150. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.07.2010.
Dnevni red

Dnevni red:


 1. Verifikacija Zapisnika 149., Zapisnika XIX vanredne-telefonske i Zapisnika XX vanredne-telefonske sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Verifikacija Zaključka o isplati regresa budžetskim korisnicima za 2010. godinu V. broj: 589/2010 od 12.07.2010. godine
 3. Nacrt zakona o dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o obligacionim odnosima 
 5. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Nacrt zakona o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz mirovinsko invalidskog osiguranja 
 7. Nacrt zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama
 8. Nacrt zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije BiH 
 9. Prijedlozi za izmjene i dopune zakona u vezi vršenja funkcije rukovođenja u organima uprave
 10. Prednacrt zakona o igrama na sreću
 11. Analiza obaveza po Stand by aranžmanu i komentari na Socijalni sporazum
 12. Prijedlog zaključka o raspodjeli dobiti privrednih subjekata iz nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za 2009. godinu
 13. Informacija o potrebi uvođenja akcize na naftu za željeznice radi stvaranja održivog sistema finansiranja željezničkog sektora sa Prijedlogom zaključaka
 14. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naplati takse za korištenje autoceste A1
 15. Informacija o koncesiji za korištenje vode izvorišta „Plava voda“ za javno vodosnabdijevanje općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica (april/travanj 2010.)
 16. Prijelog uredbe o plaćanju troškova medicinskog vještačenja iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja 
 17. Prijedlog uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi
 18. Prijedlog mišljenja na Inicijativu za izmjenu člana 12. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova koju je podnio Hajrudin Neimarlija, poslanik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 19. Prijedlog mišljenja u vezi sa Zahtjevom za konkretni prijedlog za zaključivanje sporazuma o eksproprijaciji koji je uputila Javna ustanova Dom zdravlja Banovići sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o sticanju prava vlasništva na nekretnini označenoj kao k.č. 1007, zk.ul. 233, KO Tulovići, općina Banovići, radi izgradnje ambulante porodične medicine u MZ Tulovići
 20. Izvjestioci: Prim.Dr. Safet Omerović, federalni ministar zdravstva; Mr. Damir Ljubić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 21. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu koji je podnio Muhamed Osmić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
 22. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, za III kvartal 2010. godine
 23. Nacrt odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 24. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta, za III kvartal 2010. godine 
 25. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta „Podrška mrežama socijalne sigurnosti“, za I kvartal 2010. godine finansija Informacija sa Prijedlozima odluka    
  a)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kreditnog zaduženja za makrofinansijsku pomoć Evropske unije   
  b)   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje supsidijarnog ugovora o kreditnom zaduženju između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za makrofinansijsku pomoć Evropske unije  
 26. Prijedlozi akata potrebnih za provođenje procedure izbora jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine   
  a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine   
  b)   Prijedlog odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine   
  c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine 
 27. Prijedlozi akata potrebnih za provođenje postupka za izbor jednog člana Upravnog odbora Kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine    
  a)   Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine 
  b)   Prijedlog odluke o raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine 
  c)   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine 
 28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo o imenovanju direktora Društva
 29. Izvještaj o utrošku i efektima dodijeljenih finansijskih sredstava „Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH“ za 2009. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
 30. Informacija o hronologiji izmjena Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, sa prijedlogom zaključka
 31. Informacija o implementaciji Bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
 32. Informacija „Analiza primjene standarda i normativa u srednjem odgoju i obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine“, sa Preporukama i Prijedlogom zaključaka
 33. Informacija sa Prijedlogom zaključaka   
  a)   Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 575/09 usvojenih na 111. sjednici održanoj 30.07.2009. godjne o statusu JP "Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo i JP "Šume Herceg-Bosne" Mostar, sa Prijedlogom zaključaka
  b)   Prijedlog zaključka koji se odnosi na izdvajanje sredstava za jednokratnu pomoć zaposlenicima JP Šume Herceg Bosne d.o.o. Mostar 
 34. Informacija o učešću u projektima za pretpristupne fondove EU (IPA projekti), sa Prijedlogom zaključka
 35. Informacija o uticaju recesije na privredu Federacije Bosne i Hercegovine
 36. Izvještaj o radu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu
 37. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja
 38. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine zdravstva
 39. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
  a)   dostavljenih po Zahtjevu broj: 03/05-31-720/2010-ES od 21.06.2010. godine (20 Prijedloga rješenja) 
  b)   dostavljenih po Zahtjevu broj: 03/05-31-697/2010-ES od 14.06.2010. godine (3 Prijedloga rješenja) 
  c)   dostavljenog po Zahtjevu broj: 03/05-31-679/2010-ES od 09.06.2010. godine (6 Prijedloga rješenja)     
  d)   dostavljenih po Zahtjevu broj: 03/05-31-119-2/2010-ES od 5.02. i 27.05. 2010. godine (2 Prijedloga rješenja)     
  e)   dostavljenog po Zahtjevu broj: 03/05-31-723/2010-ES od 21.06.2010. godine 
 40. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva pravde - davanje saglasnosti
 41. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
 42. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Fedralnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (HVIDR-a HVO HB) 
 43. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Fedralnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (Savez RVI BiH)
 44. Prijedlozi izjašnjenja:
  a)   Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama koje je podnijela Suada Hadžović, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  b)   Prijedlog izjašnjenja povodom Amandmana koji je podnesen na Prijedlog zakona o eksplozivnim materijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
 45. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva IP „Krivaja“ d.o.o. za donošenje Odluke o davanju saglasnosti za nastavak poslovanja privrednog društva „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE