156. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 07.09.2010.
Dnevni red

Dnevni red :

 1. Informacija o pregovorima sa MMF-om i Nacrtu izmjena Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu
 2. Verifikacija Zapisnika 155. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
 3. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2011.-2013. godina
 4. Nacrt izmjena Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu
 5. Nacrt zakona o izmenama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu
 6. Prijedlozi provedbenih akata za implementaciju Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Prijedlog mišljenja na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji su podnijeli Ramiz Zahirović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i Igor Rajner, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH
 8. Prijedlog mišljenja na Prijedlog programa prevencije maloljetničkog prijestupništva u BiH
 9. Prijedlog strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2010-2014. godine
 10. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnosti
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za otvaranje posebnog transakcijskog računa u okviru jedinstvenog transakcijskog računa
 12. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne takse za 2011. godinu
 13. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne takse za fizičke osobe koje su registrovane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2011. godinu
 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije Privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
 15. Informacija o realizaciji Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
 16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
 17. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju na korištenje Doma Vojske Federacije Bosne i Hercegovine – Sarajevo Gradskoj upravi Grada Sarajeva
 18. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela objekta, garaža i pripadajućeg zemljišta bivšeg štaba Teritorijalne odbrane u ulici 307. mtbr bb u Bugojnu, Općina Bugojno
 19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine 
 20. Izvještaj o izvršenju budžeta-proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period januar/siječanj – juli/srpanj
 21. Prijedlog odluke o izvršavanju mjera osiguranja u rješenjima Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 Rs 155263 10 Rs od 13.08.2010. godine i 65 0 Rs 155264 10 Rs od 13.08.2010. godine
 22. Izvještaj Komisije za provođenje konkursa za imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije BiH
 23. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine
 24. Dokument "Politika dodjele koncesija za pravne i fizičke osobe koje su u posjedu privrednih objekata uz magistralne puteve u Federaciji BiH, a podliježu potpisivanju koncesijskih ugovora"
 25. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o formiranju i radu Revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju
 26. Informacija o implementaciji Zakona o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za avgust 2010. godine, sa Prijedlogom zaključaka
 27. Informacija sa Prijedlogom zaključaka o rješavanju uskladištene rude boksita nepoznatog porijekla
 28. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za koordinaciju i praćenje realizacije Odluke o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za Federaciju BiH u 2009. i 2010. godini
 29. Prijedlozi rješenja i odluke 
  1. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar     
  2. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar 
  3. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo     
  4. Prijedlog odluke o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo  
 1. Nominovanje člana interresorne Radne grupe za izradu Sporazuma o nepokretnoj vojnoj imovini
 2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o bližim kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili više kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno
 3. Prijedlog zaključka u vezi jednokratne finansijske pomoći za zaposlenike privrednog društva „Borac“ d.d. Zenica – u stečaju
 4. Informacija o izradi Prijedloga pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, sa Prijeldogom zaključaka
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu pravde za izvođenje investicijskih zahvata
 6. Informacija o sprovođenju Javnog poziva za odabir korisnika sredstava za program „Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“, sa Prijedlogom zaključka
 7. Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora Elektronskog računarskog centra zdravstva i penzijskog osiguranja d.o.o. Sarajevo - ERC-ZIPO d.o.o. Sarajevo
 8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE