147. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 17.06.2010.
Dnevni red

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika 146. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Nacrt zakona o koncesijama;
 3. Nacrt zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
 4. Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja - davanje saglasnosti;
 5. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u zajedničke monitoring komitete za tri programa prekogranične saradnje u okviru IPA-a;
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama;
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama;
 9. Nacrt zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji;
 10. Prijedlog odluke o preusmjeravanju dijela sredstava revolving fondova „Lokalne inicijative“ na revolving fond „Lokalni razvoj“;
 11. Nacrt zakona o šumama;
 12. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o šumama;
 13. Prijedlog strategije upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine;
 14. Informacija o gospodarenju šumama za 2009. godinu, s Prijedlogom zaključaka;
 15. Informacija o koncesiji za korištenje vode izvorišta „Plava voda“ za javno vodosnabdijevanje općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica (april 2010.), s Prijedlogom zaključaka;
 16. Informacija o implementaciji projekata „Ureda za koordinaciju projekata - PCU“ i „PIU šumarstva i poljoprivrede“, s Prijedlozima zaključaka;
 17. Prijedlog izjašnjenja na amandmane Zijada Tice, delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a koji su izjavljeni na Prijedlog zakona o apotekarskoj djelatnosti;
 18. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o denacionalizaciji;
 19. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o zaštiti tradicionalnih i starih obrta;
 20. Informacija o pomoći EU malom gospodarstvu kroz Sedmi okvirni program (FP7) i Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP), s Prijedlogom zaključaka;
 21. Informacija o sigurnosti željezničkog saobraćaja za period I-XII 2009. godine, s Prijedlogom zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 22. Informacija o efektima provedene revizije prava „neratnih invalida“ po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom;
 23. Informacija o studentskom standardu u Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka;
 24. Informacija o upisnoj politici na visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine i usklađivanje s potrebama tržišta;
 25. Informacija o izvršenoj usporedbi Izvještaja o potpisanim aneksima ugovora o kupoprodaji u postupku privatizacije, s Prijedlogom zaključaka;
 26. Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka V. broj: 917/08 od 29.10.2008. godine;
 27. Komentar na Nacrt izvještaja o nalazima činjeničnog stanja „Energopetrol“ d.d. Sarajevo, revizorske kuće „Deloitte“ d.o.o. Sarajevo;
 28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt aneksa II Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave (između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Kraljevine Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Kraljevine Holandije i Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske, Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine);
 29. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje Općinskom sudu u Sarajevu poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju u ulici Ustanička bb;
 30. Prijedlog strategije reforme penzionog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 31. Prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu za proglašenje 11. jula danom sjećanja na genocid u i oko Srebrenice;
 32. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa Federalnog ministarstva finansija na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike;
 33. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE