158. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 02.12.2010.
Saopćenje o radu

158. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

O PRELIMINARNOM PREDNACRTU PRORAČUNA ZA 2011. GODINU

Federalna vlada je na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrala Informaciju Federalnog ministarstva financija o preliminarnom Prednacrtu proračuna FBiH za 2011. godinu, urađenom po metodologiji Međunarodnog monetarnog fonda. Prema ovom dokumentu, Proračun usuglašen s MMF-om bi za sljedeću godinu iznosio na prihodovnoj strani 1.595.859.822 konvertiblne marke, a na rashodovnoj 1.671.734.171 KM.

Zaključeno je da Federalno ministarstvo financija, u suradnji s drugim, nastavi rad na pripremi Prednacrta proračuna, vodeći računa o proračunskom okviru koji je usuglašen s MMF-om. Ocijenjeno je da je u 2010. godine održana fiskalna stabilnost FBiH, te da su sve obveze spram proračunskih korisnika uredno izmirene.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU
S DJECOM I MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

Prijelog zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, u skladu sa savremenim međunarodnim standardima, u potpunosti i na jednom mjestu reguliše maloljetničko krivično pravosuđe, tako da njegovim stupanjem na snagu prestaje potreba za odredbama o tim pitanjima u krivičnim zakonima i zakonima o krivičnom postupku i o izvršenju krivičnih sankcija.

U skladu s tim, Prijedlog zakona obuhvata odredbe o materijalnom i procesnom krivičnom pravu, o organizaciji sudova, izvršenju krivičnih sankcija koje se izriču maloljetnim počiniocima krivičnih djela, kao i o krivičnim djelima izvršenim na štetu djece i maloljetnika.

U izradi ovog zakonskog projekta korištena su istraživanja i zaključci Projekta Fonda otvoreno društvo BiH pod naslovom „Mladi u sukobu sa zakonom u svjetlu aktuelnih problema maloljetničkog krivičnog pravosuđa u BiH“, kao i iskustva ovog pravosuđa kod nas u periodu od 2003. godine.

O PROVOĐENJU UREDBE O PRIHODOVNOM CENZUSU
ZA DOBITNIKE NAJVIŠIH RATNIH PRIZNANJA

Vlada FBiH se upoznala sa stepenom realizacije Uredbe o prihodovnom cenzusu za dobitnike najviših ratnih priznanja i zadužila Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da,do kraja ovog mjeseca, pripremi cjelovitu informaciju o ovim pitanjima, dopunjenu najaktuelnijim podacima.

IMENOVAN DIREKTOR UPRAVE POLICIJE FMUP-a

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas prihvatila prijedlog Nezavisnog odbora i federalnog ministra unutrašnjih poslova, te za direktora Uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova imenovala Dragana Lukača.

KADROVSKA PITANJA

Danas je prihvaćena Informacija Komisije za izbor rukovodećeg državnog službenika u Agenciji za državnu službu FBiH, sa Listom uspješnih kandidata na provedenom javnom konkursu/natječaju za direktora Agencije za državnu službu FBiH. Zaključeno je da Administrativna komisija za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog rješenja o imenovanju na ovu poziciju.

Saglasnost su dobile i odluke Nadzornog odbora privrednog društva „Hidrogradnja“ o imenovanju izvršnih direktora i to: za ino radove Bakir Arslanagić, za pravne i kadrovske poslove Sead Talić, za ekonomska pitanja Ljubica Tičić, za inžinjering Hajrudin Hadžiabdić i za tehnička pitanja Elvedin Borovina.

Saglasnost je data i na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva UNIS-GROUP d.o.o Vogošća da se za direktora ovog preduzeća imenuje Suvad Osmanagić, kao i na Odluku Nadzornog odbora „UNIS PRETIS“ d.o.o. Sarajevo (Alatnica) da se za direktora imenuje Hajrudin Škulj.

Vlada FBiH se saglasila i s odlukama Nadzornog odbora privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća da se za vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove imenuje Nedžad Bajramović, a za vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehniku Hilmija Nikšić.

Danas nije, kako je predlagano, poništena ranija Odluka Vlade FBiH o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Hrvatskih telekomunikacija d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju direktora ove kompanije.

Vlada FBiH donijela je tri rješenja o privremenom imenovanju, na period najduže do 60 dana, organa u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Za privremenog direktora imenovan je Ivica Marinović, članovi privremenog Nadzornog odbora su Ivo Jelušić (predsjednik), Zijad Arapčić, Esma Palić, Veselin Rebić i Džana Kilić, a članovi privremenog Upravnog odbora su Jasmina Hercegovac (predsjednica), Jasmina Hasanbegović, Ankica Kostić, Vesna Rašeta, Suad Zahirović, Almas Kulović i Ivan Perić.

Vlada FBiH danas je razriješila dužnosti dosadašnji sastav Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, te imenovala, na period do 60 dana, novi, kojeg čine Ivan Cikojević (predsjednik), Hasan Busuladžić, Esad Čengić, Mehmed Čorhodžić, Zdravka Rozić, Zoran Polunić, Enver Čosičkić, Marijan Vučković i Snježana Bodnaruk.

Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH privremeno su, na preiod do 60 dana, imenovani Tomislav Lukić (predsjednik), Šuhra Šehagić i Drago Đurković.

IZVRŠENJE PRORAČUNA I OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

Ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranja federalnog proračuna u razdoblju siječanj - kolovoz 2010. godine iznosili su 1.067 milijuna konvertibilnih maraka, što je 61,1 posto od plana. Pri tome su poreski i neporeski prihodi ostvareni s 874,6 milijuna KM, a na financiranje odpada 192,4 milijuna KM.

Kako se navodi u danas razmatranom Izvješću o izvršenju proračuna, poreski i neporeski prihodi su, u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, veći sedam posto, odnosno 57 milijuna KM. Najveći utjecaj na ovaj rast imala je visoka naplata poreskih prihoda, prije svega poreza na dobit pojedinaca i poduzeća, koji bilježi rast od čak 49,9 posto u odnosu na usporedno razdoblje. S druge strane, neporeski prihodi, sa ostvarenjem od 110,9 milijuna KM, manji su, kako u odnosu na proračunom planirana sredstva, tako i u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Prihodi od poreza sa ostvarenjem od 763,6 milijuna KM predstavljaju 71,6 posto ukupno ostvarenih osmomjesečnih prihoda, primitaka i financiranja. U odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, veći su 17,8 posto, odnosno za 115,52 milijuna KM.

Ukupno obračunati rashodi i izdatci u ovom razdoblju iznose 986,9 milijuna KM, što je u odnosu na proračunom planirana sredstva 56,5 posto.

Danas je usvojena i Informacija o ostvarenju javnih prihoda za prvih sedam mjeseci 2010. godine u kojoj se ističe da, na razini Federacije BiH ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi iznose 3,438 milijardi KM, što je dva posto ili 73,7 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje 2009.godine. Ostvareni prihodi za financiranje funkcija općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna iznose 1,926 milijardi KM, što je za 4,1 milijuna KM ili 0,2 posto više nego u 2009. godini, od čega je federalni proračun ostvario 11,6 milijuna KM manje, kantonalni i općinski proračuni ostvarili su više 16 milijuna KM, s tim što je to povećanje kod kantonalnih proračuna iznosilo 17,9 milijuna KM, dok su općinski proračuni ostvarili 2,1 milijuna KM manje.

Ostali korisnici javnih prihoda pokazuju pad u apsolutnom iznosu od 2,7 milijuna KM ili za četiri posto.

Prikupljeni prihodi po osnovu doprinosa za mirovinsko-invalidsko, za zdravstveno i osiguranje od neuposlenosti pokazuju rast i veći su za 72,2 milijuna KM ili za pet posto tako da iznose 1,443 milijardi KM.

O VANJSKOM I UNUTARNJEM DUGU FBiH

Usvojivši danas Informaciju o vanjskom i unutarnjem dugu FBiH sa stanjem na dan 30.6.2010. godine, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo financija da sačini i dostavi joj popis krajnjih korisnika koji svoje obveze ne izmiruju redovito, a radi davanja suglasnosti za aktiviranje instrumenata osiguranja povrata kredita i poduzimanja drugih mjera nužnih za učinkovitiju naplatu potraživanja.

Zaduženo je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da, u skladu sa Zakonom, podnese Izvješće o učincima i poduzetim mjerama o financijskoj konsolidaciji JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u razdoblju od 1.1.2008. do 31.12.2012. godine, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, u suradnji s Elektroprivredom BiH i Rudnikom mrkog uglja Breza, poduzme aktivnosti radi izmirenja dospjelih obveza ovog rudnika po kreditu Vlade Japana, kao i redovitog izmirivanja obveza po dospijeću.

Razvojnu banku FBiH Vlada FBiH je zadužila da sredstva prikupljena po osnovu komisionih ugovora uplaćuje u federalni proračun. Jedan od zaključaka je da kantoni sve obveze po osnovu ugovora o prijenosu kreditnih sredstava po stand by aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom izmiruju sukladno odredbama predmetnih ugovora.

U Informaciji koju će Federalna vlada, zajedno sa zaključcima, uputiti Parlamentu FBiH se ističe da se pokazatelji o ukupnom dugu Federacije BiH razlikuju, ovisno posmatraju li se u odnosu na Zakonom utvrđene ili u odnosu na verificirane obveze.

Ukupan vanjski i unutarnji dug Federacije BiH, utvrđen Zakonom, sa stanjem na dan 30.6.2010. godine, iznosi 5.269,45 milijuna konvertibilnih maraka, od čega se na vanjski dug odnosi 3.738,02 milijuna KM, a na unutarnji (procijenjeni) 1.531,43 milijuna KM. Ukupan dug Federacije BiH, posmatran u odnosu na verificirane obveze, iznosi 4.464,76 milijuna KM, od čega je unutarnji dug 726,74 milijuna KM. Ovo stanje veće je u odnosu na stanje u predhodnom izvještajnom periodu za 151,94 milijuna KM (verificirana stara devizna štednja).

Vanjski i unutarnji dug Ferderacije BiH redovito se servisira i u 2009. godini ukupno je plaćeno 218,36 milijuna KM. Od toga se na servis vanjskog duga odnosi 158,16 miliona KM, a na servis unutarnjeg 60,20 miliona KM.

Od 1.1.2010. do 30.6.2010. po osnovu duga FBiH izmirene su obveze u ukupnom iznosu od 97,52 milijuna KM, od čega se na vanjski dug odnosi 97,11 milijuna KM, a na unutarnji 0,41 milijuna KM.

OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Današnjim odlukama Federalna vlada je nevladinim organizacijama „Riconciliazione e Pace“ iz Italije i „Children of Medjugorje INC” iz SAD-a dala saglasnost za osnivanje predstavništava na području Federacije BiH, sa sjedištem u Međugorju. Predstavništva će se baviti uspostavom kulture solidarnosti, obrazovanjem volontera i mladih aktivista za pomoć, organiziranjem i vođenjem akcija reintegracije u društvo kroz integrirane porodične zajednice, prihvatom osoba isključenih iz društva, te pomaganjem u rješavanju socijalnih pitanja uopće.

Istovremeno je Vlada FBiH međunarodnoj neprofitnoj organizaciji „Institut za međunarodnu ekonomsku saradnju“ iz Italije dala saglasnost za osnivanje predstavništva u FBiH, sa sjedištem u Bihaću.

Ovo predstavništvo, kako je obrazloženo, ima za cilj realizaciju projekta pod nazivom “Obnova doline Une", zajedničko djelovanje biološke agrikulture, te podršku razvoju održivog turizma i socijalno-ekonomske inkluzije u dolini Une.

SAGLASNOST ZA SPONZORIRANJE

Vlada FBiH je Privrednom društvu „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo dala saglasnost da Rukometnom klubu „Bosna BH-gas“ iz Sarajeva dodijeli sponzorska sredstva u iznosu od 300 hiljada KM. „BH-Gas“ je generalni sponzor ovog rukometnog kluba koji je višestruki prvak, osvajač Kupa BiH i učesnik Lige prvaka.

POMOĆ OPĆINAMA

Vlada Federacije BiH je danas donijela pet odluka o odobravanju dijela budžetskih sredstava iz Transfera drugim nivoima vlasti - grant općinama. Prema ovim odlukama, općini Stolac namijenjeno je 500.000 konvertibilnih maraka, Bosanskoj Krupi 400.000 KM, Olovu 300.000 KM i Kladnju i Maglaju po 200.000 KM.

INICIJATIVA ZA RJEŠENJE STAMBENOG PITANJA EMINE SMAJOVIĆ

Vlada FBiH danas se opredijelila da se uključi u razrješenje spora između Emine Smajović i Nadbiskupskog ordinarijata Vrhbosanskog Sarajevo.

Nakon rasprave, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde, Ured za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije i Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da, u skladu s važećim zakonskim propisima, sačine cjelovit prijedlog i kompletiraju dokumentaciju za rješenje ovog pitanja.

Pri tom se može računati i na mogućnost dodjele stambene jedinice iz stambenog fonda Vlade FBiH - prijašnjeg vojnostambenog fonda Nadbiskupskom ordinarijatu na drugoj lokaciji u Sarajevu, koji bi služio kao zamjenski stan za porodicu Smajović.

ZAKLJUČCI O POPLAVAMA U FBiH

Vlada Federacije BiH informisana je danas o stanju na poplavljenim područjima u Federaciji BiH, posebno u Bosansko-podrinjskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Ovlašten je direktor Federalne uprave civilne zaštite da, do angažovanja Federalnog štaba civilne zaštite, može angažirati određene jedinice i službe civilne zaštite i spašavanja i druge operativne snage radi preduzimanja mjera ublažavanja posljedica prirodne i druge nesreće na području Federacije BiH.

Istovremeno se zadužuje Federalni štab civilne zaštite da prati stanje na ugroženim područjima i po potrebi preduzima mjere za sprečavanje prirodnih i drugih nesreća i saniranje stanja na ugroženim područjima i o tome izvještava Federalnu vladu.

Informacija o poplavama sa zaključcima Federalne vlade biće dostavljena predsjedavajućem Vijeća ministara BiH radi koordinacije mjera organa BiH i susjednih država u cilju zajedničkog utvrđivanja režima rada hidroelektrana na Drini u BiH, Srbiji i Crnoj Gori. Istovremeno se ukazuje na potrebu koordiniranja aktivnosti između entitetskih organa.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je, povodom razmatranja Informacije o pojavi klizišta na lokalitetu brane HE „Bogatići“ u općini Trnovo, zaključila da se formira interventna radna grupa koja će ocijeniti predložene palijativne i druge mjere, utvrditi nosioce provođenja tih mjera i izvore finansiranja, kao i pružanje ukupne potrebne pomoći u realizaciji programa aktivnosti na saniranju ovog klizišta.

Ovu informaciju sa zaključcima Vlade FBiH, Federalna uprava civilne zaštite uputiće Vijeću ministara BiH i Koordinacionom tijelu za zaštitu i spašavanje BiH sa prijedlogom da i ovo tijelo formira stručni tim na nivou BiH koji će predložiti konačno rješenje za saniranje klizišta u Bogatićima.

 

NABAVKA GUMENIH ČAMACA

Federalna vlada je danas podržala Program nabavke gumenih čamaca sa pripadajućom opremom, pumpi za vodu i drugih sredstava za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, za što je iz budžetskih rezervi potrebno osigurati 900.000 konvertibilnih maraka.
Na osnovu odobrenih sredstava, zadužuje se Federalna direkcija robnih rezervi da, u saradnji s Federalnom upravom civilne zaštite i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obavi ovaj posao i o tome izvijesti Vladu Federacije BiH.
 

PROŠLOGODIŠNJE POSLOVANJE KOMPANIJA IZ NADLEŽNOSTI
FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

Vlada Federacije BiH danas je razmatrala i usvojila izvještaje o prošlogodišnjem poslovanju privrednih društava u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala iz oblasti rudarstva, energije i industrije, uključujući i namjensku industriju.

Već u prvoj godini postojanja i rada Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. povoljni su efekti, posebno u segmentu povećanja stepena sigurnosti i zaštite na radu zaposlenih u rudnicima uglja, pa su aktuelizirani zaključci o neophodnosti nastavka aktivnosti na stvaranju uvjeta kako bi svi segmenti Koncerna u potpunosti profunkcionisali.

Inače, u 2009. godini, pozitivan finansijski rezultat ostvario je RMU „Banovići“ i RU „Gračanica“, dok su ostali rudnici poslovali sa gubitkom. Taj gubitak je manji nego u 2008. godini kod RMU „Abid Lolić“, Rudnika „Kreka“ i RMU „Kakanj“, dok je kod ostalih rudnika gubitak povećan. Najveći je bio u RMU „Zenica“ (12,2 miliona konvertibilnih maraka), a najmanji u RMU „Abid Lolić“ (822 hiljade KM).

Prilikom usvajanja Izvještaja o poslovanju privrednih društava namjenske industrije, Vlada FBiH je zaključila da će insistirati kod Vijeća ministara BiH da se u 2011. godini nastavi započeti proces sklapanja međudržavnih sporazuma o saradnji u oblasti namjenske proizvodnje, prioritetno sa zemljama bivše SFRJ.

Mnogobrojni problemi u namjenskoj industriji od zastarjele tehnologije do nedovoljne iskorištenosti kapaciteta, kao i česte blokade transakcijskih računa, ovu industrijsku granu su doveli u izuzetno tešku situaciju. Tako je u 2009. godini ostvaren ukupan prihod od 73.488.043 KM ili sedam posto manje u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnim obavezama obračunate a neisplaćene plaće iznose 16.639.819 KM ili 26 posto više, a za PIO/MIO, poresku upravu i zdravstvo 49.544.798 KM ili 18 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.

U Izvještaju koji se odnosi na energetski sektor konstatira se da je BH-gas ostvario zadovoljavajući finansijski rezultat. Svi potrošači su bili uredno snabdjeveni prirodnim gasom, a fizički obim prodaje gasa manji je za 25 posto u odnosu na 2008. godinu zbog pada industrijske potrošnje i blage i relativno kratke zime. Prihod od prodaje gasa bio je niži 27 posto zbog smanjene potrošnje i prodajnih cijena koje su bile smanjivane u dva navrata.

Elektroprivreda HZ Herceg-Bosna d.d. Mostar je u izvještajnom periodu ostvarila dobit od 23.344.000 KM. Ukupan prihod iznosio je 311.864.900 KM, što je 11 posto više od plana i osam posto manje od ostvarenja u 2008. godini. Ukupni rashodi od 288.520.999 KM su pet posto veći od planiranih, a 13 posto manji nego u 2008. godini.

Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo je u 2009. godini ostvarila prihode u iznosu od 944,1 miliona KM, dok su troškovi i rashodi iznosili 882,2 miliona KM, tako da ostvarena dobit iznosi 61,9 miliona KM, što je najbolji rezultat ostvaren u poslijeratnom razdoblju. Dobit je za 25,3 miliona KM veća nego u 2008. godini, a manja u odnosu na planiranu za 14,6 miliona KM. Ukupno ostvareni prihod u 2009. je, u odnosu na planirani, veći za 6,7 miliona KM. U odnosu na 2008. godinu prihodi su veći za 36,5 miliona KM ili za 3,9 posto. Ukupno ostvareni troškovi i rashodi od 882,2 miliona KM veći su od planiranih za 21,3 miliona KM, a u odnosu na 2008. godinu za 20,8 miliona KM.

Za Privredno društvo „Terminali Federacije d.o.o” Sarajevo je zaključeno da je neophodno ubrzati realizaciju razvojnih projekata i što prije aktivirati sredstva uplaćena na ime dokapitalizacije od Konzorcija INA/MOL, namijenjena za sanaciju i pokriće troškova poslovanja. Kako „Terminali Federacije d.o.o.", do okončanja Izvještaja, nisu održali Skupštinu na kojoj je trebala biti donesena Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2009. godinu, to većina relevantnih podataka nije uvrštena u danas razmatrani Izvještaj. Iskazani akumulirani gubitak „Energopetrola“ d.d. Sarajevo na dan 31.12.2009. godine iznosio je 84.309.000 KM, uz neto gubitak od 10.441 hiljada KM.

To je jedan od razloga zbog kojeg resorno ministarstvo nije prihvatilo Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2009. godinu (mada je Izvještaj usvojen sa 74 posto glasova ZA i 26 posto glasova PROTIV) budući da je gubitak uticao na smanjenje kapitala koji sada iznosi 575.511 KM.

Na ovakav poslovni rezultat, između ostalog, su uticali i troškovi isplate poticajnih otpremnina, gubici od umanjenja vrijednosti stalnih sredstava, rezervisanja za rizike, vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca, kao i inventurni manjkovi koji u visini od 5.262.394 KM predstavljaju 50,4 posto ukupnog gubitka.

U Izvještaju o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije za 2009. godinu se ističe da se povoljniji ambijent rada i poslovanja ovih društava očekuje predlaganjem novih zakonskih rješenja ili izmjena i dopuna važećih zakonskih rješenja i donošenjem drugih propisa. Sva društva koja su poslovala s gubitkom u 2009. godini obavezna su napraviti sanacijski plan, kako bi ga upravljačke strukture razmotrile, usvojile i postupile u skladu s njima.

U cilju zaustavljanja kontinuiranog smanjenja osnovnog kapitala treba ubrzati proces privatizacije u ovim privrednim industrijskim društvima.

Inače, Izvještajem su obuhvaćena prošlogodišnja poslovanja „Energoinvesta“, UNIS-a, Remontnog zavoda Travnik, Željezare Zenica, KTK Visoko, zavidovićke „Krivaje“, te „Hidrogradnje“ i „Bosnalijeka“.

SAGLASNOST NA POTPISIVANJE UGOVORA O PREVENTIVNOM
ARHEOLOŠKOM ISTRAŽIVANJU NA TRASI AUTOPUTA KORIDORA Vc

Vlada Federacije BiH je Odlukom o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta od 5.4.2010. godine obavezala Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, organizira izvođenje ovih radova.

Realizacija ove odluke nastavlja se danas donesenom Odlukom o davanju saglasnosti na potpisivanje i sadržaj ugovora o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta na trasi autoputa Koridor Vc. Njome se daje saglasnost na potpisivanje ugovora između implementatora Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta kojim se definišu načini i rokovi realizacije, obostrane obaveze implementatora realizacije projekta, visina naknade za realizaciju ugovora, načini plaćanja naknade, kao i ostale ugovorne obaveze.

Istovremeno se definišu izvori za plaćanje naknada utvrđenih ugovorom čime se upotpunosti omogućava realizacija ranije donesene odluke Vlade Federacije BiH.

OROČENJE DIJELA SREDSTAVA OD GSM LICENCE

Vlada FBiH je danas donesenom Odlukom dala saglasnost i tako udovoljila zahtjevu Direkcije cesta FBiH d.o.o. Sarajevo da oroči dio sredstava od GSM licence u iznosu od 40 miliona KM koja se nalaze na posebnom namjenskom računu.

Odlukom se utvrđuje da je stanje na ovom računu dana 31.5.2010. godine iznosilo 53.810.686,88 KM, a istovremeno je određeno da će za oročavanje dijela ovih sredstava JP Direkcija cesta FBiH, u skladu sa Zakonom, provesti postupak javne nabavke usluga za odabir najpovoljnije poslovne banke.

PODRŠKA RAZVOJU AVIOSAOBRAĆAJA U FBiH

Kao izraz podrške tekućem poslovanju međunardonih aerodroma u FBiH, Vlada FBiH je danas donijela Odluku o namjeni i dinamici prebacivanja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u FBiH u 2010. godini.

Odlukom se utvrđuje da će ova sredstva sa posebnog podračuna u okviru JRT Budžeta FBiH biti prebačena JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo i to dva puta mjesečno (15-og i posljednjeg dana u tekućem mjesecu) u iznosu visine salda predmetnog podračuna i po četiri tranše od po 25.000 KM JP međunarodnim aerodromima Tuzla i Mostar.

Sva tri javna preduzeća obavezna su prema Odluci sačiniti izvještaje o utrošku ovih sredstava i dostaviti ih Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

O IMPLEMENTIRANJU SREDSTAVA IZ GSM LICENCE

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Konačno Izvješće o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine za Federaciju Bosne i Hercegovine. Vlada je zaključcima naložila da se implementacija projekata koji nisu završeni nastavi u Programu investiranja sredstava prikupljenih izdavanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu. Neimplementirani projekti su izgradnja Južne obilaznice Mostar, cesta Visoko-Fojnica (dionica Fojnica-Malkoč-Korita), rekonstrukcije lokalnih cesta u Pruscu, ceste Hadžići-Lepenica, regionalne ceste Šibošnica-Stara Majevica i ceste u MZ Seona, modernizacija lokalnih cesta u MZ Tojšići i Jajići (općina Kalesija), lokalne ceste Vražići centar-Velino selo (općina Ćelić), rekonstrukcija cesta Visoko-Fojnica (dionica Kondžilo-Brezovik), Medakovo-Šije, lokalne ceste u naselju Zbilje (općina Visoko), te lokalnih cesta Međugorje i Čitluk-Sutivan.

Vlada FBiH danas je usvojila i Prvo Izvješće o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju BiH. Zaključcima je prihvaćena izmjena Programa investiranja ovih sredstava i metodologije za korištenje raspoloživih sredstava za projekte, te produžen rok za dostavu potrebne dokumentacije za naredna tri mjeseca implementatorima projekata koji nisu dostavili investiciono-tehničku dokumentaciju. U slučaju da u navedenom roku ne dostave dokumentaciju, odobrena sredstva će biti preusmjerena za realiziranje projekata koji ispunjavaju uvjete.

Danas su donesene i odluke o prijenosu na implementatore okončanih projekata financiranih sredstvima naplaćenim izdvajanjem iz GSM licence. Također je donesena i Odluka o odobravanju prijenosa sredstava za projekte čija je implementacija počela ili radovi završeni prije usvajanja Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2008. i 2009. godinu i Liste projekata investirane iz sredstava GSM licence 2009. i 2010. godine.

IZMJENE I DOPUNE U RASPODJELI SREDSTAVA
PODSTICAJA IZ OBLASTI INDUSTRIJE I RUDARSTVA

Izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2010.godinu povećan je iznos sredstava Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za 12.297.396,00 KM od čega se na podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva odnosi 9.174.911 KM, a 3.122.485 KM za konsolidaciju «Krivaja» Zavidovići radi izmirenja obaveza preuzetih aneksom Ugovora o zajedničkom ulaganju ulagača IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići i,,Ferimpex" d.o.o. Zavidovići od 29.9.2010. godine.

Prema danas predloženim izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška ovih sredstava njihova raspodjela sa pozicije podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje vrši se privrednim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala u kojim ovlaštenja po osnovu većinskog učešća državnog kapitala vrše organi svih nivoa vlasti, s tim da se pored ranije utvrđene namjene za rješavanje teških socijalnih i drugih pitanja, dodaje i raspodjela za prevazilaženje poteškoća u poslovanju i za uplatu doprinosa po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja. Ovim izmjenama obuhvaćena su i sredstva koje je Vlada FBiH ranije donesenom odlukom odobrila iz Budžeta FBiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a namijenjena su povećanju osnovnog kapitala u novcu privrednog društva "Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče u iznosu od 2.000.000 KM.

O DVOJNOM DRŽAVLJANSTVU

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva unutarnjih poslova u svezi primjene Ugovora o dvojnom državljanstvu između BiH i SR Jugoslavije.

Ovaj dokument će biti proslijeđen Predsjedništvu BiH kako bi ono, sukladno svojim ustavnim nadležnostima, zauzelo stajalište i dalo tumačenje, odnosno naputke za primjenu ovog međudržavnog ugovora, radi toga što je, u međuvremenu, došlo do statusnih promjena jedne ugovorne strane - SR Jugoslavije. Od Predsjedništva BiH se traži zauzimanje stajališta i u svezi priznavanja dokumentacije o kaznenoj evidenciji i vođenju kaznenog postupka koju izdaju policijski organi odnosno sudovi izmješteni s Kosova nakon 1999.godine u Republiku Srbiju, kao i po pitanju korištenja javnih isprava izdatih na teritoriju Kosova.

PROVEDBA PLANA ZA PREVENCIJU NASILJA U OBITELJI

Vlada FBiH prihvatila je Izvješće o provedbi Strategijskog plana za prevenciju nasilja u obitelji za Federaciju BiH 2009.-2010., za prvo polugodište ove godine, te zadužila nadležna federalna ministarstva da ubrzaju realizaciju vlastitih aktivnosti u ovoj oblasti.

Gender Centar FBiH osnovat će radnu skupinu za izradu metodologije provedbe istraživanja o uzrocima nasilja u obitelji, a u ovu skupinu ući će predstavnici nekoliko federalnih ministarstava i drugih institucija, kantona i nevladinih organizacija.

Preporučuje se vladama kantona da u okviru proračuna za 2011. godinu planiraju određena sredstva za poboljšanje položaja žrtava nasilja u obitelji, naročito onih koje borave ili su boravile u sigurnoj kući, kao i sredstva za realizaciju projekata nevladinih organizacija koje rade s nasilnim osobama. Zadužen je Gender Centar da, u okviru FIGAP programa, osigura sredstva za financiranje pojedinih aktivnosti iz Strategijskog plana.

REZULTATI PRIVATIZACIJE U PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE

Na današnjoj sjednici Federalne vlade je usvojen Izvještaj o realizaciji Plana privatizacije i aktivnostima Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) za period januar - juni 2010. godine, u tekstu koji je usvojio Upravni odbor APF-a na sjednici od 26.7.2010. godine.

U Izvještaju se ukazuje da je negativan trend u privatizacijskim rezultatima nastavljen i u prvoj polovini 2010. godine i da su rezultati po obimu i drugim parametrima i svim metodama prodaje, uključivo i malu privatizaciju, nezadovoljavajući i lošiji u odnosu na prethodne periode.

U Izvještaju su, također, dosadašnji ukupni rezultati privatizacije u Federaciji BiH ocijenjeni nezadovoljavajućim.

O tome govori i podatak da je od 13,5 milijardi državnog kapitala nominiranog za prodaju po PBS na dan 31.12.1999. godine, privatizirano samo 5,621 milijarda KM, što je značajno ispod 50 posto. Prodajom je ostvaren prihod u gotovom novcu od samo 0,525 milijardi KM.

Izostali su i ostali očekivani rezultati promjene vlasništva, a prije svega efikasnost privređivanja, povećanje obima investiranja, zapošljavanje i slično.

Posebno je ukazano na činjenicu da je proces privatizacije u značajnom zastoju duži niz godina s konstantnim smanjenjem obima od 2004. godine. U 2007. privatiziran je državni kapital i imovina knjigovodstvene vrijednosti 37 miliona KM, 2008. godine od 20,4 miliona, 2009. godine od 12,1 milion KM, a u prvom polugodištu 2010. godine od 11,4 miliona KM.

O ANEKSU 8 NA SPORAZUM O ALUMINIJUMU

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o davanju saglasnosti na Aneks 8 Sporazuma o rješavanju otorenih pitanja između Federalne vlade i Aluminijuma d.d. Mostar.

Kako je precizirano, obaveze preuzete Sporazumom bit će realizovane u periodu od 12 mjeseci od roka predviđenog Aneksom 7, odnosno do 8.11.2011. godine.

PROVEDBA PRVE FAZE REGULATORNE REFORME NA NIVOU FBiH

Razmatrajući sumarno Izvješće o implementaciji Projekta regulatorne reforme u Federaciji BiH za period od marta do augusta ove godine, koje je usvojio Upravni odbor za provođenje ove reforme na nivou Federacije BiH, Federalna vlada je prihvatila drugi set preporuka u okviru druge faze ovog projekta.

To se, prije svega, odnosi na pojednostavljenje i unapređenje 317 administrativnih postupaka na nivou Federacije BiH, čija bi realizacija doprinijela značajnim uštedama u privrednim društvima.

U vezi s tim, Vlada FBiH je obvezala federalna ministarstva da u roku od 30 dana podnesu izvještaje o aktivnostima na provođenju ovih preporuka i preporučila institucijama na niovu Federacije BiH u čijoj su nadležnosti ovi administrativni postupci da poduzmu sve raspoložive mjere.

Ovom prilikom aktuelizirana je i potreba osnivanja Ureda za regulatornu reformu na nivou Federacije BiH, pri čemu se može računati na podršku Međunarodne finansijske korporacije.

PODRŠKA SPECIFIČNOM SPORAZUMU O FINANASIRANJU
PROGRAMA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM U BiH

Vlada FBiH je dala pozitivno mišljenje na Specifični sporazum o finansiranju “Općinskog programa za upravljanje čvrstim otpadom u BiH” između Švedske i Bosne i Hercegovine koje zastupa Ministarstvo vanjske politike i ekonomskih odnosa.

Riječ je o programu koji će finansirati švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) u trajanju od četiri i po godine u BiH, s ciljem da olakša razvoj funkcionalnog sistema upravljanja čvrstim otpadom.

Njegov cilj je poboljšanje kvalitete i dostupnosti usluga čvrstog otpada, iskorištenje ekonomskih potencijala sektora i smanjenje ekoloških i zdravstvenih problema, što treba da pomogne našoj zemlji u ispunjavanju uslova za buduću kandidaturu za članstvo u EU.

O STATISTIČKO-EKONOMSKIM POKAZATELJIMA
U FBiH ZA PRVO POLUGODIŠTE 2010. GODINE

U Pregledu statističko-ekonomskih pokazatelja za prvo polugodište ove godine koji je pripremio Federalni zavod za programiranje razvoja ističe se da je u ovom periodu zabilježen skroman oporavak cjelokupne privrede.

Fizički obim industrijske proizvodnje zabilježio je rast od 2,5 posto u odnosu na isti period prošle godine, s tim što je najviši indeks ostvaren u proizvodnji koksa, derivata nafte i nuklearnog goriva, a najniži u proizvodnji ostalih saobraćajnih sredstava.

Potrošačke cijene su u cjelini ostvarile neznatan rast od 1,4 posto, s tim što se podaci odnose na juni ove godine i ne odražavaju poremećaje na svjetskom tržištu žitarica.

Ukupan broj zaspolenih u junu je iznosio 423.875 što je manje za oko 0,7 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, čemu su najviše doprinijeli sektori prerađivačke industrije, građevinarstva i ugostiteljstva.

Na oporavak privrednih aktivnosti ukazuje i podatak o istovremenom rastu izvoza (32,26 posto) i uvoza (3,37 posto), uz rast pokrivenosti uvoza izvozom od 54,65 posto u prvom polugodištu u odnosu na 44,94 posto u istom lanjskom periodu.

O INICIJATIVI ZA IZMJENE ZAKONA O PiO

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu člana 62. Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.

Kako je obrazloženo, postupak donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (kojim su obuhvaćene i izmjene pomenutog zakonskog člana) je u formi Prijedloga već prošao određene faze postupka donošenja zakona koje su propisane poslovnicima o radu Vlade i oba doma Parlamenta Federacije BiH, zbog čega nije moguće prihvatanje ovakve inicijative.

Zaključeno je, međutim, da će se o ovom prijedlogu voditi računa prilikom predlaganja narednih izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

NEPRIHVATLJIV PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Uvažavajući mišljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada FBiH nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji je predložila Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Prihvatanje prijedloga da se odredbe postojećeg zakona primjenjuju i na otkup stanova u privatnom vlasništvu, koji nisu nacionalizovani, a na kojima je stečeno stanarsko pravo, prema mišljenju Vlade, bilo bi suprotno osnovnom cilju njegovog donošenja a to je privatizacija stanova u državnom vlasništvu.

PLAN INSPEKCIJSKIH NADZORA NA SUZBIJANJU „RADA NA CRNO“

Uvažavajući trenutne prilike u Federaciji BiH u vezi sa regulisanjem radno-pravnog statusa zaposlenika od strane poslodavaca, odnosno česte pojave nezakonitog, nesavjesnog i neažurnog postupanja izvjesnog broja poslodavaca, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalne uprave za inspekcijske poslove, donijela Odluku o provođenju inspekcijskih nadzora na sprečavanju „rada na crno" koji će se realizovati na području svih kantona u Federaciji BiH.

Pored kontrola zaključivanja ugovora o radu za zaposlenike, inspekcijska kontrola biće usmjerena prioritetno i na kontrole M4 obrazca, odnosno prijave i uplate doprinosa za zaposlenike, gdje se očekuju aktivnosti i poreznih inspektora.

Prema predloženom planu, biće provedene i preventivne mjere prema poslodavcima kako bi im se ostavio primjeren rok u kojem bi mogli regulisati radno-pravni status angažovanih zaposlenika koji su radili „na crno", odnosno bez zaključenog ugovora o radu i izvršenih prijava prema fondovima penzionog i zdravstvenog osiguranja.

Na ovaj način bi se izbjegle špekulacije u vezi sa primjenom represije i pritiska prema poslodavcima, pa je za očekivati da će postupkom preventive doći do povećanja broja zaposlenih lica, koja će biti uvedena u sistem penzionog i zdravstvenog osiguranja, bez primjene sankcija prema prekršiocima zakona u periodu koji je ostavljen poslodavcima za korekciju.

Istovremeno, najveću korist mogu očekivati angažovani zaposlenici kojima do sada nije riješen radno-pravni status.

ZAKLJUČCI O „KRIVAJI“

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici razmatrala i usvojila Izvještaj Komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP „ Krivaja" d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex" d.o.o. Zavidovići i Ugovora o osnivanju zajedničkog društva i rješavanju svih otvorenih pitanja iz Ugovora o zajedničkom ulaganju i zatražila od Komisije da i dalje prati izvršenje obaveza po ugovorima i o tome je izvještava.

U Izvještaju se, između ostalog, konstatuje da je, nakon donošenja neophodnih akata, Općinski sud u Zenici 11.10.2010. godine donio Rješenje o registraciji PD „Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići, na koje u slijedećih 60 dana mogu biti izjavljene žalbe, od čijeg rješavanja ovisi i konačna potvrda registracije.

U skladu sa zaključkom Vlade FBiH broj 360/10 sa 140. sjednice od 29.4.2010. godine Agencija za privatizaciju u FBiH je, na temelju Zakona o javnim nabavkama BiH, izvršila izbor revizora za izvršenje kontrole ugovornih strana, kao i obaveza supotpisnika iz Ugovora o zajedničkom ulaganju zaključenog 24.9.2008. godine između ulagača IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovici i „Ferimpex" d.o.o. Zavidovići, kao i Ugovora o osnivanju drusštva sa ograničenom odgovornošću „Krivaja 1884" Zavidovići zaključenog između osnivača IP,,Krivaja" d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex" d.o.o. Zavidovići sačinjenog i notarski obrađenog 3.11.2008. godine.

Revizorski izvještaj je završen i preko Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH dostavljen Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, koje će ga, uz vlastite stavove i stavove Agencije za privatizaciju u FBiH i ugovornih strana, dostaviti Vladi FBiH za jednu od narednih sjednica.

O STANJU U TURIZMU FBiH

Razmatrajući Informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o stanju u turizmu u Federaciji BiH konstatovano je da su nastavljeni pozitivni trendovi poboljšanja kvaliteta ukupne ponude, rasta turističkog prometa, investiranja u pripremu sezone putem sredstava transfera, uređenja turističkih odredišta i povratka domaćih gostiju u domaća odredišta.

U Informaciji se kao bitan uvjet unapređivanja turizma pominje jačanje uloge lokalnih zajednica u uključivanju destinacija s njihovog područja u aktivan rast i razvoj, pošto je na turističkom tržištu izražena potražnja za destinacijom kao integralnim proizvodom.

U tom smislu, lokalne zajednice trebalo bi da preuzmu ulogu lidera u destinacijskom menadžmentu.

Također se ukazuje na potrebu dugoročnog osiguranja konkurentskog bh. turizma na međunarodnom turističkom tržistu, što podrazumijeva kontinuiran rad na poboljšanju i prilagođavanju ponude sve većim zahtjevima potražnje.

Budući da je poboljšanje cjelokupne turističke ponude (kvalitetno i po vrstama) odlučujući faktor postizanja planiranih ciljeva, trebalo bi aktivnosti usmjeriti u dva pravca: unapređenje postojeće ponude s ciljem dostizanja međunarodno prihvaćenih standarda, odnosno stvaranje što veće raznovrsnosti ponude, obogaćivanjem novim proizvodima, sadržajima i iskustvima, ističe se u Informaciji.

IZMJENE ODLUKA O SREDSTVIMA TEKUĆIH TRANSFERA U OBRAZOVANJU

Vlada FBiH je danas donijela dvije odluke o izmjenama u programima raspodjele dijela sredstava tekućih transfera, utvrđenih Budžetom FBiH za 2008. i 2010. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.

Prvom odlukom se, na zahtjev općine Bihać, vrši prenamjena 100.000 KM ranije odobrenih za sufinansiranje izgradnje novog objekta OŠ „Harmani I“ na lokaciji Ozimice I, s tim da se ova sredstva utroše za rekonstrukciju postojećeg objekta osnovne škole. Ovo iz razloga što za izgradnju novog objekta nije pribavljena urbanistička saglasnost.

Druga danas donesena odluka koja se odnosi na izmjene u Programu tekućih transfera istog ministarstva za ovu godinu propisuje, u skladu sa izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2010.godinu, unutrašnju preraspodjelu sredstava na poziciji - finansiranje studentskog standarda.

Naime, postojeća sredstva od jedan milion KM na ovoj poziciji uvećana su za 180.000 KM sa pozicije transfera za implementaciju Bolonjskog procesa.

IZMJENE UREDBI O PROSTORNOM UREĐENJU

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH izmijenjene su dvije uredbe iz oblasti prostornog uređenja. Izmjene Uredbe o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije, predstavljaju usklađivanje sa izmjenama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH. To se prije svega odnosi na rok za uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema (bio tri godine od stupanja na snagu Uredbe), a sada produžen do 31.12.2013. godine, s obzirom da nosioci jedinstvenog informacionog sistema na nivou Federacije, kantona i općine nisu u potpunosti uspostavili isti (obezbjeđenje pretpostavki - hardvera, softvera i educiranih uposlenika, kao ni GIS baze podataka).

Druga, danas izmijenjena Uredba odnosi se na jedinstvenu metodologiju za izradu planskih dokumenata koju je neophodno uskladiti sa izmjenama Zakona o prostornom planiranju i korištenja zemljišta na nivou Federacije BiH. Izmjene se odnose na razradu metodologije izrade zoning Plana, uvedenog izmjenama Zakona o prostornom planiranju, kao i terminološko usaglašavanje pojedinih odredbi postojeće Uredbe.

PRIJEDLOG UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE

Federalna vlada donijela je Odluku o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel-gorivo za 2011. godinu. Riječ je o ukupnom rasterećenju od 2.332.689 konvertibilnih maraka, raspoređenih na devet rudnika uglja i dva rudnika boksita u FBiH.

OPREMA ZA POLICIJU

Danas je Vlada FBiH donijela Odluku o preraspodjeli sredstava iz Budžeta FBiH za 2010. godinu sa Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova na Federalnu upravu policije. Riječ je o 300.000 KM za nabavku MTS-a, odnosno opremanje individualnim dugocijevnim naoružanjem pripadnika specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije, a u cilju efikasnijeg izvršavanja postavljenih zadataka.

ZAŠTITA NACIONALNIH SPOMENIKA

Vlada FBiH je danas donijela dvije odluke kojima se odobrava izdvajanje sredstava Budžeta FBiH za ovu godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Riječ je o ukupno 500.000 KM namijenjenih za zaštitu nacionalnih spomenika.

SARADNJA SA SLOVENIJOM

Na današnjoj sjednici Federalna vlada je, na zahtjev Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, za svog predstavnika u Zajedničkoj komisiji za privrednu saradnju sa Republikom Slovenijom, kandidirala federalnog ministra trgovine Desnicu Radivojevića. Ova komisija ustanovljena je Sporazumom o privrednoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 16.20 sati.

 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE