149. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 01.07.2010.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA
I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Federalnom parlamentu po hitnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH. Riječ je o tekstu koji je usaglašen sa Sindikatom. Razlozi za donošenje ovog zakona temelje se, prije svega, na potrebi definiranja oblasti raspodjele plaća i naknada uposlenih u organima vlasti FBiH na jedinstven i jednak način. Postojeća regulativa kojom je regulirana problematika plaća i naknada u organima vlasti izrazito je disperzirana u više zakona po pojedinim oblastima, kao i u više podzakonskih propisa.

Visina osnovice za obračun plaće utvrđuje se na osnovu najniže neto satnice dogovorene sa sindikatom državnih službenika i namještenika na način da se najniža neto satnica množi s fondom radnih sati u mjesecu. Osnovica za obračun plaća se utvrđuje prije donošenja Proračuna za narednu fiskalnu godinu, s primjenom od 1. januara za svaku narednu godinu, a usklađivat će se sa Zakonom o proračunima Federacije BiH, odnosno sa raspoloživim sredstvima za ove namjene. Ukoliko se Vlada i sindikat ne dogovore o visini osnovice, ranije dogovorena osnovica ostaje na snazi do dogovora, a najduže do 90 dana. Za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada po ovom zakonu primjenjivat će se koeficijent sukladno Zakonu o proračunima Federacije BiH.

Osnovna plaća ne može biti manja od 70 posto prosječne neto plaće isplaćene u FBiH prema posljednjem objavljenom statističkom podatku. U slučaju da množenjem utvrđene osnovice i pripadajućeg koeficijenta osnovna plaća iznosi manje od 70 posto prosječne plaće, uposleniku će se isplatiti plaća u tom postotku.

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici svrstani su u 12 platnih razreda, s rasponom koeficijenata od 5,50 do 10,00. Kod državnih službenika, svrstanih u jedanaest platnih razreda, koeficijenti se kreću od 3,70 do 6,50, a za sedam platnih razreda namještenika od 1,85 do 3,20.

Vlada je danas zaključkom obavezala Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova da što prije pripremi zakon kojim će biti utvrđene plaće policajaca u FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O
FEDERALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
I TARIFI FEDERALNIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o federalnim administrativnim taksama i tarifi federalnih administrativnih taksa.

Dopunom je utvrđena visina takse za rješenje o izboru ili promjeni entitetskog državljanstva (90 KM), što je sukladno Zakonu o državljanstvu FBiH koji predviđa mogućnost promjene entitetskog državljanstva.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O
VISINI ZATEZNE KAMATE NA NEIZMIRENA DUGOVANJA

Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o visini zatezne kamate na neizmirena dugovanja koji je utvrđen na današnjoj sjednici Vlade FBiH i u parlamentarnu proceduru upućen na usvajanje po hitnom postupku, predviđeno je da se za period ratnog stanja od 18.9.1991. godine do 23.11.1995. godine plaća zatezna kamata u visini od 2,5 posto na neizmirena dugovanja na teritoriji FBiH.

Ova izmjena u odnosu na postojeće rješenje omogućuje provedbu Odluke Ustavnog suda BiH (U 50/01), a utvrđena visina zatezne kamate smatra se primjerenom ratnom periodu.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PREDMETIMA OD PLEMENITIH METALA

Polazeći od toga da je praksa provođenja postojećeg zakona iz 2004. godine ukazala na njegove manjkavosti i potrebu izmjene pojedinih njegovih odredaba (više od 50 posto), Vlada FBiH se opredijelila na donošenje novog Zakona o predmetima od plemenitih metala u FBiH koji je u formi Nacrta utvrđen i sa današnje sjednice upućen u parlamentarnu proceduru.

Njime se utvrđuje jedinstven sistem kontrole predmeta od plemenitih metala na teritoriji Federacije BiH, od tehničkih zahtjeva do nadzora nad prometom ovih predmeta. Također su specificirani poslovi iz nadležnosti Zavoda za mjeriteljstvo, kao osnovnog subjekta neposredne kontrole predmeta, a svi termini i definicije koji se odnose na kontrolu predmeta od plemenitih metala usklađeni su s terminologijom prepoznatljivom u Evropskoj uniji i razumljivom subjektima u sistemu kontrole.

Na ovaj način stvaraju se povoljniji uvjeti za lakšu harmonizaciju propisa u ovoj oblasti sa legislativom i praksom u zemljama EU.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu.

Cilj je usuglašavanje odredaba federalnog s istoimenim zakonom koji je donesen na razini Bosne i Hercegovine. Kako je na sjednici od 29.4.2010. godine Dom naroda Parlamenta FBiH odbio usvajanje tada ponuđenog novog zakona iz ove oblasti, nametnula se nužnost korekcija u postojećem zakonu, čime se uklanjaju prepreke za provedbu odredaba državnog zakona i iz njega proisteklih podzakonskih akata. Ujedno, kroz izmjene i dopune se Zakon usuglašava i s odredbama Zakona o prekršajima FBiH i Zakona o inspekcijama u FBiH.

Novopredloženim rješenjima uklanjaju se postojeće nejasnoće kada su u pitanju obveze, odgovornosti i nadležnosti u veterinarskoj oblasti između tijela uprave u FBiH. Nudi se i uspostava boljeg sustava funkcioniranja veterinarske službe s ciljem zadovoljenja interesa primarnih poljoprivrednih proizvođača i gospodarskih subjekata, osobito onih izvozno orijentirani.

DOPUNE UREDBE O SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Vlada FBiH je donijela Uredbu o dopunama Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije BiH. Dopune se odnose na izmjene neophodne zbog preregistracije udruženja „Savez ronilaca Bosne i Hercegovine“, u „Savez ronilaca Federacije Bosne i Hercegovine“, te promjene naziva udruženja „Vazduhoplovni savez Bosne i Hercegovine“ u naziv „Savez aeroklubova Federacije Bosne i Hercegovine.

ODLUKA O JAVNOM PODUZEĆU CESTE FBiH

Vlada FBiH je donijela Odluku o usuglašavanju (sa Zakonom o cestama) naziva tvrtke, djelatnosti, načina upravljanja i poslovanja i kapitala JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, kojom je naziv ovog javnog poduzeća promijenjen u Ceste Federacije BiH d.o.o.

Na ovaj način su Ceste FBiH postale pravni sljednik Direkcije cesta FBiH. Odlukom je, također, propisano kako Nadzorni odbor Cesta FBiH ima pet, umjesto dosadašnjih jedanaest članova. Sjedište Cesta FBiH je u Sarajevu, a imat će ured i u Mostaru.

SUFINANSIRANJE NABAVKE DIGITALNE OPREME

Odlukom je Vlada FBiH dala saglasnost na sufinansiranje nabavke digitalne opreme za potrebe prve faze digitalizacije procesa produkcije Studija D Radio-televizije FBiH u visini od 382.001 konvertibilnu marku iz sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Ovo je bilo neophodno iz razloga što je postojeći lanac tehnološke proizvodnje i produkcije programa RTV FBiH potpuno zastario, a Javni RTV Servis BiH treba do 2012. godine, najkasnije 2015. godine preći sa analogne na digitalnu radio-difuznu transmisiju, pa nabavka ove opreme predstavlja realizaciju prve faze planirane digitalizacije.

Vlada FBiH zadužuje RTVFBiH da, nakon nabavke ove opreme, sačini izvještaj o utrošenim sredstvima i dostavi ga Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

PETOMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA

Proračun FBiH je u prvih pet mjeseci ove godine ostvario ukupne prihode, primitke i financiranja od 700,9 milijuna konvertibilnih maraka, navodi se u Izviješću o njegovom izvršenju u razdoblju siječanj-svibanj.

Od ukupnog ostvarenja, na neporezne i porezne prihode odnosi se 508,5, a na financiranje 192,4 milijuna KM.

U odnosu na isto razdoblje 2009. godine, porezni i neporezni prihodi veći su za 44,7 milijuna KM, odnosno za 9,6 posto. Na porast je najviše utjecala visoka naplata poreznih prihoda - poreza na dobit pojedinaca i poduzeća - od 68,7 posto u odnosu na uporedno razdoblje.

S druge strane, neporezni prihodi su manji 22,7 milijuna KM, odnosno 31,2 posto.

Ukupno obračunati rashodi i izdatci u ovih pet mjeseci iznose 562,3 milijuna KM, što je 39,4 posto više nego prošle godine. No, upoređujući rashode i izdatke s planom za pet mjeseci, uočljivo je kako su manji za 165,7 milijuna KM.

O POSLOVANJU ŠIPAD EXPORT IMPORT U 2009. GODINI

Federalna vlada je razmatrala i Informaciju o poslovanju Društva „Šipad export import“ d.d. Sarajevo u prošloj godini.

Društvo je u ovom periodu bilo suočeno sa visokom zaduženošću i nelojalnom konkurencijom, koja na ino tržišta izlazi sa damping cijenama. To je dovelo do slabljenja uticaja Društva kod dobavljača i na tržištima te rezultiralo lošim rezutatima poslovanja u 2009. godini: ukupan prihod od 2,2 miliona konvertibilnih maraka, rashodi 15,6 miliona KM, a gubitak 13,39 miliona KM.

Federalno ministarstvo trgovine Vlada FBiH danas je zadužila da predloži model za konačno rješenje statusa ovog preduzeća.

O REALIZACIJI ZAKLJUČAKA FEDERALNOG PARLAMENTA

Vlada FBiH upoznala se danas s Informacijom Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata o realiziranju zaključaka Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, te provedbi Zakona o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite.

Kako je konstatirano, Federalno ministarstvo je realiziralo sve zaključke iz svoje nadležnosti, a, sukladno važećim propisima, poduzelo sve zakonske i organizacijske mjere radi realiziranja Zakona o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite. Za upućivanje timova za reviziju na teren nužan je još potpis sporazuma s Ministarstvom obrane BiH, čime bi bilo omogućeno timovima dobijanje na uvid pokazatelja iz arhiva ARBiH i HVO-a.

Federalna vlada zadužila je nadležno federalno ministarstvo da što prije pripremi cjelovito izviješće o rezultatima izvršene revizije.

O UTROŠKU SREDSTAVA KAPITALNOG GRANTA
ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE BORAČKE POPULACIJE

Vlada FBiH je, nakon rasprave, usvojila Informaciju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata o realizaciji Odluke o odobravanju utroška sredstava kapitalnog granta “Transfer za podršku izgradnje započetih a neizgrađenih objekata branilaca i članova njihovih porodica”. Radi se o grantu, utvrđenom Budžetom FBiH za 2008. godinu, od 1,8 miliona konvertibilnih maraka.

U Izvještaju se ističe da je resorno ministarstvo izvršilo kontrolu namjenskog utroška ovih sredstava, te ocijenilo da su objekti, uglavnom, useljeni ili se nalaze u fazi useljavanja, kao i da je utrošak sredstava sukladan Zakonu o javnim nabavkama.

Ministarstvo je dužno nastaviti kontrolu stanja i načina trošenja sredstava na započetim objektima u Orašju, Busovači, Grudama, Livnu, Bosanskoj Krupi i Bihaću.

POSLOVANJE DRUŠTAVA IZ NADLEŽNOSTI
FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA

Federalno ministarstvo financija dostavilo je, za današnju sjednicu Vlade FBiH, Informaciju o prošlogodišnjem poslovanju gospodarskih društava iz svoje nadležnosti. Riječ je o četiri takva društva: Sarajevo osiguranju d.d. Sarajevo, Union banci d.d. Sarajevo, Razvojnoj banci Federacije BiH i Lutriji BiH.

Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo u 2009. godini ostvarilo je rast premije osiguranja i pozitivan financijski rezultat. Ujedno je zadržalo vodeći položaj na domaćem tržištu osiguranja, sa sudjelovanjem u ukupnoj premiji na tržištu osiguranja u FBiH od 15,9 posto. Ova osiguravajuća kuća ostvarila je bruto dobit veću od 1,3 milijuna konvertibilnih maraka. Skupština Sarajevo osiguranja donijela je odluku o raspodjeli dobiti za 2009. godinu u korist poreza na dobit od 299.390 KM i rezervi sigurnosti od 1.030.469 KM.

Uprkos negativnim posljedicama svjetske ekonomske krize, Union banka d.d. Sarajevo lani je održala stabilnost poslovanja, iako je, kao posljedica svjetske krize, zabilježen pad bilancne sume za 14,1 posto, pa je ona na kraju godine iznosila 147,5 milijuna KM. Na taj pad najviše je utjecalo smanjenje depozita za 20,4 posto. Kapital ove banke ostao je na gotovo istoj razini kao i u 2008. godini i iznosio je 45,4 milijuna KM. S ostvarenom bruto dobiti od 612.988 KM, Union banka je prošlogodišnji plan ostvarila s 94,31 posto. Skupština ove banke donijela je odluku da neto dobit raspodijeli u korist zakonskih pričuva.

Poslovanje Razvojne banke Federacije BiH su u protekloj godini, uz ostalo, karakterizirali aktiva od 232,77 milijuna KM (veća 3,6 milijuna KM nego u 2008.), kapital od 110,99 milijuna KM (povećanje 2,47 milijuna KM), novčana sredstva i depoziti od 60,65 milijuna KM (povećanje 9,17 milijuna KM)... Saldo kredita što ih RBFBiH vodi u ime i za račun Vlade FBiH i Federalnog zavoda za zapošljavanje je na dan 31.12.2009. iznosio 170.115.715,36 KM. Procenat naplate ovih kredita je 65,63 posto i 3,92 indeksna poena veći je nego u 2008. godini. Lani ostvarena dobit od 2,47 milijuna KM u cijelosti je usmjerena na povećanje pričuva kapitala RB.

Lutrija BiH je u 2009. godini ostvarila ukupan promet od 65 milijuna KM, što je dva posto manje nego u 2008. Ukupan prihod bio je 34,88 milijuna KM, odnosno osam posto manji nego godinu dana ranije. U proračun Federacije BiH uplaćeno je 4,36 milijuna KM, dok je uplata u korist računa javnih prihoda po svim osnovama iznosila 15,8 milijuna KM.

PRIPREMITI STATUT VETERINARSKE KOMORE FBiH

Nakon što se upoznala s Informacijom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o Veterinarskoj komori FBiH, Vlada FBiH je preporučila ovoj komori da, u saradnji sa udruženjima veterinara u Federaciji BiH, oformi radnu grupu od predstavnika svih kantona, sa zadatkom pripreme novog Statuta ove asocijacije.

Također je ocijenjeno potrebnim da se u roku od 90 dana, u saradnji s kantonima, izaberu članovi za novi saziv Skupštine Komore, te da o provedbi ovih zaključaka resorno federalno ministarstvo informira Vladu FBiH.

O RADU LOKLANIH RAZVOJNIH AGENCIJA

Kako se navodi u Informaciji o utjecaju lokalnih razvojnih agencija na razvitak malih i srednjih opoduzeća (MSP) u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta podupiralo je ove agencije grant sredstvima. Tako je agenciji REZ od 2005. do 2009. godine doznačeno 40.000 konvertibilnih maraka, SEDRA-i u 2008. godini 30.000 KM, a od 2005. do 2009. godine ZEDA je potpomognuta s 22.000 KM.

Kako se konstatrira, u jačanje mreže lokalnih razvojnih agencija moraju se uključiti niže razine vlasti - kantioni i općine. Kao dobar primjer navodi se osnivanje Agencije za ekonomski razvitak općine Zenica.

Usvojivši Informaciju, Vlada FBiH zadužila je danas Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, sukladno Akcijskom planu, dadne jasne smjernice nadležnim kantonalnim ministarstvima i lokalnim zajednicama u FBiH za osnivanje lokalnih razvojnih agencija koje će biti zadužene za potporu i razvitak poduzetničke infrastrukture i sektora malih i srednjih poduzeća.

O SMJEŠTAJU POČINILACA KRIVIČNIH DJELA
KOJIMA JE POTREBNO PSIHIJATRIJSKO LIJEČENJE

Realizirajući raniji zaključak Vlade FBiH, Federalno ministarstvo pravde ju je na današnjoj sjednici informiralo o mogućim mjerama i aktivnostima koje je potrebno preduzeti u cilju smještaja počinilaca krivičnih djela kojima je potrebno psihijatrijsko liječenje ili liječenje od ovisnosti, kao i o stepenu realizacije Sporazuma vezanog za smještaj na psihijatrijskoj klinici “Podromanija” Sokolac.

Kako je danas zaključeno, nadležna federalna ministarstva treba da, za jednu od sljedećih sjednica, pripreme prijedloge konkretnih mjera u cilju potpune i što brže realizacije Sporazuma.

POMOĆ POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalne uprave civilne zaštite o poplavama na području Federacije Bosne i Hercegovine tokom juna 2010. godine, te naložila da se intenziviraju radnje i aktivnosti na realizaciji projekata sadržanih u važećem Programu razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federacije BiH, uz punu koordinaciju nadležnih organa od Federacije do općine, i to „Program zaštite od poplava“ i „Projekt zaštite od odrona i klizanja tla - mjere i postupci za smanjenje rizika“.

Federalna direkcija robnih rezervi zadužena je da, u suradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sačini Program nabavke i osiguranja sredstava za nabavku gumenih čamaca sa pripadajućom opremom, pumpi za vodu i drugih sredstava kao što su vreće za pijesak, vodozaštitne barijere i vodozaštitni boksovi, duboke čizme i drugo.

Vlada Federacije BiH zadužuje nadležna ministarstva i druge federalne organe uprave za oblast poljoprivrede i voda, okoliša, puteva, da svako u skladu sa svojim nadležnostima i u koordinaciji s nadležnim ministarstvima u kantonima, sagledaju mogućnosti angažovanja na otklanjanju posljedica od poplava, te angažovanju namjenskih sredstava sa kojim raspolažu u svojim budžetima za sanaciju šteta, odnosno provođenja preventivnih mjera za budućnost.

Vlada Federacije BiH zadužuje Zavod za agropedologiju Federacije BiH da nakon povlačenja vode u vodotok rijeke Spreče, u suradnji sa kantonalnim i općinskim organima, izvrši ispitivanje uzoraka tla i izvrši hemijsku analizu tla poplavljenog područja sa ciljem utvrđivanja daljnjeg korištenja zemljišta.

Na osnovu visine preliminarnih procijenjih šteta na području ugroženih općina, Vlada Federacije BiH je predložila da se razmotri mogućnost kako bi se iz rezervi Budžeta za djelimičnu i hitnu sanaciju nastalih posljedica obezbijedilo oko 1.500.000 konvertibilnih maraka.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Grantovi pojedincima - udruženjima potrošača“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu trgovine. Radi se o sumi od 100.000 konvertibilnih namijenjenih radu i jačanju kapaciteta udruženja, kao i realizaciji projekata iz njihovog djelokruga a koji se odnose na informiranje i savjetovanja potrošača o osnovnim pravima i zaštiti potrošača.

Vlada FBiH je donijela Odluku o preraspodjeli sredstava iz Budžeta FBiH za 2010. godinu sa Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova na Federalnu upravu policije. Riječ je o 200.000 KM koje je FMUP planiralo za realizaciju Projekta organizaciono-kadrovskog i materijalno-tehničkog jačanja policijskih snaga u borbi protiv organiziranog kriminala, a koje će operativno koristiti Federalna uprava policije.

Za finansiranje Foruma parlamentaraca u ovoj godini, posebnom odlukom je iz Budžeta FBiH za ovu godinu, odobreno izdvajanje od 19.100 KM.

Odlukom je, također, Vlada FBiH odobrila Federalnoj upravi civilne zaštite utrošak sredstava od 180.000 KM sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija. Ova sredstva namijenjena su za nabavku deminerske opreme u skladu sa Planom opremanja deminerskih timova FUCZ za 2010. godinu.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala prethodnu saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP “Ceste” d.d. Mostar da se privremeno na period do 60 dana za direktora imenuje Jozo Krivić koji je i do sada obavljao ovu dužnost.

Donijeto je Rješenje kojim je za direktora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka imenovan Dragan Kovačević. Istovremeno za predsjednika Upravnog odbora ove direkcije imenovan je Arif Kulić, a za članove Ivan Primorac, Ferid Šabotić, Dragoljub Brenjo i Edvin Šarić.

Vlada je donijele Rješenje kojim nominuje za razrješenje člana Nadzornog odbora JP Željeznice FBiH Izeta Džananovića, te Rješenje kojim umjesto njega nominira Seada Hodžića.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.00 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE