148. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 28.06.2010.
Dnevni red

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika 147. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Nacrt zakona o koncesijama;
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za sufinansiranje Projekta HSEP - Jačanje zdravstvenog sektora, za II kvartal 2010. godine;
 6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje certifikata o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala;
 7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje „Ugovora o prijenosu prava vlasništva na imovini-nekretninama po osnovu diobe imovine Energopetrol d.d. koja nije predmet privatizacije Energopetrol d.d. u korist Federacije Bosne i Hercegovine uz naknadu“;
 8. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna na Jedinstvenom računu Trezora- Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju u Liberiji;
 11. Prijedlog odluke o otpisu duga Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona;
 12. Analiza stanja poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine i izrada interaktivne karte, s Prijedlogom zaključka;
 13. Izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2009. godini, s Prijedlogom odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2009. godini;
 14. Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH za 2009. godinu sa Informacijom o poslovanju društava za osiguranje u 2009. godini;
 15. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravnosnažnosti rješenja o eksproprijaciji po Zahtjevu broj: 01-03.2-2865/10AB od 4.5.2010. godine;
 16. Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka V. broj: 917/08 od 29.10.2008. godine;
 17. Informacija o akumuliranoj dobiti Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo i investiranju u „Hotel Srebrenica“ u Srebrenici;
 18. Informacija o prekograničnoj saradnji - implementacija Sporazuma o saradnji sa Regijom Abruzzo, s Prijedlogom zaključka;
 19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za otvaranje posebnog namjenskog računa u okviru Jedinstvenog računa trezora;
 20. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je predložio Klub zastupnika BPS-Sefera Halilovića u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
 21. Prijedlog izjašnjenja na Prijedlog zakona o šumama koji su podnijeli Mersija Krzić, Nusret Sirćo, Enver Mujala i Slaviša Šućur, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 22. Informacija o Rješenju Općinskog suda Sarajevo broj 65 0 P 120308 09 P od 11.2.2010. godine i 15.3.2010. godine i Rješenju Kantonalnog suda Sarajevo broj 65 0 Rs 120308 10 Rsz od 13.5.2010. godine;
 23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Protokola - memoranduma o razgovorima sa predstavnicima Vlade SR Njemačke o nastavku tehničke i finansijske saradnje za 2010. godinu;
 24. Prijedlozi imenovanja:

24.1. Prijedlog rješenja o nominiranju kandidata u Nadzorni odbor BH Telecom;
24.2. Prijedlozi rješenja:
2.1. Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine;
2.2. Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine;
2.3. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine;
2.4. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine;
24.3. Prijedlozi rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju članova upravnih odbora:
3.1. Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu;
3.2. Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar;
3.3. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu;
3.4. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar;
24.4. Prijedlozi rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju članova upravnih odbora:
4.1. Prijedlog rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
4.2. Prijedlog rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine;
24.5. Preporuka rang liste kandidata za direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje sa Prijedlozima rješenja:
5.1. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti privremenog direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje;
5.2. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje;
24.6. Izvještaj o provedenom postupku izbora kandidata za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine sa Listom uspješnih kandidata i Prijedlogom rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine;
24.7. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine;

 1. Informacija u vezi sa izradom Zakona o plaćama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Radni materijal Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 3. Informacija o poplavama u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu 2010. godine.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE