153. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 10.08.2010.
Saopćenje o radu

RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Na današnjoj sjednici u Mostaru Vlada FBiH razmatrala je Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Predložene izmjene i dopune, koje je pripremilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u konsultaciji sa Savezom općina i gradova FBiH, rezultat su usklađivanja sa Presudom Ustavnog suda FBiH od 15.12.2009. godine. Odnose se na odredbe o obavezi jedinica lokalne samouprave u pogledu obezbjeđivanja zamjenskih stanova jer je postojećim rješenjem, prema Presudi Ustavnog suda FBiH, povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu općina Stari grad Sarajevo i Novo Sarajevo.

Vlada je zaključila da, prije utvrđivanja Nacrta, u kojemu treba precizirati obaveze općina i Federacije BiH, treba sačiniti analizu broja stanova koji bi bili obuhvaćeni ovim obavezama radi tačne procjene neophodnih materijalnih potreba.

O POSLANIČKOJ INICIJATIVI DONOŠENJA ZAKONA
O OSNIVANJU PSIHIJATRIJSKE USTANOVE U FBiH

Polazeći od obrazloženja Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada FBiH danas nije prihvatila inicijativu koju je, posredstvom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, dostavio poslanik SDP-a Ramiz Zahirović  za donošenje Zakona o osnivanju JU Psihijatrijska ustanova zatvorenog tipa.

U obrazloženju je ponovljeno da je nastojanje Vlade FBiH da se osnuje ustanova za smještaj pacijenata koji su krivično djelo počinili u stanju neuračunljivosti (za koje je isključena krivična odgovornost) rezultiralo utvrđivanjem i slanjem u parlamentarnu proceduru Nacrta zakona o osnivanju socijalno-zdravstvene ustanove zatvorenog tipa “Misoča” u Ilijašu, koji, međutim, nije usvojen u Parlamentu FBiH.

Pored toga, zaključen je Sporazum o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom postupku i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja, kojim je Specijalna bolnica za forenzičku psihijatriju Sokolac određena kao zdravstvena ustanova za potrebe cijele Bosne i Hercegovine za zbrinjavanje ovakvih pacijenata, te da se početak rada ove ustanove očekuje krajem tekuće godine.

Vlada FBiH je zaključila da njena delegacija uskoro posjeti lokaciju ove ustanove na Sokocu.

IZRADA 28 PRAVILNIKA ZA OBLAST RUDARSTVA I GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

Vlada FBiH dala je danas suglasnost na Prijedlog rješenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o odobrenju Programa za izradu i donošenje Tehničkih propisa kojima se uređuje oblast rudarstva i geoloških istraživanja.

Kako je precizirano, od 2010. do 2012. godine treba sačiniti ukupno 28 pravilnika kojima se uređuje oblast rudarstva i geoloških istraživanja, a za taj posao kroz federalni proračun trebat će osigurati u tom razdoblju 337.834 konvertibilnih maraka.

Pravilnike će raditi stručna povjerenstva sačinjena od predstavnika Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalne uprave za inspekcijske poslove, rudarskih i geoloških gospodarskih društava, Rudarsko-geološkog fakulteta i Rudarskog instituta u Tuzli, Instituta za standardizaciju BiH, dviju elektroprivreda u FBiH, Federalnog zavoda za geologiju i drugih stručnjaka iz ove oblasti.

O STANJU U POLJOPRIVREDI U 2009. GODINI

Na današnjoj sjednici je Federalna vlada usvojila i Parlamentu FBiH proslijedila na razmatranje i prihvaćanje Izviješće Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u poljoprivredi u 2009. godini. Riječ je o trećem godišnjem tzv „Zelenom izviješću“, a cilj ovog dokumenta, na više od 100 stranica, jeste utvrđivanje stanja i identificiranje tendencija u oblasti poljoprivrede, uz davanje glavnih razvojnih pokazatelja.

O POSLOVANJU ŽELJEZNICA FBiH

Federalna vlade danas nije dala saglasnost na Odluku Skupštine JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju Izviješća o poslovanju u 2009. godini.

Nakon rasprave, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Upravu i menadžment Željeznica FBiH da joj što prije dostave konačan program sanacije ove kompanije, te plan i program mjera i rješenja koja je neophodno preduzeti u narednom periodu.

REALIZIRANJE PROJEKATA FINANCIRANIH INOZEMNIM SREDSTVIMA

Nakon što je danas usvojila Informaciju o implementaciji projekata financiranih inozemnim sredstvima u FBiH u 2009. godini, Vlada FBiH dala je nekoliko zaduženja federalnim ministarstvima i implementatorima projekata.

Prije svega, dužni su poduzeti sve nužne mjere i aktivnosti radi ubrzanja implementacije postojećih i novih razvojnih projekata.

Najkasnije 15 dana po isteku kvartala Federalnom ministarstvu financija trebaju dostavljati pokazatelje o svim projektima iz svojih nadležnosti s ciljem praćenja dinamike realizacije, ažuriranja baze podataka i pripreme informacija. U istom roku, pokazatelji o projektima trebaju biti dostavljeni i Federalnoj vladi.

Najkasnije deset dana po isteku kvartala, a radi planiranja i odobravanja proračunskih sredstava za sufinanciranje projekata, Federalnom ministarstvu financija trebaju biti dostavljana kvartalna izviješća o utrošku sredstava osiguranih za projekte.

Inače, kaže se u Informaciji, ukupna vrijednost projekata koji se financiraju inozemnim kreditima iznosi 4,222 milijarda konvertibilnih maraka, od čega je u 2009. godinu realizirano 220,75 milijuna KM. Najveći dio od 33,63 posto predstavljaju sredstva Međunarodnog monetarnog fonda, a slijede Evropska investicijska banka (22,23 posto) i Europska banka za obnovu i razvitak (18,89 posto). Protekle godine su iz inozemnih donacija realizirani projekti ukupne vrijednosti 27,35 milijuna KM, a najviše tih sredstava (14,8 milijuna KM) predstavljaju donacije nevladinih organizacija.

O PROJEKTIMA EU IZ OBLASTI OBRAZOVANJA I NAUKE ZA BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je danas Informaciju o projektima EU iz oblasti obrazovanja i nauke koji su otvoreni za Bosnu i Hercegovinu i uslovima za njihovo apliciranje, te je u tom kontekstu usvojila i određene preporuke.

Predloženo je formiranje posebne jedinice u ili pri Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke koja bi pružala informacije i konsultantsku pomoć potencijalnim aplikantima za evropske pristupne i druge programe podrške u oblasti nauke i istraživanja.

Istovremeno, naglašena je potreba nastavka rada na prilagođavanju obrazovanja potrebama privrede i tržišta rada, uspostavljanja bolje koordinacije pri izradi projekata, kao i jačanje saradnje na nivou Koordinacije ministara obrazovanja u BiH i iniciranje uspostava koordinacije pedagoških zavoda.

DOPUNSKO OBRAZOVANJE U OBLASTI OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA U FBiH

U danas usvojenoj Informaciji navodi se da je dopunsko obrazovanje u maloj privredi Federacije BiH obimno i razgranato, ali da nije povezano zajedničkim standardima.

Stoga je, kako se sugeriše, u narednom periodu potrebno donijeti Zakon o obrazovanju odraslih u Federaciji BiH, umrežiti i uspostaviti registar svih institucija koje se bave obrazovanjem i obukom odraslih, uspostaviti sistem za kontrolu kvalitete obuka i sistema za priznavanje obuka, uspostaviti sistemska istraživanja tržista u pogledu potreba za obukom, povećati broj potencijalnih izvora finansiranja obuka za odrasle, te stručne škole snabdjeti savremenijom opremom za provođenje praktičnog dijela nastave.

O PROJEKTU „VODOSNABDIJEVANJE I SANITACIJA U FBiH“

Vlada FBiH usvojila je Informaciju o realiziranju Sporazuma s Europskom investicijskom bankom (EIB) za projekt „Vodosnabdijevanje i sanitacija u FBiH“.

Nakon rasprave, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je data suglasnost da, radi osnivanja Stalne jedinice za upravljanje Projektom EIB-a, pokrene proceduru prijema četiri uposlenika (direktor, prevoditelj, financijski stručnjak i stručnjak za nabavke). Ovo ministarstvo i Federalno ministarstvo financija dužni su zajednički osnovati Nadzorni odbor Projekta.

Ukupna vrijednost Projekta je 121,3 milijuna konvertibilnih maraka, od čega na kredite otpada 49 posto.

PRODUŽEN ROK ZA RAD KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE
OSNOVANOSTI OBAVEZA I POTRAŽIVANJA PRIJAŠNJEG FMO

Na današnjoj sjednici Federalne vlade izmijenjeno je ranije Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti obaveza i potraživanja prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane. Naime, kako je rok od 90 dana za rad ove komisije istekao a, prema Izvještaju o radu Komisije koji je usvojila Vlada FBiH, nisu završeni svi započeti poslovi, ocijenjeno je potrebnim da se za okončanje ovog posla da novi rok od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

SUGLASNOST NA POTPISIVANJE ANEKSA UGOVORA

Današnjom Odlukom Vlada FBiH dala je suglasnost Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine za potpisivanje Aneksa na ugovore o prodaji starih viškova NVO.

Radi se o ugovorima koje je potpisalo, a nije realiziralo bivše Federalno ministarstvo obrane, a za koje je Predsjedništvo BiH dalo Ministarstvu obrane BiH suglasnost da ih realizira.

PODNIJETI ZAHTJEV ZA PREISPITIVANJE PRESUDE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, nakon današnje rasprave, zadužila zastupnicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava da podnese Zahtjev za preispitivanje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Branimir Đokić protiv Bosne i Hercegovine.

Pored ostalog, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine insistira da zahtjevom budu obuhvaćeni i svi istaknuti prigovori organa Federacije Bosne i Hercegovine koji su dostavljeni zastupnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH donijela je danas više finansijskih odluka kojima je iz sredstava ovogodišnjeg budžeta odobrila izdvajanja za realizaciju planiranih projekata i aktivnosti iz nadležnosti federalnih ministarstava i drugih federalnih organa i tijela.

Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava “Transfer za fondaciju Srebrenica-Potočari” utvrđenih Budžetom FBiH za 2010. godinu. Radi se o 305.600 KM za izgradnju druge faze Memorijalnog centra u kompleksu tvornice akumulatora u Potočarima.

Federalnom ministarstvu finansija odobren je 1,5 milion KM za kamate po osnovu stare devizne štednje na ekonomski kod “Obaveze za staru deviznu štednju” i, drugom odlukom, jedan million KM na ime nedostajućih sredstava na Transferu za sufinansiranje Fondacije za održivi razvoj “Odraz”.

Federalnom ministarstvu pravde odobreno je 70.000 KM za implementaciju BiH Beacom Scheme na ekonomski kod “Grantovi drugim nivoima vlasti - registracija poslovnih subjekata”.

Posebnom odlukom Vlada je Federalnoj upravu policije odobrila 1,64 miliona KM kao nedostajuća sredstva za redovne aktivnosti u ovoj godini.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava iz federalnog budžeta za JKP „Gradska grobija" d.o.o. Visoko. Riječ je o 480.000 KM namijenjenih za ukop ekshumiranih i rekonstrukciju oproštajnog platoa Gradskog groblja u Visokom.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom je verificirala imenovane članove Nadzornog odbora “Sarajevo-osiguranja” d.d. Sarajevo. Riječ je o Mirsadu Čoliću, Josipu Doliću, Fuadu Šabeti, Janezu Bojcu i Ibrahimu Mehinoviću.

Danas je data i saglasnost Nadzornom odboru UNIS d.d. Sarajevo da se za direktora društva imenuje Esad Lučkin.

Na osnovu Izvještaja i rang-liste kandidata koje je utvrdila u te svrhe formirana Komisija nakon provedenog javnog konkursa, Vlada FBiH je za članove Konkurencijskog vijeća BiH iz FBiH imenovala Ibricu Lakišića i Gordana Raspudića.

Danas je Federalna vlada donijela akte u vezi s imenovanjem na poziciju člana Nadzornog odbora JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo i to Odluku o Javnom oglasu za imenovanje na ovu poziciju, Odluku o kriterijima za imenovanje i Rješenje o imenovanju Komisije koja će obaviti ovaj posao. U Komisiju su imenovani Esad Osmanbegović (predsjednik), Dane Galešić, Željko Matoc, Izet Mehinagić, Timur Numić i Miodrag Zotović (članovi).

Današnjim Rješenjem Vlade FBiH su u Nadzorni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje imenovani Adnan Muhamedović (predsjedavajući), Božidar Pašagić i Ivan Sušac (članovi).

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.50 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE