150. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.07.2010.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA FBiH

Na današnjoj sjednici u Sarajevu, Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH kojim se plaće i naknade ovih službenika regulišu na  način kako je to predviđeno za državne službenike, namještenike, sudske i zatvorske policajce u posebnom zakonu. Kako je riječ o jedinstvenoj materiji Vlada će zatražiti da Parlament Federacije BiH oba ova zakona razmatra istovremeno.

Osnovna intencija danas utvrđenog Prijedloga zakona je da se plaće policijskih službenika ujednače na području cijele Federacije i njime se obavezuju vlade kantona da, s obzirom na ustavne nadležnosti, to i provedu.

Osnovni cilj prilikom izrade ovog zakona, kako je rečeno na današnjoj sjednici, bio je da se plaće policijskih službenika u Federalnoj upravi policije zadrže na postojećem nivou. Istovremeno u  zakonu je predloženo povećanje plaća u činu policajca, te povećanje posebnog dodatka Jedinici za posebne namjene koje može iznositi do 50 posto u odnosu na sadašnjih 30 posto. Osnovica je utvrđena na bazi istih kriterija kao za državne službenike i namještenike u Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH.

Policijski službenici su svrstani u jedanaest platnih razreda sa rasponom koeficijenata od 2,70 za policajca do 8,20 za glavnog generalnog inspektora policije.

Policijski službenik ima pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu do 30 posto od osnovne plaće policijskog službenika bez dijela plaće po osnovu radnog staža. Uz ovaj dodatak, u posebnim okolnostima federalni ministar može, na prijedlog direktora policije, utvrditi veći trajni dodatak za pojedina radna mjesta u iznosu 10 posto od osnovne plaće policijskog službenika.


UREDBA O JEDINSTVENOJ POLICIJSKOJ UNIFORMI

Kako bi eliminirala šarenilo, raznolikost i neujednačenost u izgledu, kvalitetu i funkcionalnosti postojećih uniformi u FBiH, Vlada Federacije BiH je donijela  Uredbu o jedinstvenoj policijskoj uniformi usaglašenu na nivou Federacije BiH od strane svih policijskih komesara.

Jedinstvena policijska uniforma svih policijskih snaga FBiH sastoji se od radno-taktičke, radno-klasične, svečane, uniforme za specijalne policijske jedinice i uniforme za policajce motocikliste i bicikliste.

Boja uniforme je teget plava, osim za kožne dijelove i obuću koji su izrađeni u crnoj boji. Na desnom rukavu uniforme u štitu nalazit će se oznaka FBiH sa dvojezičnim natpisom „ Federacija Bosne i Hercegovine“ a na lijevom amblem kantona. Oznake činova nose se na naramenicama gornjih dijelova uniforme ili košulje, a uredbom su uređeni i drugi detalji uniformi.

Sastavni dio Uredbe  su i tehničke karakteristike koje detaljno opisuju kvalitet, dizajn i sastav materijala novih uniformi.

 

VERIFICIRAN ZAKLJUČAK O ISPLATI REGRESA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

 Na današnjoj sjednici, Vlada FBiH je verificirala Zaključak premijera FBiH o isplati regresa za ovu godinu za sve budžetske korisnike, donesen 12.7.2010. godine, uz usmenu saglasnost članova Vlade FBiH.

Zaključkom je, u skladu sa Zakonom o uštedama, definirano da će regres biti isplaćen u visini od 50 posto prosječne isplaćene mjesečne neto plaće po zaposlenom ostvarene u prethodna tri mjeseca u Federaciji BiH, a prema zvanično objavljenim podacima.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, nakon verificiranja od strane Vlade FBiH.

  

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETIMA FBiH

Danas je Vlada Federacije BiH utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o budžetima FBiH.

Dopunama je, izuzetno od osnovne odredbe, omogućeno Federaciji da stvori obaveze po osnovu vanjskog duga radi restrukturiranja i konsolidiranja javnih preduzeća i podrške finansijskim institucijama u njenom većinskom vlasništvu.  Analogno tome, Federacija može u ove svrhe izdavati garancije.

Ovo je učinjeno iz razloga što međunarodne finansijske institucije sve više preferiraju model zaduživanja uz davanje garancija države, odnosno Federacije. Na ovaj način stvoren je pravni osnov i za pokretanje procedure za davanje garancije za kreditno zaduženje JP Željeznice BiH što po postojećem zakonu nije bilo moguće.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Izmjena Zakona o obligacionim odnosima, koja je utvrđena i u formi Prijedloga zakona upućena u parlamentarnu proceduru s današnje sjednice Vlade FBiH, rezultat je usklađivanja sa Odlukom Ustavnog suda FBiH da se promijeni formulacija „međusobna potraživanja društvenih pravnih osoba“ u „međusobna potraživanja pravnih osoba“. Na ovaj način izjednačene su sve pravne osobe u pogledu roka zastarjelosti u međusobnim potraživanjima iz ugovora o prometu roba i usluga.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ADVOKATURI FBiH

Najnovija izmjena Zakona o advokaturi FBiH koju je Vlada FBiH utvrdila na današnjoj sjednici i, u formi Prijedloga, uputila u parlamentarnu proceduru ima za cilj usklađivanje postojeće odredbe sa Presudom Ustavnog suda FBiH u dijelu koji se odnosi na primjenu limitirane advokatske tarife.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O MATIČNOJ EVIDENCIJI O OSIGURANICIMA

Vlada FBiH je danas utvrdila i po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Na donošenje novog zakona Vlada FBiH se opredijelila iz razloga što bi izmjene i dopune obuhvatile više od 50 posto odredaba postojećeg zakona.

Njega je, naime, neophodno uskladiti sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa kojim se uspostavlja baza podataka jedinstvenog sistema u posebno organiziranoj jedinici Porezne uprave, pa će u roku od 18 mjeseci od njegovog stupanja na snagu  ( do 30.6. 2011. godine) Porezna uprava i vanbudžetski fondovi istovremeno obavljati poslove registracije i druge administrativne poslove u vezi sa penzijsko-invalidskim i zdravstvenim osiguranjem, te osiguranjem od nezaposlenosti.

S obzirom na to da je riječ o pitanjima u zajedničkoj nadležnosti federalne i kantonalnih vlasti, o Prednacrtu zakona su kantoni dostavili svoje mišljenje.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNIM SAVJETODAVNIM SLUŽBAMA

Poljoprivredna savjetodavna služba kao najbitniji posrednik u prijenosu znanja i vještina poljoprivrednog proizvođača i u uvođenju evropskih standarda u našu poljoprivrednu proizvodnju postala je imperativ savremenog društva.

Prijedlogom zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama koji je Vlada FBiH utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru stvaraju se osnove za osnivanje ovih službi u Federaciji na način kako je to urađeno u razvijenim zemljama Evrope, koje će imati kvalifikovane i osposobljene savjetodavce, raditi planski po jedinstvenim metodama i biti obavezne da sprovode stalne procjene i učinke rada savjetodavaca. Istovremeno se ovim zakonom stvaraju osnove za formiranje privatnih savjetodavnih službi kao konkurencija javnim, što omogućuje poljoprivrednim proizvođačima da biraju kvalitetnije.

Jedan od značajnih razloga za donošenje ovog zakona je i prisustvo međunarodnih organizacija i institucija koje u obučavanju poljoprivrednih proizvođača, prijenosu znanja, tehnika i vještina i tehničkoj pomoći još uvijek imaju značajnu, ako ne i najvažniju, ulogu u BiH kroz implementaciju više različitih projekata u sferi unapređivanja poljoprivredne proizvodnje.

 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Iako se upravo očekuje objavljivanje u “Službenim novinama FBiH” nedavno usvojenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila Nacrt novog zakona o igrama na sreću, cijeneći da se još jednim izmjenama postojećeg zakona iz 2001. godine, na čiju neophodnost ukazuje praksa, ne bi postigli očekivani efekti.

Naime, na osnovu sveobuhvatne analize svih aspekata primjene važećeg zakona, ocijenjeno je potrebnim da se detaljnije nego do sada urede pojedini instituti iz oblasti igara na sreću.

To se, između ostalog, odnosi na definiranje uslova za organizovanje nagradnih igara, iznalaženje načina za postizanje boljih efekata ubiranja javnih prihoda od priređivanja igara na sreću (drugačije utvrđivanje visine, obračuna i uplate naknade za priređivanje), drugačiji način odobravanja priređivanja posebnih igara na sreću - kasina (putem dodjele koncesije), detaljnije definiranje tehničkih i drugih uslova za priređivanje igara klađenja i igara u posebnim automat klubovima, formiranje Federalne uprave za igre na sreću u sastavu ministarstva, itd.

 

DOBIT PREDUZEĆA IZ OBLASTI PROMETA I KOMUNIKACIJA

Vlada je donijela obavezujuće smjernice predstavnicima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u BH Telecomu d.d. Sarajevo, Hrvatskim telekomunikacijama d.d. Mostar i Međunarodnom aerodromu Sarajevo da donesu odluke o načinu raspodjele dobiti ovih društava iz 2009. godine poslije oporezivanja,  a na osnovu revidiranih finansijskih izvještaja  i bilansa uspjeha.

Ukupna dividenda u BH Telecomu iznosi 110 miliona KM od čega se na Federaciju BiH odnosi 99 miliona KM. U Hrvatskim telekomunikacijama d.d. Mostar dividenda iznosi  šest miliona KM od kojih tri miliona pripada Federaciji BiH. U Međunarodnom aerodromu Sarajevo d.o.o Sarajevo, ukupna dividenda je 5,72 miliona KM od kojih Federaciji pripada milion KM.

Zaključeno je da  pripadajuću dividendu Federaciji BiH treba uplatiti u Budžet FBiH u roku od 40 dana,  u skladu sa likvidnošću društva.

 

POVEĆANE TAKSE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTE A1

Danas je izmijenjena i dopunjena Odluka o naplati takse za korištenje autoceste A1, s tim da je promijenjen dosadašnji cjenovnik. Tako su povećani iznosi takse za sve četiri kategorije vozila, i to za klasu 1 sa 1,50 na 2,00 KM, za klasu 2 sa 3,00 na 4,50 KM; klasu 3 sa 5,00 na 7,00 KM i klasu 4 sa 7,00 na 9,00 KM. Očekuje se da će navedene cijene važiti do uvođenja zatvorenog sistema naplate čiji je tender u toku.

KONCESIJA ZA IZVORIŠTE „PLAVA VODA“

Nakon razmatranja, Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o koncesiji koju je, za korištenje vode izvorišta „Plava voda“ za javno vodosnabdijevanje  općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica,  odobrila  Komisija za koncesije FBiH 12. maja ove godine.

Vlada FBiH je informirana o odluci da se Ugovor o prijenosu prava, obaveza i odgovornosti iz Ugovora o koncesiji od 30.6.2000. godine između JP Regionalni vodovod „Plava voda“ Travnik i „Alpine“ d.o.o. Travnik raskine, pri čemu je sva prava korištenja zadržao JP Regionalni vodovod  „Plava voda“ iz Travnika. Razlog za donošenje odluke o raskidu Ugovora o koncesiji leži u neispunjavanju  obaveza od strane koncesionara „Alpine BiH“, pa JP Regionalni vodovod „Plava voda“, kao raniji korisnik, zadržava sva prava korištenja ovog izvorišta. Zaključeno je da je ovaj zavod dužan, sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Komisijom za koncesije FBiH, pripremiti sporazumne izmjene ugovora o koncesiji iz 2000. godine.

               
UREDBA O PLAĆANJU TROŠKOVA MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA IZ OBLASTI PiO

Uredbnom o plaćanju troškova medicinskog vještačenja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, koju je danas donijela Vlada FBiH, privremeno se, do zakonskog  uređivanja ove oblasti, regulišu način i obveznik plaćanja troškova medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja koje vrši Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, kao i rješavanje dugovanja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje prema Institutu za izvršena medicinska vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Prema ovoj uredbi, plaćanje troškova za medicinska vještačenja koja vrši Institut u prvostepenom i drugostepenom postupku snosi Federalni zavod na osnovu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju. Na osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti, bez obzira da li će osiguranik ostvariti naknadu za fizičku onesposobljenost ili gubitak radne sposobnosti, troškove vještačenja snosi poslodavac. U drugim slučajevima troškove vještačenja snosi osiguranik, a Federalni zavod će refundirati plaćanje troškova medicinskog vještačenja, pod uslovom da osiguranik ostvari gubitak radne sposobnosti ili promijenjenu radnu sposobnost ili vrstu i stepen fizičke onesposobljenosti.

Kao razlog za donošenje ove uredbe navodi se nedorečenost Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje kada je u pitanju plaćanje troškova vještačenja, kao i neriješeni odnosi između Federalnog zavoda i Instituta po pitanju plaćanja troškova medicinskog vještačenja za potrebe penzijskog i invalidskog osiguranja.

 

NEPRIHVATLJIVA POSLANIČKA INICIJATIVA ZA IZMJENU ZAKONA O VRAĆANJU, DODJELI I PRODAJI STANOVA

Polazeći od obrazloženja Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Hajrudina Neimarlije, dostavljene posredstvom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, da se izmjenom Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova omogući svim kategorijama boračke populacije da otkupe stan certifikatima.

U obrazloženju se ističe da je Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova utvrđeno da se plaćanje cijene stana vrši novcem, a izuzetno certifikatima iz osnova potraživanja građana utvrđenih posebnim propisom, ukoliko je stan dodijeljen licu koje je i prije aprila 1992. godine bilo radnik preduzeća.

Prema tome, ne postoji pravna mogućnost da oni koji su napustili preduzeće i državu imaju pravo otkupiti stan certifikatima iz razloga što je pomenutim zakonom propisano da se stanovi dodjeljuju radnicima preduzeća.

 

 PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU- BEZ PODRŠKE

Uvažavajući mišljenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada FBiH je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH Muhameda Osmića, ocijenila neprihvatljivim.

Ovo iz razloga što su prijedlozi delegata djelimično uvaženi prilikom koncipiranja Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o garđevinskom zemljištu koji je Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru. To se, prije svega, odnosi na odredbu Zakona kojom se u određenim uvjetima predviđa mogućnost obročnog plaćanja obaveza po osnovu naknade za dodijeljeno zemljište, rente i naknade za uređenje zemljišta.

Osim toga, valjanost ovog, kao i drugih predloženih rješenja u ovom zakonskom aktu cijeniće poslanici Parlamenta FBiH prilikom rasprave o Nacrtu zakona.

 

PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Odlukom Vlade FBiH, donesenoj na današnjoj sjednici, osniva se Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih osoba, sa sjedištem u Sarajevu. Baviće se razvojem i unapređivanjem profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja invalidnih osoba,  te finansijskim podrškama programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje ovih lica i održavanje njihove zaposlenosti.

Fond će nadzirati ostvarivanje prava invalidnih osoba, vršiti isplate novčanih nadoknada i stimulansa, refundaciju sredstava uplaćenih doprinosa, poreza na dohodak i dijela plata za invalidna lica u zaštitnim radionicama.

Ova će se institucija finansirati  iz Budžeta FBiH, sredstvima posebnog doprinosa iz članova 18. i 19 Zakona,  kao i sredstvima Federalnog zavoda za zapošljavanje  u visini od 10 posto sredstava planiranih njegovim finansijskim planom za aktivnu politiku zapošljavanja u tekućoj godini,  kao i novcem kantonalnih službi zapošljavanja od pet posto od visine planiranih sredstava za aktivnu politiku zapošljavanja.

 

SAGLASNOST NA KREDITNO ZADUŽENJE

Vlada je donijela Odluku o prihvatanju kreditnog zaduženja kod EU, koju zastupa Evropska komisija,  kojim se Federaciji BiH odobrava makrofinansijska pomoć od 60 miliona eura, odnosno 60 posto od 100 miliona eura ukupnog kredita za BiH.

Ova će sredstva u Federaciji biti korištena isključivo za podršku budžetu radi otklanjanja negativnih efekata svjetske ekonomske krize i ekonomsko stabiliziranje. Memorandum o razumijevanju između Evropske komisije i BiH ispred Federacije BiH će potpisati federalni ministar finansija.

Kreditno zaduženje  u omjeru 10 posto za BiH, 30 posto za RS i 60 posto za Federaciju BiH, odobreno je s ciljem ublažavanja potreba platnog bilansa i budžetske potrebe identifikovane u kreditnom aranžmanu sa MMF-om, pa ova sredstva predstavljaju podršku kreditu MMF-a.

Isplata kredita je, stoga, uslovljena uspješnim rezultatima u implementaciji aktuelnog aranžmana sa MMF-om i pozitivnom ocjenom od strane Evropske komisije u vezi sa napretkom po pitanju strukturnih ekonomskih reformi.

Za prvu tranšu ovog kredita je neophodno da globalni fiskalni okvir bude odobren od strane Fiskalnog vijeća, kao i da je pokrenuta procedura nabavke za projekat Zajedničkog informacionog sistema upravljanja budžetom. Za drugu tranšu neophodno je osnivanje Koordinacionog odbora za javnu internu fiskalnu kontrolu, nastavak nadzora bankarskog sektora, postizanje dogovora o modalitetima saradnje za razvoj nacionalnih računa u skladu sa zahtjevima ESA 95 i obavezama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te da Federalno ministarstvo finansija  napravi ažurirani pregled javnog duga nakon isteka roka za registraciju stare devizne štednje.

Također treba  biti operativan keš sistem za upravljanje sredstvima javnih finansija, kao i da Vlada FBiH utvrdi Nacrt zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Vlada je dala i saglasnost za zaključivanje Subsidijarnog ugovora o ovom kreditnom zaduženju koji će se zaključiti između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH. Za njegovo je potpisivanje ovlašten federalni ministar finansija.

 

O UTROŠKU SREDSTAVA ZA TURIZAM I OKOLIŠ U FBiH ZA 2009.GODINU

U danas usvojenom Izvješću o utrošku i efektima dodijeljenih sredstava za turizam i okoliš za 2009.godinu navodi se da su sredstva korištena namjenski i da su ostvareni značajni rezultati unaprjeđenja turizma i zaštite okoliša kroz realizaciju Programa razvoja turizma i okoliša u Federaciji BiH za 2009.godinu.

To se, prije svega, odnosi na ostvarenje ekonomskih ciljeva kroz rast investicija u turizam, razvoj malog poduzetništva, veće zapošljavanje, povećanje turističke potrošnje, razvoj sektora usluga, proizvodnju autohtonih proizvoda, kao i sociokulturnih ciljeva kroz porast kvalitete života lokalnog stanovništva, očuvanje kulturno-povijesne baštine i prirodnog naslijeđa, očuvanje lokalnog identiteta i interakcije kultura, te ekoloških ciljeva kroz unaprjeđenje stanja u oblasti upravljanja okolišem.

Postoji i veliki interes za otvaranje povoljne kreditne linije za turizam, ugostiteljstvo i okoliš u okviru programa i planova Razvojne banke FBiH s kojom je potpisan Protokol o poslovnoj saradnji, stoji u Izvješću.

 

NEPRIHVATLJIVE IZMJENE ODLUKE O KVALITETU TEČNIH NAFTNIH GORIVA

Nakon razmatranja Informacije o hronologiji izmjena Odluke o kvaliteti tečnih naftnih goriva, koju je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH nije prihvatila prijedloge inicirane iz RS-a o izmjeni  ove Odluke,  sve dok se ne ispune uvjeti iz ranije date saglasnosti.

To podrazumijeva obavezu da na benzinskim pumpama u BiH, na kojima se prodaje gorivo proizvedeno u Rafineriji Bosanski Brod, bude istaknuta obavijest da gorivo ne odgovara evropskim standardima.

Vijeće ministara BiH treba da utvrdi mjere koje će osigurati da se vrši zajednička neutralna kontrola kvalitete goriva iz Rafinerije Bosanski Brod, kao i da se sadržaj sumpora u bezolovnom benzinu i dizel gorivu veže isključivo za derivate proizvedene u BiH od sirove nafte iz uvoza.

Također treba osigurati da se količina prerađenih naftnih derivata u Bosanskom Brodu dokazuje na bazi validne dokumentacije o uvozu sirove nafte, kao i obavezati strateškog partnera koji je privatizirao Rafineriju na poštivanje EU direktiva o kvalitetu goriva 98/70 uz Amandman 2003/177EC.

 

O USPOSTAVI BOLONJSKOG MODELA STUDIRANJA

Zadovoljavajući rezultati postignuti su kada je u pitanju mještoviti model studiranja, ali ključni problem je validnost kvalifikacije nakon tri ili četiri godine u prvom ciklusu, što treba jasno riješiti u zakonskom smislu jer dvojnost titule zbunjuje potencijalne poslodavce. U oblasti uvođenja i primjene sistema akumulacije i prijenosa studijskih bodova postignuti su dobri, a u pogledu osiguranja kvaliteta  polovični rezultati, kaže se u Informaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o uspostavi Bolonjskog modela studiranja.

Postupak prepoznavanja i priznavanja diploma u FBiH je dugotrajan i provodi se prema propisu iz 1987.godine koji nikada nije ažuriran. Doktorski studij ili III ciklus je još uvijek u fazi pripreme ali će, sudeći prema trenutnoj situciji kadrovskog stanja i potencijala na visokoškolskim ustanovama, biti moguć uz blisku saradnju više fakulteta grupacija nauka, više univerziteta i to ne samo sa prostora BiH.

U pogledu ispunjavanja potrebnih aktivnosti u 10 koraka, što je razvijeni evropski model, BiH je tek na početku, iako se taj posao mora završiti do 2012. godine. Za ostvarenje Bolonjskih ciljeva u Informaciji je konkretno navedeno 15 aktivnosti koje je u tom smislu potrebno poduzeti.

 

 PRIMJENA STANDARDA I NORMATIVA U SREDNJEM ODGOJU I OBRAZOVANJU U FBiH

Vlada FBiH razmatrala je i usvojila danas dokument Analiza primjene standarda i normativa u srednjem odgoju i obrazovanju u FBiH. U Analizi koju je pripremilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke se navodi  da su izdvojena značajna finansijska sredstva u sistem srednjeg odgoja i obrazovanja, i to izgradnju infrastrukture, didaktičku opremu i obuku nastavnika i obrazovnog menadžmenta, tako da za period od 2007. do 2009.godine, ova sredstva iznose 12.140.900 KM.

Vlada je usvojila i preporuke u kojima se navodi da je i ubuduće značajno obezbijediti adekvatna finansijska sredstva za implementaciju zakonskih i podzakonskih propisa, subvencionirati troškove poboljšanja uslova rada, povećati broj stručnih saradnika u nastavi, obezbijediti i osavremeniti didaktički materijal, integrisati djecu sa smetanjama u razvoju, kao i poboljšati postojeće prostorne uslove.

Nadležne obrazovne institucije zadužuju se za implementiranje preporuka iz ove Analize u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke i resornim kantonalnim ministarstvima.

 

 O STATUSU JP BH  ŠUME-SARAJEVO I JP ŠUME HERCEG BOSNE –MOSTAR

Danas je razmatrana Informacija o realizaciji zaključaka Vlade FBiH  sa  111. sjednice  u vezi sa statusom JP Bosanskohercegovačke šume -Sarajevo i JP Šume Herceg.Bosne –Mostar.

Konstatirano je da je Vlada, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, imenovala vršioce dužnosti NO i direktora ovih preduzeća, a pokrenuta je i procedura za izbor i imenovanje stalnih NO u ovim preduzećima. Izvršen je izbor NO JP Šume Herceg-Bosne i pokrenuta  procedura  za njegov izbor u JP Bosanskohercegovačke šume-Sarajevo, kao i za usklađivanje pravnog statusa ovih preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim duštvima.

Izabran je i nezavisni rezizor sa zadatkom utvrđivanja finansijskog poslovanja u ovim preduzećima, te naloženo NO i upravama ovih preduzeća da  postupe u skladu sa predloženim mjerama.

JP Šume Herceg-Bosne treba da se, u skladu sa zaključcima Vlade, pripoji kantonalnom šumskoprivrednom društvu JP Šume Hercegovačko-neretvanske d.o.o. Mostar kao zakonskom korisniku šuma, dok će se JP Bosanskohercegovačke šume Sarajevo  organizirati kao privredno društvo u državnom vlasništu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Nakon toga, putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, ovo preduzeće treba pripremiti za privatizaciju.

Vlada FBiH je također zadužila Federalni zavod za zapošljavanje da, iz Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji  u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostaju ili su ostali bez posla, izdvoji 70.000 KM kao jednokratnu pomoć za najugroženije uposlenike JP Šume Herceg-Bosne, Mostar.  

 

 UČEŠĆE U PROJEKTIMA ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU

Vlada je, nakon razmatranja, usvojila Informaciju o učešću u projektima za predpristupne fondove EU /IPA Projekti/.

U Informaciji se, između ostalog, navodi da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u okviru IPA komponente u oktobru prošle godine apliciralo na projekat „Koncept tehnoloških i poduzetničkih centara u FBiH“, čemu je prethodilo potpisivanje Zajedničke izjave o saradnji između Vlade FBiH i njemačke pokrajine Hessen. Projekat nije  odobren zbog neispunjavanja minimalnog broja bodova.

Drugi je projekat „Podrška sektoru MSP o uvođenju sistema kvaliteta i podrške razvoju infrastruktura poslovnih zona“  odobren od Evropske komisije i podržan sa  3,5 miliona eura. Od toga je za podršku poduzetnicima za uvođenje evropskih standarda odobreno 1,8 miliona,  a za   projekte studije za infrastrukturu zona poduzetništva 1,7 miliona  eura.

Ministarstvo je apliciralo i sa još jednim brojem drugih projekata čija procedura  odobravanja još  nije završena.

 

O NASTAVKU POSLOVANJA KRIVAJE 1884 D.O.O. ZAVIDOVIĆI

Vlada FBiH informisana je danas o dešavanjima u vezi sa statusom preduzeća „Krivaja 1884.“ d.o.o. Zavidovići.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije zadužen je da, nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima Krivaje, predloži mjere i korake za nastavak rada kompanije do kraja ovog mjeseca.  O predloženim mjerama i zaključcima ministar će obavijestiti Vladu FBiH na narednoj sjednici.

 

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom je odobrila izdvajanje 139.604 KM za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta za III kvartal 2010.godine. Ova sredstva planirana su na budžetskom transferu „Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica“. Sa istog transfera Odlukom je odobreno 54.000 KM za sufinansiranje Projekta „Podrška mrežama socijalne sigurnosti“ za I kvartal ove godine.

Danas je donesena i Odluka kojom je Federalnom ministarstvu zdravstva odobreno izdvajanje iz ovogodišnjeg Budžeta od 2,5 miliona KM za plaćanje PDV-a na uvoz druge tranše medicinske opreme, u okviru realizacije faze II Projekta modernizacije bolnica u BiH.

Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, na osnovu dvije odluke, odobreno je 40.500 KM iz ovogodišnjeg budžeta za  troškove održavanja 12. sportskih igara HVIDR-a HVO HB i 63.000 KM za troškove održavanja 7. sportskih igara Saveza RVI BiH.

Sa namjenski utvrđenog budžetskog transfera za političke stranke i koalicije odobreno je za njihov rad u III kvartalu ove godine 1.250.000 KM.

 

KADROVSKA PITANJA

 Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela akte potrebne za provođenje procedure izbora jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH i to Odluku o raspisivanju Javnog konkursa i Odluku o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje na ovu poziciju. Istovremeno Vlada FBiH je donijela Rješenje kojim je imenovala Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata. U Komisiju su imenovani Tarik Begić ( predsjednik), Stipo Buljan, Sakib Sljepčević, Marinko Bošnjak i Jasmina Pašić
( članovi).

Komisija u istom sastavu obaviće i posao izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Kompanije „Elektroprijenos BiH“ d.d. Banja Luka iz Federacije BiH, a procedura oko izbora obaviće se na osnovu danas donesenih Odluke o raspisivanju Javnog konkursa i Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor kandidata.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo da se za direktora imenuje Suvad Osmanagić.

Danas je Jasminka Hasić-Slijepčević razriješena dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, budući da je imenovana za zamjenika direktora ovog zavoda.

 

Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.15 sati.

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE