152. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.07.2010.
Dnevni red

Dnevni red:

1.Verifikacija Zapisnika 151. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
2.Prijedlozi za izmjene i dopune zakona u vezi vršenja funkcije rukovođenja u organima uprave
a)   Nacrt zakona o izmjenama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 
b)   Nacrt zakona o dopunama Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 
c)   Nacrt zakona o dopunama Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 
d)   Nacrt zakona o dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine 
e)   Nacrt zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj policiji/Financijskoj policiji 
3.Prijedlog odluke o rasporedu dijela sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti" utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija
4.Prijedlozi imenovanja
4.1. Prijedlozi odluka i rješenja u vezi sa imenovanjem direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine:
a)  Prijedlog odluke o razrješenju direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 
b)Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 
c)Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 
d)Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 
e)Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 
f)Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 
g)Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 
4.2. Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
5.Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica, za period VII, VIII i IX 2010. godine

 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE