145. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 01.06.2010.
Saopćenje o radu

 PRIPREMITI NOVI ZAKON O  KONCESIJAMA

Na današnjoj sjednici u Sarajevu, Vlada Federacije BiH je razmatrala  izmjene i dopune Zakona o koncesijama, koje su ponudili Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Komisija za koncesije FBiH, nakon što ranije predloženi zakon o izmjenama i dopunama postojećeg zakona nije prihvaćen u Parlamentu FBiH. Inače, izmjene postojećih rješenja o koncesijama su nužnost budući da su u međuvremenu doneseni novi propisi u Federaciji BiH, a potrebno je i, u skladu sa dosadašnjom praksom, preciznije definirati pojedina rješenja, posebno u pogledu nadležnosti za davanje koncesija u pojedinim oblastima.

U današnjoj raspravi o ovim pitanjima Vlada FBiH je ocijenila neophodnim da se, s obzirom na veliki broj izmjena i dopuna postojećeg zakona, ide na izradu potpuno novog zakona koji treba pripremiti u narednih deset dana, vodeći računa o sugestijama zainteresiranih federalnih ministarstava.

REGULACIJSKI PLAN POVIJESNOG PODRUČJA MOSTARA

Danas je Vlada FBiH utvrdila Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga regulacijskog plana povijesnog gradskog područja Mostar za razdoblje od 2007. do 2017. godine.

Plan obuhvata tekstualni i grafički dio. Tekstualni se sastoji od izvoda iz urbanističke osnove, projekcije zaštite i uređenja, te Odluke o provedbi Regulacijskog plana. U grafičkom dijelu su, uz ostalo, prikaz postojećeg stanja urbanističke osnove, granice prostorne cjeline, te objekti prirodnog i kulturno-povijesnog naslijeđa.

O Prijedlogu regulacijskog plana izjasnit će se i Parlament FBiH.

PODRŠKA FORMIRANJU VIJEĆA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Na traženje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlada FBiH je razmotrila i podržala Nacrt odluke o formiranju Vijeća za osobe sa invaliditetom.

Riječ je o savjetodavnom i koordinacijskom tijelu Vijeća ministara BiH sa zadatkom da promoviše ljudska prava osoba sa invaliditetom, inicira i aktivno učestvuje u izradi i donošenju, te monitoringu realizacije strateških akcionih, planskih i zakonskih dokumenata koji se odnose na prava ove kategorije stanovništva.

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU I
OSTVARIVANJU POTRAŽIVANJA GRAĐANA U PROCESU PRIVATIZACIJE

Polazeći od obrazloženja Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH je danas podržala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u procesu privatizacije koji je predložila zastupnica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Aida Habul.

Suština prijedloga je produženje roka za važenje certifikata kao platežnog sredstva za otkup stanova sa 30.6.2010. na 31.12.2011. godine, kako bi se omogućilo da se završe postupci povrata stanova u kantonalnim stambenim upravama, odnosno sudovima, koji su uvijek u toku, odnosno da građani ostvare zakonska prava.

UREDBA O KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

Vlada FBiH donijela je danas Uredbu o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (OIEiK). Ovim aktom se propisuje način korištenja obnovljivih izvora energije i kogeneracijskih postrojenja, grupe postrojenja, minimalni udio električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste OIEiK u ukupnoj potrošnji, podsticaj proizvodnji električne energije iz OIEiK, ispitivanje potencijala i izgradnja postrojenja OIEiK. Ujedno, definiraju se otkup i naknade, priključak postrojenja OIEiK na elektroenergetsku mrežu, certificiranje porijekla električne energije proizvedene iz OIEiK, uspostavljanje institucionalne strukture za operacionalizaciju sistema podsticaja proizvodnje iz OIEiK, kao i druga pitanja od značaja za korištenje OIEiK.

Među ciljevima Uredbe su uklanjanje prepreka (uključujući i administrativne) za porast korištenja obnovljivih izvora energije, smanjenje utjecaja upotrebe fosilnih goriva na okoliš, približavanje ciljevima iz Kyota, podsticanje, uvođenje, primjena i razvoj nove opreme i tehnologija, te domaće ekonomije u cjelini, otvaranje novih radnih mjesta, razvoj poduzetništva u energetici i dugoročno osiguranje energije.

Nadležno ministarstvo Vlada je zadužila da u roku od 45 dana od stupanja na snagu ove uredbe izradi Prednacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Uredba je usklađena sa evropskim zakonima i direktivama, a njenim stupanjem na snagu stavlja se van snage Odluka o metodologiji utvrđivanja nivoa otkupnih cijena električne energije iz obnovljivih izvora instalirane snage do 5 MW.

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REGIJE VENETO I VLADE FBiH

Memorandumom o razumijevanju između italijanske regije Veneto i Vlade FBiH koji je prihvaćen na danšnjoj sjednici želi se ojačati saradnja od zajedničkog interesa naročito u domenu poljoprivrede, javne uprave, industrije, trgovine i usluga, energije, okoliša, komunalnih usluga, infrastrukture, istraživanja i razvoja, obrazovanja i obuke, te javnog zdravstva i kulture.

Kako je predviđeno, potpisnici ovog memoranduma mogu pokretati i druge specifične projekte saradnje, kroz učešće institucija, tijela i asocijacija.

POTICAJ GOSPODARSTVU OPĆINE BUŽIM

Današnjom Odlukom je Vlada FBiH dala suglasnost za izuzimanje devastirane farme velikokladuškog „Agrokomerca“ u Varoškoj Rijeci (općina Bužim) za potrebe osnivanja prve poslovne zone u lokalnoj zajednici. Riječ je o farmi površine 47.400 m2, s pripadajućim objektima, namijenjenoj osnivanju poslovne zone, a radi gospodarskog razvitka općine Bužim po osnovu zaloga (hipoteke). Odluka je donesena nakon što se općina Bužim zahtjevom za izuzimanjem farme obratila Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Za realiziranje Odluke zaduženi su, svako unutar vlastite nadležnosti, „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša, Porezna uprava FBiH i općina Bužim.

FORMIRANO ŠUMSKOPRIVREDNO PODRUČJE „POSUŠKO“

Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom se, u administrativnim granicama Zapadnohercegovačkog kantona, formira šumskoprivredno područje „Posuško“ koje obuhvata sve šume i šumsko zemljište u državnom vlasništvu ovog kantona.

U obrazloženju ovakve odluke navodi se da je, u cilju obezbjeđenja racionalnog i trajnog gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem na području ovog kantona, potrebno formirati jedno šumskoprivredno područje, kao jedino opravdano rješenje, s obzirom da se sve državne šume i šumsko zemljište na ovom području prostiru na kršu, te da je mala površina visokih šuma, i time ne postoji ekonomska opravdanost za formiranje više područja.

ČETVEROMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA

Federalni proračun je u prva četiri mjeseca 2010. godine ostvario, kroz prihode, primitke i financiranje, 587,9 milijuna konvertibilnih maraka, što predstavlja 33,6 posto u odnosu na plan. Prihodi bez financiranja, dakle porezni i neporezni, iznose 395,5 milijuna KM, te su ukupno za 60 milijuna KM, odnosno za 17,9 posto veći nego u istom razdoblju 2009. godine. Najveći utjecaj imalo je povećanje prihoda od poreza na dobit od čak 95 posto. I prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju FBiH veći su za 4,9 milijuna KM. S druge strane, neporezni prihodi manji su 2,5 posto nego u prva četiri mjeseca protekle godine.

Od planiranih 248 milijuna KM kroz stand by aranžman, doznačeno je 108,4 milijuna KM, a ostala sredstva očekuju se tijekom godine ukoliko FBiH ispuni postavljene uvjete. Planirani kredit Svjetske banke od 87 milijuna KM nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

Najveća izdvajanja kroz tekuće transfere odnose se na invalidnine (109 milijuna KM), mirovinsko-invalidsko osiguranje (41,3 milijuna KM), neratne invalidnine (37,1 milijuna KM), priznanje posebnog staža (20,4 milijuna KM), poticaj industriji i rudarstvu (12,5 milijuna KM) i za kantonalne službe zapošljavanja u svrhu isplate neuposlenim razvojačenim braniteljima (10,6 milijuna KM).

Vlada Federacije BiH je danas zadužila sva federalna ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju upravljanje državnim kapitalom u javnim preduzećima da u roku od 15 dana dostave izvještaje o poslovanju ovih preduzeća sa prijedlogom preliminarne raspodjele ostvarene dobiti, vodeći računa o racionalizaciji potrošnje.

REALIZACIJA DOGOVORA POSTIGNUTIH TOKOM POSJETE KINI

Nakon što je na prošloj sjednici razmatrala i prihvatila Informaciju o posjeti bh. delegacije Narodnoj Republici Kini, u kojoj su bili i premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović i federalni ministar energije, rudarstva i industrije mr. Vahid Hećo, Vlada FBiH danas je usvojila zaključke koji trebaju doprinijeti realizaciji dogovora s kineskim zvaničnicima.

Vlada FBiH prema Vijeću ministara BiH pokreće inicijativu da Vladi NR Kine inicira prijedlog za formiranje međudržavne komisije za definisanje projekata i mogućih načina finansiranja i izvođenja. U tu komisiju Vlada FBiH kandidira zamjenika premijera i federalnog ministra finansija Vjekoslava Bevandu, federalnog ministra energije, rudarstva i industrije mr. Vahida Heću i federalnog ministra prometa i komunikacija Naila Šećkanovića.

Premijer FBiH će, u cilju uspostavljanja privredne i drugih oblika saradnje, uputiti zvaničan poziv guverneru kineske pokrajine Shaanxi da, sa saradnicima, posjeti Federaciju BiH.

PROVEDBA ZAKONA IZ BRANITELJSKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada FBiH razmatrala je i usvojila Informaciju Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata o financijskom stanju i stanju provedbe zakona iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite.

Analizom su obuhvaćena tri zakona iz ove oblasti: o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, te o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji koji je na snazi od 2004. godine, izmijenjen je i dopunjen 2007. s primjenom od 2008. godine, čime je povećan broj korisnika i proširen obujam prava koja im pripadaju. Na temelju toga je došlo do povećanja iznosa ivalidnina za 9,74 posto. Usuglašavanja nije bilo u sljedećoj (2009.) godini, kada su u proračunu za ove potrebe bila osigurana sredstva od 335.155.000 konvertibilnih maraka, koja su nakon donošenja Zakona o načinu ostvarivanja ušteda i rebalansa federalnog proračuna, smanjena na 301.639.500 KM. Proračunom za 2010. godinu određen je isti ukupan iznos.

Kada je riječ o Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, koji je u primjeni od 2006. godine, prošlogodišnjim proračunom prvobitno je bilo odobreno za ove potrebe 18.300.000 KM. Nakon donošenja Zakona o načinu ostvarivanja ušteda, iznos je smanjen na 16.470.000 KM, a jednako je i u proračunu za 2010. godinu.

Od 1.5.2007. godine u primjeni je Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji u čijoj su se provedbi pojavili problemi zbog nemogućnosti Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi da osiguraju dovoljna sredstva za isplatu naknada. Iz tih razloga, polovicom 2008. godine donsesen je set zakona kojima se određuje da 50 posto sredstava osiguravaju kantonalne službe iz doprinosa za neuposlene, a razliku sredstava Federacija BiH. Za korisnike koji žive u Republici Srpskoj, cjelokupan iznos ide na teret Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Nakon razmatranja Informacije, Vlada je zadužila resorno ministarstvo da, kroz mjere i aktivnosti koje mu zakonski stoje na raspolaganju (upravno-financijski i inspekcijski nadzor, pojačanu reviziju, uvođenje cenzusa i koeficijenta) osigura uklapanje u raspoloživa sredstva odobrena rebalansom, te da nastavi ispunjavati obveze iz stand by aranžmana.

TENDER ZA „ALUMINIJ“ PROGLAŠEN NEUSPJEŠNIM

Danas je Vlada FBiH donijela Odluku o proglašenju tendera za prodaju 88 posto kapitala „Aluminja“ d.d. Mostar neuspješnim. Odluka je donesena nakon razmatranja Izviješća Povjerenstva za pripremu i prodaju 88 posto kapitala „Aluminja“ d.d. Mostar.

Ujedno, danas je prihavaćen Anex VII. Sporazuma o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade FBiH i Aluminija d.d. Mostar, čime je rok za izradu usuglašenih izmjena i dopuna Sporazuma produljen do 8.11.2010. godine.

O PRISTUPU FINANSIJAMA SEKTORA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U FBiH

Pristup malog i srednjeg poduzetništva kreditima komercijalnih banaka je otežan, navodi se u danas usvojenoj Informaciji o pristupu finansijama sektora malih i srednjih preduzeća u Federaciji BiH. Dugotrajna i složena procedura dobijanja kredita dodatno obeshrabruje poduzetnike. K tome su rokovi otplate relativno kratki, a iznosi kredita za obrtne potrebe nedovoljni.

Na području FBiH su do sada formirana četiri kreditno-garancijska fonda i to LINK (Hercegovina) - jedan milion KM, SERDA (Sarajevo) - jedan milion KM, BSC Zenica - pola miliona KM i NERDA (Tuzlanski kanton) pola miliona KM. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je pokrenulo inicijativu za uspostavu garancijskog fonda na nivou FBiH. U proteklom periodu od strane USAID-a bio je upostavljen fond za podršku MSP koji je imao na raspolaganju 31 milion eura. U cilju poboljšanja dostupnosti finansijskih sredstava za mala i srednja preduzeća, Svjetska banka je odobrila zajam BiH u iznosu od 70 miliona dolara.

Također, u protekloj godini ukupno odobren kreditno-garancijski potencijal Razvojne banke Federacije BiH iznosio je 116 miliona KM, od čega je odobreno 74,5 miliona KM kredita. Kada je riječ o mikrokreditnim organizacijama, dobra strana je što poduzetnicima omogućava brz i jednostavan pristup, a loša je veoma visoka godišnja kamatna stopa koja se kreće od 12 do 30 posto. Do sada su se mikrokrediti koristili pri otvaranju malih preduzeća, samoupošljavanju i premošćavanju trenutnih problema pri poslovanju već registriranih preduzeća, navodi se u Informaciji.

POLJOPRIVREDA: UVOZ I IZVOZ U 2009. GODINI

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva upoznalo je Vladu FBiH sa stanjem uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u protekloj godini. Informacija je sačinjena na temelju pokazatelja Ureda za neizravno oporezivanje, Federalnog zavoda za statistiku i Sektora za prehrambenu industriju pri Federalnom ministarstvu.Procijenjeno je kako je cjelokupna BiH u 2009. godini potrebe u agroindustrijskom sektoru mogla zadovoljiti sa samo 20 posto vlastite proizvodnje. Od ukupnog uvoza u BiH vrijednog 12 milijarda konvertibilnih maraka, na poljoprivredne proizvode odnosilo se 2,3 milijarde KM. Ukupan izvoz dosegao je 5,6 milijarda KM, u čemu su poljoprivredni proizvodi sudjelovali s 446 milijuna KM.

Kada je riječ o Federaciji BiH, ukupan uvoz je iznosio 7,8 milijarda KM, u što je uključeno i 1,4 milijarde KM za potrebe agroindustrije. Od ukupno 3,7 milijarda KM izvoza, na agrokompleks otpada 226 milijuna KM. U ukupnom izvozu agrokompleksa BiH, protekle godine je Federacija BiH sudjelovala s 49 posto, a u uvozu sa 63 posto.

Nakon rasprave, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da sačini prijedlog kratkoročnih mjera i dugoročne startegije za povećanje poljoprivredne proizvodnje u Federaciji BiH za što, ocijenjeno je, postoje realne mogućnosti.

PODRŠKA AKCIJSKOM PLANU ZA UVOĐENJE GENDER ODGOVORNIH BUDŽETA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Akcioni plan za uvođenje gender odgovornih budžeta u Federaciji BiH 2010-2012. u pilot oblasti „Rad i zapošljavanje“. Na ovaj način Federalna vlada iskazala je spremnost da u oblast reforme javnih finansija uvede i potrebne promjene u skladu sa zahtjevima gender odgovornih budžeta. Ovo je, istovremeno, stvaranje temelja za izgradnju specifičnog modela za Federaciju BiH, tako da međunarodna praksa i stečena iskustva, kao i preporuke Vijeća Evrope, budu primijenjeni na način sukladan našem budžetskom sistemu.

PROGRAM REALIZOVANJA AKCIONOG PLANA
FEDERALNE STRATEGIJE OKOLIŠA U 2010.GODINI

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa realizovanja Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša u 2010. godini. Ranije je, u skladu sa Federalnom strategijom zaštite okoliša, usvojen Izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma u kojem se daje prijedlog prioritetnih aktivnosti u naredne tri godine (2010.-2012.godina). U skladu s tim, i 1.000.000 konvertibilnih maraka predviđenih Budžetom Federacije BiH za provođenje Akcijskog plana, napravljeni su projektni zadatci koji se odnose na upravljanje otpadom, te zaštitu prirode, zraka i okoliša.

Za svaku od komponenti Federalne strategije, osim za upravljanje vodama, ovim programom su napravljeni pojedinačni projektni zadaci koji će se finansirati iz ovogodišnjeg Budžeta.

Posebna važnost ovog dokumenta ogleda se u činjenici da Federalna strategija zaštite okoliša s Akcijskim planom pravi funkcionalnu vezu s odgovarajućim državnim institucijama BiH kroz mjere koje država treba poduzeti s ciljem razvoja politike okoliša i bržeg napretka ka punopravnom članstvu u EU.

„UNIS GROUP“ ZA IZVOZ STAROG ORUŽJA I MUNICIJE

Prihvatajući prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH se saglasila da „UNIS GROUP“ d.o.o. Vogošća bude predložen Komisiji Ministarstva odbrane BiH kao kandidat iz Federacije BiH za realizaciju budućih ugovora o izvozu starog oružja i municije.

Riječ je o izvoznoj kući za namjensku i vojnu industriju sa 100 postotnim državnim kapitalom koja bi ovu aktivnost obavila bez naknade.

Vlada je također zadužila resorno ministarstvo da pripremi prijelog za eventualna ulaganja finansijskih sredstava u namjensku industriju, dobivenih prodajom starog oružja i municije, kako bi se tvornice iz ove oblasti osposobile za izvoz.

ZAKLJUČCI O „KRIVAJI“

Usvojivši Izvještaj Komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići, Vlada FBiH danas je, nastavljajući 145. sjednicu u Sarajevu, zaključcima zatražila od Komisije da i dalje prati izvršenje ugovornih obaveza i o tome je izvještava.

U cilju izvšenja obaveza iz Ugovora, Federalna vlada zahtijeva od svih subjekata na koje se Ugovor odnosi da, u saradnji s Komisijom, poduzmu sve potrebne aktivnosti na realizaciji obaveza.

Vlada FBiH je na posebnom računu (podračunu) obezbijedila sredstva naznačena u Sporazumu o načinu izmirenja dugovanja IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići.

O REVIZIJI DOKAPITALIZACIJE “ENERGOPETROLA”

Direktor Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) Enes Ganić i predstavnica firme “Deloitte” Berina Softić upoznali su danas Vladu FBiH s nalazima nezavisne revizije provedene u vezi s izvršenjem Ugovora o dokapitalizaciji “Energopetrola” d.d. Sarajevo.

Revizija je, kroz dvije faze, rađena tokom maja ove godine, pri čemu nije ocjenjivana pravna valjanost Ugovora, već isključivo ispunjenje ugovornih obaveza.

Prema nalazu revizorske kuće, Konzorcij INA/MOL je u potpunosti ispunio ugovorom preuzete  obaveze u pogledu investicija u „Energopetrol“.

Također je konstatirano da je Konzorcij ispunio i obaveze prema radnicima „Energopetrola“. Naime, zadržao je svih 1.050 „Energopetrolovih“ radnika, a za njihovo socijalno zbrinjavanje obezbijedio 4,5 miliona konvertibilnih maraka.

Kada je riječ o dijelu Ugovora koji se odnosi na ekološka pitanja, revizija je ustanovila da su te odredbe djelomično ispunjene.

APF, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije zaduženi su danas da, za sljedeću sjednicu, pripreme komentar na revizorske ocjene, na osnovu čega će Vlada FBiH definirati odgovarajuće zaključke.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom je Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike odobrila izdvajanje 13.000.000 konvertibilnih maraka iz tekuće rezerve Vlade FBiH za isplatu penzija pod povoljnijim uvjetima i za vraćanje starog duga prema Fedetralnom zavodu za penzijsko i ivalidsko osiguranju.

Drugom danas donesenom Odlukom odobreno je izdvajanje 73.600 KM Federalnom ministarstvu finansija za sufinansiranje Projekta regulatorne reforme u FBiH. Sredstva za ove svrhe predviđena su na budžetskom transferu “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica”.

Posebnom Odlukom Vlada FBiH je JU Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH odobrila utrošak od 188.782,72 KM sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija. Radi se o donatorskim sredstvima iz “Projekta BERP u okviru podrške Vlade Nizozemske za jačanje ljudskih resursa”.

Danas je data i saglasnost Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar da otvori poseban namjenski račun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija. Račun je namijenjen sredstvima za naučno-istraživački projekat “Zaštita i očuvanje neretvanskog zubatka, mekousne i neretvanske pastrve i glavatice u kontroliranim uslovima do poribljavanja u rijeku Neretvu”.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Rješenje kojim je imenovala Komisiju za obavljanje ovog posla. U Komisiju su imenovani: Fehim Bekan (predsjednik), Ivo Jelušić, Zehra Novo Omanović, Veselinka Marjanović i Štefica Marković (članovi).

Danas je doneseno i Rješenje kojim se za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo predlaže Zijad Džemić. Istovremeno, data je saglasnost Nadzornom odboru JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar da se za izvršnog direktora za razvoj imenuje Stjepan Krasić.

Vlada je donijela i dvije odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora Privrednog društva “BINAS” d.d. Bugojno i to da se privremeno za vršioca dužnosti direktora ovog društva imenuje Rahman Sijamija (do imenovanja direktora društva), a za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i razvoj u istom društvu Sabahudin Ganić.

* * *
Nastavak 145. sjednice Vlade FBiH zakazan je za 2.6.2010. godine.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE