147. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 17.06.2010.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O
PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA RAZINI FBiH

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH. Razlog što se pristupilo inoviranju zakonskog rješenja je stvaranje uvjeta za neometano korištenje donatorskih sredstava namijenjenih zaštiti, konzerviranju, prezentaciji i rehabilitiranju nacionalnih spomenika.

Naime, potencijalni donatori-investitori dosad su se često bezuspješno obraćali vlasnicima nekretnina koje su proglašene nacionalnim spomenikom radi zaključenja ugovora o partnerstvu. Bez tog ugovora, Federalno ministarstvo prostornog uređenja bilo je primorano odbijati zahtjeve investitora.

Prema novopredloženom rješenju, vlasnik nekretnine ne može uskratiti korištenje osiguranih sredstava za zaštitu, konzerviranje, prezentaciju i rehabilitiranje nacionalnih spomenika. Iako je pravo vlasništva jedno od temeljnih vrijednosti, ono nije, kako je obrazloženo, i bezgranično. Ograničenja vlasništva mogu biti ustanovljena radi zaštite interesa i sigurnosti države, zaštite kulturno-povijesne baštine, prirode, okoline i zdravlja ljudi.

USKLAĐIVANJE ZAKONA: O AGENCIJI ZA BANKARSTVO
FBiH, O BANKAMA I O MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona: o Agenciji za bankarstvo FBiH, o bankama i o mikrokreditnim organizacijama. Riječ je o potrebi dodatnog implementiranja, usklađivanja i pojašnjenja ili redefiniranja pojedinih pravnih instituta u postojećim zakonima, kao i nužnosti njihovog usklađivanja sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti koji je stupio na snagu 15.7.2009. godine, pa uskoro ističe jednogodišnji rok utvrđene zakonske obaveze ovog usklađivanja.

Ova obaveza prostiče, također, i iz Strategije i Akcionog plana za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH za period od 2009. do 2013. godine za čije je ispunjenje u entitetima Akcioni plan utvrdio rok do kraja juna ove godine.

Pored toga, predloženim izmjenama i dopunama ova tri postojeća zakona stvara se pravni osnov za ambijent u kojem će i obveznicima na sprovođenju zakona (bankarskim, mikrokreditnim i lizing društvima) i Agenciji za bankarstvo FBiH biti omogućen kvalitetniji rad u sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti čije će rezultate u decembru ove godine cijeniti i ocijeniti komitet Vijeća Evrope (MONEYVAL).

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O FINANCIJSKO-INFORMATIČKOJ AGENCIJI

Zakon o Financijsko-informatičkoj agenciji, čiji je Nacrt danas utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Vlada FBiH, predstavlja nadogradnju pravnog sustava nakon što je, od početka ove godine, na snagu stupio Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH. Naime, bilo je nužno, a što nalažu i direktive Europskog povjerenstva, osnovati agenciju nadležnu za vođenje javnog registra financijskih izviješća.

Ujedno, uspostava ovog registra pri Financijsko-informatičkoj agenciji (FIA) bitna je za daljnje usuglašavanje s direktivama Europske unije i u pregovorima s Europskim povjerenstvom, budući se napredak u oblasti financijskog izvješćivanja ocjenjuje veoma bitnim u poboljšanju poslovnog ambijenta za investitore.

Registar financijskih izviješća predstavlja središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i o financijskom položaju pravnih osoba. On je javan i svatko može, bez dokazivanja pravnog interesa, dobiti pokazatelje koje sadrže: federalna, kantonalna i tijela jedinica lokalne samouprave, statistika, poslovne banke, porezne uprave, berze, gospodarske komore, regulatori na financijskom tržištu, pravne i fizičke osobe.

FIA uspostavlja evidenciju obveznika za podnošenje financijskih izviješća, preuzimanjem pokazatelja upisanih u sudski, te registre Federalnog ministarstva pravde i Porezne uprave FBiH.

Prema Nacrtu zakona, sjedište FIA-e je u Mostaru, s poslovnim jedinicama u drugim gradovima Federacije BiH. Na čelu FIA-e je petočlani Upravni odbor što ga, na prijedlog federalnog ministra financija, imenuje Vlada FBiH. Na isti način se imenuju direktor i njegov zamjenik. Agencija se financira prihodima ostvarenim vlastitim poslovanjem.

Stupanjem na snagu Zakona o Financijsko-informatičkoj agenciji prestat će s radom Agencija za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo i Agencija za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar, a njihova prava, obveze, imovinu i uposlenike preuzima FIA.

PREUSMJERAVANJE DIJELA SREDSTAVA REVOLVING FONDOVA

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se sredstva revolving fonda u iznosu od 9,28 miliona konvertibilnih maraka, prikupljena za Projekat „Lokalne incijative“, preusmjeravaju u revolving fond Projekta „Lokalni razvoj“.

Odluka je donesena na prijedlog Komisije za revolving sredstva pošto trenutno mikrokreditne organizacije ne iskazuju interesovanje za korištenje raspoloživih sredstava iz Projekta „Lokalne inicijative“.

Komisija smatra da će ovo privremeno preusmjeravanje raspoloživih revolving sredstava osigurati lakši pristup općinama i njihovo stavljanje u funkciju razvoja lokalnih zajednica.

IZMIJENJENA UREDBA O ŠUMAMA

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH danas je izmijenila Uredbu o šumama.

Izmjena se odnosi na produljenje važenja Uredbe do donošenja Zakona o šumama. U suprotnom, oblast gospodarenja šumama u FBiH ostala bi pravno neuređena, što bi onemogućilo poslovanje šumskih gazdinstava i drvoprerađivačke industrije.

PODRŠKA PRIJEDLOGU STRATEGIJE UPRAVLJANJA VODAMA FBiH

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, razmatrala i podržala Prijedlog strategije upravljanja vodama FBiH, čija su izrada i donošenje predviđeni Zakonom o vodama.

Ovim dokumentom utvrđena je politika upravljanja vodama, odnosno pravci zaštite voda, zaštite od štetnog djelovanja voda i održivog korištenja voda, za period od 12 godina. Ovu strategiju, koja je dio Strategije zaštite okoliša iz 2009. godine, također usvaja Pralament FBiH na prijedlog Vlade Federacije BiH.

Dokument su radili konzorcij domaćih konsultantskih firmi, Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo i Zavod za vodoprivredu d.o.o. Mostar, koji su angažirani u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, dok su organizaciju i praćenje njegove izrade preuzeli Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i agencija za vodna područja rijeke Save - Sarajevo i Jadranskog mora - Mostar.

U cilju osiguranja harmonizacije Strategije s politikama i strategijama drugih resora, formiran je Međuresorski koordinacioni odbor u koji su uključeni predstavnici ministarstava okoliša, energije, rudarstva i industrije, prostornog uređenja, zdravstva, Komisije za koncesije, Privredne komore, inspekcije, dvije elektroprivrede, udruženja poslodavaca komunalne privrede, te sa nivoa BiH Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

U toku pripreme Prijedloga strategije obavljena je javna rasprava i kod finaliziranja njenog teksta uzeti u obzir izneseni prijedlozi i sugestije.

Inače, razlozi za temeljnu reviziju vodnog prava i propisa o vodama FBiH su u potrebi da se u novim uvjetima i na nov način definiraju odnosi u društvu u vezi s vodama i da se na adekvatan način uredi uloga države u njihovom upravljanju, odnosno uloga svih organa vlasti kojima je zadatak da štite javni interes na ovom polju, osiguraju sigurnost stanovništva u svim aspektima povezanim sa vodama i ravnopravan tretman svih privrednih subjekata kojima je voda u bilo kom pogledu potrebna za obavljanje njhovih proizvodnih i uslužnih djelatnosti.

O GOSPODARENJU ŠUMAMA U FBiH U PROŠLOJ I PLANU ZA OVU GODINU

Federalna vlada je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u 2009. godini, kao i planove za 2010. godinu.

Donesen je Zaključak kojim se kantonalna resorna ministarstva obavezuju na preduzimanje potrebnih aktivnosti za ostvarenje planova u ovoj oblasti. To treba da osigura ravnomjernu sječu i biološku obnovu šuma, izgradnju šumske infrastrukture i provođenje integralne zaštite šuma.

O poduzetim aktivnostima treba obavijestiti Federalnu upravu za šumarstvo.

Federalna ministarstva finansija i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva imaju obavezu da sredstva prikupljena u Budžetu FBiH za korištenje općekorisnih funkcija šuma planiraju u podsticaje za šumarstvo, a to se preporučuje i vladama kantona i nadležnim kantonalnim ministarstvima.

UNAPRJEĐENJE RURALNOG PODUZETNIŠTVA

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH prihvaćeno je Izviješće o implementaciji Projekta unaprjeđivanja ruralnog poduzetništva, koje se odnosi na razdoblje do 31.12.2009. godine.

Sredstvima IFAD-a, OPEC-a i Vlade FBiH, za Projekt je do kraja protekle godine osigurano 8.142.340,78 konvertibilnih maraka. Kroz kredite je farmerima i malim i srednjim poduzećima (MiSP) na raspolaganje stavljeno više od deset milijuna KM. Po namjeni, najviše kreditnih sredstava otišlo je farmerima (2,2 milijuna KM).

Od ugovorenih 30 projekata uređenja lokalne infrastrukture, ukupne vrijednosti 5,6 milijuna KM, do 31.12.2009. godine okončano je 17.

NEPRIHVATLJIVI AMANDMANI NA PRIJEDLOG
ZAKONA O APOTEKARSKOJ DJELATNOSTI

Polazeći od obrazloženja Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada FBiH nije danas prihvatila ni jedan od ukupno sedam amandmana koje je na Prijedlog zakona o apotekarskoj djelatnosti predložio delagat u Domu naroda Parlamenta FBiH Zijad Tica.

Obrazloženje je da su pitanja na koja se ukazuje u predloženim amandmanima na adekvatan način već uređena predloženim zakonom.

IZMJENE UREDBE O ZAŠTITI TRADICIONALNIH I STARIH OBRTA

Vlada FBiH je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o zaštiti tradicionalnih i starih obrta. Suština izmjena je novi popis tradicionalnih i starih obrta po vrstama koji se mogu obavljati na osnovu stručne spreme ili majstorskog ispita, kao rezultat dopune postojećeg popisa određenim zanimanjima na prijedlog jedinica lokalne samouprave.

Ovaj popis koji, na prijedlog federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, uz prethodno pribavljeno mišljenje jedinica lokalne samouprave, utvrđuje Vlada FBiH je, kao i do sada, sastavni dio Uredbe.

O POMOĆI EU MALOM GOSPODARSTVU

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o pomoći Evropske unije malom gospodarstvu kroz Sedmi okvirni program (FP7) i Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP), te preporučila resornim ministarstvima da sagledaju svoje mogućnosti na uključenju ili pomoći pri uključivanju u ove programe. Cilj Sedmog okvirnog programa je osiguranje sredstava za finansiranje znanstveno-istraživačkog rada, kao i iniciranje mobilnosti bh. istraživača u zemlje EU koje država trenutno ne može osigurati niti finansirati. Proračun ovog programa za period od 2007. do 2013. godine iznosi preko 50 milijardi eura.

Što se tiče Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije, cilj mu je povećati konkurentnost evropskih preduzeća, sa posebnim naglaskom na mala i srednja preduzeća, kao i podršku inovativnim aktivnostima.

Iz ovih razloga Vlada FBiH je dala podršku što skorijem potpisivanju Memoranduma o razumijevanju sa Evropskom komisijom u vezi sa mogućnošću korištenja i sredstava okvirnog programa CIP.

O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU U PROŠLOJ GODINI

Nakon razmatranja, Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o stanju sigurnosti u željezničkom saobraćaju u prošloj godini. U Informaciji se navodi da su tokom 2009. godine zabilježenja tri udesa, 24 nezgode, 98 vanrednih događaja na putnim prijelazima i van njih, te 345 ostalih smetnji, što je za 34 posto manje u odnosu na 2008. godinu. Ovi vanredni događaji u željezničkom prometu izazvani su, uglavnom, tehničko-tehnološkom zastarjelošću mobilnih i stabilnih transportnih kapaciteta, nepoštivanjem saobraćajno-tehničkih normi, otuđenjem željezničke imovine od strane trećih lica i neadekvatnim osiguranjem putnih prijelaza. Ukupna materijalna šteta zbog ovih događaja je iznosila 470,4 hiljade KM, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 556,3 hiljade KM. Za 372 hiljade KM smanjena je i šteta koju su prouzrokovala treća lica.

Lani je zabilježeno jedanaest smrtnih slučajeva u željezničkom saobraćaju, od čega je njih sedam prouzrokovano nedozvoljenim kretanjem pješaka na otvorenoj pruzi. Registrovano je osam slučajeva težih povreda, uglavnom zbog lične nepažnje ozlijeđenih.

O STUDENTSKOM STANDARDU

Prilikom rasprave o Informaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o studentskom standardu u FBiH, s posebnim osvrtom na rad Fonda za studentske zajmove čiji je osnivač, Vlada FBiH je donijela određene zaključke i preporuke. Njima se, između ostalog, ukazuje na potrebu razmatranja mogućnosti zakonskog uređivanja pravnog statusa studentskih centara/domova i ujednačavanja kantonalnih zakona u pogledu osnivača, pri čemu se akcentira nužnost povećanja smještajnih kapaciteta u Sarajevu, te planiranje izgradnje studentskih centara u Bihaću i Mostaru.

Smještajne potrebe koje su tri puta veće od postojećih kapaciteta ukazuju na potrebu obezbjeđenja dodatnih sredstava za proširenje objekata za studentski standard, pri čemu je radi izjednačavanja uvjeta studiranja na području cijele Federacije BiH, neophodno većinu ulaganja orijentisati prema najneuslovnijim objektima, ističe se, pored ostalog u ovom materijalu, u kojem posebno mjesto zauzima pitanje finansiranja studentskog standarda uz nužnost donošenja dugoročnijih rješenja.

S ciljem unapređivanja uslova studiranja u Federaciji BiH i olakšavanja života i studiranja studentske populacije značajno je, također, daljnje finansijsko i institucionalno jačanje Fonda za studentske zajmove FBiH.

UPISNA POLITIKA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U FBiH

Nakon razmatranja, Vlada FBiH je usvojila Informaciju o upisnoj politici u visokoškolskim ustanovana u Federaciji BiH koju je pripremilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

U Informaciji se konstatuje da, u cilju realizacije reforme sistema visokog obrazovanja, treba dovršiti usaglašavanje kantonalnih sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju, kao i integraciju univerziteta što je do sada učinjeno samo u Tuzli i Zenici.

Neophodno je izjednačiti primjenu Bolonjske deklaracije, te uspostaviti jedinstvenu informatičku bazu univerziteta koja će doprinijeti boljem planiranju upisa u visokoškolske ustanove.  Da bi se ostvarila bolja informiranost i pripremljenost učenika za studiranje neophodno je stvoriti praksu informiranja i profesionalne orijentacije formiranjem mreže centara za ove svrhe gdje će raditi timovi sastavljeni od nastavnika, učenika, predstavnika tržišta rada i poslodavaca. Neophodno je osigurati sredstva za kampanje, te pojednostaviti procedure za dodjelu stipendija i politiku stipendiranja na federalnom nivou.

Kako bi studentima bio osiguran lakši pristup tržištu rada neohodno je uvesti obavezno stažiranje u praksi uz reformu nastavnog plana srednjih stručnih škola povećanjem broja sati praktičnog rada.

Ciljna grupa za ove projekte su studenti u FBiH i učenici srednjih škola. Da bi se uspostavio funkcionalan sistem visokog obrazovanja i stvorilo stimulativno okruženje za nastavak školovanja nakon završene srednje škole, u realizaciju projekta treba uključiti nadležne za visoko i srednje obrazovanje kao što su Ministarstvo civilnih poslova BiH, kantonalna ministastva obrazovanja, univerziteti, pedagoški zavodi i druge odgovorne institucije u oblasti obrazovanja - jedna je od zaključnih preporuka iz ove informacije.

SUGLASNOST NA ANEX MEMORANDUMA

Vlada FBiH je današnjom Odlukom dala suglasnost na Nacrt anexa II. Memoranduma o razumijevanju za uspostavu Fonda za reformu javne uprave, te ovlastila premijera FBiH na potpis ovog dokumenta.

Anex će potpisati Odjel za međunarodni razvitak Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvitak i suradnju Kraljevine Švedske, Ministarstvo za razvitak i suradnju Kraljevine Nizozemske i Izaslanstvo Europskog povjerenstva u BiH, te Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Brčko Distrikta BiH i Ministarstvo riznice i financija BiH.

SRATEGIJA REFORME PENZIJSKOG SISTEMA U FEDERACIJI BiH

Vlada FBiH je razmatrala Strategiju reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH koju je predložila Ekspertna grupa za reformu penzijskog sistema, te je, u formi Prijedloga, uputila Parlamentu FBiH.

U procesu reforme penzijskog sistema eksperti predviđaju uvođenje tri stupa.

Prvi bi obuhvatao obavezni oblik penzijskog i invalidskog osiguranja finansiran iz doprinosa, pri jednakoj stopi doprinosa za sve osiguranike, što ostavlja u sistemu princip solidarnosti, a u pravima princip preraspodjele. Princip stečenih prava po ovom osnovu ostaje i u novom sistemu.

Obavezno penzijsko osiguranje se sastoji od socijalne penzije - koja predstavlja primanja do iznosa najniže penzije i penzije čija visina zavisi od visine uplaćenih doprinosa u aktivnom periodu osiguranja.

Socijalna penzija je kao minimalna penzija u funkciji zaštite ove populacije od ekstremnog siromaštva, a isplaćuje se iz doprinosa za dio penzije pokriven penzijskim stažom i refundacijom iz budžetskih prihoda za nedostajući dio do visine minimalne penzije. Pravo na ovu penziju mogu ostvariti osobe sa najmanje 20 godina penzijskog staža i 65 godina života.

U dužem se vremenskom periodu predviđa proširenje ovog prava i na osobe sa manje od 20 godina penzijskog staža, osobe koje su bile u radnom odnosu ali im nije uplaćivan doprinos, kao i na osobe koje nisu bile uključene u sistem penzijskog osiguranja kada navrše 65 godina života. Uvođenje ovih prava zahtijeva značajnije angažiranje dodatnih sredstava iz općih poreza, kao i izmijenjenu strukturu finansiranja, te će za njegovu primjenu trebati više vremena.

Za penzije ostvarene iz redovnih doprinosa treba izvršiti analizu sistema ubiranja doprinosa kako bi se sačuvala stabilnost ukupnog sistema PIO. U tu svrhu treba razmotriti i mogućnosti pooštrenja kriterija za odlazak u prijevremenu penziju, kao i pomjeranje starosne granice iznad sadašnjih 65 godina života. Kao jedan od parametara usklađivanja visine penzije sa troškovima života može biti prosječan rast plaća u FBiH u polugodišnjem periodu, pa bi se na taj način usklađivanje visine penzija vršilo dva puta godišnje. Nosilac ovog prvog stupa PIO je i dalje Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

U drugom bi stupu bili korisnici koji su uvedeni u pravo pod povoljnijim uvjetima i primaju povlaštene penzije. Reformom se predviđa da se ovi korisnici objedine u zasebni podsistem, a finansiranje njihovih penzija bi se vršilo iz Budžeta do ispunjenja uvjeta po općim propisima za penziju. Po ispunjenju ovih uvjeta bi korisnici povlaštenih penzija bili prebačeni u prvi stup zajedno sa korisnicima redovnih penzija. Dok se to ne desi u Federalnom zavodu sredstva za povlaštene penzije evidentirala bi se na posebnom računu, a način njihovog usklađivanja vršio bi se uz saglasnost Vlade FBiH.

Treći stup je dobrovoljan i spada u individualno penzijsko osiguranje koje fukcionira na principu dugoročne štednje. Nosioci ovog osiguranja bila bi društva za upravljanje privatnim penzionim fondovima i dobrovoljni penzioni fondovi. Ovu bi oblast posebno trebalo urediti odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima.

O RASPODJELI DOBITI DVIJU ELEKTROPRIVREDA

Vlada FBiH je usvojila Informaciju o načinu raspodjele dobiti za 2009. godinu javnih poduzeća u kojima ovlasti temeljem većinskog sudjelovanja državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Ujedno, Vlada je dala obvezujuću smjernicu predstavnicima državnog kapitala u tijelima javnih poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar da se, pri donošenju odluka, dobit za 2009. godinu raspodijeli tako da se 40 posto isplati dioničarima na ime dividende, te da odgovarajući iznos u roku od najdulje 40 dana upalti na ime federalnog proračuna.

Federalno ministarstvo dužno je, sukladno zakonu, organizirati skupštine dva elektroprivredna poduzeća na kojima će biti donesene odluke o načinu raspodjele dobiti.

FINANCIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH donijela je Odluku o preraspodjeli sredstava iz federalnog proračuna za 2010. godinu s Federalnog ministarstva financija na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Riječ je o 39.000.000 konvertibilnih maraka, od čega je za refundaciju sredstava za mirovine vojnika umirovljenih po povoljnim uvjetima namijenjeno 9.200.100 KM, za realiziranje prava razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji 8.728.200 KM, za obveze po osnovu Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji 1.684.800 KM, za priznavanje posebnog staža 18.127.200 KM, te za preuzete korisnike mirovina bivše JNA 1.259.700 KM.

Donesena je i Odluka kojom je Federalnom ministarstvu zdravstva odobreno izdvajanje 2.500.000 KM iz ovogodišnjeg proračuna radi plaćanja PDV-a na uvoz prve tranše medicinske opreme, u okviru realizacije druge faze Projekta modernizacije bolnica u Bosni i Hercegovini.

KADROVSKA PITANJA

Danas je doneseno Rješenje o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade FBiH u zajedničke monitoring komitete za tri programa prekogranične saradnje u okviru IPA-e.

Tako su za predstavnika u Programu prekogranične saradnje naše zemlje sa Hrvatskom imenovana Azra Alkalaj, a za zamjenika predstavnika Tomislav Lukić.

Predstavnik Vlade FBiH u Programu prekogranične saradnje BiH sa Srbijom biće Ivica Zadro, a zamjenik predstavnika Mirsada Jahić, dok su za predstavnika, odnosno zamjenika predstavnika Vlade FBiH u Programu prekogranične saradnje BiH sa Crnom Gorom imenovani Edina Zukić, odnosno Zdravko Ćerović.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.30 sati.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE