149. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 01.07.2010.
Dnevni red
Dnevni red:
 1. Verifikacija Zapisnika 148. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Informacija u vezi sa izradom Zakona o plaćama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Nacrt zakona o dopuni Zakona o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi;
 4. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja;
 5. Nacrt zakona o predmetima od plemenitih metala u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu;
 7. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine;
 8. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu s Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova na Federalnu upravu policije;
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za sufinansiranje nabavke digitalne opreme za potrebe prve faze digitalizacije procesa produkcije Studija D Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog odluke o usklađivanju naziva firme, djelatnosti, načina upravljanja i poslovanja i kapitala JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo;
 11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Nadzornom odboru JP D.D. „Ceste“ Mostar za privremeno imenovanje direktora JP D.D. „Ceste“ Mostar;
 12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Grantovi pojedincima - potpora udruženjima potrošača“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu trgovine;
 13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za finansiranje Foruma parlamentaraca;
 14. Prijedlozi odluka za definisanje novog ugovornog odnosa sa kompanijom Microsoft BiH:

a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o strateškom partnerstvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa kompanijom Microsoft BiH;
b) Prijedlog odluke za davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora o količinskom licenciranju sa kompanijom Microsoft BiH;
c) Prijedlog odluke o dodjeli Ugovora za nabavku Software Assurance putem Enterprise Agreementa;
d) Prijedlog odluke o dodjeli Ugovora za usluge Microsoftove glavne podrške;

 1. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22465695-85, pod nazivom FMF-CZ-CARDS 2001 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnoj upravi civilne zaštite;
 2. Izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - maj 2010. godine;
 3. Izvještaj o poslovanju „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo za 2009. godinu;
 4. Prijedlog mišljenja u vezi sa Zahtjevom za konkretni prijedlog za zaključivanje sporazuma o eksproprijaciji koji je uputila Javna ustanova Dom zdravlja Banovići;
 5. Zajednička informacija o problemima primjene legislative iz oblasti  veterinarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalne uprave za inspekcijske poslove, s Prijedlogom zaključaka;
 6. Informacija o realizaciji zaključaka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Informacija o realizaciji Odluke o odobravanju utroška sredstava kapitalnog granta „Transfer za podršku izgradnje započetih a neizgrađenih objekata branilaca i članova njihovih porodica“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
 8. Informacija o poslovanju privrednih društava iz nadležnosti Federalnog ministarstva finansija, s Prijedlogom zaključaka;
 9. Informacija o aktivnostima vezanim za Veterinarsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje svibanj-lipanj 2010. godine, s Prijedlogom zaključaka;
 10. Informacija o uticaju lokalnih razvojnih agencija na razvoj MSP u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključaka;
 11. Informacija o mogućim mjerama i konkretnim aktivnostima koje je potrebno poduzeti u cilju smještaja počinilaca krivičnih djela kojima je potrebno psihijatrijsko liječenje ili liječenje o ovisnosti sa Informacijom o stepenu realizacije Sporazuma vezanog za smještaj na psihijatrijskoj klinici „Podromanija“ Sokolac;
 12. Informacija o poplavama u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu 2010. godine, s Prijedlogom zaključaka;
 13. Prijedlog odgovora na traženje ombudsmena BiH po prigovoru gđe. Berić Ive i gosp. Dominković Šime;
 14. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji:

a) dostavljenog aktom FUGIP broj: 05-31-2-853/2010 od 18.06.2010. godine po Zahtjevu broj: 03/05-31-544-1/2010-DZ od 19.05.2010. godine;
b) dostavljenog aktom FUGIP broj: 05-31-2-887/2010 od 23.06.2010. godine po Zahtjevu broj: 03/05-31-615/2010-ES od 27.05.2010. godine;
c) dostavljenog aktom FUGIP broj: 05-31-2-883/2010 od 18.06.2010. godine po Zahtjevu broj: 03/05-31-119/2010-ES od 27.05.2010. godine;

 1. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja V. broj: 53/09 od 29.01.2009. godine;
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i revizorskog tima za koordinaciju - davanje saglasnosti;
 3. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti;
 4. Prijedlozi imenovanja:

a)  Prijedlozi rješenja:
- Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje direktora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka
- Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka.

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE