156. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 07.09.2010.
Saopćenje o radu

Vlada FBiH je, nastavljajući danas 156. sjednicu, razmatrala i usvojila Dokument okvirnog proračuna (DOP) za razdoblje od 2011. do 2013. godine, kojim je, kao prioritet, istaknuta nužnost daljnje restrikcije javne potrošnje na svim razinama vlasti u FBiH.

Nakon što je Federalno ministarstvo financija analiziralo zahtjeve proračunskih korisnika na razini FBiH, ustanovljeno je kako oni za 2011. godinu iznose 2.273,4 milijuna konvertibilnih maraka, što je 30 posto više od proračuna za 2010. godinu. Za 2012. godinu radi se o 2.366 milijuna KM, a za 2013. godinu riječ je o ukupnim zahtjevima od 2.655,5 milijuna KM.

Osnovni zahtjevi za dodatnim sredstvima odnose se na oblasti socijalne zaštite, poljoprivrede, transporta i komunikacija, te energije, rudarstva i industrije.

Projekcije proračunskih rashoda, kaže se u DOP-u, moraju u narednom srednjoročju biti uklopljene u raspoložive prihode, što će za posljedicu imati restrikcije u svim tekućim izdvajanjima, te moraju ostati na razini iz 2010. godine.

UTVRĐENI PRIJEDLOZI REBALANSA FEDERALNOG
PRORAČUNA I IZMJENA ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠENJU

Nakon što je u proteklu srijedu, razmotrila i prihvatila temeljne principe za njegovu izradu, Vlada Federacije BiH je danas je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog rebalansa Proračuna FBiH za 2010. godinu.

Riječ je o rebalansu čiji su parametri usuglašeni kroz pregovore s Međunarodnim monetarnim fondom, te čiji je cilj daljnje usklađivanje rashodovne proračunske strane s raspoloživim mogućnostima.

Tako će rebalansirani Proračun Federacije BiH, prema Prijedlogu, iznositi 1.863,3 milijuna konvertibilnih maraka, odnosno bit će za 116,1 milijun KM veći od sadašnjeg.

Kroz rebalans su grantovi pojedincima povećani za 126,5 milijuna KM ili 21,3 posto u odnosu na plan Proračuna za 2010. godinu. Između ostalog, za invalidnine i dobitnike ratnih priznanja planirana su rebalansom 27,2 milijuna KM, a za MIO 98 milijuna KM.

Iako je prestalo važenje Zakona o pravima razvojačenih branitelja, rebalansom je predviđeno 2,8 milijuna KM za izmirenje ranijeg duga po ovoj osnovi.

Sukladno rebalansu, danas je, također, utvrđen i u parlamentarnu proceduru upućen i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Proračuna FBiH za 2010. godinu.

Federalna vlada donijela je danas i Odluku o usvajanju rebalansa proračuna nižih razina vlasti kao uvjet za dodjelu sredstva iz Proračuna FBiH za 2010. godinu sa pozicija Grantovi drugim razinama vlasti i Pozajmljivanja drugim razinama vlasti, za financiranje deficita u 2010. godini.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će uvjetovati dodjelu ovih sredstva umanjenjem tekuće potrošnje kroz rebalanse kantonalnih proračuna.

Ova sredstva bit će raspoređena prema kriterijima na temelju analitičkog iskaza izračuna primarne bilance i projekcije do kraja fiskalne godine, a prema utvrđenoj metodologiji Međunarodnog monetarnog fonda. Za provedbu ove odluke zadužuju Federalno ministarstvo financija i niže razine vlasti.

AKTI ZA PROVEDBU ZAKONA O PLAĆAMA

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH donijela je Odluku o izgledu platne liste i načinu prikaza obračuna plaće izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti, državnih službenika i namještenika, zatvorskih policajaca - stražara, službenika sudske policije i policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine.

Također, Vlada je donijela i dvije uredbe: o naknadama koje nemaju karakter plaće, kojom se uređuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja naknada i drugih materijalnih prava koja pripadaju rukovodećim i ostalim državnim službenicima i namještenicima u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama i drugim tijelima federalne uprave, a koja nemaju karakter plaće, te o naknadama troškova za službena putovanja.

Odluka i uredbe su donesene radi omogućavanja provedbe Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine.

NISU PODRŽANE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Vlada FBiH, nakon rasprave, nije podržala Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji su podnijeli poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Ramiz Zahirović i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Igor Rajner.

Kako je danas, između ostalog, obrazloženo, prema Ustavu FBiH zdravstvo spada u podijeljenu nadležnosti federalne vlasti i kantona. Stoga za donošenje novih, kao i izmjena i dopuna postojećih zakona neophodno je pribaviti mišljenja kantona. Ovakvu odredbu sadrži i Poslovnik o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, predlagač Nacrta zakona mišljenja kantona nije ponudio.

Nadalje, iz obrazloženja Nacrta vidljivo je da je Udruženje gradana "Biro za ljudska prava" iz Tuzle provelo istraživanja u pet gradova u BiH (Banja Luka, Brčko, Doboj, Gračanica i Tuzla), pri čemu je veliki broj od 1.200 ispitanika "istaknuo da je problem dostupnosti lijekova koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja". Dakle, Nacrt zakona se bazira na istraživanju provedenom u BiH, a predlaže se izmjena i dopuna federalnog zakona.

Uprkos svemu, Federalno ministarstvo zdravstva je ponuđeni Nacrt zakona odmah po dobijanju uputilo prema zakonodavnim tijelima kantona i Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na mišljenje. Saglasno pribavljenim mišljenjima, vidljivo je da ne postoji saglasnost za formiranje zajedničkog fonda za nabavku i distribuciju lijekova.

PODRŽAN PROGRAM PREVENCIJE MALOLJETNIČKOG PRESTUPNIŠTVA

Vlada FBiH podžala je danas Prijedlog programa prevencije maloljetničkog prestupništva u BiH.

Program prevencije maloljetničkog prestupništva predviđa obaveze i odgovornosti državnog, entitetskog i lokalnog nivoa, mehanizme koordinacije, finansiranje preventivnih programa kroz budžete na lokalnom nivou, projekte, programe i planove koji sadrže aktivnosti u oblasti prevencije, nosioce aktivnosti i njihovu ulogu i odgovornost u prevenciji maloljetničkog prijestupništva, te permanentno informisanje javnosti o preduzetim aktivnostima.

Posebno mjesto daje se primarnoj prevenciji kroz porodicu i odgovorno roditeljstvo.

PODRŠKA STRATEGIJI IZJEDNAČAVANJA
MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Vlada FBiH je razmatrala i podržala Prijedlog strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji BiH od 2010. do 2014. godine. Dokument je sačinila u tu svrhu formirana Radna grupa, a s obzirom na to da su pitanja invaliditeta u podijeljenoj nadležnosti različitih resora i nivoa vlasti, o Nacrtu strategije obavljena je javna rasprava i pribavljena su mišljenja relevantnih institucija i organizacija.

Strategija je sačinjena u okviru ustavnih ovlaštenja Federacije BiH, a u cilju stvaranja uslova za implementaciju Politike u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini, čijim usvajanjem se i naša zemlja opredijelila za novi pristup u ovoj oblasti baziran na ljudskim pravima i socijalnom modelu i usklađen sa evropskim standardima.

Sistem socijalne zaštite, prema Strategiji, treba usmjeriti u pravcu punog priznavanja prava i mogućnosti osoba s invaliditetom, s ciljem obezbjeđivanja podrške za izjedanačavanje mogućnosti i istovremeno razvijanja vještina i spremnosti za puno sudjelovanje u svim segmentima društva.

Među mjerama za njenu implementaciju, koje bi bile realizirane u utvrđenim rokovima, jesu usklađivanje svih zakona i drugih akata iz oblasti socijalne zaštite na nivou Federacije BiH i kantona s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, te donošenje novih zakona o socijalnoj zaštiti, među kojim su zakon o dodatnim pravima osoba s invaliditetom na nivou FBiH i kantona i o servisima podrške osoba s invaliditetom. Jedna od mjera usmjerena je na jačanje mehanizama kontrole u svrhu sprječavanja zloupotrebe prava po osnovu invalidnosti.

USLOVI DAVANJA ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU U ZAKUP

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se propisuju uslovi i način davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavu prava služnosti.

Utvrđeno je da se šumsko zemljište može dati u zakup radi izgradnje privremenih objekata čija je gradnja predviđena ugovorom o koncesiji, izgradnje GSM stanica, podizanja višegodišnjih nasada, ukoliko ne narušavaju funkcije šume, i kod uzgoja divljači. Ugovor o zakupu s korisnikom zaključuje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nakon provedenog javnog poziva, osim u slučaju kada se zemljište daje u zakup koncesionaru ili ovlaštenom privrednom društvu, na osnovu pravosnažne odluke nadležnog organa kojom se ostvaruje određeno pravo na predmetno zemljište.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je visina zakupnine koja ne može biti niža od početne cijene naznačene u javnom pozivu. Ako su dva ili više ponuđača ponudila iste zakupnine, prednost imaju osobe s prebivalištem ili sjedištem u jedinici lokalne samouprave na čijoj je teritoriji predmetno zemljište.

Pravo služnosti na šumskom zemljištu se može uspostaviti u svrhu izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže, plinovoda, elektrovodova, služnog puta, te i za druge namjene, ako je za to proglašen javni interes.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će šumsko zemljište za zakup i pravo služnosti davati na period koji ne može biti duži od deset godina, a postupak davanja će provesti stručna komisija koju imenuje federalni ministar.

U narednih 90 dana je neophodno da se Odluka u potpunosti analizira i prilagodi zakonima BiH u dijelu odgovornosti, kontrole, dinamike prilagođavanja evropskim standardima i direktivama.

Zaključke Vlade će Generalni sekretarijat Vlade FBiH, sa Informacijom, proslijediti Vijeću ministara BiH i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH na dalje postupanje.

OTVARANJE POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Vlada Federacije BiH dala je danas saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa u okviru Jedinstvenog računa trezora, za organizaciju polaganja stručnih ispita iz oblasti urbanizma, arhitekture, građevinarstva, mašinstva, elektrotehnike i saobraćaja, za realizaciju tehničkih pregleda izvedenih radova, izdavanje ovlaštenja za nostrifikaciju projekata, izdavanje ovlaštenja za projektovanje i izvođenje radova, izdavanje ovlaštenja za provođenje certificiranja građevina i ovlaštenja za ocjenu usklađenosti građevinskih proizvoda.

U obrazloženju Odluke navodi se da sredstva koja pravne i fizičke osobe uplaćuju na ime ovih poslova i radnih zadataka ovo federalno ministarstvo nije u mogućnosti precizno planirati, te je nužno da se ubuduće omogući raspolaganje prihodom u visini uplaćenih a evidentiranih sredstava, kao i korištenje ovih sredstava u slučaju kada su ona uplaćena a nisu iskorištena u istoj fiskalnoj godini.

O VISINI BORAVIŠNE TAKSE

Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donijela dvije odluke: o utvrđivanju visine boravišne takse za fizičke osobe koja su registrovane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu i o utvrđivanju visine boravišne takse za 2011. godinu.

Ovisno o razredu turističkog mjesta i koeficijentu za fizičke osobe registrovane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu, utvrđen je iznos od 60 konvertibilnih maraka za A razred turističkog mjesta, za B razred 48 KM, za C razred 42 i za D razred 30 KM.

Drugom odlukom boravišna taksa za slijedeću godinu utvrđena je u visini ovisnoj o turističkim razredima i različitim rasponima u glavnoj sezoni, predsezoni i vansezoni.

ODLUKA O „ČELEBIĆIMA“ STAVLJENA VAN SNAGE

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH izmijenila je Odluku koja se odnosi na davanje na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije skladišta pogonskog goriva „Čelebići“ - Konjic Gospodarskom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o.Sarajevo.

Naime, nakon što je imenovano Povjerenstvo za kontrolu neperspektivnih loklacija u vlasništvu prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane izvršilo uvid u Odluku Predsjedništva BiH o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga BiH, kao i njezine kasnije izmjene i dopune, konstatirano je kako su „Čelebići“ perspektivna lokacija koja ne može biti predmetom dodjele.

Stoga se današnjom Odlukom Vlade FBiH ranija stavlja van snage.

KORIŠTENJE NEKRETNINA ZAVODA ZA PLATNI PROMET

Prema Odluci o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, od mogućih 163 ugovora zaključeno je 158 ugovora. Pet korisnika ili subjekata kojima je prostor dat na korištenje odbili su ili osporili potpisivanje Ugovora.

Stoga je Vlada FBiH danas obavezala korisnike poslovnih prostora na zaključenja ugovora, uz pokretanje postupka deložacije u slučaju neizvršenja obaveze.

ODLUKE O VOJNIM OBJEKATIMA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o prestanku važenja svoje ranije Odluke kojom je Dom Vojske Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo dat na korištenje Gradskoj upravi Grada Sarajeva. U obrazloženju se navodi da je za predmetnu nekretninu zaključen Sporazum, ali nikada nije izvršena zapisnička primopredaja. Istu odluku Vlada je donijela i u slučaju kasarne „Okresanica“ - općina Srebrenik koju je Vlada dala na privremeno korištenje općini Srebrenik. Kao i u slučaju Doma Vojske FBiH za predmetnu nekretninu zaključen je sporazum, ali nikada nije izvršena zapisnička primopredaja.

Vlada je danas donijela i Odluku kojom je općini Bugojno, na period od pet godina bez naknade, dala na privremeno korištenje dio objekta, garažu i pripadajuće zemljište bivšeg Štaba Teritorijalne odbrane u Bugojnu. Zadužena je Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da zapisnički izvrši primopredaju nekretnina, sačini ugovor kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture.

SEDMOMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA

Ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranje federalnog proračuna u prvih sedam ovogodišnjih mjeseci iznose, kako stoji u danas prezentiranom Izviješću Federalnog ministarstva financija, 955,2 milijuna konvertibilnih maraka, što predstavlja 54,7 posto ovogodišnjeg planiranog proračuna.

Od ovog iznosa, na porezne i neporezne prihode odnosi se 762,8 milijuna KM, a na financiranje 192,4 milijuna KM. Ukupno ostvareni porezni i neporezni prihodi su u odnosu na isto razdoblje 2009. godine veći za 49,8 milijuna KM.

Na ovo je uticao porast poreznih prihoda, dok su neporezni manji i od planiranih i od prošlogodišnjih. Ipak, pojedini neporezni prihodi bilježe rast, kao što su oni od Lutrije BiH (53,9 posto veći nego lani).

U prvih sedam mjeseci je, na ime vraćanja dugova, izdvojeno 84,4 milijuna KM (66 milijuna KM za dugove primljene kroz državu BiH, 2,1 milijun KM za izravna inozemna zaduženja FBiH, 2,2 milijuna KM za domaća pozajmljivanja, te 14,1 milijun KM za unutarnji dug).

KONTROLA KORIŠTENJE PRAVA IZ BORČAKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada Federacije BiH je razmatrala je danas i usvojila Informaciju o implementaciji zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za august 2010. godine, s predloženim zaključcima.

Zadužila je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da pokrene proceduru izmjena Pravilnika o formiranju i radu Revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju u cilju povećanja inteziteta revizije, kao i da kvartalno na web stranici Ministarstva objavljuje rezultate revizije počev od 30.9.2010. godine.

Vlada je, također, zadužila ovo ministarstvo da za 196 korisnika koji nisu podnijeli zahtjev za dalje korištenje prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu ratnog priznanja odmah donese rješenja o prestanku prava.

O RUDI BOKSITA USKLADIŠTENOJ U MOSTARU

Vlada FBiH se saglasila da direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove može u njeno ime ustupiti na raspolaganje i u vlasništvo rudnicima boksita Široki Brijeg i Posušje 1.000 tona rude boksita s tri deponije teretne željezničke stanice u Mostaru, radi njene legalizacije i uklanjanja sa ove lokacije.

Ovlašćen je, također, da ovo ustupanje izvrši uz sporazum kojim će biti regulisano da rudnici preuzimaju obavezu da će, u slučaju da se pojavi osoba koja će dokazati vlasništvo nad dodijeljenim im boksitom, primljene količine iskompenzirati rudom boksita ili finansijskim sredstvima. Istovremeno je naloženo inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove da i dalje kontrolišu deponovanje i transport rude boksita na ovoj lokaciji.

Vladama Hercegovačkoneretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona je predloženo da preko svojih uprava za inspekcijske poslove i kantonalnih policijskih uprava poduzmu mjere na sprečavanju širenja ove pojave koja negativno utiče na poslovanje rudnika. Mjere za sprečavanje mogu se sprovoditi, osim tokom eksploatacije, i u fazama transporta s lokacija utovara do teretne željezničke stanice Mostar putem saobraćajnih inspektora, inspektora za trgovinu i policije.

POMOĆ RADNICIMA ZENIČKOG „BORCA“

Vlada FBiH donijela je zaključak u vezi s jednokratnom finansijskom pomoći za zaposlenike privrednog društva Konfekcija „Borac" d.d. Zenica – u stečaju.

Zaključkom je Federalni zavod za zapošljavanje zadužen da iz „Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenih koji u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostaju ili su ostali bez posla, izdvoji 54.900 konvertibilnih maraka, odnosno po 300 KM za isplatu jednokratne novčane pomoći za 183 zaposlenika zeničke Konfekcije ,,Borac".

SUFINANSIRANJE ZAŠTITE NACIONALNIH SPOMENIKA

Federalna vlada prhvatila je danas Informaciju o sprovođenju Javnog poziva za odabir korisnika sredstava za program „Učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika“.

Komisija koju je formiralo Federalno ministarstvo prostornog uređenja razmatrala je pristigle zahtjeve, te predložila dodjelu finansijskih sredstava za pojedine projekte.

Riječ je o projektima zaštite javnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikcima BiH, projektima zaštite sakralnih objekata koji su proglašeni necionalnim spomenicima BiH, projekatima zaštite pojedinačnih stambenih objekata i gradskih ambijentalnih sredina, zaštite nekropole stećaka „Kaurlaš“ i „Maculje“, te projekatima zaštite starih gradova.

VIŠE SREDSTAVA ZA OBILJEŽAVANJE GOVEDA

Vlada BiH  izmijenila je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele za Transfer za veterinarstvo utvrdenih Proračunom FBiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Tako je za vakcinaciju mladih životinja i nabavku vakcine i dijagnostika bruceloze kod goveda umjesto 450.000 konvertibilnih maraka sada određen iznos od 370.000 KM. Ovih 80.000 KM razlike prebačeno je na stavku predviđenu za registraciju imanja i obilježavanje jedinstvenim usnim markicama svih goveda, radi stvaranja baze podataka i praćenja kretanja životinja u svrhu suzbijanja zaraznih bolesti. Dakle, umjesto dosadašnjih 80.000 KM, za ove namjene planirano je 160.000 KM.

Naime, ocijenjeno je kako je praćenje kretanja životinja u svrhu suzbijanja zaraznih bolesti moguće samo ukoliko su životinje obilježene jedinstvenim usnim markicama. Vlada Federacije BiH je na 122. sjednici zaključak da se do kraja 2009. godine smanji broj regionalnih ureda za unos podataka za obilježavanje goveda i da s ciljem smanjenja troškova ustroji ured za unos podataka za goveda u sklopu Agencije za obilježavanje ovaca, koza i svinja. Kako se takav ured ni do danas nije formirao, a poslovi identificiranja se trebaju nastaviti, predviđeno je da to poslove obavljaju tijekom prve polovine 2010. godine postojeći regionalni uredi za unos podataka.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH imenovala je danas Komisiju za koordinaciju i praćenje realizacije Odluke o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za FBiH za 2008, 2009. i 2010. godinu u sastavu Zaim Hećo (predsjednik), Donko Jović, Itea Kezman, Sabrija Čakar i Mira Bradara.

Na današnjoj sjednici donijeto je Rješenje o privremenom imenovanju Erdala Trhulja za direktora Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. Istovremeno, Vlada je donijela i Rješenje kojim su privremeno, na period do 60 dana, za članove Nadzornog odbora Autocesta imenuju Željko Matoc, Mira Bradara, Malik Krivić, Nedret Kikanović i Ahmed Mušija.

Vlada je danas razriješila dosadašnje članove Nadzornog odbora JP Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, te na ove dužnosti privremeno, na period do 60 dana, imenovala Irmu Memić, Elmira Jahića, Veru Zovko, Ivana Lovrića i Rasima Šahinovića.

Vlada je donijela Odluku kojom je utvrdila prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora Elektronskog računarskog centra zdravstva i penzijskog osiguranja d.o.o. Sarajevo (ERC ZIPO). To su Petar Ivošević (predsjednik), Enes Bećirbašić i Emir Klarić.

Na današnjoj sjednici je Enver Smajkan nominiran se za člana interresorne Radne grupa za izradu Sporazuma o nepokretnoj vojnoj imovini, ispred Vlade FBiH.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.15 sati.

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE