18. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.07.2007.
FENA

SARAJEVO, 18. jula (FENA)

- Vlada FBiH je na današnjoj sjednici a nakon razmatranja prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o provođenju Bolonjskog procesa u visokoškolskim ustanovama u FBiH te je uputila u Parlament FBiH na daljnju proceduru.
Prema riječima ministrice Melihe Alić, Vlada je usvojila niz zaključaka koji će doprinijeti harmonizaciji primjene Bolonjskog procesu na svim univerzitetima u FBiH.

"Vlada smatra da je neophodno donijeti zakonsku regulativu iz oblasti visokog obrazovanja tamo gdje je nema te harmonizirati postojeću na nivou kantona. U skladu s tim, federalna ministarstva obrazovanja i nauke te pravde će do kraja godine izraditi standarde i normative za visoko obrazovanje koji će se primjenjivati na sve javne i privatne ustanove", kazala je Alić te dodala kako je zaključeno da se do donošenja ovih mjera ne izdaju dodatna rješenja privatnim univerzitetima i fakultetima.
Vlada će u okviru nadležnosti pokrenuti i pitanje revizije diploma na privatnim univerzitetima ponukana podacima da je studentu na javnim univerzitetima potrebno u prosjeku 7,2 godine da završi studij dok je na privatnim taj prosjek znatno niži.
Kantonalnim ministrima obrazovanja se preporučuje da u budžetima za narednu godinu predvide dodatne iznose za podršku i implementaciju Bolonjskog procesa, zaključeno je danas.

Također, donesena je odluka o formiranju stručnog tijela iz svih relevantnih institucija čiji je zadatak ispitivanje potreba tržišta rada te dostavljanje prijedloga mjera za prilagođavanje visokoškolskih ustanova potrebama tržišta.
Nesklad podataka o broju studenata kojima raspolaže Federalni zavod za statistiku u odnosu na podatke univerziteta u FBiH rezultirao je odlukom Vlade prema kojoj će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u saradnji sa Zavodom za statistiku pristupiti izradi uporedivih pokazatelja.

Vlada je dala saglasnost i na Statut Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH te upozorenje kantonalnim ministarstvima zdravstva prema kojem se esecijalne liste lijekova moraju uskladiti. Federalni ministar zdravstva Safet Omerović je na konferenciji za novinare istakao kako je uočena neuravnoteženost ovih listi i dostupnosti lijekova građanima po kantonima što predstavlja kršenje ljudskih prava.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE