152. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.07.2010.
Saopćenje o radu

 IZMJENE I DOPUNE ZAKONSKIH PROPISA O  VRŠENJU FUNKCIJE RUKOVOĐENJA U ORGANIMA UPRAVE

Realizirajući Zaključak Doma naroda Parlamenta FBiH, Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila izmjene i dopune više zakonskih propisa kojima se uređuje vršenje funkcije rukovođenja u organima uprave. Cilj ovih izmjena i dopuna, koje će po hitnom postupku biti upućene u parlamentarnu proceduru, jeste vremensko ograničenje mandata rukovodiocima svih upravnih i samostalnih upravnih organizacija.

Prijedlozima zakona o dopunama Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH i o izmjenama Zakona o državnoj službi FBiH, umjesto statusa državnog službenika, rukovodiocima svih upravnih i samostalnih upravnih organizacija predlaže se uvođenje mandatnog četverogodišnjeg razdoblja obnašanja funkcije. Imenovanje na ove pozicije vrši Vlada FBiH na prijedlog resornog ministarstva, tako da rukovodioci ovih organizacija nemaju status državnih službenika. Ukoliko se u konkretnom slučaju ne može odrediti resorno ministarstvo Vlada FBiH će zaključkom obvezati jednog od članova Vlade da raspiše javni poziv kandidatima za popunjavanje radnog mjesta rukovodioca ovih organizacija.

Propisano je, također, da će Vlada FBiH  u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonske akte kojima se uređuju poslovi rukovoditelja samostalne uprave i samostalne upravne organizacije, a u roku od 90 dana raspisati javni poziv za njihovo imenovanje. Rukovodiocima ovih organizacija funkcija prestaje, također, u istom roku ( 90 dana od dana stupanja na snagu zakona), s tim što im ne prestaje status državnog službenika u kojem se mogu rasporediti na adekvatna radna mjesta sukladno pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji.

Pored ovog, izmjenama Zakona o državnoj službi odgovarajuće odredbe usaglašene su sa dvije odluke Ustavnog suda FBiH.

Danas su predložene i dopune zakona o inspekcijama u FBiH i o Agenciji za privatizaciju u FBiH, kao i izmjene Zakona o Finansijskoj policiji, kojima se na četiri godine ograničava mandat direktoru i zamjeniku direktora Agencije za privatizaciju u FBiH, kao i direktoru Uprave za inspekcijske poslove FBiH koje imenuje Vlada FBiH. Glavnog inspektora Finansijske policije FBiH, na prijedlog resornog ministra, također, imenuje Vlada FBiH na period od četiri godine.

FINANSIJSKA POTPORA KANTONIMA I OPĆINAMA

Vlada FBiH je donijela Odluku o rasporedu dijela sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti“ utvrđenih Budžetom FBiH za ovu godinu Federalnom ministarstvu finansija.

Riječ je o iznosu od šest miliona KM namijenjenih kao pomoć Bosansko-podrinjskom (2,5 miliona KM), Posavskom kantonu ( dva miliona KM), Kantonu 10 ( jedan milion KM), općini Drvar 300.000 KM i Bosanskom Grahovu i Glamoču po 100.000 KM.

ZA ISPLATU BORAČKIH PRIMANJA U VII, VIII i IX MJESECU – KOEFICIJENT 1 (JEDAN)

Odlukom donesenom na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je utvrdila koeficijent 1
( jedan) za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH i članova njihovih porodica , za period VII, VIII i IX mjesec 2010. godine.

Na osnovu ove odluke, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata izdaje Naredbu o visini mjesečnih novčanih iznosa za sve korisnike, koji će se isplaćivati za juli, august i septembar ove godine.
Kako, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, nije zabilježen rast inflacije u periodu 2009/2008 godine, to osnovica za obračun naknada korisnika boračko-invalidske zaštite ostaje na visini utvrđene u Odluci Vlade FBiH od 14.4.2010. godine.

SAGLASNOST NA PRODUŽENJE BORAVKA U MIROVNOJ MISIJI UN-a

Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom je dala saglasnost da se pripadniku bh. kontingenta civilne policije iz Federacije BiH  Seadu Husiću produži boravak u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji.

Produženje se odnosi na period od 12.8. 2010. godine do 14.2. 2011. godine.

 

KADROVSKA PITANJA

Midhat Arifović i Vinko Križan razriješeni su danas na sjednici Federalne vlade dužnosti direktora, odnosno zamjenika direktora Porezne uprave FBiH.

Do novih imenovanja na ove pozicije ( a najduže na period do 60 dana), za vršioca dužnosti direktora Porezne uprave FBiH imenovana je Zinaida Elezović, a za vršioca dužnosti zamjenika direktora Filip Parlov. Istovremeno, Vlada je donijela akte neophodne za pokretanje procedure izbora i imenovanja na ove pozicije i to Odluku o raspisivanju Javnog konkursa, Odluku o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje i Rješenje o imenovanju Komisije koja će obaviti ovaj posao. U Komisiju su imenovani: Hajrudin Hadžimehanović ( predsjednik), Elmir Jahić, Mira Bradara, Marinko Bošnjak i Edita Kalajdžić ( članovi).

Danas je Enver Išerić razriješen dužnosti direktora Agencije za državnu službu FBiH, pa je Vlada FBiH privremeno ( na period do 60 dana ) na ovu poziciju imenovala Seada Maslu.

 

Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.35 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE