogućava naplata potraživanja u što kraćem roku.

NEPRIHVATLJIV RADNI TEKST ZAKONA O ZAŠTITI ŽRTAVA TORTURE I CIVILNIH ŽRTAVA RATA U BiH

Uvažavajući obrazloženja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada FBiH nije podržala Prijedlog zakona o zaštiti žrtava torture i civilnih žrtava rata u BiH, ocijenivši da treba nastaviti postupak utvrđivanja zajedničkog i prihvatljivog prijedloga ovog zakona između nadležnih entitetskih ministarstava i organa Distrikta Brčko, uz koordinaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Ovo, prije svega, što se predloženim rješenjima ne utvrđuju pravni i zakonski temelj, približan broj korisnika i financijski iznos koji treba osigurati iz sredstava Federacije BiH.

Naime, predloženi zakon polazi od nove, znatno veće osnovice za isplatu novčanih naknada od već utvrđenih u entitetskim propisima, a ne predlaže njihov prosjek. Na ove, kao i druge odredbe predloženog zakona Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je ranije u više navrata davalo primjedbe i sugestije, koje očigledno radnim tekstom zakona nisu uzete u obzir.

 

 

TUMAČENJE ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FBiH

Vlada FBiH je prihvatila mišljenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, o tumačenju odredaba Zakona o građevinskom zemljištu FBiH, koje je putem oba doma Parlamenta FBiH tražio općinski načelnik Tuzla.

U obrazloženju Vladinog tumačenja ponovljena su stajališta sa kojima je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove već ranije pismenim putem obavijestila općinskog načelnika Tuzle. Riječ je o tome da Zakonom o građevinskom zemljištu FBiH nije propisana mogućnost licitiranja rente u postupku dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta, te da stoga nema uvjeta da općinsko vijeće svojom odlukom  omogući licitiranje, odnosno da visina rente treba da bude utvrđena u fiksnom iznosu u zavisnosti od zone u kojoj se zemljište nalazi i od korisne površine objekta koji će se graditi.

Ovo, tim prije, jer Zakon propisuje da se gradskim građevinskim zemljištem u državnom vlasništvu može raspolagati samo na način i pod uvjetima propisanim tim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega, što znači da i odluke općinskog vijeća koje se tiču naknade i drugih pitanja vezanih za građevinsko zemljište moraju biti usklađene sa njegovim odredbama.

PROGRAM RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2011. GODINU

Vlada je, nakon razmatranja, dala saglasnost na Program rada za narednu godinu Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Programom se, između ostalog, i za narednu godinu planira nastavak mjera aktivne politike zapošljavanja za posebne kategorije nezaposlenih u skladu sa Akcionim planom zapošljavanja u Federaciji BiH  2009.- 2013.godine.

Poticajne mjere će biti usmjerene na zapošljavanje teško zapošljivih kategorija kroz obuke, samozapošljavanje, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, a za mlade osobe su predviđene akcije dodatnog obrazovanja i obuke u cilju povećanja stope zapošljavanja ove kategoije za dva posto.
Planirano je i povećanje stope zaposlenosti žena za 1,5 posto mjerama obrazovanja i obuke i podršku za osnivanje vlastitog biznisa.

Za ostvarenje planiranih akcija potrebno je znatno više sredstava od onih koje je u ovom trenutku zbog  globalne ekonomske krize moguće osigurati – konstatuje se u ovom dokumentu.

PODRŠKA PROTOKOLU O SARADNJI

Vlada Federacije je razmatrala i podržala Prijedlog protokola o saradnji sa Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini. Ovim dokumentom se, pored ostalog, ustanovljava obaveza Vlade FBiH da godišnje za potrebe ovog vijeća obezbjeđuje po 50.000 KM.

 

IZJAŠNJENJE NA REVIZORSKI IZVJEŠTAJ

 

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Izjašnjenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na navode iznesene u Revizorskom izvještaju kojeg je sačinila revizorska kuća "Revizija Dervi" d.o.o. Jajce o izvršenju obaveza ugovorenih strana, kao i obaveza supotpisnika iz Ugovora o zajedničkom ulaganju zaključenog 24.9.2008. godine između ulagača IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići i ,,Ferimpexa" d.o.o. Zavidovići, kao i Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići zaključenog između osnivača IP ,,Krivaja" d.o.o. Zavidovići i „Ferimpexa" d.o.o. Zavidovići sačinjenog i notarski obrađenog dana 3.11.2008.godine.

Nakon rasprave je zaključeno da se izvrši revizija poslovanja privrednog društva „Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići za period od 1.12.2008. do 11.10.2010. godine, s tim da će izbor revizora provesti Agencija za privatizaciju u FBiH u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Troškove u vezi  revizije snosit će Agencija koja je dužna da izvještaj o reviziji,  putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dostavi Vladi FBiH.

 

UTVRĐEN JAVNI INTERES  ZA IZGRADNJU GASOVODA ZENICA-TRAVNIK

Vlada je donijela Odluku kojom se utvrđuje javni interes za izgradnju gasovoda na relaciji Zenica-Travnik dužine oko 40 km, pa se u vezi s tim, može za potrebe BH Gasa d.o.o. Sarajevo izvršiti ekproprijacija nekretnina u SBK i Zeničko-dobojskom kantonu i na području općine Zenica.

Sredstva za izradu glavnog projekta i isplatu naknada za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju gasovoda u visini od dva miliona KM osigurana su Odlukom Skupštine BH Gasa.

Sredstva za izgradnju gasovoda u visini od 17 miliona eura osigurana su  kreditom zaključenim između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Odlukom je definisano da u slučaju odstupanja od trase, zbog tehničkih problema, BH Gas može zatražiti ekproprijaciju i nekretnina koje nisu obuhvaćene Elaboratom o ekproprijaciji.

ODLUKA O PRIJENOSU ULAGANJA

Današnjom Odlukom Vlada FBiH je prenijela izvršena ulaganja JP Direkcija cesta FBiH d.o.o. Sarajevo za izradu prometne studije izvodljivosti autoceste Tuzla - Orašje na Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta. Radi se o iznosu od 1.136.298 konvertibilnih maraka, koliko je Direkcija cesta od 2006. do 2008. godine uložila u izradu ove studije.

Ova odluka sukladna je preporukama Ureda za reviziju institucija u FBiH, te ranijim odlukama Federalne vlade koje se odnose na statusne promjene JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i na usuglašavanje naziva tvrtke, djelatnosti i načina upravljanja i poslovanja i kapitala JP Direkcija cesta FBiH d.o.o. Sarajevo.

IZDVAJANJE U FOND SOLIDARNOSTI FBiH ZA 2011. GODINU

U cilju osiguranja sredstava federalne solidarnosti za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite i pružanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite Vlada FBiH je donijela Odluku da se u 2011. godini izdvaja devet posto za ove potrebe od ukupnih prihoda ostvarenih u zdravstvenom osiguranju  po osnovu doprinosa.

Ostala sredstva zdravstvenog osiguranja će se usmjeriti na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona.

REALIZACIJA BILANSA ENERGETSKIH POTREBA  FBiH ZA DEVET MJESECI 2010. GODINE

Vlada je nakon razmatranja usvojila Izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije BiH za period januar - septembar ove godine.

U ovom je periodu iskopano 4,62 miliona tona uglja, što je ostvarenje plana sa 89,13 posto, proizvedeno je 7.119 gigawata električne energije ili 17 posto više od plana, uvezeno je  443,65 hiljada tona naftnih derivata (15,5 posto manje od plana) i 137,7 miliona kubnih metara prirodnog gasa.   

O UTROŠKU POTICAJA ZA INDUSTRIJU I RUDARSTVO

Vlada FBiH je danas usvojila  Izvještaj o utrošku sredstava Tekući grantovi: "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranju industrije i rudarstva " za 2008. godinu.

Radi se o ukupno 15.500.000 KM Budžetom FBiH odobrenih sredstava, od čega je 15.475.601 KM raspoređena na 108 preduzeća. Od toga je, prema Izvještaju, realizovano 15.325.601 KM.

 

 

ZADUŽENJA  DIREKCIJI CESTA FBiH

Usvojivši danas Izvješće o implementaciji Programa utroška proračunskih sredstava na ime granta Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije, utvrđenih Proračunom FBiH za 2007. godinu (sa stanjem na dan 30.9.2010. godine), Vlada FBiH usvojila je nekoliko zaključaka.

Tako je naložila Direkciji cesta intenziviranje aktivnosti s ciljem okončanja eksproprijacije za potrebe rekonstrukcije magistralne ceste Tuzla - Sarajevo i projekta magistralne ceste Doboj - Tuzla.

Ubrzanje eksproprijacije naloženo je radi deblokade projekta izgradnje cesta Neum - Stolac i Bihać - Bosanska Krupa.

Budući su odobrena sredstva utrošena, a projekat izgradnje mosta „Sutina“ preko rijeke Neretve nije okončan, Direkcija cesta dužna je u sljedećem tromjesečnom izvješću dostaviti detaljan prikaz poduzetih mjera.

Danas je razmatrano i usvojeno i Izvješće o implementaciji Programa utroška investicijskih sredstava razvitka utvrđenih Proračunom FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu, sa stanjem na dan 30.9.2010. godine, te naloženo Direkciji cesta FBiH intenziviranje aktivnosti radi okončanja ugovorenih radova na Sarajevskoj obilaznici (LOT 1), odnosno eksproprijacije za LOT 2 i LOT 3.  Direkcija, također, mora intenzivirati aktivnosti kako bi, najkasnije do 31.12.2010. godine, bila okončana i dostavljena Studija izvodljivosti za autocestu Orašje - Tuzla.

Na današnjoj sjednici Federalna vlada razmatrala je i usvojila Izvješće o realiziranju kredita Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvitak za četiri prioritetne dionice na Koridoru 5c.

O STANJU U OBLASTI NAUKE I OBRAZOVANJA U FBiH

Vlada FBiH usvojila je nekoliko informacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koje detaljno prezentiraju stanje u devetogodišnjem osnovnom obrazovanju, u udžbeničkoj politici, u oblasti nauke i stepen primjene okvirnih zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u kantonima i o predškolskom odgoju i obrazovanju u kantonima.

U vezi s tim, definirano je više preporuka kako bi se stvorili uvjeti za intenziviranje i unaprjeđenje aktivnosti na implementaciji zakona i stanja u ovim oblastima.

SAGLASNOST NA REBALANS PLANA I PROGRAMA RADA DIREKCIJE CESTA FBiH

U skladu sa Zakonom o cestama FBiH Direkciji cesta je data na korištenje i upravljanje magistralna cestovna infrastruktura Federacije BiH, pa je shodno tome, menadžment ovog preduzeća, sa svojim stručnim službama, u cilju obavljanja poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, pripremio Rebalans Plana i programa za 2010.godinu, na koji je Vlada FBiH danas dala saglasnost. Rebalansom su obuhvaćeni razvoj, održavanje, zaštita, rekonstrukcija,
izgradnja i obnova cesta i objekata na cestama.

Ocijenjeno je da su planiranim aktivnostima u Planu i programu, uvažene potrebe za poboljšanjem funkcionalnog sistema cesta i stvaranjem preduvjeta za sigurno odvijanje prometa.

SREDSTVA ZA PODRŠKU PREDUZEĆIMA IZ OBLASTI AVIOPROMETA U FBiH

 

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2010.godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, u iznosu od 2.500.000 KM, na ime podrške javnim preduzećima iz oblasti avio prometa u Federaciji BiH.

Prema ovoj odluci  sredstva u iznosu od po 250.000 namijenjena su JP „Aerodrom Tuzla" i JP „Aerodrom Mostar", a dva miliona KM za JP AIR BOSNA-BH AIRLINES.

 

PRIPREME  ZA ODABIR STRATEŠKOG PARTNERA ZA BLOK 7 TE  TUZLA

Vlada se danas upoznala s Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima za odabir strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Blok 7 TE Tuzla.

Nakon Odluke Vlade iz marta ove godine kojom je data saglasnost Elektroprivredi BiH, kao nosiocu aktivnosti na ovom projektu, NO ovog preduzeća je definirao kriterije za odabir strateškog partnera. Pored ostalog, predviđeno je da zainteresirana kompanija mora dokazati da je u posljednjih pet godina radila u elektroenergetskim projektima, da joj prihod u zadnje tri godine na godišnjem nivou nije bio ispod tri milijarde eura i da mora osigurati  finansijske garancije.

Nakon otvaranja prijava po raspisanom javnom pozivu za strateškog partnera na ovom projektu,  Komisija je 18. juna ove godine konstatovala da je samo Alpiq iz Švicarske ponudio finansiranje projekta kroz ugovor o dugoročnom preuzimanju električne energije, a bez formiranja zajedničkog privrednog društva.
Zvanična ponuda Alpiqa tokom oktobra je rezultirala početkom pregovora o pojedinim elementima ponude kao sastavnog dijela Ugovora o strateškom partneru, koji bi se usaglasili do kraja godine i sa Alpiqom potpisao ovaj dokument. Do 2012. godine bi se radilo na usaglašavanju Ugovora o dugoročnoj isporuci električne energije iz Bloka 7,  kao i uslovima te isporuke strateškom partneru nakon čega bi, uz osiguranje kredita od 600 miliona eura, trebalo donijeti konačnu odluku o početku izgradnje Bloka 7 TE Tuzla.

 

FINANSIJSKE ODLUKE
           
Vlada FBiH je donijela više odluka finansijske prirode kojima se odobrava izdvajanje sredstava sa budžetskog transfera “Učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica“. Tako je za sufinansiranje Projekta Podrške mrežama socijalne sigurnosti u III kvartalu odobreno 54.000 KM, a u iste svrhe za IV kvartal ove godine 13.000 KM.

Za sufinansiranje Projekta pripremljenosti za ptičiju gripu za prva tri ovogodišnja kvartala izdvojeno je 157.500 KM, a za IV kvartal za isti projekat 31.500 KM.

U sufinansiranju Projekta HSEP- Jačanje zdravstvenog sektora u IV kvartalu ove godine Vlada FBiH učestvuje sa 194.182,79 KM, a u implementaciji Projekta poljoprivrede i ruralnog razvoja za III ovogodišnji kvartal udio Vlade FBiH iznosi 271.398 KM, dok je za Projekat razvoja i očuvanja šuma na ime dodatnog finansiranja u IV kvartalu ove godine odobreno 196.485 KM.

KADROVSKA PITANJA

Danas je Vlada FBiH donijela Rješenje kojim je privremeno ( na rok do 60 dana) imenovala članove Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. To su: Irma Memić, Elmir Jahić, Vera Zovko, Ivan dr. Lovrić i Rasim Šahinović, s tim da će Nadzorni odbor izabrati predsjedavajućeg.

I za JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo imenovan je privremeni Nadzorni odbor ( do 60 dana) u sastavu Željko Matoc, Mira Bradara, Malik Krivić, Nedret Kikanović i Ahmed Mušija, između kojih će Nadzorni odbor izabrati predsjedavajućeg.

Za punomoćnike državnog kapitala u Skupštini JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Vlada FBiH je danas imenovala Pavu Bobana, Zaima Heću i Zerinu Konjhodžić.

Saglasnost je data saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcija cesta d.o.o. Sarajevo da se imenuje Odbor za reviziju u sastavu Erduan Heni Ćesir, Mensur Hadžimusić i Vesna Knezović.

Danas su razriješeni dužnosti predsjednik i članovi UO Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH i doneseno Rješenje o imenovanju novog sastava ovog tijela. Imenovani su Safet Guska (predsjednik), Jadranka Knežević, Adisa Mehić, Rifka Rizvanbegović i Hasija Hadžić (članovi).

Danas su također razriješeni dužnosti predsjednik i članovi UO Zavoda za javno zdravstvo FBiH i u novi sastav ovog odbora imenovani: Goran Čerkez (predsjednik), Edina Bešlagić, Osman Slipičević, Jelena Ravlija i Aida Ramić-Čatak (članovi).

Adnan Mehmedović danas je razriješen dužnosti predsjedavajućeg NO Federalnog zavoda PIO/MIO, a na ovu dužnost Vlada FBiH je privremeno imenovala Adnana Efendića
( na period do 60 dana).

Sjednica Vlade FBiH završena je u 11.45 sati.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE