157. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 21.09.2010.
Dnevni red

157. sjednica Vlade FBiH održana 21.9.2010. u Mostaru.
Dnevni red:

1.   Verifikacija Zapisnika 156. sjednice i Zapisnika 22. vanredne (telefonske) sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

2.   Prednacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije;

3.   Prednacrt zakona o električnoj energiji;

4.   Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala;

5.   Prednacrt zakona o evidencijama u oblasti zdravstva;

6.   Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;

7.   Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o vezanim i posebnim obrtima;

8.   Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine za IV kvartal 2010. godine;

9.   Pravilnik o izmjenama Pravilnika o formiranju i radu Revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju - davanje saglasnosti;

10.   Informacija o postupku privatizacije „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo sa Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u poduzeću „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo;

  11.   Strategija razvoja BiH i Strategija socijalnog uključivanja BiH, sa Prijedlogom zaključka;

12.   Strategija razvoja Federacije BiH za period 2010-2020. sa Prijedlogom zaključaka;

13.   Prijedlog mišljenja na Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o plovidbi plovnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju;

14.   Zahtjev za stavljanje van snage Odluka u vezi raspodjele sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija;

15.   Prijedlozi odluka o rasporedu dijela sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija:

15.1.   kantonima 

15.2.   općinama 

 16.   Prijedlog odluke o izmjeni Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

17.   Prijedlog zaključaka o akontativnoj isplati plaća za septembar 2010. godine;

18.   Prijedlozi odluka:

18.1.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju; 

 18.2.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove; 

 19.   Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo;

20.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja;

21.   Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;

22.   Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane;

23.   Prijedlog odluke o davanju na korištenje zemljišta u kasarni „Stanislav Baja Kraljević“ u svrhu izgradnje objekata za trajni smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova;

24.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje objekta 18, u kasarni „Stanislav Baja Kraljević“ Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova;

25.   Prijedlog za pokretanje inicijative za primopredaju institucijama Bosne i Hercegovine zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka;

26.   Dokument „Strategija za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Dokument;

27.   Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu sa stanjem 30.06.2010. godine, sa Prijedlogom zaključaka;

28.   Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2005, 2006, 2007. i 2009. godinu (stanje na dan 30.06.2010. godine), sa Prijedlogom zaključaka:

29.   Informacija o cijenama pšenice, brašna i kruha u Federaciji BiH sa Prijedlogom zaključaka;

30.   Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine;

31.   Nacrt zakona o matičnim knjigama u Federaciji Bosne i Hercegovine;

32.   Nacrt zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine;

33.   Prijedlog odluke o usvajanju Liste projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta finansirana iz preostalih sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2009. godinu i dijela sredstava za 2010. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine;

34.   Prijedlog Aneksa ugovora o zajedničkom ulaganju zaključenog između ulagača IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići dana 24.09.2008. godine u Sarajevu i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za prihvatanje naknadne prijave i zaključivanje sporazuma o izmirenju duga dužniku IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići; 

35.   Memorandum o razumijevanju između Republike Slovenije - Internacionalni Fond povjerenja za deminiranje i pomoć žrtvama mina i Vlade Federacije BiH kako donator i Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja premijeru Federacije BiH za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Internacionalnog Fonda povjerenja za deminiranje i pomoć žrtvama mina Republike Slovenije i Vlade Federacije BiH;

36.   Prijedlog zaključka o prihvatanju Odgovora na upit Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata od 24.08.2010. godine.

 

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE