157. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 21.09.2010.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O KORIŠTENJU
OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

Vlada FBiH utvrdila je, na današnjoj sjednici u Mostaru, Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (OIEiK). Na ovaj način je proveden zaključak sa 145. sjednice, kada je donesena Uredba iz ove oblasti, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo da sačini Prednacrt zakona.

Cilj Zakona je promoviranje proizvodnje iz OIEiK radi potrošnje na domaćem tržištu i povećanje udjela ovako dobijene energije u ukupnoj potrošnji, te osiguranje razvitka poticajnih mehanizama, regulatornog okvira i tehničke infrastrukture OIEiK.
a
Proizvodnja električne energije na ovaj način ima višestruke pozitivne učinke, kao što su zaštita okoliša, smanjenje korištenja fosilnih goriva, stvaranje povoljnog ozračja za domaće i inozemne investicije, uvođenje i poticanje uporabe novih tehnologija, doprinos održivom razvitku, kao i povećanje sigurnosti u snabdijevanju električnom energijom.

Sukladno ovom, kao i Zakonu o električnoj energiji, status kvalificiranog proizvođača može steći onaj tko u pojedinačnom proizvodnom objektu proizvodi električnu energiju koristeći odpad ili obnovljive izvore, ili se bavi kombiniranom proizvodnjom toplotne i električne energije na ekonomski primjeren način i sukladno mjerama zaštite okoliša.

Pod obnovljivim izvorima energije podrazumijevaju se vodotoci, vjetar, valovi, plima i oseka, biomasa, biogas, gas iz postrojenja za preradu odpada, poljoprivredni gas, te geotermalna i akumulirana solarna energija. Elektrane koje na ovaj način proizode energiju, svrstane su u četiri razreda: mikroelektrane (do 150 kW), minielektrane (od 151 kW do 1 MW), male elektrane (do 10 MW) i velike elektrane (više od 10 MW).

Nacrt zakona predviđa poticaje za proizvođače električne energije iz OIEiK: prednost kod preuzimanja proizvedene električne energije, pravo na njezin obvezan otkup, te garantirana cijena. Ove dvije posljednje pogodnosti ne odnose se na hidroelektrane iznad 10 MW, vjetroelektrane iznad 50 MW, solarne elektrane iznad 5 MW, kao ni na toplane koje proizvode toplotnu i električnu energiju radi snabdijevanja kupaca, a ne za vlastite potrebe.

Zakonom se uspostavlja Operator za OIEiK, sa sjedištem u Sarajevu, čiji petočlani Upravni odbor, na prijedlog nadležnog federalnog ministarstva, imenuje Vlada FBiH.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FBiH

Polazeći od toga da odredbe postojećeg zakona iz 2002. godine valja uskladiti sa novim direktivama u oblasti eleketrične energije, kao i harmonizirati ih sa zakonom u drugom entitetu, Vlada FBiH je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o električnoj energiji u FBiH. Riječ je, dakle, o novom zakonu, jer bi izmjene i dopune obuhvatile više od 50 posto postojećeg zakona. Novi tekst ovog zakona utađen je u saradnji s USAID-om.

Njime se uređuje funkcionisanje elektroenergetskog sektora, elektroprivredne djelatnosti, razvoj tržišta električne energije i institucija za reguliranje tržišta, opći uvjeti za isporuku električne energije, planiranje i razvoj, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje elektroenergetskih objekata, nadzor nad provođenjem zakona i druga pitanja od značaja za obavljanje elektroprivredne djelatnosti u FBiH. Propisano je, također, da su prijenos i aktivnosti vezane za prijenos energije, međunarodna trgovina, kao i upravljanje i vođenje elektroenergetskog sistema, koji nisu regulirani ovim zakonom, u nadležnosti Bosne i Hercegovine.

Zakon predstavlja pravni okvir za stvaranje uvjeta za razvoj tržišta električne energije i s tog aspekta njegovi ciljevi su da podstiče razvoj, kao i domaća i strana ulaganja u oblasti elektroenergetike; sigurnost snabdijevanja kupaca, uključivanje u međunarodno tržište, putem jedinstvenog tržišta električne energije u BiH; ekonomično i racionalno korištenje električne energije, energetska efikasnost; uvođenje konkurencije, transparentnosti i sprječavanje neželjenih efekata monopola; te zaštita okoliša, kao i interesa korisnika sistema.

U odnosu na pređašnja rješenja predložene su izmjene i dopune pojedinih definicija (distribucija, energetska efikasnost, javna usluga, operator distribucije), neke su brisane (isporučilac, javna usluga), a dodate i nove definicije, poput direktnog voda, krajnjeg kupca, velikih kupaca i sl. Ranije poglavlje zakona Elektroenergetski sistem Federacije preimenovan je u Energetsku strategiju i politiku, a u okviru toga regulisana je nadležnost Federalnog ministarstva, Vlade i Parlamenta FBiH na donošenju dugoročne energetske strategije na nivou Federacije, sastavni dijelovi ovog dokumenta kao i period na koji se donosi.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA

Temeljni razlog za donošenje Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva, čiji je Nacrt Vlada FBiH utvrdila na današnjoj sjednici, jeste osiguravanje uvjeta za dobijanje kvantitativne i kvalitativne informacije o zdravlju i zdravstvenom stanju pučanstva, o zdravstvenom sustavu, opsegu i kvaliteti rada zdravstvene službe i drugih relevantnih informacija za vođenje zdravstvene evidencije. Istodobno, donošenje niza zakona u oblasti zdravstva nametnulo je potrebu novog zakonskog uređenja oblasti prikupljanja podataka od značaja za praćenje stanja. Osim toga, u FBiH je još u primjeni Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, preuzet od bivše SFRJ.

Novi zakon nema izravni izvor u europskom zakonodavstvu, međutim zasebno je uvažena direktiva Europskog parlamenta i Savjeta o zaštiti građana u svezi obrade osobnih podataka i slobode kretanja tih podataka. Budući da su zdravstveni osobni podaci dio osobnih podataka građana, to obvezuje na primjenu standarda zaštite tih podataka.

Koncepcija ovoga zakona zasniva se na načelima relevantnosti, nepristrasnosti, pouzdanosti, pravodobnosti, racionalnosti, konzistentnosti i povjerljivosti. Ona omogućavaju da svaki definirani podatak zadovolji jasno postavijene uvjete koji se odnose na osiguravanje svrhe od značaja za zdravlje građana i zdravstveni sustav, objektivan način određivanja definicije, metoda prikupljanja i obrade podataka na temelju profesionalnih standarda, tako da dobijeni rezultati vodenjem u potpunosti odražavaju zdravstveno stanje pučanstva.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA

Vlada FBiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o matičnim knjigama u FBiH. Razlozi za donošenje ovog zakona su višeštruki.

Trenutačno je na snazi Zakon o matičnim knjigama iz 1992., odnosno 1994. godine. Također, nove odrebe izraz su nužnosti prilagodbe novim tehnologijama i mogućnostima koje one nude, a s ciljem kvalitetnije usluge građanima. Ovakvim zakonom stvaraju se pretpostavke za daleko veći stupanj sigurnosti i zaštite osobnih podataka, što je i jedna od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema europskim integracijama.

Usvajanjem ovog zakona građani u Federaciji Bosne i Hercegovine će dobiti jednostavniju, kvalitetniju i jeftiniju uslugu kada su u pitanju dokumenti koji se odnose na osobna stanja građana.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA U ORGANIMA VLASTI FBiH

Vlada FBiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama u organima vlasti FBiH. Izmjenama se omogućava da vlade kantona, odnosno općinski načelnici i gradonačelnici, u dogovoru sa sindikatom, mogu utvrditi nižu osnovicu od one koja je dogovorena na federalnoj razini u iznosu do 10 posto za nivo kantona, a do 20 posto za nivo gradova i općina, uvažavajuci specifičnosti svakog od njih. No, ta osnovica ne može biti veća od osnovice utvrđene na federalnoj razini.

Koeficijenti i platni razredi uposlenih u organima vlasti kantona, općine i grada se utvrđuju Zakonom o plaćama i naknadama uposlenih u organima vlasti kantona, odnosno odlukama gradskih i općinskih vijeća o plaćama i naknadama uposlenih u općinskim, odnosno gradskim organima vlasti.

Prilikom utvrđivanja koeficijenata kantoni, općine i grad će propisati iste koeficijente za ista radna mjesta, odnosno za iste ili slične poslove u okviru istih platnih razreda, sukladno odredbama Zakona.

Nova zakonska rješenja omogućavaju da kantonalne, općinske i gradske vlasti, u dogovorima sa sindikatom, utvrde osnovicu sukladno svojim financijskim mogućnostima.

IZMJENA I DOPUNA UREDBE O RAZVOJNOJ BANCI

Danas je izmijenjena i dopunjena Uredba o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije BiH.

Shodno odredbama Zakona o Razvojnoj banci Federacije BiH, izmjene i dopune Uredbe o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije BiH, donosi Vlada Federacije BiH na prijedlog Agencije za bankarstvo Federacije BiH, uvažavajući specifičnosti poslovanja Banke.

Izmjene i dopune odnose na to što se postojećoj odredbi koja glasi „da vrijednost zaloga treba biti veća za najmanje 50 posto od iznosa potraživanja Banke", dodaje nova alineja da ,,izuzetno vrijednost zaloga može biti jednaka iznosu potraživanja Banke ukoliko Vlada FBiH u funkciji Skupštine o tome donese posebnu odluku".

Uredba je inovinara sa svrhom ulaska u poslovne odnose sa značajnim investitorima kojima predstavlja problem obezbjeđenje u vrijednosti većoj za 50 posto od iznosa potraživanja Banke.

IZMIJENJENA UREDBA O VEZANIM I POSEBNIM OBRTIMA

Vlada FBiH donijela je danas izmjene Uredbe o vezanim i posebnim obrtima. Na ovaj način uvaženi su prijedlozi jedinica lokalne samouprave i kantonalnih ministarstva nadležnih za oblast obrtništva, te je dopunjena lista zanimana, koja se mogu smatrati vezanim obrtima.

POVEĆANJE BROJA TIMOVA ZA REVIZIJU

Nakon što su protekla dva mjeseca od početka revizije korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, koja se provodi sukladno Zakonom o provedbi kontrole zakonitosti korištenja prava iz ove oblasti, nametnula se potreba povećanja broja revizorskih timova u određenim kantonima koji imaju veliki broj korisnika.

Stoga je Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, dala suglasnost na izmijene Pravilnika o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju. Na ovaj način se povećava povećava broj revizorskih timova za kontrolu. Sada se formira zaseban tim koji bi isključivo provjeravao korisnike koji su pravo ostvarili po Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, te revizorski tim koji bi provjeravao korisnike prava na mirovinu, koji su to pravo ostvarili na osnovu uredbi o povoljnijem umirovljenju i zakona iz ove oblasti.

STRATEGIJE RAZVOJA BiH I FBiH

Vlada Federacije BiH podržala je danas Strategiju razvoja Bosne i Hercegovine i Strategiju socijalnog uključivanja Bosne i Hercegovine, te izrazila punu opredjeljenost i rješenost da pruži puni doprinos na implementaciji strateških dokumenata BiH.

Vlada FBiH podržava prijedlog da se nakon usvajanja strategija izradi kompletna analitička podloga za Financijski okvir za implementaciju strategija. Takva analitička podloga će uključivati kvantifikaciju potrebnih investicija po pojedinim ciljevima i podciljevima, te izvorima financiranja, radi praćenja provođenja strategija, a vodeći računa o postojećim makroekonomskim projekcijama. Podržan je i prijedlog da se izradi Okvir za implementaciju strategija, monitoring plan i plan načina izvještavanja u roku od tri mjeseca od usvajanja strategija prema metodologiji izrade strategija. Usvajaju se akcioni planovi ministarstava i institucija FBiH kojim će biti podržana implementacija navedenih strategija.Vlada je zadužila federalna ministarstva da vrše monitoring, evaluaciju i izvještavanje o urađenim aktivnostima iz akcionih planova i godišnje izvještaje dostavljaju Federalnom zavodu za programiranje razvoja. Zaključeno je da kantonalne vlade treba da urade svoje akcione planove kojima će strategije biti podržane na kantonalnom i lokalnom nivou, te da da formiraju implementacione jedinice koje će vršiti monitoring, evaluaciju i izvještavanje o urađenim aktivnostima na kantonalnom nivou i godišnje izvještaje dostavljaju Federalnom zavodu za programiranje razvoja. Federalni zavod za programiranje razvoja će praviti godišnje zbirne izvještaje.

Polazeći od ovih dokumenata, Vlada FBiH usvojila je danas i Strategiju razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2010. do 2020. godine. Zaduženja data federalnim ministarstvima i kantonalnim vladama kada je riječ o strategijama na nivou BiH, vrijede i u slučaju implementacije Strategije razvoja FBiH.

Naslonjena na srednjoročne strateške ciljeve Razvojne strategije BiH i Strategije socijalnog uključivanja BiH, Strategija razvoja Federacije BiH, a na osnovu postavljene vizije i raspoloživih faktora razvoja, specificira aktivnosti na federalnom nivou za realizaciju strateških opredjeljenja u periodu 2010.-2020. godine

Prioritetni ciljevi na nivou Federacije BiH su fiskalna održivost i javne finansije, razvoj finansijskih tržišta i razvoj finansijskih institucija u FBiH, reforma sektora javnih finansija (porezna reforma), ojačani fiskalni kapaciteti lokalnih zajednica, i smanjenje administrativne korupcije.

BEZ PRIMJEDABA NA NACRT ZA VOĐENJE PREGOVORA

Nakon današnjeg razmatranja ponuđenog dokumenta, Vlada FBiH zaključila je kako nema primjedaba na Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora izmedu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o plovidbi plovnim putevima na unutarnjim vodama i njihovu tehničkom održavanju.

Ujedno, Federalna vlada je kao svog predstavnika u izaslanstvo BiH sa srbijanskom stranom predložila kapetana Kapetanije unutarnje plovidbe pri Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija Miralema Bolobana.

SUGLASNOST NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Vlada FBiH dala je suglasnost na izmjene i dopune Statuta JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Novina se odnosi na naziv ovog javnog poduzeća: umjesto Direkcija cesta Federacije BiH, novi naziv je Ceste Federacije BiH.

JP Ceste Federacije BiH je pravni sljednik Direkcije cesta Federacije BiH Sarajevo, a prava i dužnosti Federacije Bosne i Hercegovine ovog poduzeća obnaša Vlada FBiH.

SREDSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA

Današnjom Odlukom Vlada FBiH je odobrila Federalnom ministarstvu prostornog uređenja izdvajanje 312.800 konvertibilnih maraka iz transfera namijenjenog rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja.

Na ovaj način stvoreni su uslovi za ispunjene obaveza iz Akcionog plana za rješavanje pitanja Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite, kojeg je donijelo Vijeće ministara BiH u julu mjesecu 2008. godine. Ovim dokumentom je Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaduženo za provođenje segmenta Akcionog plana za stambeno zbrinjavanje Roma na području Federacije BiH. Ovo uključuje regulisanje imovinsko-pravnih odnosa, odnosno pravnog statusa zemljišta na kojem se nalaze objekti u kojima žive Romi, zatim legalizaciju bespravno izgrađenih objekata uz propisanu projektnu dokumentaciju, dodjelu zamjenskih lokaliteta u skladu s regulacionim planovima, rekonstrukciju infrastrukturnih objekata, sanaciju i rekonstrukcija postojećih legalno izgrađenih objekata, jačanje kapaciteta u okviru entiteskih ministarstava. Sve se finansira iz budžeta države, entiteta i nižih nivoa vlasti, socijalnih programa, donatorskih sredstava i kreditnih programa.

Inače, Vlada Federacije BiH, odnosno Federalno ministarstvo prostornog uređenja su u 2009. godini za stambeno zbrinjavanje Roma u FBiH s Vijećem ministara BiH, odnosno Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, udružili sredstva od 312.000 KM. Budžetima Vijeća ministara i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2010. godinu je predviđena raspodjela tri miliona KM grant sredstava s osnovnim ciljem finansiranja aktivnosti utvrđenih u Akcionom planu za rješavanje problema Roma. Od tog iznosa je za stambeno zbrinjavanje Roma planiran iznos od 2.000.000 KM, od čega se na FBiH odnosi 1.253.200 KM. Ta se sredstva mogu se udruživati sa sredstvima iste namjene koja osiguravaju općine, gradovi, kantoni, entiteti, domaće i strane vladine i nevladine organizacije i institucije i drugi domaći i strani investitori.

INICIJATIVA ZA PREUZIMANJE ZGRADE PREDSJEDNIŠTVA BiH

Federalna vlada pokreće prema Vijeću ministara BiH inicijativu kako bi Služba za zajedničke poslove institucija BiH od Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH preuzela na upravljanje i održavanje zgradu Predsjedništva BiH i 95 uposlenika na održavanju i opsluživanju u ovoj zgradi. Bit će nužno regulirati i refundiranje sredstava uloženih u opremanje zgrade Predsjedništva BiH (kuhinja, restoran, videonadzor i slično).

SUGLASNOST NA STRATEGIJU UNAPRJEĐENJA
SEKSUALNOG I REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA I PRAVA

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju suglasnosti na document ,,Strategija unaprjeđenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Federaciji Bosne i Hercegovine", te za koordinaciju i planiranje aktivnosti na implementaciji ovog dokumenta zadužila Federalno ministarstvo zdravstva.

Strategija se bazira na osnovnim prioritetima u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava: prijeporođajna, porođajna i poslijeporođajna zaštita; planiranje porodice, uključujući i usluge u slučaju neplodnosti; prekidi trudnoće; sprječavanje širenja seksualno prenosivih infekcija, uključujući i HIV; maligna oboljenja reproduktivnih organa; promovisanje seksualnog zdravlja i prava; promocija reproduktivnih prava; kontinuirana edukacija, te uloga nevladinoga sektora.

UBRZATI RADOVE NA CESTAMA

Vlada Federacije BiH usvojila je izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava,,Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije", utvrđenih Budžetom FBiH za 2007. godinu, sa stanjem na dan 30.6.2010.

Nakon rasprave, naložila je Direkcija cesta da intenzivira aktivnosti u cilju završetka realizacije projekata na magistralnoj cesti M-4 Doboj-Tuzla, dionica Drežnik (bolnica „Kreka") - petlja Šićki Brod (dužina 4,8 km) i magistralnoj cesti Tuzla-Sarajevo na dionici Kladanj - Podpaklenik - Olovo.

Direkcija je dužna da preduzme hitne aktivnosti na deblokadi izgradnja ceste Neum-Stolac na dionici Kiševo-Broćanac i izgradnji ceste Bihać-Bosanska Krupa na dionici Ćavkići - Spahići, te Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostavi izvještaj o napredovanju u roku od 60 dana.

Vlada je danas, također, usvojila i Izvještaj o implementaciji projekata za koje su osigurana investicijska sredstva u budžetima FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009.godinu. Sredstva su namijenjena za rekonstrukciju i investiciono održavanje infrastrukture, a implementira ih Direkcija cesta FBiH. Radi se o projektima izgradnje Obilaznice Sarajevo, rekonstrukciji i održavanju puta Tuzla-Orašje, izgradnji Južne obilaznice Mostara i rekonstrukciji i održavanju puta Bihać-Bosanska Krupa.

Vlada je u budžetima za 2005., 2006. i 2007. godinu osigurala za izgradnju Sarajevske zaobilaznice ukupno 20 miliona KM koja su izdvojena na poseban račun Direkcije cesta FBiH. Sredstva su namijenjena za ekproprijaciju zemljišta i objekata na dionicama Jošanica - Butila i Vlakovo - Mostarsko raskršće, za projektovanje i izmještanje instalacija, saglasnosti za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje kao i za naknade za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, te za održavanje cestovne mreže za alternativno odvijanje prometa tokom gradnje. U januaru ove godine Vlada je za ovaj projekat izdvojila dodatnih 20 miliona KM na račun Direkcije ceste iz ostvarenih prihoda od putarine za autoceste u 2009. godini.

Zaključno sa 30. junom ove godine ukupno su u periodu od 2005. do 30.6.2010. osigurana sredstva za izgradnju Sarajevske obilaznice u iznosu od 40,17 miliona KM. U ovom je periodu za troškove eksprijacije i ostalo potrošeno 17,52 miliona KM, pa je na posebnom računu za ove namjene ostalo neutrošenih 22,6 miliona KM.

Za rekontrukciju i investiciono održavanje puta Tuzla-Orašje je od 2005. do 30. juna ove godine osigurano ukupno 2,52 miliona KM. Izvođaču radova Konzorciju RGF Tuzla, Lineal, Irgo i Gradis do sada je iz osiguranih sredstava isplaćeno 975,7 hiljada KM dok je za izradu studije i reviziju je isplaćeno 157,4 hiljade KM. Ukupno utrošena sredstva za ovaj projekat izose 1,27 miliona KM, pa je na računu sa 30. junom ove godine ostalo 1,24 miliona KM.

LISTA PROJEKATA CESTA FINANSIRANA IZ PREOSTALIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH IZDAVANJEM GSM LICENCE ZA 2009. GODINU I DIJELA SREDSTAVA ZA 2010. GODINU

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom je usvojila Listu projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta finansiranih iz preostalih sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine, uvećanu za vrijednost uprihodovanih kamata, u ukupnom iznosu od 20.810.000 KM. Ukupan iznos sredstava čine preostala sredstva prikupijena po osnovu izdavanja GSM licence za 2009. godinu u iznosu od 9.110.000 KM od ukupno prikupljenih 19.000.000 KM i dijela sredstava u iznosu od 11.400.000 KM prikupljenih po osnovu izdavanja GSM licence za 2010. godinu i uprihodovanih kamata za 2007., 2008.,2009. i 2010. godinu u iznosu od 300.000 KM.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federealno ministarstvo finansija se obavezuju da će predložiti Vladi na usvajanje Program investiranja sredstava i Metodologiju o načinu implementacije sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu i uprihodovanih kamata za Federaciju BiH u roku od 60 dana.

Do usvajanja Programa i Metodologije, ovlašćuje se federalni ministar prometa i komunikacija da donese pisanu instrukciju o načinu implementacije projekata.

NEOPRAVDANO POSKUPLJENJE BRAŠNA I KRUHA

Nakon razmatranja Informacije Federalnog ministarstva trgovine, Vlada FBiH danas je zaključila kako ne postoje opravdani razlozi za povećanje cijena brašna i kruha u Federacije BiH.

Radi suzbijanja neopravdanog rasta cijena brašna i kruha, nužno je žurno pojačati inspekcijski nadzor po kantonima nad provodenjem mjera neposredne kontrole, na način da nadležne inspekcije kontroliraju propisane veleprodajne i maloprodajne marže.

Nakon izjašnjavanja Federalne direkcija robnih rezervi i Vlade Federacije BiH, treba razmotriti mogućnost preduzimanja eventualnih interventnih mjera na tržištu prodajom pšenice iz robnih rezervi mlinovima u FBiH i distribucijom brašna svim kantonima u količini prema utvrđenim kriterijima.

U cilju očuvanja i unaprjeđenja prehrambene industrije, odnosno segmenta mlinsko-pekarske industrije, moraju biti poduzete aktivnosti na povećanju konkurentnosti domaćih proizvoda, kako na domaćem tako i međunarodnom tržištu, te porastu izvoza i smanjenju proizvodnih troškova. U ostvarivanju ovog strateškog cilja potrebno je povećati subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje u dijelu koji se odnosi na odgovarajuće poticaje Vlade Federacije BiH.

PREPORUKA ZA PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO BiH

Vlada FBiH dala je danas preporuku za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine prim. dr. Dunje Latifić - Jasnič, ljekara specijaliste interne medicine - kardiologije, kao osobe od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu. Zahtjev za ovajkvu preporuku uputila je Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ iz Sarajeva.

Dr. Dunja Latifić - Jasnič je rođena 1949. godine u Sarajevu, diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1973. godine, do 1977. godine radila je kao asistent na Katedri za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, na kojoj je i magistrirala 1977. godine.

U Sloveniji je 1982. godine završaila specijalizaciju iz interne medicine - kardiologije, te počinje s radom na Odjelu urgentne kardiologije Kliničkog centra u Ljubljani, gdje i danas radi. Od 1977. godine do danas poduzimala je, lično inicirala i realizovala aktivnosti na pomoći u edukaciji zdravstvenog kadra iz Bosne i Hercegovine u Sloveniji. Kod uvođenja novih metoda, kako u kardiologiji, tako i u ostalim granama medicine, osiguravala je po najpovoljnijim uslovima i od 1996. godine do danas bez bilo kakve participacije i naknade, edukaciju zdravstvenih radnika po zahtjevima zdravstvenih ustanova.

SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKA NAJNIŽE PENZIJE

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH odobrila je izdvajanje budžetskih sredstava od 1.024.900 konvertibilnih maraka za septembar, oktobar i novembar 2010. godine Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Sredstva su namijenjena isplati razlike između najnižeg iznosa penzije ostvarene pod povoljnim uslovima i iznosa najniže penzije ostvarene po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Konačne izvore sredstava utvrdit će nadležni federalni ministri s direktorom Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je donijela dvije odluke kojima je odobrila raspored dijela sredstava s Transfera nižim nivoima vlasti utvrđenih Budžetom za ovu godinu Federalnom ministarstvu finansija. U prvoj odluci riječ je o četiri miliona konvertibilnih maraka, i to po dva miliona Bosansko-podrinjskom i Posavskom kantonu zbog teške situacije u njihovim budžetima.

Iz istih razloga drugom odlukom se raspoređuje 500.000 KM i to općini Drvar 300.000 KM, a općinama Glamoč i Bosansko Grahovo po 100.000 KM.

Danas je donesena Odluka kojom se Zavodu za javno zdravstvo FBiH odobrava utrošak sredstava treće tranše iz projekta “Evaluacija reforme u odabranim oblastima sektora primarne zdravstvene zastite u FBiH” u iznosu od 29.100 KM.

KADROVSKA RJEŠENJA

Današnjim odlukama Vlada FBiH dala je saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno da za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju imenuje Nurudina Jusića, a za za vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove Nedžada Šečića.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.00 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE