146. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.06.2010.
Saopćenje o radu

OPERACIONALIZIRATI MJERE ZA UNAPRJEĐENJE GOSPODARSTVA

Članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij FBiH su, na poziv premijera FBiH, sudjelovali u raspravi vođenoj na današnjoj sjednici Vlade FBiH u Sarajevu, posvećenoj aktualnim pitanjima u svezi donošenja zakona koji su uvjet za stand by aranžman.

Inicijalni materijal za raspravu, odnosno Izviješće o realizaciji mjera iz Operativnog plana za 2010. godinu, ponudila je Udruga poslodavaca FBiH. U ovom materijalu se kao prioritetne predlažu mjere na rasterećenju gospodarstva. Pod tim se, uz ostalo, smatra smanjenje doprinosa, ukidanje parafiskalnih opterećenja, pokretanje inicijative za izmjenu Zakona o komorama. Ukazuje se i na potrebu poticanja proizvodnih i izvozno orijentiranih kompanija, kao i na dalje smanjenje javne potrošnje.

Uz ovo, Savez samostalnih sindikata BiH traži ispunjenje preostalih obveza proisteklih iz Operativnog plana za implementaciju Socijalnog sporazuma od 2009. do 2010. godine: nastavak aktivnosti na povezivanju radnog staža, rasterećenje gospodarstva i poticajne mjere, izradu propisa iz oblasti radnog zakonodavstva, i tako dalje.

Kako je danas zaključeno, nakon što nadležna federalna ministarstva sačine vlastite operativne planove za provedbu mjera, Vlada će ih uputiti ESV-u na razmatranje.

RAZMATRAN NACRT ZAKONA O KONCESIJAMA

Vlada FBiH je, u skladu sa zaključkom prethodne kada je obavljena rasprava o potrebi donošenja novog Zakona o koncesijama, danas tazmatrala Nacrt ovog zakonskog akta. Potreba za izmjenama i dopunama postojećeg zakona je neupitna, prije svega, zbog nefunkcionalnosti izostavljenih ingerencija Federacije BiH koje ima po Ustavu Federacije BiH (npr. utvrđivanje energetske politike), pojava novih predmeta koncesija (brza cesta), neodrživosti rješenja „samoinicijativne ponude“, neusklađenosti sa nizom direktiva EU iz ove oblasti, a posebno zbog nemogućnosti primjene odredbe o legalizaciji sadašnjih korisnika prirodnih bogatstva i dobara u općoj upotrebi.

Uzimajući u obzir činjenicu da bi izmjenama i dopunama bilo obuhvaćeno preko 50 posto odredaba sadašnjeg zakona, Vlada se opredijelila na donošenje sasvim novog i to po hitnom postupku, budući da bi redovna procedura njegovog usvajanja izazvala štetne posljedice za Federaciju BiH, pošto bi onemogućila legalizaciju postojećih korisnika prirodnih bogatstva i dr. bez koncesije čime bi bila izgubljena velika sredstva u Budžetu Federacije BiH. Pored toga, bez hitnog donošenja ovog zakona ne mogu se realizovati značajni projekti, kao što je slučaj brze ceste „Lašva - Donji Vakuf“, regionalni vodovod Plava voda i dr.

Vlada će se o utvrđivanju Prijedloga ovog zakona izjasniti nakon što u ponuđeni tekst budu ugrađene sugestije iz današnje rasprave.

O ISPUNJENJU UVJETA IZ STAND BY ARANŽMANA

Vlada FBiH danas je razmatrala informaciju Federalnog ministarstva financija o stanju u federalnom proračunu, s procjenom kretanja prihoda i rashoda do kraja ove godine, kao i potrebe eventualnog donošenja rebalansa proračuna.

Rasprava je bila povod da se, još jednom, ukaže na nužnost ispunjena uvjeta iz stand by aranžmana, zbog čega su sva resorna ministarstva, koja imaju obveze po ovom osnovu, zadužena da što prije poduzmu mjere na njihovoj realizaciji i o tome izvijeste Vladu FBiH.

STRATEGIJA RAZVOJA JAVNE UNUTRAŠNJE FINANSIJSKE KONTROLE U FBiH

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, usvojila Strategiju razvoja javne unutrašnje finansijske kontrole u Federaciji FBiH, koju je pripremilo Federalno ministarstvo finansija.

Strategija predstavlja cjelovit sistem kontrola čiji je cilj dobro upravljanje javnim sredstvima bez obzira na izvore iz kojih potiču i u skladu je sa pravnom stečevinom koju je uspostavila Evropska unija.

Strategija je usklađena sa preporukama Evropske unije i Akcionim planom za implementaciju preporuka iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji se odnosi na dio politika saradnje, a saradnja podrazumijeva područje revizije i finansijske kontrole.

U kratkoročnom roku BiH treba da izradi i usvoji propise koji bi pojačali unutrašnju finansijsku kontrolu u javnom sektoru, uz finansijsko upravljanje i nadzor, internu reviziju, te sisteme vanjske revizije u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima kontrole i revizije, metodologijama i najboljom praksom Evropske unije.

NEPRIHVATLJIV PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FBiH

Prihvatajući obrazloženje Federalnog ministarstva financija, Vlada FBiH danas nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, što ga je predložio Fehim Pleh, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

Suština predloženih izmjena i dopuna je u povećanju izdvajanja na ime financiranja proračunski neodrživih kantona, konkretno Bosansko-podrinjskog.

Kako stoji u odgovoru Federalnog ministarstva financija, sudjelovanje kantona u raspodjeli prihoda s jedinstvenog računa vrši se, sukladno Zakonu o pripadnosti javnih prihoda, na temelju formule po kojoj se 57 posto sredstava raspoređuje na osnovu broja stanovnika, šest posto na osnovu površine kantona, 24 posto na osnovu broja učenika u osnovnom i 13 posto na osnovu broja učenika u srednjem obrazovanju. Ova formula sadrži koeficijent 1,88 za Bosansko-podrinjski kanton i, u punom kapacitetu, biće primjenjivana od 2011. godine.

Vlada FBiH je, provodeći zaključke Doma naroda Parlamenta FBiH, na 132. sjednici usvojila i u parlamentarnu proceduru uputila Informaciju o učincima primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda, što je početak aktivnosti analize izvornih i vlastitih prihoda kojima raspolažu svi korisnici prihoda od neizravnih poreza. Ujedno, Federalno ministarstvo financija predložilo je osnivanje radne skupine koja bi detaljno analizirala sve javne prihode u FBiH, a u koju bi ušli i predstavnici svih razina vlasti. Konačno, ukoliko bi novopredloženi način raspodjele bio prihvaćen, to bi dovelo do smanjenja koeficijenta koji se odnosi na Federaciju BiH, što bi se negativno odrazilo na njezinu fiskalnu stabilnost.

JAVNI PRIHODI U PRVA ČETIRI MJESECA

U prva četiri ovogodišnja mjeseca, kako se kaže u danas razmatranoj Informaciji Federalnog ministarstva financija, na razini Federacije BiH su ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi iznosili 1,911 milijarda konvertibilnih maraka, što je 101 milijun, odnosno šest posto više nego u istom razdoblju 2009. godine. Od ukupno naplaćenih javnih prihoda, vanproračunskim fondovima (mirovinsko-invalidski, zdravstveni i zapošljavanje) pripalo je 42 posto. Slijede kantonalni proračuni s 29 posto, federalni s 18 i općinski proračuni s devet posto.

Prihodi na osnovu doprinosa za MiO, za zdravstveno i osiguranje od neuposlenosti veći su osam posto nego u razdoblju siječanj/travanj 2008. i iznose 807 milijuna KM.

Za deset posto su veći i prihodi od vodnih, cestovnih i ostalih naknada, te su ostvareni s ukupno 59,8 milijuna KM.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE

Nakon što je podržan u parlamentarnoj raspravi u obliku Nacrta, Vlada Federacije BiH je danas, u skladu sa iznijetim primjedbama i sugestijama, utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti od buke. Ovim novim federalnim zakonom iz seta zakonskih propisa iz oblasti zaštite okoliša propisuje se nivo buke i mjere u svrhu zaštite zdravlja ljudi, radnog i životnog prostora i okoliša općenito od buke. Također je definiran način mjerenja i evidentiranja buke, granične vrijednosti svrstane prema ambijentu, namjeni prostora i dobu dana (dan ili noć) o čemu su, uz zakonski tekst, priložene tabele sa nivoom dozvoljene buke.
Prijedlog zakona propisuje obaveze Federacije BiH, kantona, gradskih i općinskih organa uprave da izrade karte buke za određivanje, bilježenje i praćenje njenog nivoa, te definira kartu buke. Obaveza je, također, da se u prostornim, urbanističkim i provedbenim planovima odrede predviđeni nivoi buke na kartama odgovarajućeg mjerila, kao i najviši dozvoljeni nivoi buke u skladu sa planiranim sadržajima i funkcijama u prostoru.

OTVARANJE KREDITNE LINIJE ZA TURIZAM PRI RAZVOJNOJ BANCI

Vlada FBiH je danas, nakon razmatranja Informacije o aktivnostima na pripremi Protokola o saradnji Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Razvojne banke FBiH, ovlastila resornog federalnog ministra da potpiše ovaj protokol.

Sredstva u iznosu od pola miliona KM koja su predviđena Budžetom FBiH koristit će se za sufinansiranje kamata na kredite u 2010. godini koji se koriste za izgradnju turističko-ugostiteljskih objekata, održivog razvoja turizma na selu, te izgradnju osnovne turističke infrastrukture.

Korisnici sredstava su sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, a kojima je Razvojna banka odobrila sredstva iz kreditne linije za finansiranje projekata ruralnog razvoja i turizma za ovu godinu.

O IZGRADNJI AUTOCESTE NA DIONICI KAKANJ - VISOKO

Vlada FBiH je razmatrala izvještaje Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi sa izgradnjom autoceste na koridoru Vc Zenica-Sarajevo, dionica Kakanj-Visoko.

U završnom Izvještaju se navodi da je ugovorena vrijednost za sve radove na dionici Kakanj-Visoko, sekcija Dobrinje - Visoko, dužine 7,6 kilometara, iznosila 53,38 miliona konvertibilnih maraka. Od ovog je iznosa realizovano 52,96 miliona KM od čega je najveći dio (95,43 posto) utrošen na građevinske radove i nadzor. Tako je za mostove utrošeno 18,22, za trasu 30,98, a za nadzor 1,36 miliona KM. Ostatak od 2,42 miliona KM potrošen je za eksproprijaciju zemljišta, završetak glavnog projekta, izmještanje instalacija, te troškove ostalih ugovarača i banke.

Svi radovi na dionici su okončani u ugovorenom roku, do 3. decembra 2007. godine, dok je dionica puštena u promet 5.12. 2007. godine.

Usvojivši Izvještaj, Vlada je naložila implementatoru projekta (JP Direkcija cesta FBiH) da, u saradnji sa Federalnom direkcijom za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, preduzmu hitne aktivnosti oko uknjižbe okončanog projekta u knjigovodstvenu evidenciju uz preuzimanje upravljanja i održavanja ovog objekta.

U završnom Finansijskom izvještaju o ekproprijaciji zemljišta na području autoceste Koridora VC na poddionici Kakanj-Dobrinje dužine 8,94 kilometra, ističe se da su ukupno osigurana sredstva za ove namjene sa kamatama iznosila malo više od dva miliona KM.

Od ovog iznosa za troškove eksproprijacije, vještačenja i druge poslove vezane za ekproprijaciju potrošeno je 1,44 miliona KM, tako da je ostalo 558.338 KM neutrošeno. Procjenjuje se da vrijednost još neriješenih predmeta eksproprijacije iznosi oko 300 hiljada KM.

O REALIZIRANJU SREDSTAVA DIREKCIJE CESTA FBiH

Vlada Federacije razmotrila je i prihvatila dva izviješća koja se odnose na realiziranje utroška sredstava Direkcije cesta FBiH, oba sa stanjem na dan 31.3.2010. godine.

U prvom slučaju, riječ je o Izviješću o realiziranju investicijskih sredstava razvitka utvrđenih proračunom FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu, a kojim su obuhvaćeni izgradnja Sarajevske i Južne mostarske obilaznice, te rekonstrukcija i investicijsko održavanje cesta Tuzla-Orašje i Bihać - Bosanska Krupa.

Nakon rasprave, Vlada je naložila implementatoru - Direkciji cesta FBiH - da žurno poduzme aktivnosti radi okončanja eksproprijacije za potrebe izgradnje Sarajevske obilaznice, te Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija da u roku od 60 dana dostavi izviješće o napredovanju.

Direkciji je, također, naloženo poduzimanje žurnih aktivnosti u cilju okončanja izrade Studije izvodljivosti autoceste Orašje (rijeka Sava) - Tuzla (Šićki Brod), dugačke 61 kilometar.

Kada je riječ o utrošku grant sredstava Federalnoj direkciji cesta od 37,25 milijuna konvertibilnih maraka, utvrđenih federalnim proračunom za 2007. godinu, u Izviješću je navedeno kako su ovom iznosu pridodana i 3.000.000 KM od sredstava naplaćenih iz GSM licence.

Vlada je Direkciji cesta naložila poduzimanje žurnih aktivnosti kako bi što prije počela realizacija projekta magistralne ceste M-4 Doboj - Tuzla, dionica Drežnik (bolnica „Kreka“ - petlja Šićki Brod), dužine 4,8 kilometara, a prema ugovoru potpisanom 19.3.2010. godine, te o svemu izvijesti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Žurne aktivnosti su naložene i kada je u pitanju intenziviranje i okončanje ugovorene i započete rekonstrukcije magistralne ceste M-18 Tuzla - Sarajevo, na dionici Kladanj - Podpaklenik - Olovo. Isto se odnosi i na magistralnu cestu M-14 Bihać - Bosanska Krupa, odnosno njezinu dionicu Čavkići - Spahići - Jezero - tabla. Direkcija cesta dužna je poduzeti žurne aktivnosti radi intenziviranja i okončanja ugovorenih obveza za izradu projektne dokumenatcije za Obilaznicu Stolac i završetak eksproprijacije za dionicu Kiševo - Neum - Stolac, dužine 55 kilometara. O svemu ovome dužna je u roku od 60 dana izvijestiti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

U slijedećih 30 dana Direkcija mora dostaviti i izviješće o realiziranju projekta izgradnje mosta „Sutina“ preko Neretve u Mostaru.

SAGLASNOST NA PRODUŽENJE BORAVKA U MIROVNOJ MISIJI UN-a

Danas donesenom Odlukom Vlada FBiH je dala saglasnost da se pripadnik bh. kontingenta civilne policije s područja Federacije BiH Zaim Prošić uputi u Mirovnu misiju UN-a na Kipru.

Boravak u ovoj misiji odnosi se na jednogodišnji period od 13.6. ove do 13.6. slijedeće godine.

TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA MUP-u TUZLANSKOG KANTONA

Federalna vlada je donijela Odluku o davanju na korištenje telekomunikacijske opreme Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Radi se o ukupno četiri automatske telefonske centrale, kao i 20 digitalnih telefonskih aparata marke Panasonic. Ovim je udovoljeno zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona upućenom Federalnoj upravi policije.

O PREUZIMANJU DUGA PZ „DUBRAVE“ ČAPLJINA

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, donijela Odluku kojom je dala saglasnost na Prijedlog sporazuma o preuzimanju duga Poljoprivredne zadruge „Dubrave“ Čapljina.

Za realizaciju ovog sporazuma, za čije je potpisivanje ovlašten federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Mušić, Vlada FBiH odobrava 1.830.000 KM koji će biti planirani u budžetima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica narednih pet godina, s tim da se ove godine obezbijedi 330.000, a u ostale četiri godine po 375.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o vraćanju dugoročnog kredita koji je ova zadruga, formirana s ciljem pružanja pomoći povratnicima na Dubravsku visoravan u stvaranju uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju, 1999. godine podigla kod Banke za obnovu i razvoj BiH, uključujući zatezne i redovne kamate.

Dio ovog kredita biće planiran kroz Komisiju za izbjeglice i raseljena lica BiH.

O ULOŽENOM INOZEMNOM KAPITALU U FBiH u 2009.

Polazeći od činjenice kako je svjetska recesija potencirala ekonomsku krizu u BiH, Federalno ministarstvo trgovine, u Informaciji o registriranim inozemnim ulaganjima u Federaciji BiH za proteklu godinu, naglašava da je, uprkos svemu, lani u Federaciji BiH investirano 439,9 milijuna konvertibilnih maraka inozemnog kapitala, što je 73,3 posto od ukupnih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu. U usporedbi s 2008. godinom, lani je u FBiH uloženo 2,8 milijuna KM više inozemnog kapitala.

Glavnina ulaganja u FBiH dolazila je iz europskih zemalja, odnosno 427,2 milijuna KM. Pri tome je prednjačila Turska sa 185 milijuna KM, a slijedile su je Austrija (65,3 milijuna KM), Hrvatska (65 milijuna KM), Slovenija (34,1 milijuna KM), Srbija (18 milijuna KM) i Poljska (16 milijuna KM).

Od 8,8 milijuna KM uloženih iz vaneuropskih zemalja, velika većina se odnosi na kapital iz Saudijske Arabije od 7,7 milijuna KM.

Po vrstama inozemih ulaganja, najveći dio kapitala - 276,14 milijuna KM - investiran je u prozvodnju. U bankarstvo je uloženo 52,5 milijuna KM, a u usluge 153 milijuna KM.

PRIMJENA STANDARDA I NORMATIVA U OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju-Analiza primjene standarda i normativa u osnovnom odgoju i obrazovanju u Federaciji BiH.

Prema podacima u Analizi, u protekle tri godine podržano je ukupno 378 projekata iz oblasti osnovnog obrazovanja u vrijednosti od 19.491.590 konvertibilnih maraka.

Prihvatanjem Informacije usvojene su i preporuke u kojima se navodi da je, u cilju potpunog pristupa svakog djeteta zakonski obaveznom osnovnom odgoju i obrazovanju u Federaciji BiH, potrebno obezbijediti finansijska sredstva za implementaciju zakonskih i podzakonskih propisa, subvencionirati troškove poboljšanja uslova rada odgojno-obrazovnih ustanova u nabavci udžbenika i lektire, povećati broj stručnih saradnika u nastavi, obezbijediti didaktički materijal, integrisanje djece sa smetanjama u razvoju u redovna odjeljenja, kao i poboljšati postojeće prostorne uslove u matičnim i područnim školama.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, navodi se, treba nastaviti saradnju sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja u cilju implementacije izvodljivosti pedagoških standarda u dogovorenom vremenskom periodu.

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU FEDERALNE VLADE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o svom radu, čija je suština povećati efikasnost rada. Naime, zbog velikog obima poslova, umjesto jedne, kako je bilo do sada, formiraju se dvije komisije kao radna tijela Vlade FBiH i to: Komisija za administrativna pitanja i Komisija za rješavanje o statusnim pitanjima članova Vlade i njhovih savjetnika.

Cilj je rasteretiti Vladu FBiH od poslova koji se odnose na rješavanje u upravnom postupku iz njene nadležnosti. U skladu s ovim opredjeljenjem, danas donsesenom Odlukom utvrđene su konkretne nadležnosti obje komisije.

O IZMIRENJU MEĐUSOBNIH POTRŽIVANJA
IZMEĐU VLADE FBiH I BRČKO DISTRIKTA BiH

Vlada FBiH je danas razmatrala tekst Protokola o izmirenju međusobnih potraživanja iz Sporazuma o implementaciji entitetskih obaveza iz konačne arbitražne odluke za Brčko koje se odnose na zdravstveno osiguranje. Tačan iznos sredstava za izmirenje obaveza utvrdit će Federalno ministarstvo finansija, u saradnji sa Direkcijom za finansije Brčko distrika BiH.

SREDSTVA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA U TEŠKOM MATERIJALNOM STANJU

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava tekući grantovi „Podsticaj proizvodnji- prestruktuiranje industrije i rudarstva, konsolidacija rudnika uglja u FBiH i konsolidacija „Krivaje“ Zavidovići“.

U obrazloženju se navodi da je, zbog finansijskih problema u vezi sa funkcionisanjem organa upravljanja privrednih društava u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije vrši olaštenja po osnovu većinskog učešća državnog kapitala i teškog materijalnog stanja, bilo potrebno dopuniti namjenu sredstava koja su već odobrena ovom ministarstvu.

Naime, dopunom namjene dijela sredstava odobrenih za marketinšku promociju i organizovanje stručnih i naučnih tribina o razvojnim projektima u iznosu od pola miliona KM omogućila bi se isplata plaća i naknada organa privrednih društava, izmirivanje troškova usluge notara, vanjskog revizora, javnog objavljivanja oglasa, konkursa i obavještenja, održavanje skupština i drugih troškova funkcionisanja organa upravljanja privrednih društava koja se nalaze u teškom materijalnom stanju, čime bi se stvorili preduslovi za nastavak poslovanja ovih privrednih društava.

SPORAZUM O NAČINU IZMIRENJA DUGOVANJA IP „KRIVAJA“ ZAVIDOVIĆI

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju prethodne saglasnosti i ovlaštenja federalnom premijeru i federalnom ministru energije, rudarstva i industrije za potpisivanje Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići.

Prema ovom sporazumu, potraživanja po pravosnažnim i izvršnim presudama i rješenjima o izvršenju iznose 3.122.484,94 konvertibilnih maraka, a sastoje se od razlike neisplaćenih plaća, dijela kamata u iznosu od 30 posto, troškova parničnog i izvršnog postupka za 172 radnika.

Ova sredstva deponovaće se na račun Općinskog suda u Zavidovićima, sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade FBiH“ iz Budžeta FBiH za 2010. godinu na dan potpisivanja ovog sporazuma.

Ako se u roku od 60 dana od dana njihovog deponovanja izvrši registracija privrednog društva „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići, sredstva će se po pravosnažnosti rješenja o registraciji isplatiti na račune povjerilaca, dok bi u suprotnom bila vraćena na račun Budžeta FBiH.

Prema sporazumu se obavezuju povjerioci da, odmah po deponovanju novčanih sredstava, Općinskom sudu u Zenici dostave podnesak o povlačenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka ili prijedlog za obustavu stečajnog postupka i da više ni na koji način ne osporavaju potupak registracije i upisa vlasništva društva „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići.

IZRADA STUDIJE INTEGRALNOG UPRAVLJANJA
VODNIM RESURSIMA SLIVA RIJEKE BOSNE

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH je danas usvojila zaključke čiji je cilj intenziviranje aktivnosti na izradi Studije integralnog upravljanja vodnim resursima sliva rijeke Bosne.

Ovim zaključcima Vlada FBiH, putem resornog ministarstva, zadužuje JP Elektroprivredu BiH d.d. da, na bazi usvojene Informacije o mogućnostima regulacije i višenamjenskog korištenja rijeke Bosne u FBiH iz jula 2008. godine i Projektnog zadatka za izradu Studije iz novembra prošle godine, nastavi ove poslove.

Agencija za vodno područje rijeke Save u Sarajevu, kao raniji nosilac ovih aktivnosti, dužna je JP Elektroprivredi d.d. BiH obezbijediti svu prethodno urađenu dokumentaciju, uz saradnju i aktivno participiranje u definiranju ovog dokumenta.

Elektroprivreda BiH će, u svrhu realizacije i nadzora nad ovim poslom, formirati posebno operativno tijelo, te pripremiti Plan aktivnosti sa preciziranim rokovima izvršenja.

Federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, poljoprivrede, vodprivrede i šumarstva, okoliša i turizma, te prometa i komunikacija dužna su da, putem svojih ranije imenovanih predstavnika, učestvuju u praćenju realizacije ovih zadataka i finaliziranju Studije.

O PRIMJENI KONVENCIJE UN-a O ELIMINACIJI SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, prihvatila Kombinirani četvrti i peti izvještaj o primjeni UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena za Federaciju BiH koji se odnosi na period od 2006. do 2009. godine, s posebnim osvrtom na realizaciju preporuka iz Zaključnih komentara UN CEDAW Komiteta (Komitet za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena) državi BiH povodom razmatranja Kombiniranog inicijalnog, drugog i trećeg periodičnog izvještaja naše zemlje.

Kako zaključci ovog komiteta ukazuju, između ostalog, na činjenicu da zakonska regulativa u BiH još nije usklađena sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, niti se Zakon dosljedno provodi u svih sferama društvenog života, prijedlog Gender centra FBiH, kao autora danas razmatranog izvještaja, o potrebi intenziviranja ovih aktivnosti, upotpunosti je podržala Vlada FBiH. Inače, u ovom izvještaju se ukazuje na do sada preduzete aktivnosti na ovom planu, među kojima je i opredjeljenje Federalne vlade o dosljednom provođenju Zakona o ravnopravnosti spolova, izraženo, pored ostalog, u „Politici djelovanja i osnovne strategije Vlade FBiH u mandatnom periodu 2007.-2010.godina“.

RASPODJELA SREDSTAVA IZ PRIHODA TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa, očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa i razvoj turizma, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za period od 1.1. do 31.12.2009. godine.

Riječ je o sredstvima od 2.819.948,31 konvertibilnu marku, koja se raspoređuju na turističke zajednice kantona i Turističku zajednicu FBiH. Najviše sredstava pripalo je Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo (815.370 KM), Turističkoj zajednici FBiH (527.355 KM) i Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona (363.980 KM).

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.15 sati.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE