158. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 02.12.2010.
Dnevni red

2.12.2010.

Dnevni red:


1.Verifikacija Zapisnika XXVI, Zapisnika XXVII i Zapisnika XXVIII vanredne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
2. Informacija o preliminarnom Prednacrtu Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu prema metodologiji MMF-a 
3. Nacrt zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku
4. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbama Bernd Shmitz od 25.06.2010. godine. "Transport Voždovac" a.d. Beograd i "Transport logistika" a.d. Beograd od 18.06.2010. godine, "Transport" Preduzeće za međunarodnu špediciju i transportne usluge RJ "Saobraćaj-Sarajevo Istočno Sarajevo" od 14.06.2010. godine 
5. Informacija o stepenu realizacije Uredbe o prihodovnom cenzusu za dobitnike najviših ratnih priznanja i odlikovanja 
6. Prijedlozi imenovanja    
6.1.   Prijedlog kandidata za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova  
6.2.   Prijedlozi odluka  
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za ino radove     
b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove     
c)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za ekonomska pitanja    
d )  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za inžinjering     
e)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za tehnička pitanja    
6.3.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva UNIS-GROUP d.o.o. Vogošća za imenovanje direktora Društva  
6.4.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva UNIS - PRETIS d.o.o. Sarajevo (Alatnica) za imenovanje direktora Društva   
6.5.   Prijedlozi odluka    
a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove  
b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehniku     
6.6.   Zahtjev za poništenje Odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Uprave-direktora HT d.d. Mostar i ponovno raspisivanje javnog natječaja za imenovanje predsjednika Uprave-Direktora HT Mostar d.d. Mostar    
6.7.   Prijedlozi rješenja   
a)   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom     
b)   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom     
c)   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom      
6.8.   Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
6.9.   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
6.10.   Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
7.   Informacija o provođenju konkursne procedure za imenovanje direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
8.   Prijedlog odluke o rasporedu dijela sredstava "Transfer drugim nivoima vlasti - grant općinama" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija (Olovo, Kladanj, Maglaj, Bosanska Krupa i Stolac)
9.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o rasporedu dijela sredstava "Transfer nižim nivoima vlast" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija (V. broj: 584/2010)
10.   Izvještaj o izvršenju budžeta – proračuna Federacije BiH za period januar/siječanj – avgust/kolovoz 2010. godine
11.   Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar/siječanj – juli/srpanj 2010. godine
12.   Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem 30.06.2010. godine, sa Prijedlogom zaključaka
13.   Inicijativa za rješavanje potraživanja iz radnog odnosa federalnih budžetskih korisnika sa Prijedlogom zaključaka
14.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „RICONCILIAZIONE E PACE“, neprofitna organizacija od javnog značaja – Onlus, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
15.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „CHILDREN OF MEĐUGORJE INC“ P.O. BOX 1843, DENVER CO 80218, SAD za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine 
16.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti međunarodnoj neprofitnoj organizaciji „INSTITUT ZA MEĐUNARODNU EKONOMSKU SARADNJU“, Republika Italija, Milano, ulica Cufra 29. za osnivanje predstavništva – ureda u Federaciji BiH sa sjedištem u Bihaću, ulica Mustafe Omerovića bb 
17.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava Rukometnom klubu „Bosna BH-Gas“ Sarajevo;
18.   Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje certifikata o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
19.   Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u 2009. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala, sa Prijedlogom zaključka 
20.   Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, sa Prijedlogom zaključka
21.   Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u 2009. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala sa Prijedlogom zaključaka
22.   Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2009. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala sa Prijedlogom zaključaka
23.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje i na sadržaj ugovora o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta i kulturno historijskih spomenika na trasi autoputa Koridira Vc 
24.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za oročavanje dijela sredstava od GSM licence 
25.   Prijedlog odluke o namjeni i dinamici prebacivanja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse - naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH u 2010. godini
26.   I Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava prikupljenih iz GSM licence 2008 i dijela sredstava 2009 za Federaciju BiH sa Prijedlogom odluka i Prijedlogom zaključaka
27.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
šumarstva
28.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 
29.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava tekući grantovi „Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva, konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH i konsolidacija „Krivaja“ Zavidovići“ utvrđenim u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije 
30.   Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo – davanje saglasnosti
31.   Informacija o primjeni Ugovora o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije, sa Prijedlogom zaključaka
32.   Izvještaj o provedbi Strateškog plana za prevenciju nasilja u obitelji za Federaciju BiH – 2009-2010 za razdoblje 1.01.-30.06.2010. godine sa Prijedlogom zaključaka
33.   Izvještaj o realizaciji plana privatizacije i aktivnostima Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za period januar/siječanj-juni/lipanj 2010. godine, sa Prijedlogom zaključka
34.   Prijedlog Aneksa 8. na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Aluminija d.d. Mostar, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti
35.   Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 1.04.2010. do 30.06.2010. godine
36.   Prijedlog Programa nabave gumenih čamaca sa pripadajućom opremom, pumpi za vodu i drugih sredstava za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
37.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Plana poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina za 2010. godinu
38.   Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji 
38.1.   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-1067/2010-ES od 20.09.2010. godine   
38.2.   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-1042/2010-ES od 14.09.2010. godine  
38.3.   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-1043/2010-ES od 14.09.2010. godine    
38.4.   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-1041/2010-ES od 14.09.2010. godine    
38.5.   Zahtjev broj: 03/05-31-1107/2010-ES od 27.09.2010. godine    
38.6.   Zahtjev broj: 03/05-31-1080/2010 оd 23.09.2010. godine (8 rješenja)  
38.7.   Zahtjev broj: 03/05-31-1224/2010-SG оd 1.11.2010. godine   
38.8.   dostavljenih na Zahtjev broj: 03/05-31-1208/10-ES od 26.10.2010. godine     
38.9.   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-1191/10-SG od 20.10.2010. godine   
38.10.   dostavljenog na Zahtjev broj: 03/05-31-1223/2010-SG od 1.11.2010. godine  
39.   Prijedlog zaključaka o obustavi postupka zbog odustanka od zahtjeva za predaju u posjed nepokretnosti prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
40.   Informacija o infrastrukturi prostornih podataka, sa Prijedlogom zaključaka
41.   Informacija o sudskim i upravnim sporovima u predmetima Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa stanjem na dan 30.06.2010. godine, sa Prijedlogom zaključaka
42.   Prijedlog rješenja po žalbi Rešetar Jelene, Stajić Ljiljane i Rešetar Puniše u vezi presude Kantonalnog suda Zenica broj: 04 0 U 000786 09 U od 27.10.2009. godine 
43.   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove 
44.   Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnoj upravi civilne zaštite
45.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na rješenja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalne uprave policije kojim se privrednom društvu „RUDEX“ d.o.o. Sarajevo odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materija 
46.   Konačni Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava prikupljenih iz GSM licence 2007 za Federaciju BiH sa Prijedlogom odluka i Prijedlogom zaključaka 
47.   Izvještaj o implementaciji Projekta regulatorne reforme sa Prijedlogom zaključaka
48.   Mišljenje na Specifični sporazum o finansiranju „Općinskog programa za upravljanje čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini“ između Švedske i Bosne i Hercegovine koje zastupa Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka
49.   Pregled statističko-ekonomskih pokazatelja za prvo polugodište 2010. godine, sa Prijedlogom zaključaka
50.   Prijedlog odluke o izmjenama dijela Godišnjeg programa Federalne direkcije robnih rezervi za 2010. godinu i subvencioniranje jesenje sjetve pšenice
51.   Prijedlog mišljenja na Inicijativu Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu člana 62. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 
52.   Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju u Sarajevu, ulica Azize Šaćirbegović broj 8b. Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i inustrije za potrebe Zavoda za mjeriteljstvo
53.   Prijedlozi  
53.1.   Prijedlog zaključka u vezi prihvatanja prijedloga Društva za proizvodnju, promet i usluge „Bajra“ d.o.o. Travnik o dodjeli u zakup na period od 5 godina poslovni prostor u Tuzli, ulica Maršala Tita br. 38 
53.2.   Prijedlog za uključivanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u rješavanje spora između Nadbiskupskog ordinarijata Vrhbosanskog Sarajevo i Smajović Emine sa Prijedlogom odluke
54.   Prijedlog odluke o visini naknade za rad članova Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
55.   Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji je podnijela Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
56.   Zahtjev za odobrenje sredstava iz tekuće rezerve radi isplate naknade za rad članu radne grupe Mišković Vladi, sa Prijedlogom odluke 
57.   Informacija o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje 
58.   Poslovnik o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti
59.   Prijedlog odluke o usvajanju Plana inspekcijskih nadzora na suzbijanju "rada na crno" na području Federacije Bosne i Hercegovine
60.   Kandidiranje prijedloga predstavnika za Zajedničku komisiju za privrednu saradnju sa Republikom Slovenijom
61.   Izvještaj Komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz ugovora o zajedničkom ulaganju između IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i "Ferimpeks" d.o.o. Zavidovići, sa Prijedlogom zaključaka
62.   Informacija o stanju u oblasti turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2010. godine, sa Prijedlogom zaključaka
63.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke 
64.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
65.   Informacija o stanju u Feroelektru d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
66.   Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova na Federalnu upravu policije
67.   Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
68.   Izvještaj o aktivnostima i stupnju dovršenosti poslova na likvidaciji Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine
69.   Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije
70.   Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata 
71.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (iznos 200.000,00 KM)
72.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (iznos 300.000,00 KM)
73.   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
74.   Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa sredstava za projekte čija je implementacija počela ili radovi završeni prije usvajanja Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2008. i 2009. godinu i Liste projekata investirane iz sredstava GSM licence 2009. i 2010. godine
75.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Statuta JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
76. Prijedlozi odluka
76.1.   Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel-gorivo za 2011. godinu  
76.2.   Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje J.P. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2011. godini
77. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti
78. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava a kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica 
79.Program aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa Prijedlogom odluke 
80. Informacija o realizaciji Odluke V. broj: 970/09 od 12.01.2010. sa Prijedlogom odluke o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa
81.Informacija o stanju u poplavljenim područjima u Federaciji BiH
82.Informacija o pojavi klizišta na lokalitetu brane HE "Bogatići" općina Trnovo i preduzetim mjerama JP "Elektroprivreda BiH" i nadležnih organa na njegovoj sanaciji, sa Prijedlogom zaključaka

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE