148. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 28.06.2010.
Saopćenje o radu

OŠTRA OSUDA TERORISTIČKOG NAPADA U BUGOJNU

Na početku današnje sjednice u Mostaru, federalni ministar unutarnjih poslova Muhidin Alić upoznao je članove Vlade Federacije BiH sa činjenicama vezanim za jučerašnji napad na policijsku stanicu u Bugojnu.

Uz bezrezervnu osudu ovog napada, koji je ocijenila kao ozbiljan i opasan teroristički akt, Federalna vlada upućuje saučešće porodici poginulog policajca, te izražava želje za brz i uspješan oporavak ozlijeđenih.

Vlada će, kazano je danas, razmotriti mogućnosti upućivanja materijalne pomoći porodici poginulog policajca Tarika Ljubuškića, te policajcima povrijeđenim u terorističkom napadu.

Nakon što bude utvrđen cjelokupan iznos materijalne štete nastale ovim činom, Federalna vlada će sagledati mogućnosti sufinansiranja saniranja posljedica.

Ujedno, Vlada zahtijeva energičnu akciju kako bi svi uključeni u napad na policijsku stanicu što prije bili procesuirani.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA FBiH

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH.

Na ovaj način je krivično zakonodavstvo Federacije BiH usklađeno s Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Ujedno, ujednačavanje zakonskih rješenja iz ove oblasti u cijeloj Bosni i Hercegovini jedan je od preostalih uslova koje BiH mora ispuniti radi dobijanja bezviznog režima prema državama Evropske unije.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O KONCESIJAMA

U skladu sa zaključcima prethodnih sjednica, kada je u više navrata raspravljano o potrebi donošenja i principima novog Zakona o koncesijama, Vlada FBiH je danas utvrdila Prijedlog ovog zakonskog akta. Pošto bi izmjene i dopune postojećeg zakona, čija je potreba neupitna, obuhvatile preko 50 posto njegovih odredaba, Vlada se opredijelila na donošenje sasvim novog i to po hitnom postupku. Redovna procedura njegovog usvajanja, naime, izazvala bi štetne posljedice za Federaciju BiH, jer ne bi bilo moguće legalizirati postojeće korisnike prirodnih bogatstava i dr. bez koncesije, što bi značilo i gubitak značajnih sredstava u Budžetu Federacije BiH. Bez hitnog donošenja ovog zakona ne mogu se, također, realizirati značajni projekti, kao što je brza cesta Lašva-Donji Vakuf, regionalni vodovod Plava voda i dr.

Budući da su, u danas utvrđeni Prijedlog zakona, osim dosadašnjih odredaba Zakona o koncesijama, unesene i odredbe Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, koji je od 2008. do 2009. godine prošao svu proceduru od nacrta, preko javne rasprave, do ulaganja amandmana od strane poslanika oba doma Parlamenta Federacije BiH, ocijenjeno je nepotrebnim ponavljati istu proceduru. Novopredloženim rješenjima se, u skladu sa zakonima o obrtu i o privrednim društvima, koji predviđaju da se istom privrednom djelatnošću mogu baviti pravna i fizička lica, omogućuje dodjeljivanje koncesija fizičkim licima koja imaju registriran obrt.

Najviše izmjena odnosi se na predmet koncesija i korištenje zakonskih termina za određene pojmove, posebno u oblasti prometa i komunikacija (brze ceste), zatim energetske objekte za koje je nadležnost davanja koncesije ovisna od snage objekta i omogućavanje koncesije za korištenje lovišta, umjesto lovstva kako je bilo ranije definirano.

Posebno je regulisana izgradnja i korištenje energetskih objekata instalisane snage veće od 1 MW tako što je predviđeno da o njihovoj koncesiji odlučuje Vlada FBiH, a definirani su i predmeti koncesije za distribuciju gasova i tekućina.

Na prijedlog Doma naroda Parlamenta FBiH ponovo su, kao predmet koncesije, uvrštene šume i šumsko zemljište, a uvažen je i prijedlog Saveza općina i gradova FBiH da općina može prema nadležnom federalnom ministarstvu pokrenuti inicijativu za postupak dodjele koncesija čiji se predmet nalazi na njenom području, te da za takve koncesije treba saglasnost općine.

Izmjene su pretrpjele i odredbe koje definiraju pojam koncesionara, tako da o koncesiji odlučuje Vlada FBiH, što znači da je koncesionar ministarstvo ili organ vlasti kojeg ona odredi.

U Prijedlogu zakona nije propisana mogućnost samoinicijativne ponude, jer je osnovni princip da se dodjela koncesije vrši putem javnog poziva. Predloženo je, također, da se postupci koji su u toku po osnovu samoinicijativne ponude, završe prema postojećem Zakonu o koncesijama. Prijedlogom se daje mogućnost privrednim društvima koja već koriste prirodna bogatstva, dobra u općoj upotrebi i obavljaju djelatnost od općeg interesa (u većini slučajeva se radi o javnim preduzećima) da mogu bez provođenja procedure sklopiti ugovor o koncesiji.

Poseban dio predloženih izmjena i dopuna odnosi se na Komisiju za koncesije, odnosno na utvrđivanje njenog statusa kao samostalnog pravnog lica, što do sada nije bilo definirano. Jedna od značajnijih novina je da Komisija donosi akt o zajedničkom registru dodijeljenih koncesija u FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O DUGU, ZADUŽIVANJU I GARANCIJAMA U FBiH

Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH. Cilj novoponuđenih zakonskih rješenja jeste omogućavanje kantonima, gradovima, općinama i javnim poduzećima emitiranja vrijednosnih papira.

Ovo, ujedno, predstavlja i usuglašavanje s bh. zakonom iz ove oblasti u pogledu stvaranja uvjeta za zaduživanje i izdavanje garancija i za nekapitalne investicije, odnosno restrukturiranje i konsolidiranje javnih poduzeća i podporu financijskim institucijama u većinskom vlasništvu FBiH, te pojednostavljivanju procedure kod zaduživanja. Kada je unutarnje zaduživanje u pitanju, kantonima, gradovima, općinama i javnim poduzećima otvara se mogućnost zaduživanja i emisijom vrijednosnih papira, a ne samo kreditima komercijalnih banaka. Kod vanjskog zaduživanja, smanjuje se potreba za predhodno zaduženje FBiH.

PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Vlada FBiH je danas razmatrala prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da se osnuje Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih osoba. Fond bi se bavio razvojem i unapređivanjem profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja invalidnih osoba, te finansijskim podrškama programima razvoja privrednih društava za zapošljavanje ovih lica i održavanje njihove zaposlenosti.

U raspravi je ocijenjeno potrebnim da se još jednom analizira potreba osnivanja ovakvog fonda, prije svega sa stanovišta sagledavanja mogućnosti lociranja ovih poslova u jednu od već postojećih ustanova, o čemu će resorno ministarstvo definirati mišljenje i dostaviti ga Vladi FBiH.

SAGLASNOST NA BORAVAK U MIROVNOJ MISIJI UN

Danas je donijeta i Odluka kojom Vlada FBiH daje saglasnost za upućivaje pripadnika bh. kontingenta civilne policije Samira Beganovića u Mirovnu misiju UN u Liberiji.

Boravak u ovoj misiji odnosi se na period od 25.6. ove do 25.6. slijedeće godine.

ANALIZA PODUZETNIČKIH ZONA

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, od 2005. do 2010. godine, u poslovne zone uložilo 8.725.000 konvertibilnih maraka, navodi se u danas razmatranoj Analizi stanja poduzetničkih zona u FBiH. U Federaciji, prema nepotpunim informacijama koje su dostavili kantoni i općine, u funkciji je 65 poslovnih zona, a 33 se označavaju kao potencijalne. Najviše ih - po 12 - djeluje u Srednjebosanskom i Tuzlanskom kantonu.

Prema anketi, rađenoj u 23 poduzetničke zone na teritoriju 12 općina, 19 zona ima poduzetničko-obrtničku namjenu, tri industrijsku, a jedna specijaliziranu.

REALIZACIJA BILANSA ENERGETSKIH POTREBA FBiH U 2009. GODINI

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije BiH u prošloj godini.

U proizvodnji uglja plan je ispunjen sa 92 posto, uz ukupnu količinu od 6,6 miliona tona. To je bilo dovoljno da se zadovolje potrebe potrošača, a za izvoz je osigurano 148,6 hiljada tona. Na depoima rudnika je ostalo 67,1 hiljada tona ovog energenta. Najveće količine (84 posto) su potrošile termoelektrane, a to je u odnosu na plan bilo manje za 4,5 posto.

Kada se radi o proizvodnji električne energije lani je ukupno prizvedeno 8,8 hiljada gigavatsati čemu su doprinijele povoljne energetske okolnosti, pa su premašeni plan i proizvodnja u odnosu na prethodnu godinu.

Planirana je potrošnja od 8 hiljada gigavatsati, a potrošeno je 7,69 hiljada. Snabdijevanje električnom energijom osigurano je iz domaće proizvodnje i djelimično iz uvoza uz stabilan rad elektroenergetskog sistema.

Lani je ukupno na tržištu FBiH osigurano 920 hiljada tona nafte i naftnih derivata što je nešto manje od planiranih količina. Ukupno 17 uvoznika je na područje FBiH plasiralo oko 688 hiljada tona ovog energenta, dok je preostalih 232 hiljade tona osigurano u međuentitetskoj trgovini. Ukupno je potrošeno 966,3 hiljade tona što je za 5 posto više od bilansiranih količina i za 6 posto u odnosu na prethodnu godinu. Snabdjevenost tržišta je bila stabilna.

U odnosu na planiranih 244,4 miliona kubnih metara prirodnog gasa lani je realizirano nešto iznad 200 miliona kubika, pa je potrošnja za 17 posto bila manja od planirane, a za oko 10 posto od prošlogodišnje. U snabdijevanju gasom je i dalje primjetan diskontinuitet uvoza između zimskog i ljetnog perioda, a tržište je ostalo nepromijenjeno. U prošloj je godini bilo osigurano uredno snabdijevanje FBiH ovim energentom. Ugovor sa ruskim isporučiocem prirodnog gasa produžen je do kraja ove godine.

O PROŠLOGODIŠNJEM RADU AGENCIJE ZA NADZOR
OSIGURANJA FBiH I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

U Izvještaju o prošlogodišnjem radu Agencije za nadzor osiguranja FBiH i društava za osiguranje u prošloj godini koji je danas razmatrala i odobrila Vlada FBiH ističe se da su aktivnosti Agencije bile usmjerene na provođenje regulacije i nadzora u oblasti osiguranja (društva za osiguranje, posrednici u osiguranju), s ciljem zaštite i obezbjeđenja povjerenja osiguranika, trećih lica korisnika osiguranja i oštećenika, uz stvaranje uslova za stabilno i transparentno funkcionisanje tržista osiguranja.

Pri tome je posebna pažnja posvećena nadzoru nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti osiguranja i drugih propisa, te regulaciji rada društava za osiguranje i reosiguranje i posrednika u osiguranju, te stimulisanju konkurentskog okruženja i pomoći u razvoju samoregulacije svih ovlaštenih učesnika.

Prema mišljenju revizora, finansijski izvještaji Agencije prikazuju objektivno i realno, u svim materijalno značajnim stavkama, finansijski položaj Agencije na dan 31. decembra 2009. godine, te rezultate njenog poslovanja i promjene u novčanim tokovima, u skladu s međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

INFORMACIJA O POPLAVAMA

Vlada FBiH je danas razmatrala Informaciju o poplavama na području Federacije Bosne i Hercegovine tokom juna 2010. godine, u kojoj se ukazuje na teške posljedice koje su pretrpjeli pojedini dijelovi Federacije BiH.

Budući da visina šteta još nije konačno utvrđena, Vlada je zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da, za sljedeću sjednicu, pripremi prijedloge odgovarajućih akata, na osnovu čega će Vlada poduzeti konkretne korake u pomoći na saniranju nastalih šteta.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom je odobrila izdvajanje 383.462,80 KM budžetskih sredstava za sufinansiranje Projekta HSEP- Jačanje zdravstvenog sektora u II kvartalu ove godine. Sredstva su predviđena na budžetskom transferu “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica”.

Drugom danas donesenom Odlukom odobreno je Zavodu za javno zdravstvo FBiH raspolaganje donatorskim sredstvima u iznosu od 13.885 KM evidentiranih na podračunu unutar Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija. Riječ je o donatorskim sredstvima UNICEF-a iz Projekta “Obilježavanje evropskog tjedna imunizacije 2010”.

Posebnom Odlukom Vlada FBiH je Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona otpisala dugovanje po osnovu zakupa poslovnog prostora u kojem je smješten ovaj savez. Riječ je o dugovanju u iznosu od 17.758 KM za period od 1.1. 2006. do 30.4. 2010.godine.

KADROVSKA PITANJA

Danas donesenim Rješenjem za članove Nadzornog odbora JP BHTELECOM D.D. nominirani su: Mesud Hadžialić, Mugdim Mandžuka, Srećko Mataić, Alden Bajgorić, Vjekoslav Ivanković i Ševal Kovačević.

Vlada FBiH je danas Novku Agić i Osmana Slipičevića razriješila dužnosti direktora, odnosno zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Novodonesenim rješenjima Novka Agić je ponovo imenovana na mjesto direktora, dok je za zamjenika direktora ovog zavoda imenovana Jasminka Hasić-Slijepčević.

Danas su razriješeni dosadašnji sastavi upravnih odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Kliničke bolnice Mostar i donesena rješenja o privremenom imenovanju ovih tijela. Tako su u Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu privremeno imenovani: Ibrahim Ramić (predsjednik), Marko Bukša, Tihana Valjan, Mustafa Strukar, Milenko Nikolić, Diana Štimjanin, Mirsad Alić, Sedin Kobašlija, Mirza Dilić, Mustafa Hiroš, Tatjana Jeremić, Dževad Džanić i Fehim Kadić (članovi). Privremeni Upravni odbor Kliničke bolnice Mostar sačinjavaju: Branka Galić (predsjednik), Nermin Avdić, Vesna Brkić, Ljiljana Vujčić-Cupač, Jagoda Lesko, Sead Čolo, Ilija Zeko, Blago Senjak, Mladen Kolobarić, Sead Kajtaz, Ante Ivanković, Veseljko Perković i Marijana Lončar (članovi).

Zbog isteka perioda od dva mjeseca, Miralem Šarić razriješen je dužnosti privremenog direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje, a nakon provedene konkursne procedure ponovo je, kao najuspješniji kandidat, imenovan na ovo mjesto na period od četiri godine.

Samir Bakić danas je imenovan za člana Upravnog odbora Lutrije BiH na period od četiri godine.

Danas su, također, razriješeni dužnosti dosadašnji sastavi upravnih odbora zavoda za javno zdravstvo i za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, te imenovani novi u istim sastavima.

Izmijenjeno je i Rješenje o prijedlogu za imenovanje članova Komisije za koncesije Federacije BiH, tako što je za njenog člana predložen Adnan Šabić.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.15 sati.

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE