155. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.08.2010.
Saopćenje o radu

O PROVEDBI STAND BY ARANŽMANA

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH u Sarajevu razmatrana je informacija o provedbi stand by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom. Raspravi o ovoj tački dnevnog reda prisustvovalo je i izaslanstvo MMF-a, na čelu sa šefom Misije u BiH Costasom Christouom.

Na početku rasprave, federalni ministri rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević, odnosno branitelja i invalida domovinskog rata Zahid Crnkić, upoznali su članove Vlade i predstavnike MMF-a s provedbom reformi u braniteljskoj i invalidskoj zaštiti, s naglaskom na propise čiji je cilj smanjenje broja korisnika u ovim oblastima kroz reviziju njihovih prava.

Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda je podsjetio kako je za financijsku konsolidaciju u FBiH najbitnija dosljedna provedba Zakona o proračunima u FBiH. Niti jedan novi propis ne može biti donesen ako se, prije toga, ne sagledaju njegove moguće implikacije po proračun, čime je uvedena financijska disciplina na svim razinama vlasti u FBiH.

Za ispunjenje obveza iz stand by aranžmana, kazao je federalni ministar pravde Feliks Vidović, bitno je bilo i donošenje Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, a uskoro će se pred Vladom naći prijedlozi provedbenih akata iz ove oblasti.

Uz zadovoljstvo napretkom koji je Federacija BiH ostvarila nakon posljednje posjete izaslanstva MMF-a u petom mjesecu ove godine, Costas Christou je istakao da je Vlada FBiH pokazala mjere suzdržanosti i ukazao na preostale obaveze koje valja ispuniti u narednom periodu. U tom kontekstu je zatražio ubrzanje reforme u braniteljsko-invalidskoj oblasti, posebno u provedbi revizije korisnika prava koja još nije dala prave učinke.

Naročito značajnim Christou je ocijenio posao na usvajanju Strategije reforme mirovinskog sustava, kao i pripremu i razradu koraka na njenoj provedbi u život.

Zaključujući raspravu, premijer FBiH Mustafa Mujezinović je ocijenio realnim da preostale obveze koje stoje pred Federacijiom BiH, budu ispunjene u okvirima planirane dinamike. Za proračun 2011. kazao je kako mora biti samoodrživ, a ovisit će od toga kako će FBiH ispuniti obveze proistekle iz stand by aranžmana.

POMOĆ NARODU PAKISTANA

Duboko suosjećajući s patnjama naroda Pakistana uzrokovanim katastrofalnim poplavama, Vlada FBiH je danas odlučila uputiti finansijsku pomoć.

Riječ je o iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka, a pomoć će bti upućena posredstvom Crvenog križa FBiH.

KREDITNO ZADUŽENJE ŽELJEZNICA FBiH

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o izdavanju garancije Federacije BiH u korist Unicredit bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina za kreditno zaduženje Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo na iznos od 40.350.050 eura. Naime, na prijedlog uprave društva Nadzorni odbor JP Željeznice FBiH donio je odluku o kreditnom zaduženju na koju je Vlada FBiH dala saglasnost na prošloj sjednici. Ovaj kredit je namijenjen refinansiranju obaveza po kratkoročnim kreditima kod komercijalnih banaka, izmirenju zaostalih naknada prema zaposlenicima i zakonskih obaveza koje proističu iz radnih odnosa, finansiranju obaveza prema dobavljačima i završene i ugovorene investicijske projekte i finansiranju dospjelih i tekućih obaveza prema ostalim dobavljačima.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i rukovodstvo Željeznica Federacije da je mjesečno izvještavaju o utrošku kreditnih sredstava.

Inače, o davanju garancija za kreditno zaduženje treba se izjasniti i Parlament FBiH.

GARANCIJE ZA KREDIT MEĐUNARODNOM AERODROMU SARAJEVO

Vlada FBiH dala je danas Odlukom garanciju za kreditno zaduženje JP Međunarodni aerodrom Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj i prihvatila dokumente neophodne za realizaciju ovog kredita, odnosno nacrte tri ugovora koje sklapa EBRD u prvom slučaju o zajmu sa Međunarodnim aerodromom, o garanciji za zajam sa BiH i o podršci zajmu sa FBiH.

Kao razlog za kreditno zaduženje, koje iznosi 25 miliona eura navodi se zadovoljenje potrebe rasta obima zračnog prometa u narednih 15 godina, što podrazumijeva proširenje Terminalne zgrade kako bi se pospješio protok putnika, izgradnju nove rulnice kako bi se ubrzao pristup poletno-sletnoj stazi, kao i proširenje stajanke kojom bi se povećao kapacitet parkinga za avione. O utrošku ovog kredita Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i menadžment preduzeća dužni su mjesečno informisati Vladu, a kreditno zaduženje treba prethodno da odobri Federalni parlament.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI

Cilj Nacrta zakona o stomatološkoj djelatnosti u FBiH, utvrđenog na današnjoj sjednici Federalne vlade, jeste da prvi put regulira ovu oblast zdravstva na teritoriju Federacije BiH. Tekst je sačinila radna skupina što ju je utemeljilo Federalno ministarstvo zdravstva nakon inicijative Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Komore liječnika-stomatologa FBiH, te Udruge stomatologa FBiH.

Nova zakonska rješenja omogućavaju suvremen i ravnopravan status stomatološke djelatnosti u sustavu zdravstva u FBiH. Na ovaj način se, ujedno, harmoniziraju prava i obveze stomatologa u cijeloj FBiH, te jasno postavljaju uvjeti za rad u javnom i privatnom sektoru.

Bitan cilj novog zakona je i očuvanje interesa profesije na visokoj razini, uz omogućavanje liječnicima da, kroz komoru na federalnoj razini, jedinstveno nastupaju prema međunarodnim tijelima koja unaprjeđuju i štite profesiju. Stomatološke komore će, također, biti utemeljene i na kantonalnim razinama.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FBiH

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH. Neophodnost izmjena i dopuna postojećeg zakona jeste u potrebi njegovog usklađivanja sa zakonima o zaštiti tajnih podataka i o zaštiti ličnih podataka.

Njegovo donošenje predloženo je po hitnom postupku iz razloga što u Federalnoj upravi policije nedostaje policijskih službenika sa višim činom od mlađeg inspektora i policajca, koji se ne mogu popuniti putem javnog konkursa iz građanstva. Predloženom izmjenom Zakona stoga je omogućeno Federalnoj upravi policije da na ova mjesta zapošljava službenike trenutno zaposlene u drugom policijskom organu u BiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI

Polazeći od prijedloga i sugestija iz parlamentarne rasprave o Nacrtu, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o sudskoj policiji.

Cilj je ovog novog zakona da se na potpuniji način nego do sada reguliše položaj, mjesto i uloga sudske policije u FBiH, kao i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je odgovoran za upravljanje sudskom policijom, te status i vršenje javnih ovlaštenja službenika sudske policije, naročito u svjetlu izvršene reforme krivičnog pravosuđa BiH.

Dosadašnji zakon o sudskoj policiji iz 1996. godine ne daje odgovore na mnoga pitanja koja se odnose na prava i obaveze sudske policije, posebno statusa sudskog policajca koji je izjadnačen sa statusom policijskog službenika, što je učinjeno novopredloženim zakonom.

UTVRĐENI PRIJEDLOZI ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA IZ KRIVIČNOG PRAVA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila prijedloge zakona: o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH i o dopunama Krivičnog zakona FBiH.

Razlog njihovog hitnog usvajanja jeste uvođenje kućnog zatvora s elektronskim nadzorom, kao mogućnosti izvršenja kazne zatvora u trajanju do jedne godine u Federaciji BiH, kao i elektronskog nadzora osoba koje se puštaju na uvjetni otpust i vanzavodske pogodnosti. U skladu s tim, dopunjen je Krivični i izmijenjen i dopunjen Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH.

Njihova provedba biće doprinos rješavanju problema nedostatka kapaciteta u zatvorima u Federaciji BiH, kao i nedostatka sigurnosnih i nadzornih mehanizama za osobe koje se puštaju na uslovni otpust ili na vanzavodske pogodnosti. Istovremeno, ovim se u sistem izvršenja krivičnih sankcija u Federaciji BiH uvode najviša dostignuća i tehnološka rješenja, uz naglasak na alternativne načine izvršenja kazne zatvora.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICAMA FBiH

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama FBiH, koji je nakon parlamentarne rasprave o Nacrtu, utvrđen na današnjoj sjednici Federalne vlade rezultat je potrebe usklađivanja postojećeg sa zakonima o privrednim društvima i o javnim preduzećima.

Predviđeno je da JP Željeznice FBiH nastavljaju rad kao JP Željeznice Federacije BiH društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, što predstavlja usklađivanje sa strukturom kapitala ovog društva.

Istovremeno, predloženi zakon predstavlja osnivački akt na osnovu kojeg će se društvo upisati u sudski registar kod nadležnog suda u Sarajevu.


UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU POBOLJŠANJA KVALITETA, SIGURNOSTI I O AKREDITACIJI U ZDRAVSTVU

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu koji je utvrđen na današnjoj sjednici Federalne vlade i upućen u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku rezultat je realiziranja zaključaka Parlamenta i Vlade FBiH o potrebi boljeg pozicioniranja i rješavanja pitanja finansiranja Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.

Ova izuzetno važna agencija, kao nadležno federalno tijelo za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu, svojim radom opravdala je osnovnu svrhu njenog formiranja, a potreba stalnog unapređivanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga osiguravaju joj stalne poslove i u narednom periodu. Za ove aktivnosti potrebno je u Budžetu FBiH za narednu godinu, jer zakon će se primjenjivati od 1.1.2011. godine, osigurati 250.000 KM.

Predloženim izmjenama i dopunama je smanjen broj članova Savjetodavnog vijeća i Upravng odbora Agencije, produžen njihov mandat s tri na četiri godine i precizirani uvjeti koje mora ispunjavati direktor Agencije.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBRTU

Vlada FBiH utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, čime se zakonska rješenja u ovoj oblasti usuglašavaju s onima u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi FBiH, u dijelu koji se odnosi na naplatu obvezne članarine u obrtničkim komorama.

U Nacrt je, također, ugrađena i odredba koja se odnosi na prestanak obavljanja obrta ili srodne djelatnosti po sili zakona, a iz teksta je izbačen članak u kojem se pominje Zakon o upravi u FBiH koji je stavljen van snage nakon stupanja na snagu Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH.

ODLUKE SUKLADNE ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU

Vlada FBiH danas je donijela pet odluka koje predstavljaju provedbene akte Zakona o deviznom poslovanju.

Odlukama se bliže uređuju uvjeti za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu, način plaćanja, naplate i prijenosa u devizama i inozemnoj gotovini, uvjeti pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u inozemnoj gotovini i gotovini u konvertibilnim markama, iznošenje inozemne gotovine i čekova, te uvjeti i način obavljanja mjenjačkih poslova.

PRIHVAĆEN OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FBiH ZA 2009. GODINU

Najvažnije karakteristike ovog obračuna odnose se na registraciju 1.980.034 osigurana lica u prošloj godini, od čega su 1.157.909 osiguranici ili 58,48 posto, a članovi porodice osiguranika 822.125 ili 41,52 posto. Ukupan broj osiguranih lica u 2009. godini povećan je za 1,3 posto u odnosu na 2008.godinu, s tim što je struktura osiguranih lica prema kategorijama osiguranja izmijenjena u različitim omjerima u odnosu na 2008 . godinu.

Ukupno ostvarena sredstva u zdravstvu u Federaciji BiH u 2009. godini iznose 1.409.606.655 KM i obuhvataju prihode iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, prihode izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja i sredstva rezervi. Sveukupna potrošnja u zdravstvu u Federaciji BiH u 2009. godini iznosila je 1.531.239.787 KM što je za 5,6 posto više u odnosu na 2008. godinu. U ukupnoj potrošnji za zdravstvenu zaštitu najveće je učešće na potrošnju u zdravstvenim ustanovama od 92,3 posto, a 7,7 posto na potrošnju za liječenje u inostranstvu i druga prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Ukupan broj zaposlenih u zdravstvu u 2009. godini je 28.115 radnika, od toga je 20.114 zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika . Troškovi bruto plaća i naknada u zdravstvenim ustanovama u 2009. godini iznosili su 617.326.651 KM i bilježe rast od pet posto u odnosu na 2008. godinu. Izdaci za kapitalna ulaganja iznosili su 117.852.964 KM i manji su za 10,6 posto u odnosu na 2008. godinu. Sektor zdravstva i dalje bilježi negativne efekte po osnovu PDV-a koji u 2009. godini iznosi 92.134.820 KM i veći je za 18,8 posto u odnosu na 2008. godinu.

Konstatovano je da su prisutne značajne razlike po kantonima, kako u pogledu provođenja zdravstvene zaštite, tako i u iskazanim rezultatima u poslovanju zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova.

Ovaj obračun Vlada FBiH će uputiti Parlamentu FBiH radi razmatranja i usvajanja.

OPREMA ZA ČETIRI MEDICINSKA CENTRA

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada FBiH donijela je danas četiri odluke o davanju medicinske opreme u vlasništvo medicinskih ustanova, a koja je nabavljena realizacijom kredita Fonda za ekonomsku razvojnu saradnju (EDCF) Republike Koreje namijenjenog Projektu modernizacije bolnica u Bosni i Hercegovini.

Tako je Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu data oprema vrijedna 5.102.000 konvertibilnih maraka, dok vrijednost opreme za Opću bolnicu "Prim. dr. Abdulah Nakaš" - Sarajevo iznosi 604.000.

U vlasništvo Regionalnog medicinskog centra "Dr. Safet Mujić" - Mostar prešla je oprema vrijedna 1.138.000 KM, dok će Klinička bolnica - Mostar dobiti opremu vrijednu 5.104.000 KM.

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2010. GODINE

Prvo ovogodišnje polugođe je federalni proračun okončao s 823,9 milijuna konvertibilnih maraka prihoda, primitaka i financiranja, što je 7,2 posto manje nego u istom razdoblju 2009. godine, kaže se u danas prezentiranom Izviješću o izvršenju federalnog proračuna za razdoblje siječanj/lipanj.

Od ukupnog iznosa, na porezne i neporezne prihode odpada 631,5 milijuna KM, čime su oni, u odnosu na lansko rezadoblje, povećani za 6,5 posto. Prihodi ostvareni kroz financiranje iznose 192,4 milijuna KM.

Unutar poreznih prihoda od 570,2 milijuna KM, najveću stavku čine prihodi od neizravnih poreza s 511,4 milijuna KM.

S druge strane, neporezni prihodi od 61,3 milijuna KM bilježe smanjenje i u odnosu na proteklu godinu i u odnosu na ovogodišnji planirani proračun.

Kroz tekuće transfere je iz federalnog proračuna u prvom polugođu 2010. godine realizirano 482,7 milijuna KM, što predstavlja 62,8 posto ukupnih proračunskih rashoda i izdataka u ovom razdoblju. Među transferima su najveći oni za invalidnine (163,5 milijuna KM), za neratne invalidnine (62,4 milijuna KM), za mirovinsko-invalidski fond (47,4 milijuna KM), za priznanje posebnog staža iz članka 94. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (32,5 milijuna KM), za poticaje rudarstvu i industriji (29,5 milijuna KM), te za prava na temelju Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (20,9 milijuna KM).

POLUGODIŠNJE OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

U prvih šest ovogodišnjih mjeseci, u Federaciji BiH je na temelju poreza, pristojbi, posebnih naknada i ostalog, ostvareno 2,901 milijarda konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je tri posto više nego u prvom polugođu 2009. godine.

Ostvareni ukupni prihodi namijenjeni funkcioniranju općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna iznose 1,609 milijardi KM, što je povećanje od jedan posto u odnosu na proteklu godinu. Pri tome je federalni proračun ostvario 11,5 milijuna KM manje, kantonalni 21,8 milijuna KM više, a općinski 4,8 milijuna KM više. Ostali korisnici iskazuju pad od šest posto, odnosno od 3,7 milijuna KM.

Prihodi ostvareni na temelju doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti veći su za 75,1 milijun KM, odnosno ukupno šestomjesečno ostvarenje iznosi 1.233,4 milijuna KM.

O STANJU PREHRAMBENE INDUSTRIJE U FBiH

U danas usvojenoj Informaciji o stanju prehrambene industrije u FBiH, navodi se da je proizvodnja u nekim granama daleko veća od iskazane u iscrpnom materijalu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i industrije, jer, kako se ističe, proizvođači ne dostavljaju podatke o proizvodnji koju su uistinu ostvarili. Procjena je da je stvarna proizvodnja proizvoda od mlijeka, brašna, bezalkoholnih pića, voćnih sokova, mineralnih voda, prerađevina od mesa, vina i drugih, veća od objavljene.

Nedostatak pouzdanih podataka negativno se odražava na sva planiranja, prognoze i druge mjere koje bi trebalo poduzimati u cilju stvaranja što boljeg ambijenta za proizvodnju. Kako se navodi u Informaciji, udio Federacije BiH u ukupnom uvozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u BiH u 2009.godini iznosio je 63 posto.

Naime, pored niskog iskorištenja domaćih kapaciteta, godinama je prisutan veoma veliki uvoz svih vrsta prehrambenih proizvoda, što ima negativan učinak na domaću proizvodnju. Bosna i Hercegovina danas ima praktično potpuno liberalan uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

S druge strane, postoji trajan problem izvoza agroindustrijskih proizvoda, jer nema izgrađen sistem referentnih laboratorija i certifikacijskih kuća koje su priznate i ovlaštene za ocjenu validnosti i usklađenosti agroindustrijskog sektora sa zahtjevima inostranog tržišta.

U Informaciji se dalje navodi da je udio FBiH u izvozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz agrokompleksa BiH u 2009. godini iznosio 49 posto. Kako bi u idućem razdoblju očuvala i unaprijedila svoje resurse, prehrambena industrija FBiH mora voditi aktivnosti u procesu restrukturiranja, što podrazumijeva povećanje konkurentnosti prehrambenih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu, porast izvoza, modernizaciju tehnoloških postupaka i smanjenje proizvodnih troškova, specijalizaciju i povećanje stepena iskorištenja kapaciteta, poticanje investicija u prerađivacke kapacitete i distribucijske kanale, kao i efikasniji inspekcijski nadzor nad kvalitetom i zdravstvenom ispravnosti hrane.

POMOĆ NAMJENSKOJ INDUSTRIJI

Vlada FBiH danas je zaključkom obvezala Federalni zavod za zapošljavanje da izdvoji sredstva u iznosu od 243.600 konvertibilnih maraka na ime jednokratne financijske pomoći za tri gospodarska društva iz oblasti namjenske industrije.

Riječ je o "Igmanu " d.d. Konjic kojem će biti izdvojeno 100.200 KM (334 radnika po 300 KM), "Binasu" d.d. Bugojno - 75.000 KM (250 radnika po 300 KM), te "Pretisu" d.d. Vogošća - 68.400 KM (228 radnika po 300 KM).

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je donijela danas dvije odluke koje se odnose na Fondaciju za održivi razvoj OdRaz. Prvom odlukom je usvojen Program utroška sredstava budžetskog transfera za sufinansiranje ove fondacije u iznosu od 6.739.000 KM koji se usmjerava na 65 projekata.

Sa ovog transfera Vlada FBiH je drugom danas donesenom odlukom odobrila četiri miliona KM za finansiranje projekta "Podrška razvoju lokalnih zajednica-PRLZ".

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP Ceste D.D: Mostar da se za direktora imenuje Jozo Krivić.

Data je saglasnost i na Odluku Nadzornog odbora BH TELECOM d.d. Sarajevo da se za generalnog direktora ove kompanije imenuje Nedžad Rešidbegović.

Danas su donijeti i akti neophodni za pokretanje procedure javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za državnu službu FBiH i to Odluka o raspisivanju javnog konkursa i Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje na ovu poziciju.

Vlada FBiH je danas donijela Rješenje kojim je imenovala Radnu grupu za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u FBiH". U grupu su imenovani Stipe Buljan (predsjednik), Marinko Bošnjak, Muris Hafizović, Sanin Pačariz, Zada Gabela, Muhamed Ahmić, Ivica Cvjetković, Jasmina Hercegovac, Ante Mišković, Ramiz Leto, Ivica Udovičić, Emina Selman, Hamdija Kulović i Muhamed Hadžić (članovi).

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.30 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE