159. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 14.12.2010.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOM
FINANCIRANJU ZA PRVA TRI MJESECA 2011. GODINE

Vlada FBiH utvrdila je, na današnjoj sjednici u Mostaru, Prijedlog odluke o privremenom financiranju FBiH za razdoblje siječanj/januar - ožujak/mart 2011. godine i uputila ga Parlamentu FBiH na usvajanje.

Privremeno financiranje utvrđeno je u iznosu od 320.696.946 konvertibilne marke i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.

Danas utvrđeni Prijedlog odluke sukladan je Zakonu o proračunima u Federaciji BiH. Naime, člankom 21. ovog zakona propisano je da „ako Parlament ne donese Proračun prije početka fiskalne godine, financiranje se obavlja privremeno, a najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine“.

Privremeno financiranje srazmjerno je sredstvima utrošenim u istom razdoblju protekle godine, odnosno ne može prelaziti tromjesečni prošlogodišnji prosjek. U vrijeme primjene Odluke o privremenom financiranju, proračunski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti do odobrenja Proračuna za 2011. godinu, što se mora učiniti najkasnije do 31. ožujka/marta 2011. godine.

NORMALIZOVATI ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ

Nakon što je razmotrila Informaciju o stanju u JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo, Federalna vlada konstatovala je da su obustavom rada mašinovođa nastale vanredne okolnosti.

Usvojenim zaključcima, Vlada poziva sindikate u JP ŽFBiH da svojim djelovanjem doprinesu otklanjanju nezakonite obustave rada i da u svim slučajevima, uključujući i eventualni štrajk, djeluju u skladu sa zakonom.

S obzirom da, prema Zakonu o željeznicama FBiH, Vlada FBiH u vanrednim okolnostima organima preduzeća daje obavezne instrukcije, danas je zadužen Nadzorni odbor da naloži Upravi Željeznica FBiH da, u skladu sa Zakonom, Statutom preduzeća i drugim propisima i aktima, preduzme mjere na otklanjanju obustave, uspostavi i normalizuje željeznički saobraćaj.

Istovremeno, Uprava Željeznica FBiH treba da pripremi i provede mjere nužne za održavanje procesa rada i sigurnosti željezničkog saobraćaja, radi ostvarivanja zakonske djelatnosti ovog sistema i izvršavanja ugovorenih obaveza prema komitentima, a u slučaju štrajka obezbijedi zakonski minimum procesa rada, uključujući prijevoz tereta za strateške partnere i elektroenergetski sistem, te zaštitu sredstava, objekata i imovine FBiH.

Nadzorni odbor i Uprava Željeznica FBiH dobili su saglasnost Vlade da za slučaj nastavljanja vanrednih okolnosti i ozbiljnijih poremećaja u poslovanju, preduzmu i druge zakonom predviđene mjere.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O STOČARSTVU

Novi zakon o stočarstvu, kojeg je u formi Prijedloga utvrdila Federalna vlada na današnjoj sjednici, pored uzgoja, selekcije i reprodukcije u stočarstvu, te proizvodnje uzgojno valjanih grla i hrane za životinje (što je materija i važećeg zakona), uređuje i trgovinu uzgojno valjanim grlima, zoohigijenske uvjete uzgoja i držanja, zaštite uzgoja i iskorištavanja uzgojno valjanih grla, očuvanje genetskih resursa i druga pitanja značajna za unapređivanje stočarstva.

Zakon tretira vrste koje imaju privredni značaj, s ciljem praćenja učinkovitosti proizvodnje uz očuvanje i poboljšanje njihove vitalnosti, te povećanje ekonomičnosti stočarske proizvodnje i poboljšanje kvaliteta proizvoda životinjskog porijekla, na osnovama i u skladu sa pravnim okvirima članica Evropske unije.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ZAŠTITI OSOBA SA DUŠEVNIM SMETNJAMA

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama koji je Vlada FBiH utvrdila i u formi Prijedloga uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, stvaraju se pretpostavke za bržu primjenu Sporazuma o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom postupku i u drugom postupku kojem se izriče mjera liječenja jer sadrži veoma bitnu izmjenu odredaba o postupanju prema osobama sa duševnim smetnjama koji su počinioci krivičnih djela.

Naime, izmjenama je, shodno zaključenom Sporazumu, regulisano da se osobama kojima su, uz kaznu zatvora, izrečene mjere sigurnosti, ove mjere izvršavaju u specijalnoj bolnici za forenzičku psihijatriju. Za osobe kojima je mjera sigurnosti izrečena uz uvjetnu osudu ili uz rad za opće dobro (dakle koje su na slobodi) mjera bi se prioritetno izvršavala u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi koja se nalazi u mjestu prebivališta osobe, odnosno u mjestu njezina boravišta. Ukoliko to nije moguće obezbijediti, ove osobe mogu se smještati u Specijalnu bolnicu za forenzičku psihijatriju Sokolac, shodno zaključenom Sporazumu.

Predložena rješenja su, u formi Nacrta zakona, sukladno zajedničkoj nadležnosti federalnih i kantonalnih vlasti, upućena na mišljenje kantonima. Inače, u njihovoj izradi vođeno je računa o odredbama novog Zakona o krivičnom postupku, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i preporukama Vijeća Evrope koje se tiču zaštite osoba sa duševnim smetnjama.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

Razlog što je Vlada FBiH utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave jeste potreba uklanjanja pravne praznine nastale ukidanjem Vojske FBiH i Federalnog ministarstva obrane, te propisa koji su regulirali pitanja u vezi VF BiH, uključujući i status njenih pripadnika. Zakon je dopunjen na način što je, za postupanje po pravomoćnim presudama kojima su okončani upravni sporovi pokrenuti od strane pripadnika bivše Vojske FBiH i bivšeg FMO, odnosno za ponovno vođenje upravnih postupka u svezi prava i pravnih interesa ovih pripadnika, određeno nadležnim Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

Do sada su predmeti, koji se odnose na problematiku pripadnika bivšeg FMO, odnosno bivše VFBiH, po principu tzv.”negativne nadležnosti", proslijeđivani na rješavanje Federalnom ministarstvu pravde.

Za presude sudova, kojima su uvažene tužbe i poništeni drugostupanjski i prvostupanjski akti FMO, koje nalažu ponavljanje upravnih postupaka, prema Zakonu o odbrani BiH, stvarno nadležan organ je Vlada FBiH, odnosno Povjerenstvo za koordinaciju poslova Vlade FBiH iz djelokruga prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, koje se sada nalazi u sastavu Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

Zaključeno je da je, radi provedbe presude Ustavnog suda FBiH, nužno pripremiti nove izmjene i dopune Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, za što su zadužena nadležna federalna ministarstva.

UREDBA O RAČUNOVODSTVU PRORAČUNA U FBiH

Federalna vlada donijela je danas Uredbu o računovodstvu proračuna u FBiH, usuglašenu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH.

Tako su, u odnosu na dosad važeću uredbu, promijenjeni pojedini termini: “poslovne knjige” umjesto “računovodstvene knjige”, a umjesto “grant” koriste se pojmovi “transfer” i “donacija”. Kao pomoćne, poslovnim knjigama proračuna dodaju se i “dnevnik” i “knjiga potraživanja”.

Ukoliko se knjigovodstveni pokazatelji obrađuju na elektronski način, glavna knjiga na kraju godine mora biti zaštićena od izmjene, a na njezinu kraju mora biti elektronski potpis.

Glavna knjiga, umjesto trajno, sada se pohranjuje i čuva najmanje jedanaest godina, a pomoćne, umjesto pet, sada se čuvaju sedam godina.

UREDBE IZ OBLASTI PROMETA I KOMUNIKACIJA

Vlada FBiH je danas donijela četiri uredbe iz oblasti prometa i komunikacija, kojima se bliže uređuju obaveze utvrđene Zakonom o cestama Federacije BiH. Tako se prvom uredbom uređuje obaveza plaćanja naknade za korištenje autoceste i brzih cesta sa naplatom i obaveza donošenja cjenovnika, te utvrđuje da su sredstva ostvarena na ovaj način javni prihod JP Autocesta Federacije BiH d.o.o.

Drugom danas donesenom uredbom utvrđuje se visina godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, čija visina ovisi od kategorije, odnosno od radnog obima motora.

Trećom uredbom utvrđuju se mjerila za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzima cestama, definiše pojam cestovnog zemljišta koje pripada ovim cestama i utvrđuje obaveza plaćanja naknade za sva fizička i pravna lica u skladu sa Pravilnikom.

Četvrtom uredbom propisuju se visina naknade za vanredni prijevoz koji se obavlja po javnim cestama Federacije BiH i to vozilima koja sama ili zajedno s teretom prekoračuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja iz Pravilnika za utvrđivanje uvjeta za obavljanje vanrednih prijevoza. Ovu naknadu plaća prijevoznik, odnosno vlasnik motornog vozila koje obavlja vanredni prijevoz, na račun nadležnog organa za ceste.

USVOJENA STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Strategiju razvoja turizma Federacije BiH. Riječ je o veoma važnom dokumentu koji ima za cilj reafirmaciju i repozicionisanje turističke destinacije FBiH. Strategija se sastoji od devet poglavlja, u kojima se iznose teoretske tačke u određivanju turističke destinacije FBiH, revizija trendova na svjetskom turističkom tržištu, opisuju dostupni turistički razvojni faktori, nabrajaju karakteristike turističkog sistema Federacije, te istražuju karakteristike turističke ponude u kantonima, vizije i ciljevi.

Ovaj dokument uključuje implementacijski plan i monitoring njegove realizacije. Cilj implementacijskog plana je raspoloživost svih subjekata uključenih u turistički sistem Federacije BiH, te jednostavan i praktičan model za daljnje razvojne aktivnosti. Intencija Strategije, između ostalog, je i da doprinese integrisanju turizma BiH, te povezivanju sa susjednim regijama i destinacijama izvan granica BiH, posebno u kontekstu procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Strategija računa sa postojećim komparativnim prednostima koje je potrebno iskoristiti kako bi FBiH postala prepoznatljiva i konkurentna destinacija. Iz toga razloga, Strategija nedvosmisleno upućuje na scenarij restruktuiranja i, dijelom, ubrzanog razvoja s utemeljenjem na integrirano upravljanje kvalitetom.

ZAJAM ZA UNAPRJEĐENJE USLOVA ŽIVOTA
NA SELU I PROJEKAT STAMBENE OBNOVE

Vlada FBiH donijela je danas dvije odluke o prihvatanju zaduženja po sporazumima o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj za realizaciju Projekta unaprjeđenje uslova života na selu i Projekta stambene obnove.

Cilj Projekta za poboljšanje životnih uvjeta na selu je da se povećaju prihodi i zaposlenost seoskog stanovništva i omogući održivi rast lokalnih organizacija, ruralnih preduzeća i mogućnosti zapošljavanja. Sredstva kredita u iznosu od šest miliona USD namijenjena su finansiranju poljoprivredne proizvodnje i organizacija poljoprivrednika, razvoj seoskih preduzeća, ruralno finansiranje, koordinaciju i upravljanje projektom. Rok otplate ovih sredstava je 20 godina, uz grace period od pet godina i kamatnu stopu od 3,5 posto. Projekat će nadgledati Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a implementirat će ga Jedinica za implementaciju projekta formirana pri ovom ministarstvu.

Projektom stambene obnove OPEC fond je izdvojio sredstva u iznosu od sedam miliona USD, od čega se na Federaciju Bosne i Hercegovine odnosi 3.237.500, na Republiku Srpsku 3.237.500 i na Brčko Distrikt BiH 525.000 USD. Cilj projekta je osiguravanje trajnog povratka odabranim osobama, izbjeglicama i povratnicima, uključujući slučajeve spontanog povratka. Planirana je obnova 700 stambenih jedinica, odnosno smještaj za oko 3000 osoba. Očekuje se da će većina stambenih jedinica biti porodične kuće smještene u ruralnim ili prigradskim područjima. Drugi cilj projekta je oslobađanje entitetskih ministarstava za izbjegle i raseljene osobe i lokalnih vlasti finansijskog i socijalnog tereta i subvencioniranja povratnika. Treći cilj je podstaknuti manjinske povratnike u svim područjima Bosne i Hercegovine u ispunjavanju Aneksa VII Dejtonskog sporazuma.

Rok otplate je 15 godina uz grace period od pet godina i kamatnu stopu od 2,5 posto.

POLITIKA DODJELE CESTOVNIH KONCESIJA

Razmatrajući danas politiku dodjele koncesija za pravne i fizičke osobe koje posjeduju gospodarske objekte uz magistralne ceste u FBiH, Federalna vlada je ocijenila kako treba ukinuti postojeću odluku (iz 2009. godine) koja se odnosi na određivanju koncesora, te donijeti novu koja bi jasno definirala koje je federalno ministarstvo nadležno za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje pojedinih gospodarskih djelatnosti uz magistralne ceste.

Također, pri donošenju novi zakonski akt iz ove oblasti mora jasno i nedvojbeno odrediti predmete koncesije, odrediti tko je i u kojoj mjeri odgovoran za njihovu administrativnu provedbu i za kontrolu pravovaljanosti provedbe zakonskih rješenja. Potpisivanjem koncesijskih ugovora teret plaćanja koncesije ne smije izravno opteretiti krajnjeg potrošača, već to treba uraditi kroz posebnu naknadu na ostvareni profit koji je rezultat posebnih pogodnosti korištenja javnog dobra za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Kada je riječ o dodjeli koncesija s gospodarskim subjektima koji su već korisnici cestovnog zemljišta, a nisu zaključili koncesioni ugovor sukladno postojećem Zakonu o koncesijama, svako federalno ministarstvo mora utvrditi o kojim se gospodarskim subjektima radi.

Nakon toga, svim takvim gospodarskim subjektima treba uputiti poziv da, u roku od 60 dana, dostave relevantnu dokumentaciju koja će poslužiti kao temelj za potpisivanje koncesijskih ugovora. Samim ugovorima bliže se određuju nakane za koje se daje koncesija, uvjeti i način plaćanja naknada i jamstva korisnika koncesije.

FINANSIJSKA POMOĆ KANTONIMA I OPĆNAMA

Vlada FBiH je danas donijela tri odluke kojima se odobrava raspored dijela sredstava “Transfer drugim nivoima vlasti-kantonima utvrđenih Budžetom FBiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija.

Prema ovim odlukama Bosansko-podrinjskom i Posavskom kantonu dodijeljeno je po pet miliona KM, a Kantonu 10 1,5 milion KM na ime finansijske pomoći.

Vlada je donijela i odluke kojima je odobrila izdvajanje budžetskih sredstava na ime pomoći općinama: Pale-Prača 30.000 KM, Čapljini i Tuzli po 200.000 KM, Goraždu 150.000 KM, Tomislavgradu, Ravom i Ustikolini po 50.000 KM.

IZMJENA SPORAZUMA O FINANCIRANJU
EKSPROPRIJACIJE ZA SARAJEVSKU OBILAZNICU

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH dala je suglasnost na Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o sudjelovanju i financiranju poslova eksproprijacije za izgradnju Sarajevske obilaznice. Riječ je o Sporazumu što su ga 16.9.2005. godine zaključile Federalna i Vlada Sarajevskog kantona.

Izmjenama i dopunama Sporazuma, za čije je potpisivanje ovlašćen federalni ministar prometa i komunikacija, Sarajevski kanton više nije obvezan financirati eksproprijaciju za potrebe Sarajevske obilaznice, a zauzvrat mu se uskraćuje pravo na uplatu sredstava na temelju GSM licence. Uz to, Sarajevski kanton dužan je vratiti ranije uplaćenih 500.000 konvertibilnih maraka na temelju kapitalnih grantova.

Vlada je danas, ujedno, zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo financija da, s ciljem provedbe Sporazuma, predlože novu raspodjelu sredstava iz GSM licence za 2008. i 2009. godinu u iznosu od 2,2 milijuna KM, odnosno za 2009. i 2010. godinu u visini od 1,89 milijuna KM.

Pri izradi prijedloga ovakve odluke, dva ministarstva trebaju ponuditi rješenje za preraspodjelu sredstava koja pripadaju Sarajevskom kantonu na druge projekte koje se ne odnose na ovaj kanton.

SREDSTVA ZA SARAJEVSKU FILHARMONIJU

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti JP BH Telecom d.d. Sarajevo za nabavku usluga, putem sponzorskog aranžmana u iznosu od 100.000 KM, na osnovu koje se može zaključiti sponzorski ugovor u istoj vrijednosti između JP BH Telecom d.d.. Sarajevo i Bosnatona d.o.o. Sarajevo u vezi sa nastupima Sarajevske filharmonije u koncertnoj sezoni 2010./2011. godini.

Ova odluka u skladu je sa Zaključkom da sponzorstva u vrijednosti većoj od 50.000 KM koja daju javna preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, odobrava Vlada FBiH na prijedlog resornog ministarstva.

S obzirom da je BH Telecom u resornoj nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija potrebno je bilo da Vlada Federacije BiH donese ovakvu odluku.

Vlada je danas zaključila da preporuči Upravi BH Telecoma da sklopi sponzorski ugovor o finansiranju priprema bh. tenisera Damira Džumhura radi njegovog učešća na Olimpijadi 2012. godine.

UVJETI ZA FORMIRANJE PRVE POSLOVNE ZONE U OPĆINI BUŽIM

Odlukom Vlade FBiH data je saglasnost da se, za potrebe formiranja prve poslovne zone za privredni razvoj općine Bužim, izuzime devastirana farma Agrokomerca d.d. - Velika Kladuša na lokaciji Varoške Rijeke u općini Bužim, površine 70.784 m2 s pripadajućim objektima.

Ovaj objekat je pod hipotekom zbog neizvršenih obaveza prema Poreskoj upravi Federacije BiH, pa je Odlukom regulisano da hipotekarne obaveze preuzima Općina Bužim.

ODLUKA O ZAŠTITI IZVORIŠTA MAHMUTOVIĆA RIJEKA I RIJEKA MISOČA

Vlada FBiH je donijela Odluku o zaštiti izvorišta vode za piće Mahmutovića rijeke i rijeke Misoče, nakon što su Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva općine Breza i Ilijaš uputile zahtjev za zaštitu izvorišta.

Projekat zaštite ovih izvorišta obradio je 2007. godine Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, a zaštita će biti izvršena uspostavljanjem i održavanjem zone sanitarne zaštite u skladu sa istražnim radovima i lokalnim uslovima.

Zaštita izvorišta Misoča-Ilijaš vršiće se prema Elaboratu zaštitnih mjera iz 2005.godine koji je izradio Zavod za vodoprivredu, d.d. Sarajevo.

IZVRŠENJE PRORAČUNA I OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

U prvih deset mjeseci ove godine prihodi, primitci i financiranje federalnog proračuna iznosili su, ukupno, 1.520,3 milijuna konvertibilnih maraka, što predstavlja 81,6 posto u odnosu na rebalansirani proračun. U odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, ostvarenje je manje za 75,6 milijuna KM.  U strukturi ostvarenih sredstava, porezni i neporezni prihodi iznose 1.185,6 milijuna KM, a na financiranje se odnosi 334,7 milijuna KM. U poređenju s 2009. godinom, porezni i neporezni prihodi veći su za 147,8 milijuna KM.

Kada je riječ o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima, ukupno devetomjesečno ostvarenje na svim razinama u FBiH iznosi 4,533 milijarda KM, što je tri posto više od istog razdoblja u 2009. godini. Prihodi namijenjeni financiranju općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna iznose 2,571 milijarda KM, što je povećanje od 72,1 milijun KM u odnosu na proteklu godinu. Ostali korisnici javnih prihoda imaju ukupan pad od 1,3 milijuna KM, dok su prihodi po osnovu doprinosa za mirovinsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje od neuposlenosti veći za 81,9 milijuna KM, odnosno ukupno iznose 1,869 milijarda KM.

O UTROŠKU SREDSTAVA ZA NAUKU I OBRAZOVANJE

U Izvještaju o utrošku sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2009. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, koji je usvojen na sjednici Federalne vlade, navodi se da je od ukupno odobrenih 4.501.083 KM izvršeno 4.274.949 KM ili 95 posto.

Navodi se, također, da su sredstva utrošena za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa iz oblasti obrazovanja, nauke i studentskog standarda ravnomjerno po svim kantonima u Federaciji BiH, naučnim i univerzitetskim centrima i studentskim domovima u Federaciji BiH, za sufinasiranje programa predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, za programe podrške nauci, institucijama nauke i visokom obrazovanju. Sredstvima Transfera za finansiranje obrazovanja podržan je procentualno najmanji broj projekata, odnosno 28,45 posto, a iz Transfera za institucije nauke od značaja za Federaciju i Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa svi aplicirani projekti jer se radi o namjenskim projektima za sve visokoškolske ustanove, odnosno univerzitete u Federaciji BiH.

Za raspodjelu sredstava i ocjenu apliciranih projekata doneseno je blizu 600 različitih kriterija i potkriterija.

O REALIZACIJI PROJEKTA “UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM”

Razmatrajući danas Finalni izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma o realizaciji Projekta “Upravljanje čvrstim otpadom”, Vlada FBiH je ocijenila da je završetkom I faze po obimu posla urađeno više od planiranog.

Projekat je implementiran u osam, umjesto tri, planirane regije. Radovi su kompletirani u regijama Sarajevo, Zenica i Bijeljina, a njihovim završetkom u svih osam regija biće omogućeno kvalitetno odlaganje otpada u 43 opštine, čime se zadovoljavaju potrebe oko 1,5 milion stanovnika. Ocjenjujući uspješnim ovaj projekat, za koji je 2008. godine dodijeljena nagrada na prvom svjetskom natjecanju Svjetske banke, banka je za njegov nastavak odobrila novih 40 miliona KM.

O SANACIJI ŠTETE PRIČINJENE TOKOM PROTESTA ISPRED ZGRADE VLADE

Vlada FBiH usvojila je danas Konačni izvještaj o šteti pričinjenoj od strane učesnika protesta 21.4.2010. godine pred zgradom Vlade FBiH u Sarajevu. Prema Nalazu angažovanog stalnog sudskog vještaka za oblast vjestačenja građevina Fevzije Hajdaragića, dipl.ing.građ. ukupno pričinjena šteta iznosi 306.059,45 KM i to šteta na dijelu objekta koji koristi Vlada Federacije BiH, odnosno vrijednost neophodnih sanacionih radova 243.264,47 KM, a šteta na vanjskom uređenju objekta, odnosno vrijednost neophodnih sanacionih radova 62.794,98 KM.

U Izvještaju su prezentirane i preduzete aktivnosti na utvrđivanju vinovnika ovog protesta i prijedlogu podnesenom za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahtjeva u krivičnom postupku protiv osumnjičenih.

NOVO RJEŠENJE ZA MOST KOD POČITELJA

Federalno ministarstvo prostornog uređenja upoznalo je Vladu FBiH s aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH - Autocesta na Koridoru 5c - za razdoblje 2008.-2028. godina.

Radi utvrđivanja konačnog prijedloga trase na teritoriju Počitelja, Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i IPSA Institut Sarajevo su, na zahtjev Federalnog ministarstva, izradili dodatni Studijsko-analitički dokument Autocesta na Koridoru 5c na dionici Počitelj-Zvirovići. Cilj je iznalaženje najpovoljnijeg rješenja za izgradnju mosta kod Počitelja uz očuvanje kulturno-povijesne baštine i zadovoljavanje tehničkih uvjeta na ovoj dionici. U sklopu izrade novog dokumenta, izvršene su dodatne istrage na mikrolokalitetu Počitelja, urađeno više varijanti trase, te sačinjena multikriterijalna analiza na temelju koje je moguće izabrati najpovoljnije rješenje trase.

Javnoj prezentaciji Studijsko-analitičkog dokumenta, održanoj 25.10.2010. godine u zgradi Općinskog vijeća Čapljina, nazočili su predstavnici relevantnih lokalnih, kantonalnih i entitetskih institucija, Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BIH, nevladinih organizacija, gospodarstva i medija. Predočeno im je pet varijanti: dvije južne i tri sjeverne trase. Nakon prezentacije, podržana je jedna od varijanti sjeverne trase. Izraženo je stajalište kako ta varijanta osigurava maksimalno izbjegavanje prostornih konflikata glede zaštite kulturnog naslijeđa Počitelja, tehničkih mogućnosti trase i interesa lokalne zajednice.

INOZEMNE INVESTICIJE U PRVOM POLUGOĐU 2010. GODINE

Inozemni investitori su, kroz izravna ulaganja, u Federaciju BiH u prvom polugođu ove godine unijeli 98.719.000 konvertibilnih maraka. To je, u odnosu na prvih šest mjeseci 2009. godine, manje za 104,6 milijuna KM. Kapital je uložilo 46 kompanija iz 13 zemalja. Većina investicija, odnosno 98,5 posto, potječe iz europskih zemalja, a najveći pojedinačni investitori su Austrija (34,7 milijuna KM), Hrvatska (23,9 milijuna KM) i Nizozemska (20,2 milijuna KM). Najviše inozemnog kapitala uloženo je u proizvodne djelatnosti, odnosno 29,3 milijuna KM, slijedi oblast usluga s 24,3 milijuna KM, te bankarstvo s deset milijuna KM.

O REVIZIJSKOM IZVJEŠTAJU “AGROKOMERCA”

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o pregledu finansijskog poslovanja i revizijskog izvještaja privrednog društva “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša za 2009. godinu, koja je uz ranije razmatranu Informaciju istog ministarstva, upotpunila sliku o teškom stanju u ovom kolektivu

To je i bio razlog što je Vlada FBiH, nakon rasprave, zadužila Nadzorni odbor i Upravu privrednog društva “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša da analiziraju stanje i ocijene kakve bi posljedice imalo eventualno pokretanje aktivnosti u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku.

REALIZACIJA XII FAZE DEMINIRANJA

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Informaciju Federalne uprave civilne zaštite o implementaciji faze XII deminiranja u Federaciji BiH za period februar - juli 2010. godine. U ovom je periodu devet deminerskih timova FCUZ u isto toliko kantona deminiralo 151.797 kvadratnih metara površine, pronašli su i uništili 134 protivpješadijske i protivtenkovske mine, kao i 68 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Podršku su pružali mašinski timovi, kao i timovi sa posebno obučenim psima za traženje eksploziva.

Deminiranja su u skladu sa Zaključkom Vlade FBiH bila u funkciji osiguranja povratka izbjeglih i raseljenih osoba, čime je osigurana pomoć Institutu za nestale osobe na pronalasku njihovih ostataka. Program je u cijelosti finansiran iz Budžeta u kojem je za ove namjene odobreno 7,2 miliona KM za ovu godinu.

Uz prihvatanje Informacije donesen je zaključak kojim je FUCZ zadužena da preduzme mjere na prijavljivanju članova deminerskih timova u Sarajevu kao sjedištu obveznika uplate doprinosa, kao i da raspiše tender za nastavak programa u 2011. godini.

O UTROŠKU SREDSTAVA ZA ŽELJEZNICE U PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Informaciju o utrošku budžetskih sredstava za finansiranje sektora željeznica u prvom polugodištu ove godine. Za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture za ove je potrebe iz Budžeta izdvojeno 19,24 miliona KM, a prema Ugovoru o pristupu željezničkoj infrastrukturi od strane željezničkog operatera bit će uplaćeno 10 miliona KM Upravitelju javne željezničke infrastrukture, dok je finansiranje njenog održavanja ostalo neriješeno. Za sufinansiranje usluga željezničkog putničkog saobraćaja iz Budžeta je izdvojeno 1,7 miliona KM, a za finansiranje zajedničke željezničke javne korporacije u 2009. godini osigurano je iz federalnog Budžeta 660 hiljada KM.

U izvještajnom periodu je sa transfera za željeznice u prvih šest mjeseci utrošeno 50 posto od ukupno odobrenih 22 miliona KM, a nakon kontrole potrošnje izdvojenih sredstava Vlada je zaključila da su budžetska sredstva namjenski trošena.

O STATUSU “ŠIPAD EXPORT-IMPORT” d.d. SARAJEVO

Razmatrajući Informaciju Federalnog ministarstva trgovine o poslovanju društva “Šipad Export-Import” d.d. Sarajevo, Vlada Federacije BiH je usvojila više zaključaka čija realizacija treba da doprinese rješavanju statusa ovog društva.

Nadzorni odbor i menadžment društva zaduženi su da donesu odluke o zabrani prodaje imovine (bez prethodne saglasnosti resornog ministarstva, Agencije za privatizaciju u FBiH i Vlade FBiH) i zabrani primanja novih uposlenika. Isto tako, obavezni su donijeti Program rješavanja pitanja ranijeg odlaska u penziju zaposlenika koji za to ispunjavaju uvjete, kao i donijeti odluku o revidiranju troškova u skladu sa finansijskim mogućnostima društva.

Agencija za privatizaciju FBiH se zadužuje da ubrza aktivnosti na sačinjavanju Programa privatizacije, Korigovanog početnog bilansa stanja i Informacionog memoranduma na dan 31.12. 2009. godine na osnovu ugovora zaključenog sa Društvom za računovodstvo, reviziju i konsalting “Orecons” d.o.o. Zenica.

Nakon dostavljanja ovih dokumenata i njihovog usvajanja od strane Nadzornog odbora, iste treba uputiti Upravnom odboru Agencije za privatizaciju na odobravanje kako bi se pristupilo privatizaciji društva u skladu sa odgovarajućom odlukom Vlade FBiH.

O STANDARDIMA I NORMATIVIMA U VISOKOM
OBRAZOVANJU NA JAVNIM UNIVERZITETIMA U FBiH

U veoma detaljnoj analizi koju je pripremilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke o primjeni Odluke o standardima i normativima u visokom obrazovanju na javnim univerzitetima u Federaciji BiH navodi se da je Univerzitet u Tuzli okončao dio reforme koji se odnosi na organizaciju univerziteta i prvi je integrisani univerzitet u regiji od septembra 2000. godine. Drugi po redu integrisani univerzitet u FBiH je Univerzitet u Zenici od 1. 1. 2006. godine, a od 12. 1. 2010. godine i Univerzitet u Bihaću.

Inače se ukazuje na vidljive rezultate reforme u pogledu racionalizacije organizacije kadrovskih i materijalnih potencijala, administracije, a time i jedinstvenog upravljanja univerzitetom. U tom smislu, uspostavljen je i Ured za upravljanje kvalitetom, čija je zadaća promoviranje visokih standarda obrazovanja na univerzitetu i pružanje adekvatne podrške unaprjeđenju kvaliteta nastavnog i naučnog rada.

INFORMATIČKO OSAVREMENJAVANJE RADA INSPEKCIJA U FBiH

Vlada FBiH zadužila je danas Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - PIU Šumarstva i Poljoprivrede da na Grant osnovi iz Projekta poljoprivrede i ruralnog razvoja - IDA Kredit br. 4325 BOS, a u visini okvirnih sredstava od 716.400 eura izvrši nabavku informatičke opreme, obezbijedi tehničku podršku IT stručnjaka i omogući tehničko uvezivanje i funkcionisanje softvera za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove u Federaciji BiH, u cilju stvaranja pretpostavki za razvoj projekta “E-Inspekcije”. Naime, Bosna i Hercegovina je dobila kredit Svjetske banke za realizaciju Projekta poljoprivrede i ruralnog razvoja od kojega je Federaciji BiH pripao veći dio sredstava. U okviru aktivnosti Projekta ˝Poljoprivreda i Ruralni Razvoj˝ kojoj je osnovni cilj jačanje inspekcijskih kapaciteta na federalnom nivou kako bi se ispoštovali zahtjevi koje postavlja EU u pogledu inspekcijske ispravnosti prehrambenih artikala, zdravlja bilja i životinja, predviđeno je da inspekcije između ostaloga, izvrše informatičko osavremenjavanje rada inspekcija u Federaciji BiH.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je pristupila realizaciji projekta “E-inspekcije” koji podrazumijeva elektronsko vršenje i evidentiranje inspekcijskog nadzora, u smislu sačinjavanja u elektronskoj formi svih relevantnih akata, kao i štampanje i izdavanje istih na mjestu vršenja inspekcijskog nadzora.

Svjetska banka u BiH će finansirati navedeni projekat u dijelu nabavke hardverske/informatičke i mrežne opreme kao i razvoja, prilagođavanja softvera za potrebe kantonalnih inspekcija, te podrške IT stručnjaka za razvoj projekta na određeno vrijeme, dok je Federalna uprava iz svojih sredstava finansirala tendersku nabavku jedinstvenog softverskog rješenja koje će biti preneseno kantonima bez naknade, u uvjetima neophodnog prilagođavanja softvera za potrebe kantona.

INVESTIRANJE SREDSTAVA NAPLAĆENIH IZDAVANJEM GSM LICENCE

Vlada FBiH je donijela Program investiranja sredstava naplaćenih od GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava od ove naplate u 2010. godini kojim je predviđeno finansiranje projekata cestovne infrastrukture na magistralnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Riječ je o 9,1 milion KM prikupljen izdavanjem GSM licence u 2009. godini kao i 11,4 miliona KM prikupljenih od GSM licence u 2010. godini, te o 300.000 KM od kamata dobivenih za period 2007.-2010. godina. Korisnicima sredstava za odobrene projekte koji nemaju odgovarajuću investiciono-tehničku dokumentaciju ostavlja se rok od šest mjeseci za njeno kompletiranje i dostavu. Korisnik sredstava će sam provesti postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova. Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija implementatori projekata trebaju dostaviti Izjavu kojom se obavezuju da će sredstva iskoristiti namjenski u skladu sa Zakonom i propisanim procedurama. Povlačenje odobrenih sredstava za projekte iz ovog Programa će se vršiti u tranšama prema dinamici realizacije odobrenog projekta sa posebno otvorenog računa za ove namjene u JP Direkcija cesta FBiH. Namjensko trošenje ovih sredstava će osigurati Federalno ministarstvo finansija, a u slučaju nepravilnosti u njihovom trošenju će, u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, o tome informirati Vladu FBiH.

POMOĆ RADNICIMA FABRIKE DUHANA MOSTAR

Na današnjoj sjednici Federalne vlade razmatrana je i prihvaćena Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o neuspjeloj prodaji 67 posto državnog kapitala i trenutnom stanju u Fabrici duhana Mostar d.d. Mostar.

Usvojeni su zaključci o odobravaju 45.000 konvertibilnih maraka iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje. Od tog iznosa, 15.000 KM namijenjeno je za obezbjeđenje imovine i obavljanje minimuma aktivnosti poslovanja ovog privrednog društva do njegove privatizacije ili pokretanja stečajnog postupka, a 30.000 KM na ime jednokratne pomoći za najugroženije radnike Fabrike duhana Mostar.

Nadzorni odbor i Uprava Fabrike duhana Mostar dužni su, prema zaključcima Vlade, pokrenuti aktivnosti u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku.

O STATUSU JAVNIH PREDUZEĆA IZ OBLASTI ŠUMARSTVA

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji zaključaka 150. sjednice od 15.7.2010. godine o rješavanju statusa J.P. ,,Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo i J.P. „Šume Herceg-Bosne" d.o.o.Mostar. Nakon rasprave, data je saglasnost na Plan reorganizacije J.P. "Šume Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar, koji je 26.11.2010. godine usvojio Nadzorni odbor ovog preduzeća. Istovremeno je zatraženo od Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona da zaduži Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, da obaveže Nadzorni odbor i Skupštinu Društva J.P. "Šume hercegovačko-neretvanske" d.o.o. Mostar, da usvoje Plan reorganizacije i pokrenu proceduru kojom će se izvršiti pripajanje J.P. "Šume Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar s kantonalnim šumskoprivrednim društvom J.P. "Šume hercegovačko-neretvanske" d.o.o. Mostar, kao nadležnom korisniku za gospodarenje šuma.

Zaključak se odnosi i na obavezu pokretanja inicijative i provođenja procesa reorganizacije i u ostalim šumarskim poduzećima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu kako bi svoj status uskladili sa Zakonom o privrednim društvima i važećim šumarskim propisima.

Ujedno, Vlada FBiH danas je donijela zaključak kojim je Federalni zavod za zapošljavanje zadužila da, iz sredstava Programa mjera za socijalno zbrinjavanje uposlenih koji su u postupku likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, izdvoji 34.000 KM kao pomoć radnicima J.P. "Šume Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar.

KASARNA U TUZLI ZA POTREBE UNIVERZITETA

U skladu sa Odlukom Komisije za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH u upravljanju državnom imovinom, koja se odnosi na izuzimanje od privremene zabrane raspolaganja državnom imovinom, Vlada FBiH je danas donijela Odluku da se prostori kasarne Husein kapetan Gradaščević u Tuzli osiguraju za potrebe Univerziteta u Tuzli.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je donijela nekoliko odluka o odobravanju budžetskih sredstava za implementaciju određenih projekata iz rada Vlade FBiH i federalnih ministarstava. Tako je Vladi FBiH odobreno 135.091,14 KM za nabavku stalnih sredstava - ugovorene obaveze sa Microsoftom.

Federalnom ministarstvu zdravstva odobreno je 820.000 KM za plaćanje PDV-a na uvoz druge tranše medicinske opreme u okviru realizacije faze II Projekta modernizacije bolnica u BiH.

Crvenom krstu/križu Federacije BiH odobreno je 50.000 KM za finansiranje redovnih aktivnosti u ovoj godini.

Preraspodjelom sredstava Federalnog ministarstva pravde, koju je danas odobrila Vlada FBiH, kazneno-popravnim domovima osigurano je 2,182 miliona KM za nabavku opreme, rekonstrukciju i investiciono održavanje.

KADROVSKA PITANJA

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH donesena je Odluka kojom se utvrđuju uslovi i kriteriji za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Također su doneseni akti neophodni za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, i to: odluke o javnom oglasu i o kriterijima za imenovanje, kao i rješenja o imenovanju komisije koja će obaviti ove poslove.

Federalna vlada je imenovala Seada Maslu kao najuspješnijeg kanditata na javnom konkursu za direktora Agencije za državnu službu FBiH.

Danas je doneseno i Rješenje kojim je privremeno (na rok do 60 dana) Sanela Pokrajčić imenovana za člana Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH iz reda hrvatskog naroda.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.15 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE