155. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.08.2010.
Dnevni red

Dnevni red 155. sjednice Vlade FBiH, 26.8.2010. godine u Sarajevu:

 1. Informacija o provedbi stand by aranžmana sa MMF-om, Svjetskom bankom i Evropskom komisijom;
 2. Verifikacija Zapisnika 154. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Informacija o implementaciji Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka;
 4. Prednacrt zakona o stomatološkoj djelatnosti;
 5. Nacrt zakona o dopuni Zakona o privrednim društvima;
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Nacrt zakona o sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine;
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 9. Nacrt zakona o izmjeni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine;
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine;
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu;
 12. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima;
 13. Informacija o kreditnom zaduženju JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo kod Unicredit bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina:

a) Prijedlog odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist Unicredit bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina za kreditno zaduženje JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo;
b) Nacrt ugovora o sindiciranom dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom između JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo i Unicredit bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina;
c) Nacrt posebnog ugovora o garanciji za kreditno zaduženje JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo kod Unicredit bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina između Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa Federalno ministarstvo finansija i JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo;

 1. Informacija o zajmu Međunarodnog aerodroma Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj:

a) Prijedlog odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj;
b) Nacrt ugovora o zajmu između Međunarodnog aerodroma Sarajevo i Evropske banke za obnovu i razvoj;
c) Nacrt ugovora o garanciji za zajam Međunarodnog aerodroma Sarajevo između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
d) Nacrt ugovora o podršci zajma između Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
e) Nacrt posebnog ugovora o garanciji za zajam JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. kod Evropske banke za obnovu i razvoj između Federalnog ministarstva finansija i JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o.;

 1. Prijedlog odluke o uslovima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inostranstvu;
 2. Prijedlog odluke o plaćanju, naplati i prijenosu u devizama i stranoj gotovini;
 3. Prijedlog odluke o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u konvertibilnim markama;
 4. Prijedlog odluke o iznošenju strane gotovine i čekova;
 5. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova;
 6. Prijedlog odluke o načinu i uslovima preuzimanja zaposlenika iz vanbudžetskih fondova u Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog odluke o rasporedu dijela sredstava “Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
 8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
 9. Prijedlog zaključka o odobravanju izdvajanja sredstava privrednim društvima namjenske industrije: „Igman" d.d. Konjic, “Pretis”, d.d. Vogošća i „Binas " d.d. Bugojno;
 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Ceste d.d. Mostar o imenovanju direktora JP Ceste d.d. Mostar;
 11. Prijedlog odluke o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Bošnjačkom planinarskom društvu „Goražde Maglić“ za prenos odnosno upis prava vlasništva na nekretninama označenim kao k.č. 2342/2, 2342/3, 2341/4 i 2342/5 KO Kreča, Općina Goražde;
 13. Informacija o realizaciji kredita Fonda za ekonomsku razvojnu saradnju (EDCF) Republike Koreje za Projekat modernizacije bolnica u Bosni i Hercegovini, s Prijedlozima odluka o davanju medicinske opreme u vlasništvo zdravstvenim ustanovama i Prijedlogom zaključaka;

a) Prijedlog odluke o davanju medicinske opreme u vlasništvo Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu;
b) Prijedlog odluke o davanju medicinske opreme u vlasništvo Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ - Sarajevo;
c) Prijedlog odluke o davanju medicinske opreme u vlasništvo Regionalnom medicinskom centru „Dr. Safet Mujić“ Mostar;
d) Prijedlog odluke o davanju medicinske opreme u vlasništvo Kliničkoj bolnici Mostar;

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo o prodaji dionica društva „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo koje su u vlasništvu Agencije;
 2. Prijedlozi odluka i Prijedlog rješenja:

a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine;
b) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine;
c) Prijedlog rješenja (o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine);

 1. Prigovor Osmana Slipičevića na Rješenje o imenovanju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom odluke;
 2. Očitovanja resornih ministarstava na Konačni izvještaji o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu po Zaključku sa 153. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za prvo polugodište 2010. godine;
 4. Informacija o stanju Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;
 5. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima s Tabelarnim pregledom za period januar - juni 2010. godine;
 6. Informacija o stanju prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2009. godini sa Pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u/iz Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlogom zaključka;
 7. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi H.P. „GIK 1. MAJ“ u stečaju, Bačka Topola;
 8. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana za realiziranje projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“;
 9. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji po Zahtjevu broj: 03/05-31-936/2010-ES od 11.08.2010. godine;
 10. Prijedlog zaključaka u vezi sa Nacrtom izvještaja o nalazima činjeničnog stanja Energopetrol d.d. Sarajevo revizorske kuće Deloitte d.o.o. Sarajevo;
 11. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Lončarević Omera za zaključenje vansudske nagodbe i dodjelu u zakup poslovnog prostora u ul. M. Tita br. 1 u Sarajevu;
 12. Prijedlog imenovanja člana Mješovitog komiteta za trgovinsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Kuvajta;
 13. Prijedlog za imenovanje člana Mješovite komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Narodne Republike;
 14. Godišnji izvještaj o radu Fondacije za održivi razvoj - OdRaz za 2009. godinu, s Prijedlogom zaključka:

41.1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za sufinansiranje Fondacije za održivi razvoj - OdRaz" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2010. godinu;
41.2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2010. godinu za finansiranje Projekta "Podrška razvoju lokalnih zajednica" - Transfer za sufinansiranje Fondacije za održivi razvoj - OdRaz" - E.K. 614100;

 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE