151. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.07.2010.
Saopćenje o radu


SREDSTVA FMUP-u ZA POMOĆ BUGOJNU

Na današnjoj sjednici u Sarajevu Vlada Federacije BiH je donijela  Odluku kojom je iz Budžeta FBiH za ovu godinu odobrila izdvajanje od 73.000 KM Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova. Od toga je 23.000 KM namijenjeno za jednokratnu novčanu pomoć nastradalim u terorističkom napadu na Policijsku stanicu u Bugojnu i 50.000 KM kao pomoć MUP-u Srednjobosanskog kantona za sanaciju štete na objektu Policijske stanice u Bugojnu.

GARANTOVANA CIJENA PŠENICE

Odlukom koju je danas donijela Federalna vlada utvrđena je garantovana cijena merkantilne pšenice roda 2010. godine u iznosu 0,35 KM/kg.

Na ovaj način Vlada FBiH pomaže poljoprivrednim proizvođačima da prebrode probleme izazvane elementarnim nepogodama koje su uticale na ovogodišnji prinos pšenice.

POZIV ŠTEDIŠAMA DA VERIFICIRAJU RAČUNE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Povodom razmatranja Informacije o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje u prva tri mjeseca ove godine, na sjednici Vlade aktueliziran je poziv štedišama da do 3.8.2010.godine verificiraju staru deviznu štednju kako bi ostvarili svoja prava.

Inače se u Informaciji ističe da je zadatak Komisije da, kao drugostepeno tijelo, rješava o žalbama potražioca računa stare devizne štednje  na odluke agencija za verifikaciju ovih računa. U  prvom ovogodišnjem tromjesečju  razmatrano je ukupno 700 zahtjeva od kojih je pozitivno riješeno 498, dok su u 202 slučaja žalbe odbijene.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o zaštiti prirode.

Ovim zakonskim aktom uređuje se sistem zaštite i cjelovitog očuvanja prirode ( pod kojom se podrazumijeva sveukupna biološka i pejzažna raznolikost) i njezinih vrijednosti. U skladu s tim, Nacrtom se propisuje korištenje prirodnih dobara i prostora, obavljanje zahvata u prirodi, zaštita: pejzaža, ekoloških sistema, tipova staništa, vrsta i podvrsta, genetske raznolikosti, minerala i fosila, kao i prirodnih vrijednosti. Isto tako, Nacrt zakona propisuje koncesije i koncesijska odobrenja na zaštićenim prirodnim  vrijednostima i speleološkim objektima, planiranje i organizaciju zaštite prirode.

Zakonom, koji je usklađen sa propisima EU, utvrđuje se da su prirodne vrijednosti od interesa za Federaciju BiH i imaju njenu naročitu zaštitu.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

Nakon što su oba doma Parlamenta FBiH podržali Nacrt, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici, uvažavajući iznesene prijedloge i sugestije, utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Riječ je o novom zakonu u ovoj oblasti prilikom čijeg koncipiranja su uzete u obzir primjedbe i prijedlozi iz rasprava u kantonima, kao i opredjeljenje Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o efikasnijoj zaštiti žrtava nasilja.

Prijedlogom zakona se na jedinstven način utvrđuju izricanje zaštitinih mjera, oblici zaštite žrtve nasilja u porodici, te multidisciplinarni pristup u postupku zaštite žrtve nasilja i provođenju izrečenih zaštitnih mjera.

Zaštitne mjere, kako je predloženo, izriču se ukoliko postoji osnov sumnje da su učinjene radnje kojim član porodice nanosi fizičku, psihičku ili seksualnu bol ili patnju, kao i prijetnje koje izazivaju strah od ovakve vrste nasilja kod drugog člana porodice.
Budući da je svaki čin nasilja u porodici krivično djelo, a da krivični postupci pred sudom traju dugo, predviđen je, za razliku od postojećeg zakona, poseban postupak izricanja zaštinih mjera od momenta podnošenja zahtjeva od strane policijske uprave ( izuzetno tužilaštvo) do odlučivanja o žalbi.

Prijedlog zakona propisuje pravo žrtve nasilja na osiguranje osnovnih životnih potreba i privremene pomoći, način zbrinjavanja žrtve nasilja, osnivanje sigurne kuće, te obavezu donošenja  strategije, odnosno programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici od strane Federalne i kantonalnih vlada, uključujući izvore finansiranja potreba žrtve nasilja.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U FBiH

Izmjene i dopuna postojećeg Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH, koji je Federalna vlada utvrdila i u formi Prijedloga zakona uputila u parlamentarnu proceduru, neophodne su radi usklađivanja klasifikacije djelatnosti u Bosni i Hercegovini, kako bi se obezbijedila primjena nove klasifikacije kao jedinstvenog standarda na cijeloj teritoriji naše zemlje.

Cilj je ostvarenje kontinuiteta uporedivosti i kompatibilnosti statističkih standarda Federacije BiH sa Evropskom unijom, pa ovo predstavlja doprinos Federacije BiH razvoju jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH kao jednog od preduslova približavanja naše zemlje evropskim integracijama.

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama” Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u iznosu od 553.053 KM.
Sredstva, koja su uglavnom namijenjena za rekonstrukciju i sanaciju 23 školska objekta
( 511.000 KM)  bit će raspoređena na području cijele FBiH, a na osnovu prioritetnih prijedloga kantonalnih ministarstava obrazovanja. Iznos od 42.053 KM namijenjen je za interventne potrebe kantona, općina i škola.
Korisnici su dužni u roku od 15 dana od realizacije sredstava podnijeti izvještaj Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.

 

TRANSFER ZA POTICAJ PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele „Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ utvrđenog Budžetom FBiH za 2010.godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Predloženim izmjenama izvršena je preraspodjela ranije raspoređenih sredstava po projektima, nakon što je Stručna komisija na temelju provedenog Javnog natječaja odabrala deset korisnika grant sredstava.

Umjesto ranije utvrđenih 100.000 KM, za potporu udruženjima poduzetnika i obrta, sada je za ove namjene utvrđeno 69.500 KM, dok su preostalim sredstvima od 30.500 KM uvećana sredstva za projekte razvoja tradicionalnih i starih obrta ( 5.400 KM), izgradnju inovativnog gospodarstva ( 13.600 KM) i za potporu novoosnovanim subjektima malog gospodarstva i obrtnicima ( 11.500 KM). 

O POSLOVANJU LUTRIJE BiH U PROŠLOJ I PLANOVIMA U 2010.GODINI

Vlada FBiH usvojila je danas godišnji Izvještaj poslovanja Lutrije BiH za 2009.godinu i Plan poslovanja za 2010.godinu sa projekcijom 2011. i 2012.

U izvještaju se navodi da je ukupan prihod Lutrije BiH u 2009.godini iznosio 37.841.890 KM što je za četiri posto manje u odnosu na prošlu godinu, dok su ukupni troškovi poslovanja iznosili 31.425.593 KM i manji su za 19 posto u odnosu na 2008.godinu. Lutrija BiH uplatila je u Budžet FBiH sredstva od 5.364.372 KM ili 15 posto ostvarenog prometa na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava ostvarenih od prometa Lutrije BiH. U toku 2009.godine investirano je 1.580.800 KM što predstavlja 57 posto planiranih investicija. 

Plan za  2010.godinu koncipiran je dosta oprezno sa osnovnom namjerom da se pokuša zadržati i eventualno povećati učešće na tržištu. Planiran je ukupan promet od 71.363.112 KM, uz fond dobitaka od 32.569.026 KM i neto prihod od 35.018.906 KM.

Vlada FBiH je danas donijela i Odluku o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH u ovoj godini. Prema ovoj odluci, Lutrija BiH će za 2010. godinu uplatiti sredsdtva u iznosu od 5.252.835 KM iz sredstava ostvarenog prometa u ovoj godini, a po odbitku fonda dobitaka i obaveza po osnovu poreza. Ova sredstva uplaćivaće se sedmično akontativno u iznosu od 101.016 KM na depozitni račun Budžeta FBiH. Konačni obračun i uplata eventualne razlike između akontativnog uplaćenog iznosa u 2010. godini i iznosa koji predstavlja 15 posto ostvarenog neto prihoda u ovoj godini, izvršiće se u 2011. godini, nakon usvajanja godišnjeg obračuna za ovu godinu.

OSTVARENI I RASPOREĐENI JAVNI PRIHODI ZA PETOMJESEČNO RZDOBLJE U FBiH

Na nivou Federacije BiH za period januar-maj 2010. godine ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi po osnovu poreza, taksi, posebnih naknada, doprinosa i ostalih prihoda iznose 2,412 milijardi KM, što je za pet posto ili 106 miliona KM više u odnosu na isti prošlogodišnji period, kaže se u danas razmatranom i usvojenom Izvještaju Federalnog ministarstva finansija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za ovaj period.

Ostvareni prihodi općinskih, kantonalnih i federalnog budžeta iznose 1,341 milijardi KM, odnosno 36,1 miliona KM ili tri posto više nego u 2009. godini, od čega je federalni budžet ostvario 14,4 miliona KM više, a kantonalni i općinski budžeti za 21,7 miliona KM više i to kantonalni budžeti za 18,9 miliona KM i općinski budžeti za 2,8 miliona KM više.Ostali korisnici javnih prihoda pokazuju pad u apsolutnom iznosu od 3,7 miliona KM ili za sedam posto.

Prikupljeni prihodi po osnovu doprinosa za PIO/MIO, doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti pokazuju rast i veći su za 73,4 miliona KM ili osam posto i iznose 1,023 milijardi KM.

U strukturi javnih prihoda u Federaciji BiH za period januar-maj 2010.godine budžetski prihodi svih nivoa vlasti učestvuju sa 56 posto, vanbudžetski fondovi sa 42 posto, a ostali korisnici javnih prihoda sa dva posto.

Ukupno ostvareni prihodi za finansiranje funkcija Federacije iznose 425,4 miliona KM, što je za četiri posto više u odnosu na isti period 2009. godine ili u apsolutnom iznosu više za 14,4 miliona KM. Ako se ovim prihodima dodaju sredstva na ime sukcesije u iznosu od 11,9 miliona KM, sredstva na ime finansiranja autocesta (putarine 0,10KM/l) u iznosu od 24,8 miliona KM i sredstva na ime finansiranja vanjskog duga u iznosu od 59,3 miliona KM, ukupni prihodi budžeta Federacije BiH iznose 521,3 miliona KM. Priliv sredstava od finansiranja u posmatranom periodu iznosio je 180,4 miliona KM, koji se odnosi na dugoročne kredite i ostale primitke (pozajmica od MMF-a- Stand by aranžman III tranša), tako da ukupni prihodi zajedno sa finansiranjem iznose 701,8 miliona KM.

 OBAVEZE I POTRAŽIVANJA PRIJAŠNJEG FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje osnovanosti obaveza i potraživanja prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane u iznosu od 8.980.000 KM. Komisija je  potraživanja JP „Urbing“ Mostar  u iznosu od 750.000 KM, ocijenila  neosnovanim. Takvim je, kako od strane komisije, tako i od strane suda, ocijenjeno i potraživanje JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar u iznosu od 7.133.527 KM. Sud je utvrdio da je FBiH dužna isplatiti samo iznos od 66.118 KM, te su se strane saglasile o vansudskoj nagodbi i realizaciji ovog potraživanja. Neosnovanim je , također, ocijenjeno i potraživanje GIP „Neretva-E“ u iznosu od 17.129 KM.

U vezi sa potraživanjem Federacije BiH, odnosno prijašnjeg FMO, iskazanog u Glavnoj knjizi trezora u iznosu od 13.719.712 KM, Komisija je zadužena da pokrene aktivnosti naplate potraživanja, uključujući i dostavljanje dokumentacije Federalnom pravobranilaštvu u cilju utuživanja, te da sačini evidenciju sa pregledom svih utvrđenih obaveza.

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA REGULATORNE REFORME

U danas usvojenom Izvještaju navodi se da je implemetacija Projekta tekla u skladu sa ciljevima, dinamikom i aktivnostima predviđenim Sporazumom o saradnji na implementaciji Projekta regulatorne reforme između Vlade FBiH i Međunarodne finansijske korporacije  od 13.5.2010.

Ugovorne strane su zadovoljne poduzimanjem aktivnosti koje vode ka unapređenju klime za poslovanje putem smanjenja troškova i rizika, sveobuhvatnom analizom i prijedlozima za pojednostavljenje i unaprjeđenje kvaliteta regulative koja uređuje oblast inspekcijskog nadzora.

Kao prioritetne aktivnosti u narednom periodu navode se usvajanje prvog seta preporuka za pojednostavljivanje administrativnih postupaka iz Faze II Projekta od strane Upravnog odbora i Centralnog koordinacionog tijela Projekta, kao i upotpunjavanje i dostavljanje prijedloga za izmjene i dopune propisa prema preporukama iz Faze I Projekta.

O POSLOVANJU ELEKTRONSKOG RAČUNARSKOG CENTRA ZDRAVSTVA I PENZIONOG OSIGURANJA

Vlada FBiH razmatrala je i usvojila Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz resora Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Kako se navodi, u okviru resora ministarstva djeluje jedino Elektronski računarski centar zdravsta i penzionog osiguranja d.o.o. Sarajevo, koje  je  za period 1.1.2009. do 31.12.2009.godine ostvarilo gubitak od 145.425 KM, te samim tim ne postoji osnov za utvrđivanje prijedloga raspodjele ostvarene dobiti.

Vlada FBiH je zadužila resorno ministarstvo da anlizira uzroke gubitka i pokrene pitanje odgovornosti menadžmenta ERC-a.

REALIZACIJA  PLANA AKTIVNOSTI ZA IMPLEMENTACIJU ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ZA PERIOD APRIL-JUNI OVE GODINE

Vlada je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva finansija o realizaciji aktivnosti iz Plana za implementaciju Zakona o porezu na dohodak za period april-juni ove godine. Na osnovu podataka kantonalnih poreznih ureda, za prvih pet mjeseci ove godine od ukupno 295.843 prijave obrađeno je 83,93 posto.

Procesuirano je u ovom periodu 482.462 obrasca  GIP -1022 od strane 26.706 poslodavaca, te je u maju ove godine sačinjena i informacija u vezi zaprimljenog broja godišnjih prijava i očekivanog i traženog iznosa povrata po kantonalnim poreznim uredima.

Od ukupno 85.061 poreznih obveznika njih 26.525 traže povrat poreza na dohodak za šta treba izdvojiti 3,3 miliona KM.

 O RADU ODBORA ZA NADZOR  U SISTEMU REGISTRACIJE KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA  U DRUGOM TROMJESJEČJU OVE GODINE

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprionosa za period april-juni ove godine.

U Izvještaju se ističe da se implementacija, uglavnom, odvija u skladu sa dinamikom predviđenom Akcionim planom, tako da će biti moguće poslove završiti do 1. januara slijedeće godine, što je Zakonom utvrđeni rok za početak rada jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Pripremljene su radne verzije mjesečne prijave i dostavljene poreznoj upravi kao osnov za raspravu, isporučena je oprema za krajnje korisnike namijenjena podršci implementacije Jedinstvenog sistema u Poreznoj upravi FBiH, a trebalo bi uskoro finalizirati konačni plan za premještanje osoblja za unos podataka iz vanbudžetkih fondova, što je jedan od prioritetnih zadataka.

U Izvještaju se, također, podsjeća na obavezu federalnih zavoda  PiO/MiO i za zapošljavanje da od 1. januara 2011. godine  podatke proslijeđuju elektronskim putem u ovu jedistvenu bazu podataka.

STANJE NA KLIZIŠTIMA SULJAKOVIĆI I ŠEHIĆI U OPĆINI MAGLAJ

Vlada se upoznala s informacijama Federalnog zavoda za geologiju i Federalne uprave civilne zaštite o stanju na klizištima u naseljima Suljakovići i Šehići u općini Maglaj.

Za klizište u Suljakovićima se konstatuje da ne postoje istraživanja vezana za ovu padinu ni prilikom izgradnje saobraćajnice M-17 u čijoj se blizini nalazi. Površina koja je nakon skorašnjih obilnih padavina pokrenuta na ovom području iznosi 70 hiljada kvadratnih metara uz debljinu od 10 metara, a razlozi su sastav i fizičko-mehaničke osobine tla. Njegovo klizanje prouzrokovalo je njegovu totalnu deformaciju i rušenje objekata i infrastrukture izgrađene za potrebe naselja. U ovoj je zoni identifikovano 15 stambenih i pet pomoćnih objekata, a van zone klizišta  još šest objekata na uslovno stabilnom terenu. Pošto se tlo i dalje kreće  predložen je nastavak stalnog monitoringa područja, kao i pripreme za eventualnu ekshumaciju lokalnog mezarja, postavljanje signalne table i trake radi upozorenja, evakuacija oborinskih i podzemnih voda,  te održavanje objekata kojima upravlja Federalna direkcija cesta na ovom području, kao i dodatna istraživanja tla, nakon završetka njegovog pomjeranja.

Tokom 2008. godine  su u naselju Šehići izvršena istraživanja tla za izradu Glavnog projekta sanacije klizišta Liješnica na ovom lokalitetu što je uradio Interprojekt iz Mostara. U međuvremenu je  došlo do značajnih promjena  pa geodinamički procesi na ovom području mogu  uzrokovati oštećenja ili rušenja 40-tak već ispucalih kuća i infrastrukture.

Zbog ugrožavanja života ljudi, objekata i infrastrukture predlaže se da Općina Maglaj hitno izabere stručnu instituciju radi dopune ranijeg projektnog rješenja, a da Federalni zavod za geologiju preuzme monitoring nad dopunskim istraživačkim radovima u cilju izrade konačnog Projekta sanacije ovog područja.

 Za  sprovođenje hitnih mjera sanacije Vlada FBiH zadužuje Općinu Maglaj, Federalnu direkciju za ceste i Federalnu upravu civilne zaštite.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom je dala prethodnu saglasnost JP BH Telecom D.D. Sarajevo za sponzorstvo Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine u iznosu  100.000 KM.

Na osnovu ove saglasnosti  može se zaključiti sponzorski ugovor između JP BH Telecom D.D. Sarajevo i Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Danas je zatraženo od svih javnih preduzeća da dostave informacije o sponzorskim ugovorima u 2010. godini, planiranim sredstvima za ove namjene, te prijedloge ugovora u vrijednosti većoj od 50.000 KM.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je, kao zastupnik Federacije BiH u ostvarivanju prava po osnovu vlasništva na državnoj šumi i šumskom vlasništvu, a u skladu sa Uredbom o šumama, donijela Rješenje o imenovanju zastupnika Federacije BiH za formiranje posebnih parcela šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Olovo. Tako su, na prijedlog Kantonalnog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona i JP „Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, imenovani  Amir Marso, Admir Hadžić, Taib Halilović, Ifeta Jamaković i Ešef Jusufbašić. Imenovani  zastupnici Federacije BiH daju saglasnost na prijavne listove za formiranje posebnih parcela šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu isključivo konsenzusom.

 

Sjednica Vlade FBiH je završena u  12, 30 sati.

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE