160. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.12.2010.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 159. i XXIX vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala
 3. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu sa Prijedlogom odluke
 5. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o zaštiti žrtava torture i civilnih žrtava rata u Bosni i Hercegovini
 6. Informacija o Prijedlogu protokola o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini
 7. Prijedlog izjašnjenja na revizorski izvještaj kojeg je sačinila revizorska kuća "Revizija Dervi" d.o.o. Jajce, sa Prijedlogom zaključka
 8. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Republike Hrvatske
 9. Prijedlog mišljenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 46. a u vezi sa članom 64. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine koju je podnio općinski načelnik Općine Tuzla
 10. Prijedlog za uključivanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u rješavanje spora između Nadbiskupskog ordinarijata Vrhbosanskog Sarajevo i Smajović Emine sa Prijedlogom odluke
 11. Prijedlog odluke o prenosu sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu budžetskim korisnicima za bruto plaće i naknade i doprinose poslodavca za mjesec decembar 2010. godine
 12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta razvoja i očuvanja šuma - dodatno finansiranje za IV kvartal 2010. godine
 13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta poljoprivreda i ruralni razvoj, za III kvartal 2010. godine
 14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta HSEP - Jačanje zdravstvenog sektora, za IV kvartal 2010. godine
 15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta pripremljenosti za ptičju gripu, za I, II i III kvartal 2010. godine
 16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta pripremljenosti za ptičju gripu, za IV kvartal 2010. godine
 17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta Podrške mrežama socijalne sigurnosti, za III kvartal 2010. godine
 18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta Podrške mrežama socijalne sigurnosti, za IV kvartal 2010. godine
 19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta poljoprivreda i ruralni razvoj, za IV kvartal 2010. godine
 20. Prijedlog odluke o naknadnoj isplati obaveza iz osnova stare devizne štednje dospjelih 30.09.2010. godine
 21. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
 22. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (glava 1103)
 23. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (glava 1102)
 24. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova-"Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu  
 25. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju gasovoda na relaciji Zenica - Travnik
 26. Davanje saglasnosti punomoćniku Ahmedu Agiću za punopravno odlučivanje na nastavku Prve vanredne sjednice Skupštine društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez
 27. Prijedlog odluke o imenovanju punomoćnika državnog kapitala u Skupštini JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
 28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcija cesta d.o.o. Sarajevo o imenovanju Odbora za reviziju
 29. Prijedlog odluke o prenosu izvršenih ulaganja za izradu saobraćajne studije izvodljivosti autoceste Tuzla-Orašje na Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta Federacije BiH
 30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 31. Izvještaj o utrošku sredstava za Tekuće grantove za period 01.01. do 30.09.2010. godine
 32. Periodični izještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2010. godini za period januar-septembar
 33. Izvještaj o utrošku sredstava Tekući grantovi "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" za 2008. godinu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, sa Prijedlogom zaključka
 34. Izvještaji    
  1. Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava "Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu sa stanjem 30.09.2010. godine, sa prijedlogom zaključaka      
  2. Izvještaj o realizaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2005, 2006, 2007 i 2009. godinu sa stanjem 30.09.2010. godine, sa Prijedlogom zaključaka     
  3. Izvještaj o realizaciji kredita EIB i EBRD za četiri prioritetne dionice na Koridoru Vc, zaključno sa 30.09.2010. godine 
 1. Informacija o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Čolić i drugi protiv Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom odluke o usvajanju Akcionog plana za izmirenje pravosnažnih sudskih presuda po osnovu ratnih potraživanja
 2. Informacija o provođenju nadzora u toku 2010. godine nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim a neuplaćenim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 3. Informacija o stanju devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 4. Informacija o stanju nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 5. Informacija o utvrđenim cijenama brašna, kruha i jestivog ulja na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine - realizacija Zaključka V. broj: 804/2010. od 21.09.2010. godine
 6. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
  1. dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-839-1/2009-SG od 7.12.2010. godine 
  2. dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-1327/2010-SG od 2.12.2010. godine 
 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite - davanje saglasnosti
 2. Rebalans Plana i programa JP Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. za 2010. godinu sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti
 3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 4. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za dug
 5. Integralni izvještaj o izdavanju okolišnih dozvola u 2010. godini i realizaciji Projekta "Edukacija i certifikacija osoba koje u postupku izdavanja okolišnih dozvola sudjeluju u ocjeni plana aktivnosti i studije utjecaja na okoliš i II. faza obuke za podizanje svijesti o primjeni okolišnih zakona i problematike izdavanja okolišnih dozvola" u Federaciji BiH, sa Prijedlogom zaključka
 6. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odobora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine  
  2. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odobora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine     
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odobora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine 
  4. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odobora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
 7. Informacija o stanju u udžbeničkoj politici u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 8. Informacija o stepenu primjene Okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 9. Informacija o stepenu primjene Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 10. Informacija u vezi smještaja Vlade Federacije BiH u objektu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u ul. Vilsonovo šetalište br. 15 u Sarajevu, sa Prijedlogom zaključaka
 11. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - davanje saglasnosti
 12. Informacija o aktivnostima u vezi pripreme i odabira strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Blok 7-450 MW TE Tuzla
 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Plana poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina za 2010.
 14. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora JP Ceste Federacije d.o.o. Sarajevo
 15. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE