159. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 14.12.2010.
Dnevni red
 1. 1.Verifikacija Zapisnika 158. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2011. godine
 3. 3.Informacija o stanju u JP Željeznice FBIH s prijedlogom zaključaka
 4. Nacrt zakona o stočarstvu
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama
 6. Nacrt zakona o dopuni Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
 7. Prijedlog uredbe o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog uredbe o naplati naknade za korištenje autocesta i brzih cesta
 9. Prijedlog uredbe o visini godišnje naknade koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila 
 10. 10.Prijedlog uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine
 11. Prijedlog uredbe o visini naknade za izvanredni prijevoz
 12. 12.Prijedlog Strategije „Ekonomskog razvoja Federacije BiH“ – Projekat „Razvoj turizma u Federaciji BiH“
 13. 13.Projekt unapređenja uslova života na selu - OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID)     
  1. Sporazum o zajmu između Države Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj za Projekt unapređenje uslova života na selu   
  2. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj za realizaciju Projekta unapređenje uslova života na selu 
 1. Projekt stambene obnove - OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID)  
  1. Nacrt Sporazuma između Države Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj za Projekt stambene obnove  
  2. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj za realizaciju Projekta stambene obnove 
 1. Nalaz, zaključak i preporuka Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi prigovora Ćatović Kaseme na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 2. Nalaz, zaključak i preporuka Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi prigovora Zijade Rahimić na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 3. Dokument "Politika dodjele koncesija za pravne i fizičke osobe koje su u posjedu privrednih objekata uz magistralne puteve u Federaciji BiH, a podliježu potpisivanju koncesijskih ugovora
 4. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa Federalnog ministarstva pravde na Kazneno-popravne zavode
 5. 19.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (V. broj: 516/10)
 6. 20.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (V. broj: 604/10)
 7. 21.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 9. Prijedlozi odluka 
  1. Prijedlog odluke o rasporedu dijela sredstava "Transfer drugim nivoima vlasti - Bosansko-Podrinjski kanton" utvrđenim Budžetom Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija 
  2. Prijedlog odluke o rasporedu dijela sredstava "Transfer drugim nivoima vlasti - Posavski kanton" utvrđenim Budžetom Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija 
  3. Prijedlog odluke o rasporedu dijela sredstava "Transfer drugim nivoima vlasti – Kanton 10" utvrđenim Budžetom Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija 
 1. 24.Izvještaj o posljedicama elementarne nepogode i procjena šteta na poplavljenim područjima sa Prijedlogom mjera
 2. Prijedlozi odluka  
  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (Općina Pale-Prača)     
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (Općini Čapljina)     
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (Općini Goražde) 
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (Općini Tuzla)    
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (Općini Tomislavgrad)   
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (Općini Ravno)  
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (Općini Ustikolina)   
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine 
 1. Prijedlog odluke o isknjižavanju evidentiranog potraživanja po osnovi preuzetih više obračunatih kamata za 2006. godinu mikrokreditnim organizacijama po Projektu Lokalne inicijative 
 2. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o određivanju radnih mjesta u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA CON MARIA REGINA DELLA PACE“ O.N.L.U.S. VIA PIETRO TACCHINI 32, ROMA, ITALIJA, za osnivanje predstavništva u Federaciji BiH, sa sjedištem u Međugorju bb, Čitluk 
 4. 29.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o učešću i finansiranju poslova eksproprijacije za izgradnju Sarajevske obilaznice, sa Prijedlogom zaključka
 5. 30.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JP BH Telecom d.d. Sarajevo za nabavku usluga, putem sponzorskog aranžmana
 6. 31.Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
 7. 32.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izuzimanje devastirane farme d.d. „Agrokomerc“ Velika Kladuša u Varoškoj Rijeci, općina Bužim, za potrebe formiranja prve poslovne zone u lokalnoj zajednici Općina Bužim 
 8. 33.Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Mahmutovića rijeka i rijeka Misoča
 9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu
 10. 35.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju stručnog tima ovlaštenih sudskih vještaka radi izvršenja Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
 11. 36.Izjašnjenje po zahtjevu Tužilaštva Bosne i Hercegovine
 12. 37.Inicijativa za pristupanje Bosne i Hercegovine Konvenciji o prekograničnim efektima industrijskih havarija, sa Prijedlogom zaključka
 13. Izvještaj o izvršenju budžeta/proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-septembar 2010. godine
 14. 39.Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar/siječanj - septembar/rujan 2010. godine
 15. 40.Izvještaj o izvršenju budžeta - proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period januar/siječanj - oktobar/listopad 2010. godine
 16. Izvještaj o aktivnostima za sprovođenje postupka javne nabavke za izradu projektne dokumentacije i izbor najpovoljnijeg ponuđača o izgradnji Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu pravde za izvođenje investicijskih radova 
 17. 42.Izvještaj o realizaciji sredstava Budžeta Federacije BiH "Transfer za nevladine organe" , sa Prijedlogom zaključaka
 18. 43.Izvještaj o utrošku sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 19. 44.Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak
 20. 45.Finalni izvještaj o projektu "Upravljanje čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini" - I faza, sa Prijedlogom zaključka
 21. 46.Konačan izvještaj o šteti pričinjenoj od strane učesnika protesta održanog dana 21.04.2010. godine pred zgradom Vlade Federacije BiH u Sarajevu, poduzetim radnjama na utvrđivanju vinovnika ovog protesta i podnesenom prijedlogu za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva u krivičnom postupku protiv osumnjičenih
 22. 47.Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Autocesta na koridoru Vc" za period od 2008. do 2028. godine, sa Prijedlogom zaključka
 23. 48.Informacija o registriranim stranim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.2010.-30.06.2010. godine
 24. 49.Informacija o pregledu finansijskog poslovanja i revizijskog izvještaja privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša za 2009. godinu, sa Prijedlogom zaključka
 25. 50.Informacija o implementaciji Programa deminiranja 2010. - Faza XII za period 1.2. do 31.7.2010. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 26. 51.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite - davanje saglasnosti
 27. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - davanje saglasnosti
 28. Informacija o utrošku sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za I-IV 2010. godine namijenjenih finansiranju sektora željeznica, sa Prijedlogom zaključka
 29. 54.Informacija povodom stručnog nalaza o procjeni štete na stambenim i privrednim objektima kao i procjene izgubljene dobiti u predmetu CH/99/2425 i dr. Neđeljko Ubović i dr. protiv Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
 30. 55.Prijedlog rješenja statusa društva "Šipad Export-Import" d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključaka
 31. 56.Informacija-Analiza primjene Odluke o standardima i normativima u visokom obrazovanju na javnim univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 32. 57.Informacija sa Prijedlogom zaključaka za realizaciju Grant sredstava iz Projekta poljoprivrede i ruralnog razvoja za informatičko osavremenjavanje rada inspekcija u Federaciji Bosne i Hercegovine 58.Izvještaj o radu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za period 01.01.-30.06.2010. godine, sa Prijedlogom zaključka
 33. 59.Prijedlozi dokumenata    
  1. Program investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu i uprihodovanih kamata za Federaciju Bosne i Hercegovine 
  2. Metodologija o načinu implementacije sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava naplaćenih za izdavanje GSM licence za 2010. godine i uprihodovanih kamata za Federaciju Bosne i Hercegovine   
  3. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za koordinaciju i praćenje realizacije Odluke o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za Federaciju BiH u 2008., 2009. i 2010. godini 
 1. Prijedlog zaključka o pokretanju inicijative prema Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine za primopredaju objekta u Sarajevu, Titova 9a
 2. 61.Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
  1. dostavljenih na osnovu Zahtjeva broj: 03/05-31-1290/2010-SG od 19.11.2010. godine     
  2. dostavljenog na osnovu Zahtjeva broj: 03/05-31-1298/2010-SG od 23.11.2010. godine   
  3. dostavljenih na osnovu Zahtjeva broj: 03/05-31-1289/2010-SG od 18.11.2010. godine
  4. dostavljenih na osnovu Zahtjeva broj: 03/05-31-1287/2010-SG od 19.11.2010. godine   
  5. dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-1237/2010-SG od 05.11.2010. godine 
 1. 62.Informacija o izradi Strategije ekonomskog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine
 2. Informacija o prijedlogu Ureda zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava za zaključenjem prijateljske nagodbe u predmetu br. 41925/06 Muratspahić i dr. protiv Bosne i Hercegovine
 3. 64.Informacija o neuspjeloj prodaji 67% državnog kapitala i trenutnom stanju u privrednom društvu „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar sa Prijedlogom zaključaka
 4. 65.Informacija o problemima u gospodarenju šumama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, sa Prijedlogom zaključaka
 5. 66.Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije BiH V. broj: 609/2010 od 15.07.2010. godine o statusu JP "Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo i JP "Šume Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar, sa Prijedlogom zaključaka
 6. 67.Prijedlog odluke o davanju na raspolaganje kasarne „Husein kapetan Gradaščević", Vladi Tuzlanskog kantona za potrebe kampusa Univerziteta u Tuzli
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE