154. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.08.2010.
Dnevni red

Dnevni red 154. sjednice Vlade FBiH, 19.8.2010. u Sarajevu:

1. Verifikacija Zapisnika 153. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine;

3. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za juli 2010. godine;

4. Nacrt Ugovora o prijenosu prava vlasništva na imovini - nekretninama po osnovu diobe imovine Energopetrol d.d. koja nije predmet privatizacije Energopetrol d.d. u korist Federacije BiH uz naknadu;

5. Informacija vezana za stanje u privrednom društvu "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio rješenje kojim se revizija odbacuje, s Prijedlogom zaključaka;

6. Prijedlog zaključka o davanju jednokratne novčane pomoć privrednim društvima namjenske industrije;

7. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica u 2010. godini;

8. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica u 2010. godini;

9. Odgovor Ministarstva pravde u vezi sa Zahtjevom za tumačenje za postupanje u slučajevima apelacija usmjerenih protiv Bosne i Hercegovine;

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo o razrješenju sa funkcije generalnog direktora i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora J.P. "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo;

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o kreditnom zaduženju JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo;

12. Prijedlog odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;

13. Prijedlozi odluka o izdvajanju i rasporedu sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu;

14. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Radnog tijela za izradu Dokumenta politike potpisivanja koncesijskih ugovora sa pravnim i fizičkim licima koji su u posjedu ili već koriste dobra za koje je zakonom propisano da podliježu izdavanju koncesijskih dozvola;

15. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o prihvatanju uslova dugoročnog kredita Željezare Zenica kod BOR banke d.o.o. Sarajevo;
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korištenje sredstava Protuvrijednosnog fonda za izmirenje dospjelih kreditnih obaveza Željezare Zenica;

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za produženje misije pripadnicima bosanskohercegovačkog kontigenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Sudanu;

17. Prijedlog odluke o prijenosu cjelokupnog udjela Federacije BiH u privrednom društvu Elektronski računarski centar zdravstva i mirovinskog osiguranja d.o.o. Sarajevo na Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar;

18. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o preuzimanju duga PZ "Dubrave" Čapljina;
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog aneksa sporazuma o preuzimanju duga PZ "Dubrave" Čapljina;

19. Prijedlog odluke i izvještaj:
a) Prijedlog odluke o knjigovodstvenom vođenju opreme Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine date na korištenje Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine;
b) Izvještaj o brisanju Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine iz sudskog registra;

20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o određivanju naknade za eksproprisano državno šumsko zemljište označeno kao k.č. 626/69 KO Donja Jasenica, starog premjera, kojoj po novom premjeru odgovara k.p. 1154/4 KO Straža, općina Srebrenik;

21. Izvještaj o provedbi Projekta registracije zemljišta za drugo tromjesečje 2010. godine;

22. Izvještaj o realizaciji sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, ekonomskog koda 614300 "Prevencija zloupotrebe opojnih droga i programske aktivnosti za bolji tretman porodice i mladih" sa Prijedlogom zaključaka;

23. Prijedlog mišljenja na Nacrt memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za provođenje Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini;

24. Komentar na Nacrt izvještaja o nalazima činjeničnog stanja Energopetrol d.d. Sarajevo revizorske kuće Deloitte d.o.o. Sarajevo;

25. Poslovnik o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika – davanje saglasnosti;

26. Prijedlog akcionog plana zapošljavanja u Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2010.-2013. godina sa Aneksom;

27. Prijedlog stava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Preporuka Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine po žalbama gosp. Jonjić Zdravka, Kutleša Boška i Slišković Stanka i Marković Maria;

28. Informacija o obavljanju poslova izdavačke djelatnosti s Prijedlogom zaključaka;
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti o vršenju poslova izdavačke djelatnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova;

29. Informacija u vezi Odluke o realizaciji pravosnažne presude Općinskog suda I u Sarajevu i presude Kantonalnog suda u Sarajevu o nabavci stana za potrebe Federalne uprave civilne zaštite sa Prijedlogom zaključaka i zahtjev za utvrđivanje stava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

30. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji:
a) po Zahtjevu broj: 03/05-31-887/2010 od 26.07.2010. godine (1 prijedlog rješenja);
b) po Zahtjevu broj: 03/05-31-855/2010 od 19.07.2010. godine (11 prijedloga rješenja);

31. Prijedlog odluke o bližim kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili više kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno;

32. Informacija o zahtjevu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-23/10 sa Prijedlozima zaključaka.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE