154. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.08.2010.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA FBiH

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima.

Među oblasti u kojima se može propisati veća novčana kazna, pored poreza i carina, predloženim izmjenama uvrštene su i finansije, jer je ocijenjeno da se i ovdje radi o prekršajima sa većom društvenom opasnošću.

Postojeći zakon je dopunjen i odredbom da se zastarjelost prekida procesnim radnjama suda usmjerenim na vođenje postupka i izvršenjem zaštitne mjere, čime je popunjena dosadašnja pravna praznina.

Predloženo je proširivanje posljedica upisa kazne u registar novčanih kazni i na registraciju pravne osobe, što do sada nije bio slučaj.

O KONTROLI KORIŠTENJA PRAVA IZ
OBLASTI BRANITELJSKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Na današnjoj sjednici Federalna vlada je razmatrala i prihvatila Izviješće o provedbi kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, u kojem se navodi kako je tijekom srpnja od formiranih 15 radilo 14 timova.

Revizorski timovi su izvršili pregled 997 predmeta, ali se tokom rada pojavio veliki broj predmeta kod kojih je kontrolu zakonitosti bilo nemoguće izvršiti u općini u kojoj je korisnik ostvario prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, jer je uvjerenje o pripadnosti OS BiH i o okolnostima stradanja izdato u drugoj općini.

Kako je danas obrazloženo, puni učinci kontrole se mogu očekivati u trećoj fazi projekta, odnosno kada se okončaju sve analize.

SAGLASNOST NA UGOVOR O PRIJENOSU
VLASNIŠTVA NA IMOVINI ENERGOPETROLA D.D.

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom je dala saglasnost na Ugovor o prijenosu prava vlasništva na imovini-nekretninama Energopetrol d.d. koja nije predmet privatizacije preduzeća u korist Federacije BiH uz naknadu.

Ovo se odnosi na Terminale tečnih goriva sa pratećim objektima u Živinicama.

Za potpisivanje ugovora, ispred Vlade FBiH ovlašten je premijer FBiH Mustafa Mujezinović.

O STANJU U "KRIVAJI"

Vlada Federacije BiH danas je podržala sve aktivnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH vezano za Ugovor o zajedničkom ulaganju između IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovici i "Ferimpex" d.o.o. Zavidovići s ciljem osnivanja novog privrednog društva. Zatražila je od predstavnika "Ferimpexa" i ,,Krivaje " da odmah, bez odlaganja, podnesu zahtjev za registraciju društva, a Vlada će iznaći način i mogućnosti da otkloni sve eventualne smetnje u ovom procesu.

Federalno ministarstvo finansija danas je zaduženo da sagleda mogućnosti za davanje saglasnosti za raspolaganje obveznicama Federacije BiH čija je emisija izvršena na ime IP ,,Krivaja" d.o.o. Zavidovići, na način da se dio ovih sredstava može utrošiti za izmirenje obaveza prema uposlenicima čija su potraživanja utvrđena pravosnažnim sudskim odlukama.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno pravobranilaštvo će preduzeti sve potrebne radnje kako bi se do 1.12.2010 . godine produžio rok do kojeg su, u skladu sa Sporazumom o načinu izmirenja dugovanja IP ,,Krivaja" d.o.o. Zavidovići zaključenog 15.6.2010. godine u Sarajevu, na računu Općinskog suda u Zavidovićima deponovana sredstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je zadužila Agenciju za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pokrenu aktivnosti na izradi Anexa Ugovora o zajedničkom ulaganju.

Od upravljačkih struktura Vlada traži da što prije stvore uslove za nastavak proizvodnje.

O KREDITNIM OBVEZAMA ŽELJEZARE ZENICA

Vlada FBiH donijela je dvije odluke koje se odnose na kreditne obveze Željezare Zenica.

U prvom slučaju riječ je o Odluci o prihvatanju uvjeta dugoročnog kredita kod BOR banke d.d. Sarajevo od 5.122.990,58 konvertibilnih maraka. Ova sredstva namijenjena su izmirenju postojećih kreditnih zaduženja Željezare na temelju komisionih sredstava japanskog granta.

Drugom odlukom data je suglasnost na korištenje sredstava Protuvrijednosnog fonda za izmirenje kreditnih obveza Željezare Zenica.

OBUSTAVA IZVRŠAVANJA POJEDINIH BUDŽETSKIH RASHODA I IZDATAKA

Vlada Federacije BiH je danas donijela Odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Federacije BiH 2010. godine kojom se, u cilju uspostavljanja likvidnosti i ravnoteže Budžeta, obustavlja izvršavanje rashoda i izdataka na 18 budžetskih pozicija. Cilj ove odluke je uravnoteženje Budžeta za 2010. godinu u visini mogućeg smanjenja ovogodišnjeg izvršenja primitaka od 154,6 miliona KM, odnosno 17,7 posto, a njeno trajanje je ograničeno na 45 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Razlog za njeno donošenje je neizvršenje četiri strukturalne odrednice iz Stand by aranžmana, što za posljedicu ima smanjenje izvora finansiranja viška rashoda nad prihodima planiranih Stand by aranžmanom.

Mjerama privremenog obustavljanja izvršenja Budžeta, Vlada FBiH nalaže da se zaustavi preuzimanje obaveza i/ili produženje rokova plaćanja, kao i zabrani preraspodjela budžetskih sredstava radi preuzimanja obaveza.

O sadržaju ove odluke Vlada FBiH je obavezna obavijestiti Parlament FBiH.

VLADA PREUZIMA DUG PZ "DUBRAVE" ČAPLJINA

Vlada FBiH donijela je danas dvije odluke: o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o preuzimanju duga PZ "Dubrave" Čapljina i o davanju saglasnosti na Prijedlog aneksa ovog sporazuma. Njima se reguliše izmirenje obaveze u visini od 150.000 KM preostalih sredstava po osnovu kredita kojim je omogućena nabavka poljoprivredne mehanizacije za preko 545 porodica bošnjačke i srpske nacionalnosti na prostoru Dubravske visoravni, a čije je sukcesivno izmirivanje na sebe preuzela Federalna Vlada.

Pošto Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH nije obezbijedila ova sredstva, kako je planirano Olukom o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o preuzimanju duga PZ "Durave" Čapljina, bile su neophodne danas donesene izmjene ove odluke, kao i aneks sporazuma.

ZAVOD ZA KONTROLU LIJEKOVA FBiH BRISAN IZ SUDSKOG REGISTRA

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Izvještaj o brisanju Zavoda za kontrolu lijekova FBiH iz sudskog registra, čime je završen postupak likvidacije ovog zavoda. Zavod nastavlja rad kao dio Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH koja obavlja poslove kontrole lijekova na nivou Bosne i Hercegovine.

Vlada je istovremeno donijela Odluku prema kojoj će se oprema Zavoda za kontrolu lijekova FBiH a koja je data na korištenje Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH knjižiti u poslovnim knjigama Federalnog ministarstva zdravstva.

SAGLASNOST ZA IZGRADNJU SPORTSKO-REKREATIVNOG OBJEKTA U SREBRENIKU

Vlada FBiH je danas, kao zastupnik po osnovu vlasništva nad državnim šumskim zemljištem, donijela Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o određivanju naknade za eksproprisano državno šumsko zemljište u Donjoj Jasenici, općina Srebrenik. Za ovaj lokalitet je Općinsko vijeće Srebrenika donijelo Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta sportsko-rekreativnog turizma.

Odlukom je utvrđeno da Općina Srebrenik uplati tržišnu naknadu za ovu eksproprisanu nekretninu u iznosu od 24.160 KM u korist Budžeta Federacije BiH najkasnije do 31.12.2010. godine, a u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na predmetnom zemljištu.

STVARANJE UVJETA ZA JEDINSTVEN INFORMACIJSKI SUSTAV

Vlada FBiH donijela je Odluku o prijenosu cjelokupnog udjela Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskom društvu Elektronski računarski centar zdravstva i mirovinskog osiguranja d.o.o. Sarajevo na Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar.

Prijenos udjela ima za cilj stvaranje uvjeta za uspostavu jedinstvenog informacijskog sustava u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, što podrazumjeva i dodatna ulaganja za nabavku opreme i kadrovsko jačanje ERC ZIPO d. o.o. Sarajevo.

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA REGISTRACIJE ZEMLJIŠTA U FBiH

Provedba ovog projekta, počela je 11.aprila 2007.godine, a finansira se sredstvima kredita Asocijacije za međunarodni razvoj, budžetskim sredstvima entiteta i donatorskim sredstvima kroz tehničku pomoć Projektu.

Kada je riječ o uknjižbi, prvoj od dvije komponente od kojih se sastoji ovaj projekat, nastavljene su aktivnosti sistemske digitalizacije podataka iz zemljišnih knjiga, unapređenja organizacije rada i poboljšanja uslova rada u zemljišnoknjižnim uredima. U proteklom kvartalu je na nivou Federacije BiH ukupno zaprimljeno 17.857 zahtjeva za upis, a riješeno je ukupno 21.187 predmeta čime se nastavlja pozitivan trend smanjenja ukupnog broja neriješenih predmeta u ZK uredima u FBiH.

Kada je riječ o drugoj komponenti- digitalizaciji, planirano je da se svi zemljišnoknjižni podaci u FBiH digitalizuju do kraja ove kalendarske godine čime će se ostvariti definisani cilj od 990.000 zemljišnoknjižnih uložaka u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi FBiH.

Kao ključne zadatke u budućnosti, Izvještaj navodi nastavak aktivnosti na čišćenju baza podataka zemljišne knjige u cilju unapređenja kvaliteta i pouzdanosti statističkih pokazatelja, te prikupljanje podataka, obrada i izvještavanje o prihodima generisanim od strane zemljišnoknjižnih ureda i ukupnim troškovima kako bi se izvršila analiza procenta u kojem zemljišnoknjižni uredi rade na osnovu potpunog povrata troškova.

O UTROŠKU SREDSTAVA ZA PREVENCIJU ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o realizaciji Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava,Prevencija zloupotrebe opojnih droga i programske aktivnosti za bolji tretman porodice i mladih".

Kako se navodi u Informaciji, sredstva u iznosu od 100.000 KM, odobrena Budžetom Federacije BiH za 2009. godinu su namjenski utrošena i postignut je značajan doprinos u edukaciji zloupotrebe opojnih droga, kao i resocijalizaciji i rehabilitaciji ovisnika. Navedenim programima tretirano je 1.279 adolescenata i ovisnika, a posebni programi su posvećeni djeci sa posebnim potrebama i nezbrinutoj djeci.

PRIPREMITI ODLUKU O JEDNOKRATNOJ POMOĆI

Za sljedeću sjednicu Vlade FBiH nadležna federalna ministarstva (financija, energije, rudarstva i industrije, te rada i socijalne politike) trebaju pripremiti Prijedlog odluke o jednokratnoj financijskoj pomoći za tri poduzeća iz oblasti namjenske industrije, zaključeno je nakon današnje rasprave o stanju u ovoj oblasti.

Riječ je o "Igmanu" d.d. Konjic, "Pretisu" d.d. Vogošća i "Binasu" d.d. Bugojno.

PODRŠKA USPOSTAVI FONDA ZA PROVOĐENJE
STRATEGIJE ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE U BiH

Uvažavajući mišljenje Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH je podržala Nacrt memoranduma o razumijevanju za uspostavljenje Fonda za provođenje Strategije za reformu sektora pravde u BiH. Ovaj dokumenat treba da potpišu Vijeće ministara BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, entitetske vlade, Vlada Brčko distrikta BiH, Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), Vlada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Španska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (AECID), a cilj mu je sprovođenje strateških programa iz Strategije za reformu sektora pravde u BiH pružanjem finansijske i tehničke pomoći putem uspostave Fonda za sprovođenje ove Strategije.

Memorandum predstavlja koordinacioni okvir za konsultacije između potpisnika u smislu zajedničkog pregleda rezultata rada, donošenja odluka, zajedničkih procedura za isplatu, kao i praćenje i izvještavanje, reviziju i finansijsko upravljanje.

KOMENTAR NA REVIZORSKO IZVIJEŠĆE O "ENERGOPETROLU"

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije za današnju sjednicu Vlade FBiH dostavilo je komentar na Nacrt izviješća o nalazima činjeničnog stanja "Energopetrol" d.d. Sarajevo, što ga je sačinila revizorska kuća "Deloitte" d.o.o. Sarajevo.

U komenatru se navode brojne primjedbe na Nacrt izviješća, a među njima je i ona koja se odnosi na obvezu revizorke kuće da sačini izviješće s nalazom i mišljenjem, uključujući i ocjenu učinaka izvršenja, odnosno neizvršenja ugovornih obveza po strukturi, a na temelju revizije s pravnog, financijskog i računovodstvenog aspekta. Prema stajalištu Federalnog ministarstva, to nije učinjeno.

Među prijedbama je i ona koja se odnosi na to što u Nacrtu izviješća nisu navedeni razlozi za smanjenje broja uposlenika "Energopetrola". Naime, 1.1.2005. godine u kompaniji je bilo 1.059, a 28.3.2010. godine 797 uposlenih, za što nije dato obrazloženje.

AKCIJSKI PLAN UPOŠLJAVANJA U FBiH ZA RAZDOBLJE 2010.-2013.

Akcijski plan upošljavanja u FBiH za razdoblje 2010.-2013. godina, razmatran i usvojen na današnjoj sjednici Vlade FBiH, ima za cilj smanjenje stope dugoročno neuposlenih i drugih teško upošljiviih kategorija. Ovo treba ostvariti provedbom institucionalnih mjera, uspostavom mehanizama koordinacije između institucija i interesnih skupina, poboljšanjem u obrazovnom sustavu i uspostavom sustava cijeloživotnog učenja, te mjerama usmjerenim na cijelu populaciju neuposlenih i njezine specifične podskupine.

Kao jedna od ciljnih skupina su neuposlene žene, a cilj je da se stopa njihove uposlenosti povećava za 1,5 posto godišnje. Druga ciljna skupina su mladi, a cilj je povećanje stope njihove uposlenosti za dva posto godišnje. Također, treba osigurati upošljavanje hendikepiranih osoba, pripadnika romske populacije i dugoročno neuposlenih.

SAGLASNOST FEDERALNOM MUP-u

Vlada FBiH je danas razmatrala Informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koja se odnosi na obavljanje poslova izdavačke djelatnosti iz nadležnosti ovog ministarstva. Stručno usavršavanje i osposobljavanje, kao i školovanje kandidata za službu u policiji koji su u nadležnosti ovog ministarstva, zbog svoje specifičnosti, zahtijevaju uvođenje dodatne stručne literature i drugih stručnih publikacija koje trenutno nedostaju a ne mogu se nabaviti na tržištu.

Stoga je Vlada danas donijela Odluku o davanju saglasnosti FMUP-u za izdavanje udžbenika za potrebe Policijske akademije i druge stručne literature iz oblasti unutrašnjih poslova i poslova policije u FMUP-u.

BLIŽI KRITERIJI ZA IMENOVANJA UPRAVNIH ODBORA

Vlada FBiH donijela je Odluku o bližim kriterijima za imenovanja u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili više kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno.

Ovlaštenje Vlade za donošenje ovakve odluke propisano je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti kojim se uređuje sastav i broj upravnih odbora zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije, odnosno jednog ili više kantona i Federacije zajedno. Donošenje Odluke bilo je neophodno i zbog pokretanja procedure izbora u upravne odbore ovih zdravstvenih ustanova, koji sada imaju privremeno imenovane upravne odbore.

SAGLASNOST NA PRODUŽENJE BORAVKA U MIROVNOJ MISIJI UN-a

Danas je donijeta Odluka kojom je Vlada FBiH dala saglasnost da se pripadnicima bh. kontingenta civilne policije iz Federacije BiH Dijani Manojlović i Muameru Šehiću produži boravak u Mirovnoj misiji UN-a u Sudanu.

Produženje se odnosi na period od 9.11.2010. do 9.5.2011. godine.

FINANSIJSKE ODLUKE

U skladu sa odredbama seta zakonskih propisa donesenih u martu ove godine, Vlada FBiH je danas donijela odluke o utvrđivanju visine koeficijenta i osnovice za određivanje mjesečnih novčanih primanja, odnosno mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica u 2010. godini. Prema ovim odlukama, koeficijent za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada ovim kategorijama iznosi 1 (jedan), a osnovica za određivanje mjesečnih novčanih dodataka 595,89 KM.

S dvije posebne, danas donesene, odluke Vlada FBiH je s budžetskog transfera "Ućešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica odobrila 65.688 KM, odnosno 233.853 KM za sufinansiranje Projekta razvoja i očuvanja šuma u II, odnosno III kvartalu. S istog budžetskog transfera odobreno je 54.000 KM za sufinansiranje Projekta "Podrške mrežama socijalne sigurnosti" u II kvartalu ove godine i 290.000 KM za sufinansiranje Programa "Rekonstrukcije Saborne crkve u Mostaru za 2010. odinu.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je donijela odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP "B&H Airlines"d.o.o. Sarajevo da se Nudžeim Rečica razriješi dužnosti generalnog direktora ove kompanije i da se za vršioca dužnosti na ovu poziciju, na period do 60 dana, imenuje Amir Jažić.

U Radno tijelo za izradu Dokumenta politike potpisivanja koncesijskih ugovora sa pravnim i fizičkim licima koji su u posjedu ili već koriste dobra za koje je Zakonom propisano da podliježu izdavanju koncesijskih dozvola Vlada FBiH je, umjesto Šerifa Koričića, imenovala Mirsada Hasanića.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.05 sati.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE